Kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)

101 198 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2017, 16:35

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN THNH Kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt ng-ời tr-ờng hợp khẩn cấp tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bµn tØnh Hµ TÜnh) LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN VĂN THÀNH KiĨm s¸t viƯc ¸p dơng biện pháp ngăn chặn bắt ng-ời tr-ờng hợp khẩn cấp tố tụng hình Việt Nam (Trên sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) Chuyờn ngnh: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM MẠNH HÙNG HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Nguyễn Văn Thành MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 1.1 Những vấn đề chung bắt người trường hợp khẩn cấp 1.1.1 Khái niệm biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 1.1.2 Đặc điểm việc bắt người trường hợp khẩn cấp 16 1.2 Những vấn đề chung kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 18 1.2.1 Khái niệm kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 18 1.2.2 Đối tượng phạm vi kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 24 1.3 Vai trò ý nghĩa hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp Viện kiểm sát 27 1.4 Mối quan hệ hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp Viện kiểm sát 28 Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN BẮT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH 34 2.1 Khái quát quy định pháp luật tố tụng hình trước năm 2003 kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 34 2.1.1 Giai đoạn từ năm 1960 đến trước có Bộ luật tố tụng hình năm 1988 34 2.1.2 Giai đoạn từ năm 1988 đến trước có Bộ luật tố tụng hình năm 2003 37 2.2 Quy định Bộ luật tố tụng hình 2003 kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 39 2.2.1 Quy định nhiệm vụ, quyền hạn Viện kiểm sát kiểm sát áp dụng biện pháp ngăn chặn 39 2.2.2 Kiểm sát việc tuân thủ quy định áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp 41 2.2.3 Kiểm sát việc tuân thủ quy định pháp luật thẩm quyền áp dụng 50 2.2.4 Kiểm sát việc tuân thủ quy định pháp luật trình tự, thủ tục áp dụng 52 2.3 Thực tiễn kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp 54 2.3.1 Khái quát tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Hà Tĩnh cấu tổ chức, hoạt động Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 54 2.3.2 Những kết đạt hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp địa bàn Hà Tĩnh hạn chế, tồn 57 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 67 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHÁC NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM SÁT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẮT NGƯỜI TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 72 3.1 Hoàn thiện pháp luật 72 3.1.1 Những nội dung Bộ luật tố tụng hình năm 2015 kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp 72 3.1.2 Tiếp tục hoàn thiện quy định kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp 76 3.2 Các giải pháp khác nâng cao hiệu kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp 80 3.2.1 Tăng cường hoạt động đạo nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp 80 3.2.2 Tăng cường trình độ chun mơn ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán kiểm sát 82 3.2.3 Đẩy mạnh quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát 85 3.2.4 Nâng cao sở vật chất, trang thiết bị làm việc đổi sách, chế độ cán kiểm sát 85 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS: Bộ luật hình BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình BPNC: Biện pháp ngăn chặn CQĐT: Cơ quan điều tra THQCT: Thực hành quyền công tố TTHS: Tố tụng hình TTPL: Tuân theo pháp luật VKS: Viện kiểm sát VKSND: Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN: Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang Bảng 2.1 Số liệu thụ lý án hình địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2012 đến 2016 57 Bảng 2.2 Kết điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 - 2016 58 Bảng 2.3 Tình hình áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người vụ án hình từ năm 2012 đến năm 2016 59 Bảng 2.4 Tình hình Viện kiểm sát không phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Cơ quan điều tra địa tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012 – 2016 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống biện pháp cưỡng chế tố tụng hình (TTHS) biện pháp ngăn chặn (BPNC) chiếm vị trí đặc biệt quan trọng Bởi lẽ BPNC nhằm giúp quan tiến hành tố tụng có điều kiện thuận lợi để giải vụ việc, ngăn chặn kịp thời hành vi phạm tội chuẩn bị thực xảy ra, góp phần đắc lực cho việc phát xử lý kịp thời hành vi phạm tội Trong số BPNC, bắt, tạm giữ, tạm giam biện pháp mang tính cưỡng chế nghiêm khắc Nếu bắt, giam, giữ oan, sai xâm phạm đến quyền tự dân chủ công dân quyền, lợi ích hợp pháp người pháp luật bảo hộ Ngược lại, không bắt, giam, giữ người phạm tội để người tự ngồi vòng pháp luật, tiếp tục gây án trốn tránh gây khó khăn cho việc điều tra, xử lý vụ án làm thiệt hại đến quyền lợi người, cộng đồng, làm giảm lòng tin nhân dân Nhà nước Trong biện pháp ngăn chặn, biện pháp ngăn chặn bắt người biện pháp thường áp dụng, làm hạn chế tới quyền tự người Do đó, hoạt động bắt người ln vấn đề nhạy cảm đời sống trị, xã hội bắt người hay khơng quy định pháp luật có liên quan ảnh hưởng đến quyền người, quyền công dân: Quyền bất khả xâm phạm thân thể Do đó, vấn đề bắt người quy định tố tụng hình (TTHS) ln đòi hỏi phải đảm bảo tính chặt chẽ, để có theo quy định pháp luật Theo Hiến pháp 2013, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp Hoạt động VKSND nhằm bảo vệ Hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật chấp hành nghiêm chỉnh thống Chính vậy, VKSND có vai trò quan trọng hoạt động tố tụng hình sự, trong hai chức quan trọng VKS tố tụng hình kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động TTHS, đảm bảo hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình tuân thủ quy định pháp luật Trong hoạt động áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp nói riêng VKSND có nhiệm vụ quyền hạn mang tính riêng biệt, điều thể việc, VKSND vừa quan có thẩm quyền trực tiếp áp dụng biện pháp này, vừa quan kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác Hoạt động kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp VKSND nhằm đảm bảo trường hợp áp dụng biện pháp tuân thủ quy định pháp luật, tránh tình trạng lạm dụng, áp dụng tùy tiện, thiếu cứ, điều kiện, sai trình tự, thủ tục… Bộ luật tố tụng hình năm 2003 quy định biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp Điều 81, với trường hợp quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp nhằm ngăn chặn người phạm tội tiếp tục thực tội phạm cản trở hoạt động điều tra tội phạm Ngoài BLTTHS năm 2003 quy định trình tự, thủ tục, điều kiện bắt khẩn cấp Quy định pháp luật tố tụng hình pháp lý quan trọng để quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp này, để từ có hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm cần thiết Trong thực tiễn áp dụng, thực tế, quan điều tra đơi có biểu lạm dụng áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp, áp dụng biện pháp không điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đặc biệt nghiêm trọng, cần thiết phải mở rộng trường hợp phải chịu trách nhiệm hình chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng Qua đó, tạo sở để mở rộng việc áp dụng biện pháp ngăn chặn “Giữ người trường hợp khẩn cấp” loại tội phạm có khả gây nguy hại lớn đặc biệt lớn cho xã hội, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu cao Thứ hai, Về bản, BLTTHS năm 2015 ghi nhận tinh thần BLTTHS năm 2003 cứ, thẩm quyền, thủ tục bắt khẩn cấp, hồ sơ đề nghị phê chuẩn hoạt động kiểm sát giữ, bắt người trường hợp khẩn cấp Bên cạnh việc quy định bổ sung thêm (1-người thực tội phạm mắt nhìn thấy xác nhận người thực tội phạm mà xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn; 2-có dấu vết tội phạm nơi