SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9

20 383 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/12/2017, 09:46

SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cơ sở lí luận Trong nhà trường phổ thơng, mơn học có vị trí quan trọng tồn chương trình, lẽ mơn học góp phần hình thành phát triển hoàn thiện nhân cách học sinh theo mục tiêu giáo dục Đảng ta xác định người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Để thực thành cơng nghiệp CNH-HĐH đất nước, cần phải có người lao động phát triển toàn diện, cần phải đổi giáo dục nói chung đổi giáo dục phổ thơng nói riêng Nhiệm vụ đổi giáo dục thể rõ Nghị Đảng, Quốc hội Luật Giáo dục năm 2005 Nghị 40/2000/QH10 đổi chương trình giáo dục phổ thơng khẳng định mục tiêu “Xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hệ trẻ, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ CNHHĐH đất nước.” Báo cáo trị Đại hội Đảng lần thứ IX đề nhiệm vụ:“Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung, phương pháp dạy học” Luật Giáo dục năm 2005 Điều xác định:“Mục tiêu giáo dục phổ thông đào tạo người Việt Nam phát triển tồn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ nghề nghiệp; trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Đặc biệt Nghị Hội nghị lần thứ tám BCH trung ương Đảng khoá XI đổi bản, toàn diện GD&ĐT rõ mục tiêu tổng quát là: “Tạo chuyển biến bản, mạnh mẽ chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày tốt công xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nhu cầu học tập nhân dân Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiểm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Xây dựng giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cấu phương thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hoá, đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa sắc dân tộc Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực” Để thực tốt nhiệm vụ giáo dục theo tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đổi toàn diện giáo dục, đào tạo giáo viên phải tìm giải pháp hữu hiệu thực Để thực tốt nhiệm vụ này, rõ ràng xem nhẹ việc giáo dục phẩm chất học sinh lòng yêu quê hương đất nước, tinh thần dân tộc đặc biệt thái độ lớp trẻ lịch sử, cội nguồn, để xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà trước hết thực nghiệp “Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước” Bác Hồ nói : “ Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” Dạy học lịch sử trình giáo viên cung cấp cho học sinh kiến thức lịch sử nhân loại nói chung kiến thức lịch sử dân tộc nhằm phục vụ cho việc giáo dục học sinh phát triển tồn diện lịch sử vốn tồn khách quan diễn khứ muốn học sinh tiếp thu vấn đề đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn phương pháp dạy học khác cho đạt kết cao Với phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm, học sinh chủ động lĩnh hội tri thức đòi hỏi người thầy giáo phải khai thác triệt để phương pháp dạy học tích cực để thu hút ý học sinh Đặc thù môn Lịch sử dài, nhiều kiện với mốc Lịch sử khác SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt mơn Lịch Sử nên khó ghi nhớ Để giúp học sinh học tốt môn Lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện, q trình giảng dạy, với tích luỹ kinh nghiệm thân, mạnh dạn đưa kinh nghiệm : “ Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử ” Hy vọng đề tài góp phần tích cực việc đổi phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực Cơ sở thực tiễn 2.1 Đối với giáo viên Năm học 2016-2017, năm học thực Nghị Đại hội Đảng cấp; Nhiệm vụ ngành giáo dục Phù Cừ nói chung Trường THCS xã Minh Tân nói riêng Tiếp tục thực Chương trình hành động Bộ GDĐT thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH TƯ khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thơng; Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 Thủ tướng phủ phê duyệt đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông Nâng cao chất lượng, hiệu công tác với CBQL, giáo viên, nhân viên; nghiêm túc thực nhiệm vụ có nếp kỉ cương; trọng giáo dục cho HS đạo đức, lối sống, kỹ sống, ý thức trách nhiệm công dân xã hội, cộng đồng Thực triệt để dạy học định hướng phát triển lực phẩm chất học sinh, vận dụng ưu điểm mô hình THM nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo hợp tác học sinh; tăng cường kĩ thực hành vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiến; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, trọng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu KHKT; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết học tập rèn luyện HS theo hướng phát triển lực phẩm chất HS đảm bảo trung thực, khách quan Nâng cao hiệu công tác quản lý, quyền tự chủ nhà trường Phát triển đội ngũ CBQL, GV lực chuyên môn, kĩ xây dựng thực kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển lực, phẩm chất HS; lực tổ chức hoạt động đổi kiểm tra đánh giá, hoạt động trải nghiệm sáng tạo HS; phát triển đội ngũ tổ trưởng chun mơn, GV cốt cán, GVCN lớp, tổ chức Đồn, Đội, gia đình cộng đồng việc phối hợp giáo dục toàn diện cho HS Tổ chức tốt hoạt động giáo dục hướng nghiệp, tích cực phân luồng cho học sinh lớp sau tốt nghiệp THCS Là giáo viên công tác 17 năm ngành, q trình cơng tác, tham gia tập huấn, dự đồng nghiệp hết có nhiều năm trực tiếp giảng dạy môn lịch sử lớp thấy nhiều giáo viên xem nhẹ môn Tâm lí mơn phụ làm cho khơng giáo viên có suy nghĩ “dạy cho xong”, truyền tải sách giáo khoa yêu cầu mà không ý