làm việc phương tiện người bị nghi thực tội phạm xét thấy cần ngăn chặn việc người trốn tiêu hủy chứng cứ), bổ sung thêm người có thẩm quyền lệnh (tại Điểm b khoản Điều 110), đổi lớn việc BLTTHS năm 2015 chia tách rõ hoạt động giữ bắt người trường hợp khẩn cấp Theo đó, hoạt động tố tụng “bắt khẩn cấp” quy định cũ đổi thành “giữ” Khi có đủ cứ, để ngăn chặn người chuẩn bị thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hay ngăn chặn việc người phạm tội bỏ trốn tẩu tán, tiêu hủy chứng cứ, người có thẩm quyền “giữ” đối tượng Đây bước đệm quan trọng, nhằm hợp lý hóa việc thực tế giữ người có dấu hiệu vi phạm (đặc biệt trường hợp sau lệnh mà đối tượng trốn) để thời gian giữ, quan tiến hành tố tụng củng cố chứng lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp trả tự cho họ khơng đủ sở Lệnh bắt người khẩn cấp trường hợp (nếu có) hồn tồn kịp thời, 79 tính chất, mục đích đề Viện kiểm sát phải xem xét, phê chuẩn không phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp (chứ Lệnh giữ người trường hợp khẩn cấp) Theo đó, bất hợp lý việc Viện kiểm sát phải xem xét phê chuẩn Lệnh bắt người trường hợp khẩn cấp tính khẩn cấp khơng (như phân tích bất cập việc thực Điều 81 BLTTHS 2003) giải Điều 110 BLTTHS năm 2015 mở rộng thẩm quyền cho Cơ quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra việc áp dụng biện pháp ngăn chặn Theo đó, sau áp dụng biện pháp ngăn chặn giữ người trường hợp khẩn cấp, người có thẩm quyền lệnh giữ trả tự cho người bị giữ mà không cần phải có đồng ý Viện kiểm sát Tuy nhiên, chức kiểm sát Viện kiểm sát trường hợp cụ thể chưa quy định rõ (BLTTHS năm 2015 quy định trường hợp lệnh bắt người bị giữ trường hợp khẩn cấp phải gửi lệnh kèm theo tài liệu liên quan cho Viện kiểm sát để xem xét phê chuẩn) Quy định triển khai thực tế cần hướng dẫn cụ thể để chặt chẽ hợp lý 3.2 Các giải pháp khác nâng cao hiệu kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt người trường hợp khẩn cấp 3.2.1 Tăng cường hoạt động đạo nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân cấp Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp lĩnh vực tư pháp hình sự, việc tăng cường vai trò quản lý, đạo điều hành tổng kết rút kinh nghiệm nghiệp vụ Viện trưởng - VKS cấp yêu cầu khách quan, xuất phát từ nguyên tắc tổ chức hoạt động ngành kiểm sát tập trung dân chủ Một thực tế tồn lâu có khơng Viện trưởng VKS cấp 80 tập trung vào cơng việc hành chính, vụ mà phó mặc hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp khởi tố - điều tra vụ án hình cho cấp Phó cho Kiểm sát viên quyền, nhiều định tố tụng Viện trưởng ban hành sở nghe báo cáo cấp dưới, xảy trường hợp oan, sai Với vai trò người lãnh đạo, đạo chịu trách nhiệm chung toàn hoạt động VKS cấp chịu trách nhiệm hoạt động VKS cấp dưới, đồng thời trước yêu cầu nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp áp dụng biện pháp ngăn chặn vụ án hình sự, theo chúng tơi Lãnh đạo - VKS cấp cấp tỉnh phải thực tốt nội dung sau: Thứ nhất, phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kiểm sát quan trọng nhằm bảo đảm định pháp lý ban hành phải đắn, hợp pháp có Ví dụ: áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp cần phải thực dựa sở BLTTHS quy định; vấn đề phê chuẩn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn trường hợp phức tạp, khó khăn việc xác định để phê chuẩn Lãnh đạo Viện phải trực tiếp xem xét hồ sơ trước định phê chuẩn Thứ hai, phải tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp cấp kiểm sát Hoạt động quản lý trước hết phải bảo đảm quản lý chặt chẽ hoạt động quan trọng quản lý áp dụng biện pháp ngăn chặn, kiểm sát sau trình bắt, kiểm sát hồ sơ áp dụng biện pháp ngăn chặn Thứ ba, Viện trưởng VKS cấp phải tăng cường công tác đạo cho Viện trưởng VKS cấp công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, trước tiên Viện trưởng VKS cấp cần có biện pháp để VKS cấp thực tốt chế độ báo cáo, thống kê, chế độ thỉnh thị nghiệp vụ, đồng thời phải tạo chế chặt chẽ việc xử lý thông tin báo cáo, trả lời thỉnh thị VKS cấp 81 Tiếp theo