đến việc đầu tư chiều sâu cho giảng mặt khác, chương trình lịch sử lớp dài, nặng kiến thức làm cho học sinh khó khăn việc lĩnh hội kiến thức Việc học tập Lịch sử, học tập môn nhà trường nhằm cung cấp kiến thức khoa học, hình thành giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức trị cho học sinh Trong năm qua thực chương trình thay sách giáo khoa, việc đổi phương pháp dạy học nhiều người quan tâm khẳng định vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học việc nâng cao chất lượng dạy học Bộ môn Lịch sử cung cấp cho học sinh kiến thức sở khoa học lịch sử, nên đòi hỏi học sinh khơng nhớ mà phải hiểu vận dụng kiến thức học vào sống Cho nên, với môn học khác, việc học tập Lịch sử đòi hỏi phát triển tư duy, thơng minh, sáng tạo Đã có quan niệm sai lầm cho học Lịch sử cần học thuộc lòng sách giáo khoa, ghi nhớ kiện - tượng lịch sử đạt, không cần phải tư - động não, khơng có tập thực hành,… Đây nguyên nhân làm suy giảm chất lượng môn học SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Điều quan trọng trong việc đổi phương pháp dạy học thầy dạy để học sinh động não, làm thay đổi chất lượng hoạt động trí tuệ học sinh, làm phát triển trí thơng minh, trí sáng tạo em Hiện nay, trình dạy học lớp, hoạt động trí tuệ chủ yếu học sinh ghi nhớ tái Ở nhà, học sinh tự học dạng học làm bài…nhưng hướng dẫn lớp, nên hoạt động trí tuệ học sinh nặng rèn luyện trí nhớ khả tái Như vậy, rèn luyện lực tư duy, khả tưởng tượng, sáng tạo phát triển trí tuệ, trí thơng minh…của học sinh nói chung, xem nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ quan trọng trình dạy học đại Vì vậy, then chốt việc đổi phương pháp dạy học điều chỉnh mối quan hệ tái sáng tạo, đến việc tăng cường phương pháp sáng tạo nhằm đổi tính chất hoạt động nhận thức học sinh trình dạy học 2.2 Đối với học sinh Tâm lí học sinh xem nhẹ mơn Lịch sử coi Lịch sử môn phụ, em chưa thực tập trung tìm hiểu sâu học mà dừng lại mức độ học thuộc thầy cô cho ghi Mặt khác môn Lịch sử vốn khô khan, dễ nhàm chán, nhiều giáo viên chưa có phương pháp phù hợp nên em khơng ưa thích, khơng hứng thú Đầu năm học 2016-2017 để phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài tơi có làm tập trắc nghiệm để tìm hiểu động thái độ học tập 44 học sinh khối lớp trường THCS Minh Tân sau: Nội Trước áp dụng kinh nghiệm dung Lớp (sĩ số) 9A (22 HS) Lớp 9B(22 HS) Số lượng % Khơng thích 19 86,4 Thích Rất thích Khơng thích 20 9,1 4,5 91 Thích Rất thích 1 4,5 4,5 Với biện pháp thực hiên trên, tơi thấy khơng khí tiết học Lịch sử sơi động, học sinh hiểu bài, hứng thú Đa số em thích tìm hiểu kiến thức Lịch Sử Dạy học Lịch sử dạy kiện xảy khứ, học có nhiều kiện khái niệm lịch sử học sinh phải nhớ hiểu Trong thực tế nay, nhiều học sinh học tập cách thụ động, đơn nhớ kiến thức cách máy móc mà chưa rèn luyện kỹ tư Học sinh học biết đấy, nhớ kiến thức lịch sử cách rời rạc nhanh quên Ngoài ra, quan niệm sai lệch vị trí, chức mơn lịch sử đời sống xã hội Một số học sinh phụ huynh có thái độ xem thường mơn lịch sử, coi mơn học phụ, mơn học thuộc lòng, khơng cần đầu tư công sức nhiều, dẫn đến hậu học sinh không nắm đựơc kiện lịch sử bản, nhớ sai, nhầm lẫn kiến thức lịch sử tượng phổ biến thực tế nhiều trường SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Qua nhiều năm giảng dạy lịch sử , thân tơi ln trăn trở để tìm phương pháp giúp học sinh hứng thú học tập môn đạt kết cao Một phương pháp có hiệu tơi thực gây hứng thú học tập cho học sinh sử dụng hoạt động nhóm sơ đồ để dạy củng cố học Trên sở đó, thân tơi chọn đề tài nhỏ đổi phương pháp dạy học: Trong năm gần kết kì thi đại học, cao đẳng cho thấy đa số học sinh không nắm kiến thức Lịch sử dân tộc, tỉ lệ điểm mơn lịch sử đạt điểm trung bình thấp, có trường Phổ thơng trung học có em thi mơn Lịch sử điều làm cho không khỏi băn khoăn thấy cấp bách việc thay đổi phương pháp dạy học Từ thực trạng nhiều năm giảng dạy môn lịch sử muốn chia sẻ với đồng nghiệp kinh nghiệm “Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 9” II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu “Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử 9” Trường trung học sở Đối tượng giáo viên học sinh khối lớp trường THCS Minh Tân – Phù Cừ - Hưng Yên Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu đề tài“Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử 9” trường trung học sở Các văn đạo Bộ GD&ĐT Tài liệu tập huấn chun mơn Bộ Giáo dục-Đào tạo,Sở GD&ĐT phòng GD&ĐT Sách giáo viên, sách giáo khoa tài liệu tham khảo khác thuộc môn Lịch sử Thời gian tiến hành năm học 2015-2016 năm học 2016-2017 Đến tháng năm 2017 nghiệm thu đề tài, đánh giá đề tài có kết luận thực nghiệm áp dụng giảng dạy năm học 2016-2017 năm học III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài “Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử 9” áp dụng phương pháp sau: Phương pháp nghiên cứu lí luận Nghiên cứu số tài liệu phương pháp dạy học, đổi phương pháp dạy học trường THCS dạy học tích hợp Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT Văn đạo nhiệm vụ năm học Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT Hưng Yên; phòng GD&ĐT Phù Cừ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Nghiên cứu thực tiễn: Chủ yếu rút từ thực tế kinh nghiệm thân bạn đồng nghiệp qua quan sát, thực hành, kiểm tra, đối chiếu chất lượng Điều tra thuận lợi, khó khăn giáo viên, học sinh q trình giảng dạy học tập mơn Lịch sử, sinh hoạt chuyên môn giáo viên Chất lượng giảng dạy môn Lịch sử giáo viên nào, đạt hiệu sao? Tìm hiểu kĩ việc hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử Phương pháp phân tích- tổng hợp- khái quát Mở chuyên đề hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Để tổ chun mơn xây dựng góp ý giúp cho giáo viên có thêm kiến thức phương pháp giảng dạy tốt môn Lịch Sử Đây khâu cuối thu lượm tất vấn đề, ý kiến tham gia giáo viên, học sinh tổng hợp lại Nghiên cứu đưa kết luận đề tài nghiên cứu khoa học “Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 9” IV NỘI DUNG ĐỀ TÀI SKKN SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Thực trạng nhà trường 1.1- Những thuận lợi Năm học 2016-2017, trường THCS Minh Tân có 187 học sinh khối, khối lớp có 45 học sinh, khối lớp có 58 học sinh, khối lớp có 41 học sinh khối lớp có 44 học sinh Đội ngũ cán quản lí, giáo viên nhân viên 21, CBQL có 2, thầy trực tiếp đứng lớp 16 giáo viên Đội ngũ cán quản lí, giáo viên, công nhân viên trẻ, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trình độ chun mơn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, động, nhiệt tình cơng tác, thực chấp hành tốt quy định ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Với thân: Bản thân giáo viên có nhiều năm tham gia giảng dạy mơn Lịch sử nên nắm bắt rõ đặc điểm mơn, mục đích, u cầu chương trình nắm bắt rõ khó khăn mà em gặp phải lĩnh hội kiến thức lịch sử Từ năm học 2016-2017 trường tơi có giáo viên giảng dạy mơn Lịch sử với trình độ chuẩn, điều kiện để thường xuyên thực chuyên đề, dự giờ, thao giảng rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng môn Ngày với bùng nổ phương tiện thông tin truyền thông giúp em tiếp cận Lịch sử với nhiều nguồn khác để lĩnh hội kiến thức Lịch sử cách đầy đủ Bên cạnh em nhìn nhận mơn Lịch sử theo chiều hướng tích cực Học sinh Trường trung học sở Minh Tân đa số em ngoan, trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách tập có thư viện với đầu sách để em tham khảo ` 1.2 Khó khăn: Thứ nhất: Học sinh trường Trung học sở Minh Tân có đến 99% em nơng dân có bố mẹ làm ruộng, đời sống vật chất khó khăn, trình độ không đồng nên chất lượng môn thấp Thứ hai: Chưa có phòng học mơn, trang thiết bị phục vụ dạy học thiếu, xuống cấp Thứ ba: Đa số em chưa biết khai thác kênh thông tin để nâng cao hiệu lĩnh hội kiến thức Lịch sử Thứ tư: Để vận dụng tốt đề tài vào dạy học Lịch sử đòi hỏi giáo viên giảng dạy phải thành thạo hoạt động nhóm thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy… V CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Để thực tốt đề tài “Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử 9”.Trước hết giáo viên giảng dạy cần nắm hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư nào? Mục tiêu hoạt động có hiệu quả, từ có giải pháp thực góp phần nâng cao hiệu chất lượng giáo dục toàn diện Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm dạy học theo nhóm sử dụng sơ đồ tư - Hoạt động dạy học tiến hành quy mô lớp, mơ hình học truyền thống - Việc phân chia nhóm học sinh vừa tuân theo đặc điểm tâm lý - nhận thức học sinh vừa phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập học sinh phải giải - Trong nhóm phải có phân cơng nhiệm vụ rõ ràng, phải hợp tác giải nhiệm vụ chung nhóm - Học sinh phải trực tiếp tham gia hoạt động, giải nhiệm vụ học tập đặt cho nhóm SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử - Trong học tổ chức theo nhóm giáo viên phải người tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh làm thay, không áp đặt Nhiệm vụ quan trọng giáo viên học phải vào nhiệm vụ học mà thiết kế nhiệm vụ học tập cụ thể hoạt động để học sinh giải nhóm, đồng thời thiết kế yêu cầu cụ thể cho nhóm, thiết kế tập trắc nghiệm để kiểm tra lại mức độ hiểu, kỹ thực hành, hành vi thái độ cần hình thành học sinh - Có thể hiểu tổ chức học theo nhóm kiểu tổ chức học lớp Tuy nhiên, tuỳ nhiệm vụ giai đoạn học, thoả mãn số điều kiện, tổ chức học sinh thành nhóm, tiến hành hình thức học tập khác để giải tập nhóm mình, qua đạt mục tiêu học 1.2 Vai trò hình thức học tập theo nhóm - Học tập theo nhóm ni dưỡng mơi trường học tập có lợi, học tập theo nhóm sơi Nó tạo hội cho học sinh sử dụng phương pháp, nguyên tắc diễn đạt ngôn ngữ Các học sinh nhút nhát, thường phát biểu lớp có mơi trường động viên để tham gia xây dựng Hơn nữa, hầu hết các hoạt động nhóm mang chế tự sửa lỗi học sinh dạy lẫn nhau, theo lỗi sai giải đáp, mà thường bầu khơng khí thoải mái Với việc thảo luận với thành viên khác lớp nhóm, nhiệm vụ học tập giải dễ dàng Thơng qua trao đổi nhóm kết hợp sức mạnh cá nhân, dẫn đến hỗ trợ giúp đỡ học tập Trên sở hoạt động chung khơi dậy tinh thần tập thể, lợi ích nhóm, cộng đồng xã hội - Trong học theo nhóm, đơn vị thời gian huy động nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập, điều có ý nghĩa việc tăng tính tích cực tính động người học Dạy học theo nhóm thuận lợi cho tổ chức trường hợp thiếu đồ dùng dạy học (hoạt động theo kiểu gánh xiếc) - Khi học tập nhóm, học sinh thảo luận xoay quanh đề tài cụ thể Hoạt động lý thú mà tạo nhiều hội cho em học hỏi Người học phải xử lý tài liệu mới, sau tự tìm hiểu Phương pháp học theo nhóm chuyển trách nhiệm phải hiểu sang cho người học Khi làm việc nhóm có so sánh thường xuyên kết cá nhân, học sinh có ý niệm rõ ràng giá trị chân thực mình, lòng tự trọng, điều kiện trưởng thành mặt nhân cách XH - Nếu xét thành tố giáo dục, có tính đến yếu tố “dạy lẫn nhau”, hoạt động nhóm bao gồm tất học sinh cần Học sinh có hội