phải tăng cường công tác kiểm tra hoạt động thực chức kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn VKS cấp dưới, quy định chế độ giao ban công tác VKS cấp với VKS cấp dưới, lập đoàn kiểm tra việc kiểm tra VKS cấp VKS cấp phải thực nghiêm túc Qua giải pháp trên, kiến nghị VKSNDTC: Cần quy định rõ quy chế công tác kiểm sát ngành trách nhiệm cụ thể VKS cấp việc trả lời thỉnh thị VKS cấp dưới, vấn đề thời gian trả lời thỉnh thị quan hệ đơn vị nghiệp vụ cấp có liên quan đến vấn đề thỉnh thị VKS cấp Với quy định khắc phục tình trạng nhiều vụ việc VKS cấp thỉnh thị chưa VKS cấp trả lời kịp thời, mà để kéo dài thời gian ảnh hưởng đến thời hạn giải vụ án 3.2.2 Tăng cường trình độ chun mơn ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cán kiểm sát Vấn đề đội ngũ cán công chức lĩnh vực tư pháp Đảng Nhà nước ta xác định rõ Nghị Quyết 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nêu rõ: Tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ, chế hoạt động quan tư pháp bất hợp lý Độ ngũ cán tư pháp, bổ trợ tư pháp thiếu; trình độ nghiệp vụ lĩnh trị phận cán yếu, chí có số cán sa sút phẩm chất, đạo đức trách nhiệm nghề nghiệp Vẫn tình trạng oan, sai điều tra, bắt, giam giữ, truy tố, xét xử Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc quan tư pháp thiếu thốn, lạc hậu [8] Xuất phát từ quan điểm Đảng nêu trên, đội ngũ cán làm cơng tác tư pháp nói chung đội ngũ Kiểm sát viên nói riêng phải đảm bảo 82 số lượng chất lượng đảm bảo thực theo quy định pháp luật Kiểm sát viên bổ nhiệm theo quy định pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp Tiêu chuẩn người bổ nhiệm Kiểm sát viên phải công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất, đạo đức tốt, liêm khiết trung thực, có trình độ cử nhân luật, đào tạo nghiệp vụ kiểm sát, điều tra, có tinh thần kiên bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, có thời gian làm cơng tác thực tiễn theo quy định pháp luật, có sức khỏe đảm bảo hồn thành nhiệm vụ giao bổ nhiệm làm Kiểm sát viên, nhiệm kỳ Kiểm sát viên năm năm Việc hoàn thiện trình độ, lực kiểm sát viên có ý nghĩa vơ quan trọng q trình hoạt động kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam nói riêng Đây khâu mấu chốt có ý nghĩa định đến vấn đề chất lượng hoạt động Viện kiểm sát nhân dân việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam Nếu trình độ lực đội ngũ cán kiểm sát viên đảm bảo hiệu mang lại việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam khơng có sai sót xảy ra, ngược lại, lực, trình độ chun mơn kiểm sát viên không đảm bảo chắn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn nêu không đạt kết mong muốn Muốn nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên thực công tác cách thiết thực sách cụ thể tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam cho đội ngũ làm công tác định kỳ hàng 83 năm Đồng thời, tổ chức học tập rút kinh nghiệm đơn vị điển hình thực tốt có hiệu cơng tác Những kiến thức lĩnh vực bắt, tạm giữ, tạm giam không nghiên cứu sách, báo, tài liệu văn mà cần phải trau dồi tích lũy từ kinh nghiệm thực tế nhiều năm áp dụng Vì vậy, cần có sách đãi ngộ, quan tâm động viên kịp thời để số cán làm công tác kiểm sát bắt, giam, giữ yên tâm, gắn bó với công tác nhiệm vụ giao Đội ngũ kiểm sát viên làm việc lĩnh vực đòi hỏi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định pháp luật, đặc biệt quy định Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình văn có liên quan Từ vận dụng linh hoạt quy định pháp luật vào thực tiễn áp dụng, để phát yêu cầu chấn chỉnh kịp thời vi phạm, tồn công tác bắt, tạm giữ, tạm giam Hạn chế đến mức thấp trường hợp bắt người không đối tượng, bắt, giam giữ người oan sai gây tổn hại người bị bắt oan sai tinh thần vật chất, làm ảnh hưởng đến uy tín trách nhiệm quan bảo vệ pháp luật nói chung Viện kiểm sát nhân dân nói riêng, thiệt hại mặt tài Nhà nước phải bồi thường cho trường hợp bắt, giam giữ oan sai Từ phân tích nêu cho thấy, việc nâng cao trình độ, lực Kiểm sát viên có vai trò ý nghĩa quan