thực hành kỹ trí tuệ bậc cao kỹ sáng tạo, đánh giá, tổng hợp phân tích Các em thực hành “kỹ thông thường” khả làm việc giao tiếp với - Ngoài ra, hoạt động nhóm mang lại cho học sinh hội thuận lợi để làm quen với Nó khơi dậy gắn bó tập thể, đặc biệt có diện yếu tố cạnh tranh, động học tập mạnh Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm Quy trình tổ chức học theo nhóm bao gồm bước bản: Giáo viên Học sinh Đối tượng học tập Điểm xuất phát Bước 1: Bước 2: Hướng dẫn Tổ chức Tự nghiên cứu HS (hợp tác, thảo luận) HS Kinh nghiệm cá nhân Kinh nghiệm cá nhân SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Bước 3: Tổ chức Nhóm Nội dung học tập Nhóm (hợp tác, thảo luận) Bước 4: Trọng tài, cố vấn Tự điều chỉnh kiến thức Tri thức cá nhân thu nhận Trong bước trên, cần lưu ý bước bước HS làm việc theo nhóm, bước bước bước làm việc cá nhân, HS tự suy nghĩ, tìm tòi Bước giúp HS tự lĩnh hội, tự điều chỉnh tri thức thu nhận Nó giúp cho kiến thức HS lĩnh hội vững Điều thể rõ qua bước quy trình sau: Các bước Giáo viên (GV) Học sinh (HS) - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận - Nhận xét, phát vấn đề thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Tham gia vào nhóm, tổ chức Bước cho nhóm nhóm - Hướng dẫn cách làm việc theo - Thu thập thông tin, tái tri thức nhóm chuẩn bị làm việc nhóm - Khích lệ HS làm việc, khuyến khích - Tự đặt vào tình huống, tự tham gia cá nhân HS vào sắm vai đưa cách xử lý tình huống, hoạt động học tập chung trao đổi ý kiến, thảo luận nhóm, nhóm xử lý thông tin Bước - Đưa câu hỏi gợi ý - Tự ghi lại ý kiến theo chủ kiến thảo luận bế tắc chệch hướng mình, khai thác hợp tác với bạn tham khảo thêm ý kiến GV để bổ sung sản phẩm ban đầu - Yêu cầu nhóm báo cáo kết - Đại diện nhóm trình bày, bảo vệ - Ghi lại điểm trí chưa sản phẩm trước lớp trí, khía cạnh mà - Tỏ thái độ trước ý kiến Bước nhóm bỏ qua nhóm khác - Tổ chức thảo luận toàn lớp - Khai thác bổ sung ý kiến nhóm khác, điều chỉnh sản phẩm nhóm - Tóm tắt vấn đề - So sánh, đối chiếu kết luận GV bạn với sản phẩm ban đầu Bước - Đưa nhận xét đánh giá - Tự sửa sai, bổ sung, điều chỉnh kết nhóm, từ đưa cần thiết - Tự rút kinh nghiệm cách học, cách kết luận khoa học - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề tiếp sử lý tình huống, cách giải vấn đề theo Biện pháp tổ chức dạy học theo nhóm Thành phần nhóm SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử - Tuỳ thuộc vào mục đích sư phạm yêu cầu vấn đề học tập mà ta có nhiều cách chia nhóm Thơng thường để đảm bảo học sinh làm việc nên xếp nhóm từ đến học sinh (Các nhóm lựa chọn theo bàn, theo dãy, số thứ tự, ngẫu nhiên, theo ý thích, bạn giúp bạn …) Các nhóm trì ổn định tiết học thay đổi theo hoạt động, phần tiết học Khi thành lập nhóm học tập lớp, cần lưu ý: + Nhịp điệu làm việc thành viên nhóm + Trình độ học lực cá nhân nhóm + Mối quan hệ học sinh với - Các nhóm HS có khả khác làm việc tốt, nhiên phải tạo điều kiện cho học sinh có khả năng, đặc biệt học sinh có khả cao làm việc Chẳng hạn học sinh có khả cao đóng vai trò “giáo viên” giúp cho việc học tập nhóm để HS khác dễ dàng học hỏi bạn Nhóm nói chung khơng có nhóm trưởng mà thay làm đại diện cho nhóm thời điểm định Với phương pháp để tránh học sinh làm qua loa, hình thức, khơng có kiểm tra theo dõi giáo viên, số em yếu, thụ động không chịu động não, suy nghĩ, thuộc lòng đọc vẹt, khơng bày tỏ ý kiến ngược lại em nhanh nhẹn tự định vấn đề mà khơng có thảo luận nhóm Song, hồn cảnh trình độ tổ chức thành viên yếu cử nhóm trưởng thời gian đầu Khi thành viên nhóm quen dần với việc tổ chức học nhóm loại bỏ Tất nhiên, nhóm trưởng phải người có kết học tập tương đối tốt, có ý thức giúp đỡ thành viên nhóm.Các nhóm làm việc tốt HS hài hoà kỹ hợp tác - Xây dựng đồng đội việc làm cần thiết để giúp vượt qua vấn đề khác gắn liền với việc làm việc Do đó, giáo viên phải dạy cho học sinh kỹ xây dựng đồng đội bao gồm: + Khả hiểu nhu cầu người khác biết nhận lượt + Khả biểu đạt quan điểm + Khả nghe quan điểm người khác + Khả đáp lại, đặt câu hỏi, thảo luận, tranh luận lập luận - Để học sinh có kỹ trên, giáo viên cần cho học sinh nhận thức mục đích việc học tập hay làm việc theo nhóm là: Hợp tác giúp nhau, nghe lẫn nhau, suy nghĩ Ra quy tắc cho nhóm Hướng dẫn cho học sinh từ lần làm việc theo nhóm theo hình thức đến quen việc, em phải hợp sức để hoàn thành nhiệm vụ giao - Đôi học sinh làm việc nhóm có hành vi cản trở bao gồm thái độ định kiến, cạnh tranh, bác bỏ người khác xa lánh người GV HS đưa quy tắc nhóm để giúp nhóm làm việc tốt: + Các thành viên nhóm có lượt nói, cần tạo điều kiện để HS phát biểu hết loại ý kiến khác nhau, đặc biệt ưu tiên HS yếu phát biểu trước Phải có phân cơng, thành viên nhóm có nhiệm vụ, trách nhiệm giải vấn đề học tập nhóm + Hãy ủng hộ giúp bổ sung chi tiết + Không cười nhạo điều nói + Hãy suy nghĩ trước đặt câu hỏi - Ghép học sinh vào nhóm giao việc phù hợp cho nhóm “Thành cơng hoạt động nhóm có nghĩa ghép HS vào với nhau, giao việc cho nhóm.” SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử - Các thành viên nhóm phải giải đáp vấn đề học tập cho trước trao đổi với giáo viên Giao việc cho nhóm - Giao việc cho nhóm nhiệm vụ thật cụ thể để thực lời, phiếu học tập giao việc, viết bảng Nếu thành viên nhóm phải giải vấn đề khác giáo viên cần định rõ nhiệm vụ cho thành viên từ đầu GV đóng vai trò người hỗ trợ, giúp đỡ cho hoạt động nhóm đánh giá, khen thưởng nỗ lực tập thể nhóm - Cần ý trình độ lực thành viên nhóm a Điều khiển thảo luận Thảo luận dùng thuật ngữ chung loạt tình thơng thường diễn trao đổi người đồng thời dạng tương tác nhóm đặc biệt thành viên giải vấn đề quan tâm, trao đổi quan điểm khác nhằm đạt tới hiểu biết chung vấn đề Thảo luận hình thức khơng thể thiếu tổ chức hoạt động nhóm dạy học Hình thức thảo luận có tác dụng phát huy cao độ tính tích cực, tính độc lập cá nhân kết hợp với giúp đỡ, hợp tác với để giải vấn đề đặt ra, giúp học sinh trình bày bảo vệ ý kiến trước số đơng người Để tổ chức thảo luận có hiệu quả, GV phải ý đến việc bố trí chỗ ngồi cho HS tham gia thảo luận nhìn thấy mặt cách rõ ràng (có thể xếp lại bàn ghế bàn ghế sẵn cho HS cần đổi hướng) Trong dạy học qua thảo luận GV không nên can thiệp sâu vào thảo luận, thể vai trò mình: + GV với tư cách chuyên gia: Trong nhiều tình GV cần phải đóng vai trò chun gia, trì ý cá nhân hay nhóm, dẫn dắt HS đến cấp độ hiểu biết cao thơng qua phương pháp dạy học trực tiếp Ví dụ: nội dung HS thảo luận: “Khoa học kĩ thuật đạt thành tựu kì tất lĩnh vực nào??” Qua thảo luận HS biết có bảy thành tựu khoa học kĩ thuật GV gợi ý: cụ thể thành tựu một? Qua gợi ý này, chắn HS hiểu đầy đủ giải xác vấn đề đưa + GV với tư cách người tạo điều kiện: Trong nhóm thảo luận, HS tự tìm hiểu ý tưởng cộng tác với nhau, GV không cần thường xuyên tham vấn, GV nên can thiệp nhóm bị lạc đề GV nên can thiệp cách tổ chức thêm tình cho HS làm việc theo nhóm Ví dụ: Nội dung HS thảo luận: “Khoa học kĩ thuật có tác động tích cực tiêu cực với sống loài người?” HS thảo luận cho rằng: Khoa học phát triển mang lại văn minh cho người, tiêu cực ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng tới sống người + GV với tư cách người tham gia: Tức làm cho HS nói nghe nói, khơng phải đạo điều HS nói qua GV Mục đích HS cảm thấy độc lập bình đẳng trả lời bạn GV tham gia ngồi chung độ cao với HS, đưa ý kiến, ý tưởng kinh nghiệm riêng để kích thích HS suy nghĩ, thay hỏi q nhiều câu hỏi b Bắt đầu thảo luận - GV trình bày kế hoạch chuẩn bị thảo luận giao nhiệm vụ cho lớp, cho nhóm người chuẩn bị để báo cáo (GV thông báo cho HS cách tổ chức nhóm theo giai đoạn) GV bắt đầu phần thảo luận việc trình bày trực quan, chiếu phim tạo SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử bất đồng ý kiến để kích thích thảo luận Phương pháp phổ biến bắt đầu thảo luận đặt câu hỏi - HS thông báo trước vấn đề thảo luận để chuẩn bị chuẩn bị thời gian ngắn tùy theo nội dung khối lượng vấn đề thảo luận c Tiến hành thảo luận - Mở đầu, người điều khiển thảo luận (GV HS định) trình bày ngắn gọn mục đích, yêu cầu nội dung vấn đề thảo luận (nội dung thể phiếu học tập giao việc, lời nói ) - Trong học tập qua thảo luận, số HS trạng thái thụ động, HS khơng phát biểu có nhiều nguyên nhân nguyên nhân lớn nhút nhát Để giái tình trạng này, GV nên chia HS thành nhóm nhỏ để thảo luận, thảo luận theo cặp trước thảo luận chung Gọi tên HS để khuyến khích tham gia thảo luận Cách tốt để khuyến khích HS phát biểu tham gia thảo luận yêu cầu HS đóng góp ý kiến lĩnh vực mà HS hiểu cách thấu đáo đặt câu hỏi trước cho lớp, giao nhiệm vụ cho HS chuẩn bị định HS báo cáo vấn đề thảo luận trước lớp - Đơi để có thay đổi tổ chức học tập, thơng thường nhóm sau thảo luận để giải vấn đề Phiếu học tập giao việc có đại diện nhóm lên trình bày kết thảo luận nhóm, ta cho nhóm sau thảo luận không báo cáo kết quả, mà đưa vấn đề mà nhóm chưa giải để nhóm khác giải GV giúp giải (GV với tư cách người tham gia) Sau tinh thần vấn đề học tập giải quyết, GV gọi HS trình bày vấn đề học tập lại - Khi người phát biểu tranh luận vấn đề vụn vặt, không trọng tâm trình bày vấn đề xi chiều, GV hướng thảo luận lại nêu lên vấn đề mâu thuẫn với ý kiến chung người tham gia thảo luận Ngoài ra, GV phải nhận xét thêm tinh thần, thái độ chuẩn bị lớp, cá nhân đặc biệt sau đánh giá cho điểm - Việc cho HS thảo luận thường xảy tình trạng cháy giáo án, khắc phục cách cho HS thảo luận vấn đề trọng tâm đồng thời xác định rõ lượng thời gian cho tập Bên cạnh đó, giao cho HS số tập nhà, đến lớp chia nhóm thảo luận tập sở chuẩn bị trước nhà - Cần tạo bầu khơng khí mà ý kiến đóng góp quan trọng khơng bị đi, đơi người có ý kiến hay lại khơng dám bày tỏ Đánh giá hoạt động nhóm Đánh giá q trình kết hoạt động nhóm việc quan trọng, GV cần theo dõi hành vi hợp tác nhóm - Quan sát HS làm việc nhóm - Đánh giá tiến nhóm sở thu thập thơng tin tiến thành viên nhóm, qua kết báo cáo nhóm, kết học tập chung nhóm Sau đánh giá, cần đưa phản hồi nhanh chóng, tích cực với học sinh nhận thức khó khăn cản trở việc học tập nhóm, dựa vào biểu hiện: khơng ý, có ý chống đối câu hỏi chệch hướng Cuối cùng, cho điểm thưởng điểm phạt cá nhân, nhóm có biểu tốt hay không tốt * Sử dụng sơ đồ tư Sơ đồ tư Lịch sử trình bày rõ nội dung học, thu hút ý học sinh Việc hấp dẫn em không màu sắc, đường nét đồ kiện lịch sử mà nội dung đồ phù hợp với yêu cầu giáo dưỡng học Giáo viên dùng giấy khổ lớn máy chiếu gợi dẫn học sinh hoàn thiện nhánh kiến thức lớn đến nhỏ 10 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử theo sơ đồ khái quát.Việc sử dụng sơ đồ tư củng cố kiến thức học làm cho không khí lớp học thêm sơi nổi, học sinh học tập cách hào hứng, phát huy tính tích cực, khả tư duy, khái quát kiến thức cách hệ thống , chiếm lĩnh tri thức sau học lịch sử Trong năm qua, chương trình sách giáo khoa có thay đổi, lượng kiến thức học nhiều Đa số học sinh nhớ hết kiện lịch sử khơng hiểu Vì để giúp học sinh hiểu nhanh chóng giáo viên sử dụng sơ đồ có sẵn sách giáo khoa tự làm để cụ thể hóa kiện lịch sử hình thành khái niệm lịch sử cho học sinh Sơ đồ loại đồ dùng trực quan quy ước, sử dụng tốt đem lại hiệu cao Trong dạy học lịch sử, không trực tiếp quan sát kiện nên phương pháp trực quan góp phần quan trọng việc tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa kiện nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đồ dùng trực quan có nhiều loại sơ đồ thuộc loại đồ dùng quy ước Nhiều dạy lịch sử có nhiều thơng tin kiện học sinh nhớ hết, GV hệ thống sơ đồ học trở nên ngắn gọn dễ hiểu Qua thực tế giảng dạy nhiều năm thân xin đưa số kinh nghiệm nhỏ việc sử dụng sơ đồ để dạy học mơn lịch sử Q trình thực sau: Xác định loại sơ đồ: * Loại sơ đồ có sẵn sách giáo khoa : Giáo viên sử dụng sơ đồ để khai thác khả tư học sinh, không nên dùng sơ đồ để minh họa * Loại sơ đồ khơng có sẵn sách giáo khoa : Trong đề tài xin chủ yếu đưa sơ đồ sẵn sách giáo khoa mà giáo viên tự làm để giúp học sinh nhanh chóng cụ thể hóa kiến thức, tạo biểu tượng lịch sử củng cố học 3- Nội dung cụ thể hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư để cụ thể hóa kiến thức tạo biểu tượng lịch sử lớp cho học sinh học : 3.1- Làm việc theo nhóm 4-5 học sinh 7-8 học sinh (Group work) Giáo viên chia lớp thành nhiều nhóm thảo luận tập, câu hỏi tình giáo viên nêu Có loại hình tập: Bài tập cho hoạt động trao đổi tập cho hoạt động so sánh Trong hoạt động trao đổi, nhóm giải vấn đề khác (nhưng chủ đề), sau trao đổi vấn đề giải vấn đề nhóm nhóm khác Trong hoạt động so sánh, tất nhóm giải vấn đề, sau so sánh cách giải khác nhóm Hoạt động trao đổi thường sử dụng cho học có nhiều vấn đề cần phải giải thời gian ngắn Hoạt động so sánh thường dùng cho học có dung lượng khơng lớn Mơ hình nhóm 4-5 học sinh 11 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 3.2 Thiết kế hình thức dạy học theo nhóm 4-5 HS 7-8 HS: - Ví dụ : Kiến thức 12 Những thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử cách mạng khoa học- kĩ thuật I Mục tiêu: Sau học xong này, HS phải: - Hiểu nguồn gốc, thành tựu chủ yếu, ý nghĩa lịch sử tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn sau chiến tranh giới thứ hai - Rèn luyện tư tổng hợp, phân tích so sánh liên hệ thực tế - HS cố gắng tiếp thu thành tựu KH- KT - HS nhận thức chăm học tập có ý chí hồi bão vươn lên xã hội đòi hỏi nguồn nhân lực lao động có tri thức Khoa học – Kĩ thuật phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hố đại hố đất nước Học sinh vẽ sơ đồ ý nghĩa lịch sử cách mạng khoa học- kĩ thuật II Nội dung chính: * Đặc điểm bật Hiểu nguồn gốc, thành tựu chủ yếu, ý nghĩa lịch sử tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn sau chiến tranh giới thứ hai I Những thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học-kĩ thuật Trong lĩnh vực khoa học - Có phát minh to lớn Tốn học, Vật lí, Hố học, Sinh học - Những thành tựu ứng dụng vào kĩ thuật sản xuất Những phát minh lớn cơng cụ sản xuất Máy tính điện tử, máy tự động hệ thống máy tự động Những nguồn lượng Năng lượng nguyên tử mặt trời, gió, thuỷ triều Sáng chế vật liệu - Chất dẻo quan trọng hàng đầu sống công nghiệp - Chất Titan dùng cho ngành hàng không vũ trụ Cuộc “cách mạng xanh” nông nghiệp Tạo giống lúa mới, giống mới, suất cao Lĩnh vực giao thông vận tải thông tin liên lạc - Máy bay siêu âm khổng lồ tàu hoả với tốc độ cao thông tin liên lạc đại Chinh phục vũ trụ Đạt nhiều thành tựu kì diệu 1957 vệ tinh nhân tạo đầu tiên; 1961 người bay vào vũ trụ; 1969 người đặt chân lên mặt trăng II.Ý nghĩa tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật Ý nghĩa: Tích cực: Thay đổi sống người Bước nhảy vọt sản xuất suất lao động; Cơ cấu dân cư thay đổi Tiêu cực: Cuộc cách mạng KH-KT đạt thành tựu kì diệu có hậu định chế tạo vũ khí tàn phá huỷ diệt sống ,ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động, giao thông bệnh hiểm nghèo III Tổ chức: Hoạt động nhóm 4-5 HS (Hoạt động trao đổi).(thời gian cho nhóm phút) 12 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Phiếu học tập 1: (nhóm 1Gồm em, Đơng làm trưởng nhóm) - Em đọc thông tin SGK trang 48,49,50 cho biết lĩnh vực khoa học người? lấy dẫn chứng, vẽ sơ đồ nhánh Cuộc cách mạng KH-KT đạt nhiều thành tựu :Mĩ nước khởi đầu CMKHKT lần thứ hai - Khoa học bản: +Có phát minh to lớn Tốn học,Lý học, Sinh học, Hóa học + Ứng dụng phát minh vào kĩ thuật sản xuất để phục vụ đời sống HS xem H24, cừu Đô-li động vật đời phương pháp vô tính -T6/2000, cơng bố đồ gen người với thành tựu to lớn này, lồi người chữa bệnh nan y, ung thư, tiểu đường kéo dài tuổi thọ cho người 13 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Phiếu học tập 2: (nhóm gồm 3em, Ánh làm trưởng nhóm) - Bằng hiểu biết em kể công cụ sản xuất lĩnh vực khoa học kĩ thuật? vẽ sơ đồ nhánh Sự đời máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động GV giải thích thêm Các nhà khoa học tạo rơbơt đảm nhận cơng việc mà người không đảm nhận được: lặn sâu đáy biển, làm việc nhà máy điện nguyên tử Phiếu học tập 3: (nhóm gồm 3em, Quỳnh Trang làm trưởng nhóm) Con người tìm nguồn lượng nào?vẽ sơ đồ nhánh 14 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử + Năng lượng nguyên tử + Năng lượng mặt trời + Năng lượng gió + Năng lượng thuỷ triều Phiếu học tập 4: (nhóm gồm3em, Đỗ Trang làm trưởng nhóm) - Con người sáng tạo vật liệu chủ yếu nào, cách mạng ?Vẽ sơ đồ nhánh - Chất polime giữ vai trò quan trọng đời sống người công nghiệp - Nhiều loại chất dẻo nhẹ nhôm lần độ bền sức chịu nhiệt lại hẳn thép tốt Nó làm vỏ xe tăng GV minh hoạ thêm : Gần chế chất têphơtông cách điện tốt không cháy không thâm nước Nhôm titan mệnh danh kim loại thời đại nguyên tử vũ trụ Hiện nay, nghiên cứu máy bay tên lửa Phiếu học tập 5: (nhóm 5gồm 3em, Vũ Trang làm trưởng nhóm ) Hỏi Trình bày cách mạng xanh.Vẽ sơ đồ nhánh Cách mạng xanh nông nghiệp Dùng biện pháp khí hố điện khí hố, thuỷ lợi hoá, phương pháp lai tạo giống chống sâu bệnh 15 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Phiếu học tập 6: (nhóm gồm 3em, Tâm làm trưởng nhóm ) Những thành tựu giao thơng vận tải thông tin liên lạc? vẽ sơ đồ nhánh - Những loại máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hoả tốc độ cao, thông tin liên lạc vệ tinh nhân tạo Phiếu học tập 7: (nhóm gồm 4em, Duy làm trưởng nhóm) Em biết thành tựu lĩnh vực khoa học vũ trụ? Vẽ sơ đồ nhánh -1957 vệ tinh nhân tạo ;1961 người bay vào vũ trụ -1969 người đặt chân lên mặt trăng Khi học sinh thảo luận xong kiến thức mục I, bảng sơ đồ đầy đủ mụcI sau giáo viên chuyển mục II II Ý nghĩa tác động cách mạng KH-KT Giáo viên cho học sinh thảo luận nhóm theo dãy bàn với câu hỏi sau (Thời gian phút) Phiếu học tập1: (nhóm dãy gồm 8em, em Bích trưởng nhóm) Ý nghĩa cách mạng KH-KT lần thứ hai ? Làm thay đổi sống người thực bước nhảy vọt chưa thấy sxuất vầ suất lao động Nâng cao mức sống chất lượng sống.Thay đổi cấu dân cư lao động Phiếu học tập2: (nhóm dãy gồm 7em, em Quỳnh Trang trưởng nhóm) Hậu cách mạng KH- KT? Cuộc cách mạng KH-KT đạt thành tựu kì diệu có hậu định chế tạo vũ khí tàn phá huỷ diệt sống ,ơ nhiễm môi trường, tai nạn lao động, giao thông bệnh hiểm nghèo 16 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt mơn Lịch Sử Phiếu học tập 3: (nhóm dãy ngồi gồm 7em, em Đỗ Trang trưởng nhóm) Vẽ sơ đồ Ý nghĩa tác động cách mạng khoa học-kĩ thuật Trên bảng sơ đồ tư đầy đủ nội dung học, hoạt động nhóm sơ đồ tư giúp học sinh hiểu khắc sâu học Những thành tựu chủ yếu ý nghĩa lịch sử cách mạng khoa học- kĩ thuật nhanh Ví dụ 2: Khi dạy 14 Việt Nam sau chiến tranh giới thứ Đây dạng khơng có sơ đồ vẽ sẵn sách giáo khoa, không yêu cầu học sinh kĩ vẽ sơ đồ, mục tiêu học làm cho học sinh hiểu rõ phân hoá hình thành tầng lớp xã hội khai thác chủ nghĩa thực dân, để đạt mục đích giáo viên lại cần thiết phải sử dụng đến phương tiện trực quan có hiệu sơ đồ Bước 1: Cho học sinh đọc kênh chữ sách giáo khoa Bước 2: Cho học sinh hoạt động theo nhóm, dựa thông tin kênh chữ để vẽ sơ đồ xã hội Việt Nam phân hóa Bước 3: Đại diện nhóm vẽ sơ đồ bảng trình bày xã hội Việt Nam phân hóa ngơn ngữ nói Bước 4: Học sinh nhận xét, bổ sung hoàn chỉnh phần sơ đồ, giáo viên kết luận, đánh giá hoạt động học sinh Bước 5: HS quan sát tự vẽ sơ đồ vào Với hình thức tổ chức hoạt động dạy nêu trên, giáo viên cho học sinh hoạt động hình thức nhóm, học sinh tự hoạt động dựa phần kiến thức tiếp thu từ kênh chữ, em nhóm đưa nhiều ý kiến khác Trên sở kênh chữ sách giáo khoa em vẽ sơ đồ vào vở: * Sử dụng sơ đồ tư để củng cố kiến thức: Ví dụ 3: Bài 18 : Đảng Cộng sản Việt Nam đời Giáo viên củng cố kiến thức học qua đồ tư giúp học sinh nắm trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn bối cảnh lịch sử thời điểm không gian nào? Nội dung chủ yếu hội nghị thành lập Đảng Những nội dung Luận cương trị năm 1930 Ý nghĩa việc thành lập Đảng * Bài tập sử dụng sơ đồ điền khuyết Ví dụ 4: Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng 8/1945 Hãy hoàn thiện sơ đồ lực lượng giải phóng quân Việt Nam ( Năm 1940) Các đội du kích 17 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Cách làm giúp em rèn luyện kĩ vẽ sơ đồ dựa kênh chữ sách giáo khoa, kích thích tư hứng thú học tập cho học sinh đồng thời em hiểu nhớ lâu a Sử dụng sơ đồ để hệ thống kiến thức củng cố Ví dụ Khi dạy 28- Lịch sử lớp 9: “ Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội…” Đây học dài với nhiều nội dung kiện khó nhớ, giáo viên kết thúc học cách hệ thống hóa học sơ đồ sau : Khi sử dụng sơ đồ để củng cố học, học sinh nắm toàn nội dung học dễ dàng Nội dung Miền Bắc Miền Nam thực nhiệm vụ riêng Đại hội Đảng tồn quốc đề Ví dụ 3: Khi dạy 30- Lịch sử lớp 9: “ Hồn thành giải phóng Miền Nam thống đất nước”tiết Giáo viên củng cố kết thúc học sơ đồ sau: Khi sử dụng sơ đồ để kết thúc học giáo viên giúp học sinh nhớ hiểu toàn kiến thức học Cuộc Tổng tiến công dậy Xuân 1975 gồm có chiến dịch lớn thời gian diễn chiến dịch Sơ đồ hình ảnh trực quan giúp học sinh hiểu nhớ lâu Kết đạt được: Qua thực tế nhiều năm giảng dạy, với kinh nghiệm Thông qua hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tôt môn Lịch Sử để cụ thể hóa kiến thức củng cố học thân tơi nhận thấy học sinh có hứng thú học tập nắm vững kiến thức nhanh Hỏi ý kiến học sinh, em thích phương pháp này, nhiều em thích thú tự thiết kế sơ đồ sau học để nắm bắt học nhanh chóng nhớ lâu Chính phương pháp năm học qua kết chất lượng môn Lịch sử cao so với năm trước 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, 70% giỏi trở lên + Lớp 9A, 9B : Sĩ số 44 HS (Khi chưa áp dụng) Mức độ Sĩ Giỏi Khá số Lớp thực nghiệm (Tỉ lệ %) (Tỉ lệ %) Lớp 9A 22 3/22 =13,6 7/22=31,8 Lớp 9B 22 2/22=9,1 8/22=36,4 Cộng 44 5/44=11,4 15/44=34 + Lớp 9A, 9B : Sĩ số 44 HS (Khi áp dụng đề tài) 18 TB (Tỉ lệ %) Yếu (Tỉ lệ %) 9/22=41 10/22=45,4 19/44=43,2 3/22=13,6 2/22=9,1 5/44=11,4 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Mức độ Lớp thực nghiệm Lớp 9A Lớp 9B Cộng Sĩ số 22 22 44 Giỏi (Tỉ lệ %) Khá (Tỉ lệ %) TB (Tỉ lệ %) Yếu (Tỉ lệ %) 5/22=22,8 4/22=18,2 9/44=20,4 10/22=45,4 12/22=54,5 22/44=50 7/22=31,8 6/22=27,3 13/44=29,6 0 VI KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ Thực trạng ban đầu công việc làm trước có sáng kiến Trước có sáng kiến hình thức hoạt động nhóm tơi cho học sinh làm tập nhỏ, chưa có tính chủ động, sáng tạo, tự chiếm lĩnh kiến thức, mang tính hình thức, mờ nhạt chưa thấy rõ khả kết hợp thành viên nhóm, em chưa có hợp tác chặt chẽ, nhóm chưa có thúc đẩy để đạt kết tốt cho nhóm mình, đơi có vài thành viên nhóm làm việc, thời gian cho nhóm làm việc ngắn, làm đơn giản… Nói chung hình thức thực nhóm trước mang nặng tính hình thức chưa phát huy tốt khả hợp sức giúp đỡ học tập Phương pháp dạy học hoạt động theo nhóm với đa số giáo viên THCS Có khuynh hướng hình thức, lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi phương pháp dạy học, hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi Kết đạt việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Tôi mạnh dạn áp dụng hình thức học nêu nhiều kết khả quan, qua hình thức cho học sinh học tập tơi nhận thấy đem đến cho lớp học kết sau: - Góp phần đổi phương pháp giảng dạy mơn Lịch Sử theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh - Hình thành thói quen sử dụng SGK học sinh - Lật ngược khắc sâu vấn đề Dần cá biệt hoá đối tượng - Cả lớp → thoải mái; Cá nhân → tự giác, linh động, sáng tạo, phát triển khả diễn đạt, khả giao tiếp, mạnh dạn tự tin - Nhóm → hợp tác thích nghi, giúp đỡ trách nhiệm, giao tiếp học hỏi lẫn nhau, tự tìm tòi, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh kiến thức - Học sinh tập trung, thi đua, vui vẻ, tích cực, thân thiện, cởi mở, hứng thú học môn Lịch sử Tiết học nhẹ nhàng, tự nhiên, sinh động hơn, học sinh có cảm giác vui chơi học lớp - Giáo viên đánh giá dạy giỏi đợt thao giảng trường, công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2015-2016 - Giáo viên có nhiều hội lắng nghe ý kiến học sinh, học sinh có nhiều hội lắng nghe ý kiến Khả áp dụng - Với điều trình bày theo tơi áp dụng cho SGK Lịch sử 9, chí mạnh dạn áp dụng cho môn khối lớp khác Đồ dùng trực quan có vai trò lớn việc giúp học sinh nhớ kĩ hiểu sâu kiến thức lịch sử Chính để nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử, người giáo viên phải sử dụng tốt phương pháp dạy học lịch sử cách nhuần nhuyễn, phương pháp việc hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ có tác dụng lớn Sơ đồ đồ dùng trực quan sinh động thể sáng tạo cao người giáo viên 19 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử Trong năm qua, công tác thiết bị trường học có nhiều thay đổi đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên đồ dùng dạy học cấp chưa đủ để phục vụ cho nội dung chương trình sách giáo khoa phong trào tự làm đồ dùng dạy học hoạt động có ý nghĩa quan trọng q trình dạy học Việc hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ dạy học đề cập đến đề tài mang ý nghĩa thể sáng tạo giáo viên nhằm giải nhu cầu thực tiễn giáo viên để thực đổi phương pháp phù hợp với khả sư phạm mình, với đặc điểm lớp học, người học môn học Đồ dùng dạy học này, giáo viên thiết kế cho phù hợp dạy giúp học sinh lĩnh hội kiến thức nhanh chóng hiệu Với việc sơ đồ hóa kiến thức học giáo viên phần tạo hứng thú học tập cho học sinh nâng cao chất lượng học tập mơn lịch sử tình hình Ngồi ra, đề tài tài liệu tham khảo bổ ích cho bạn đồng nghiệp Những vấn đề hạn chế - Hơi tốn thời gian cho nhóm trình bày, đòi hỏi giáo viên phải chuẩn xác nhận xét nhóm, đầu tư cho học sinh thông thạo với cách làm việc theo nhóm ban đầu hướng dẫn cơng phu Sự thành công học phụ thuộc vào việc lựa chọn phương pháp nhằm đạt hiệu cao, phụ thuộc vào trình độ, nghệ thuật sư phạm, lòng nhiệt tình, vốn sống giáo viên - Đối với loại kiến thức có yêu cầu riêng cần đạt phương pháp thích hợp mà giáo viên biết vận dụng điều kiện cụ thể giúp học sinh sáng tạo, chủ động tiếp thu kiến thức có hiệu Khuyến nghị, đề xuất 1.1 Đối với cấp phòng: Thứ nhất: Thường xuyên tổ chức buổi tập huấn trao đổi kinh nghiệm cho giáo viên để giáo viên có hội chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn q trình dạy học Thứ hai: Cho lưu hành sáng kiến kinh nghiệm đạt giải thi viết sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên học hỏi, vận dụng vào dạy học 1.2 Đối với cấp trường: Cần đầu tư trang bị, xây dựng phòng học mơn để phục vụ cho cơng tác dạy học Trên đề tài SKKN nghiên cứu thực nghiệm năm học 2015-2016 năm học 2016-2017 Tôi xin cam đoan SKKN thân tơi viết, Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm./ Minh Tân, ngày 22 tháng năm 2017 Người viết Đỗ Thị Phương Thảo 20 ... nghiệm Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch sử 9 II ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tư ng nghiên cứu Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt. .. việc hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ có tác dụng lớn Sơ đồ đồ dùng trực quan sinh động thể sáng tạo cao người giáo viên 19 SKKN 2017: Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử. .. thành thạo hoạt động nhóm thường xuyên sử dụng sơ đồ tư duy V CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Để thực tốt đề tài Hoạt động nhóm sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tốt môn lịch sử 9 .Trước hết
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9, SKKN Hoạt động nhóm và sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh học tốt môn Lịch Sử 9

Từ khóa liên quan