trọng công tác kiểm sát hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam Viện kiểm sát nhân dân, làm tốt cơng tác hồn thiện trình độ, lực kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân sở cho có ý nghĩa định đến chất lượng công tác kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân nói chung kiểm sát hoạt động bắt, tạm giữ, tạm giam nói riêng, góp phần vào cơng đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật lĩnh vực ngày đầy đủ chặt chẽ 84 3.2.3 Đẩy mạnh quan hệ phối hợp Cơ quan điều tra Viện kiểm sát Phối hợp chế ước CQĐT VKS nguyên tắc TTHS, BLTTHS, Luật tổ chức VKSND, Luật Tổ chức điều tra hình quy định vấn đề chung, vậy, quan có thẩm quyền cần sớm có văn hướng dẫn thể chế hóa quy định luật để chi tiết, cụ thể hóa mối quan hệ nhằm bảo đảm nhận thức thống hoạt động có hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể địa phương Duy trì họp liên ngành định kỳ để hướng dẫn giải khó khăn vướng mắc việc giải vụ án hình nói chung có khâu cơng tác áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp nói riêng VKS CQĐT yếu tố then chốt góp phần tăng cường chất lượng giải án hình nói chung VKS chủ động phối hợp với CQĐT Tòa án hàng năm xây dựng nhiều vụ án trọng điểm phiên tòa điển hình theo tinh thần cải cách tư pháp để đưa xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa đấu tranh tội phạm khu dân cư, xã phường, thị trấn địa bàn phức tạp thường xảy tội phạm để từ rút kinh nghiệm cho Điều tra viên, KSV, Thẩm phán việc thực chức nhiệm vụ 3.2.4 Nâng cao sở vật chất, trang thiết bị làm việc đổi sách, chế độ cán kiểm sát Trong năm qua Đảng Nhà nước quan tâm đầu tư sở vật chất, xây dựng nhiều trụ sở làm việc, trang thiết bị làm việc ngày đại hơn; thực nhiều chế độ sách KSV địa bàn Tuy nhiên , so với u cầu nhiệm vụ nhiều khó khăn , thiếu thốn điều kiện làm việc, phương tiện lại, phương tiện công nghệ, máy vi tính máy phơ tơ , máy ảnh đặc biệt huyê ̣n miề n 85 núi… Bên cạnh , đời sống cán bộ, KSV gặp nhiều khó khăn, chế độ lương, phụ cấp cán làm công tác bảo vệ pháp luật thấp, chưa đảm bảo sống, khơng thu hút nhân tài điều ảnh hưởng đến chất lượng công việc cán bộ, KSV hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ Vì vậy, thời gian tới Đảng Nhà nước cần quan tâm đầu tư sở vật chất, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị làm việc, lại cho đơn vị kiểm sát có sách ưu đãi cán KSV nhằm động viên, tạo điều kiện để họ gắn bó với ngành, thu hút người có đức , có tài , chuyên gia giỏi đóng góp trí tuệ cho phát triển VKSND tin ̉ h Hà Tĩnh nói riêng tồn ngành Kiểm sát nói chung, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn 86 KẾT LUẬN Biện pháp ngăn chặn người trường hợp khẩn cấp biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc hệ thống biện pháp ngăn chặn luật tố tụng hình Việt Nam Quy định áp dụng đắn biện pháp ngăn chặn có tác dụng lớn việc ngăn chặn tội phạm biện pháp hữu hiệu để quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, đồng thời biện pháp động viên toàn thể nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Quy định biện pháp bắt khẩn cấp có lịch sử hình thành phát triển với đời pháp luật, ngày hoàn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam, thực nguyên tắc, quy định hệ thống pháp luật XHCN Việc sâu nghiên cứu lý luận, phân tích quy định cứ, đối tượng áp dụng, thẩm quyền lệnh, trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động bắt khẩn cấp vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát việc áp dụng biện pháp này, từ hiểu cách sâu sắc quy định pháp luật biện pháp ngăn chặn làm sở cho hoạt động thực tiễn Nghiên cứu lý luận phát mâu thuẫn, bất cập điều luật để có hướng sửa đổi hồn thiện pháp luật tố tụng hình nói chung biện pháp ngăn chặn nói riêng, có biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp vai trò Viện kiểm sát lĩnh vực việc làm cần thiết Thực tiễn áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp năm qua đạt kết to lớn, góp phần ngăn chặn hành vi phạm tội, giúp cho việc điều tra, truy tố, xét xử thi hành án bình thường, quy định pháp luật, đảm bảo quyền người quyền lợi ích hợp pháp cơng dân Song bên cạnh đó, thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn 87 năm qua bộc lộ khơng tồn tại, khiếm khuyết, hạn chế quy định áp dụng cần khắc phục Đề tài làm rõ vai trò Viện kiểm sát nhân dân cấp việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp, giúp cho trình kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo pháp luật từ phát xác, nhanh chóng, xử lý cơng minh kịp thời hành vi phạm tội, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, pháp luật giao cho người có thẩm quyền luật định có quyền áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp Các quy định biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp sở pháp lý cần thiết, quan trọng cho quan tiến hành tố tụng công dân đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Muốn áp dụng đắn quy định trước hết quy định phải chặt chẽ, đồng thống Về phía quan có thẩm quyền phải xem xét nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định mâu thuẫn chống chéo khơng phù hợp Hiệu biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp đánh giá sở ngăn chặn tội phạm, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, đáp ứng đòi hỏi pháp luật, hiệu tính đến chi phí áp dụng… Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, hiệu biện pháp ngăn chặn có lúc, có nơi chưa cao Do đó, nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn đòi hỏi tất yếu, bao gồm nhiều giải pháp Từ việc hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, nâng cao trình độ pháp lý, trình độ nghiệp vụ bồi dưỡng rèn luyện phẩm chất cách mạng, đạo đức nghề nghiệp cán tư pháp, tăng cường lãnh đạo thủ trưởng quan tiến hành tố tụng, phối hợp kiểm tra giám sát quan, tăng cường kiểm sát chặt chẽ trường hợp bắt khẩn cấp đến việc đầu tư xây dựng sở vật chất trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc bắt khẩn cấp Việc nghiên cứu hoạt động kiểm sát Viện kiểm sát việc áp 88 dụng biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp Luật tố tụng hình Việt Nam vấn đề lớn phức tạp Trong phạm vi luận văn, tác giả cố gắng đưa vấn đề nhằm giải đòi hỏi thiết việc quy định áp dụng chế định luật biện pháp ngăn chặn bắt khẩn cấp Kết hợp lý luận thực tiễn, tác giả hy vọng với kết nghiên cứu rút từ luận văn đóng góp phần vào việc hoàn thiện pháp luật nâng cao vai trò, trách nhiệm Viện kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt khẩn cấp góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, giữ gìn an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, đảm bảo thực ngun tắc cơng dân bình đẳng trước pháp luật, phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa./ 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Mai Đắc Biên, Mai Ngọc Hải (2016), “Chế định BPNC BLTTHS năm 2015”, Tạp chí Kiểm sát, (5) Phạm Thanh Bình (1997), Một số vấn đề chung quanh việc tạm giữ, tạm giam, Nxb Đồng Nai Nguyễn Mai Bộ (1997), Những BPNC TTHS, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Lê Cảm (2000), "Các đặc điểm tội phạm tính định xã hội chúng", Dân chủ pháp luật, Hà Nội Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học Luật hình (phần chung), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn Ngọc Chí (Chủ biên) (2010), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02-01 Bộ Chính trị, số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49-NQ-TW ngày 2-6 Bộ Chính trị, Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Nguyễn Văn Điệp (2003), Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước pháp luật, Hà Nội 10 Bùi Thị Hạnh (2017), Hoạt động Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn Cơ quan điều tra, Luận văn Tiến sỹ 11 Phạm Mạnh Hùng (2012), Kỷ yếu đề án: Đổi tổ chức hoạt động Viện kiểm sát nhân dân nhằm thực chủ trương: “Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng 90 12 Vũ Gia Lâm (2012), “Hoàn thiện số quy định BLTTHS nhằm nâng cao hiệu áp dụng BPNC”, Tạp chí Luật học, (9) 13 Bình Nguyên (1995), "Từ thực tiễn áp dụng BPNC TTHS Việt Nam", Kỷ yếu: Những vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách TTHS Việt Nam, VKS nhân dân tối cao 14 Nguyễn Vạn Nguyên (1995), Các BPNC vấn đề nâng cao hiệu chúng, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 15 Nguyễn Hải Phong (2014), Một số vấn đề: Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra theo yêu cầu cải cách tư pháp, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 16 Hoàng Việt Quang (2011), “Cần thay đổi BPNC "cấm khỏi nơi cư trú" biện pháp "trình diện", Tạp chí Kiểm sát, (17) 17 Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 18 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 19 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 20 Quốc hội (2010), Luật thi hành hình sự, Hà Nội 21 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 22 Quốc hội (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội 23 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 24 Quốc hội (2015), Luật tổ chức điều tra hình sự, Hà Nội 25 Trịnh Văn Thanh (2000), Áp dụng BPNC điều tra vụ án hình lực lượng cảnh sát nhân dân, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Tập hệ thống hóa luật lệ TTHS, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao (1990), Các văn hình sự, dân tố tụng, Hà Nội 28 Trung tâm Đào tạo từ xa – Viện Đại học Mở Hà Nội (2005), Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội 91 29 Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (2010), Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật hình sự, Luật TTHS, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật Hà Nội (2000), Những nguyên tắc Luật TTHS, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 32 Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình luật TTHS Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 33 Ủy ban Khoa học Xã hội nhân văn (1992), Những vấn đề lý luận Luật hình sự, Luật TTHS Tội phạm học, Hà Nội 34 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2012), Báo cáo công tác kiểm sát năm 2012, Hà Tĩnh 35 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2013), Báo cáo công tác kiểm sát năm 2013, Hà Tĩnh 36 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2014), Báo cáo công tác kiểm sát năm 2014, Hà Tĩnh 37 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2015), Báo cáo công tác kiểm sát năm 2015, Hà Tĩnh 38 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2016), Báo cáo công tác kiểm sát năm 2016, Hà Tĩnh 39 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2003), Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Kỷ yếu đề tài cấp bộ, Hà Nội 40 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2008), Quyết định số 07/2008/QĐVKSTC ngày 02 tháng 01 năm 2008 việc ban hành Quy chế công tác thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật việc điều tra vụ án hình sự, Hà Nội 41 Viện Nhà nước pháp luật (1994), Tội phạm học, Luật hình sự, Luật TTHS (1995), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 42 Nguyễn Tất Viễn (2003), "Hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tư pháp", Kỷ yếu đề tài cấp bộ: Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp, Hà Nội 43 Nguyễn Quốc Việt (dịch) (1986), Từ điển thuật ngữ pháp lý phổ thông, Nxb Pháp lý, Hà Nội 93 ... luận thực tiễn kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp sở thực tiễn địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp bắt người trường hợp. .. chung kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 1.2.1 Khái niệm kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp 1.2.1.1 Khái niệm kiểm sát việc. .. khẩn cấp lý luận kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trường hợp khẩn cấp - Nghiên cứu thực tiễn quy định pháp luật biện pháp bắt khẩn cấp thực tiễn quy định pháp luật kiểm sát việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh) , Kiểm sát việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh hà tĩnh)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn