Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của UBND huyện đông anh

84 114 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2017, 13:39

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HỮU CƢỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG ANH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN HỮU CƢỜNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG ANH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên :Nguyễn Hữu Cƣờng Sinh ngày :10/07/1979 Nơi sinh : Đông Anh - Hà Nội Học viên lớp : QH-2015-E.CH(QLKT1-K24) Ngành học : Quản lý kinh tế Khoa : Kinh tế Chính trị Mã số : 15055083 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước UBND huyện Đơng Anh”là thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng mà tơi sử dụng luận văn tơi thu thập, xử lý mà khơng có chép khơng hợp lệ Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Học viên Nguyễn Hữu Cƣờng LỜI CẢM ƠN Trong thời gian qua, để hồn thành chƣơng trình đào tạo cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận đƣợc quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cơ, gia đình bạn bè suốt q trình học tập, cơng tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Các thầy, cô giáo Ban Giám hiệu, Khoa Kinh tế Chính trị, Phòng Đào tạo - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Lãnh đạo, cán công chức, viên chức UBND huyện Đông Anh, Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh - Các quan hữu quan, nhà khoa học, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho tơi q trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hồn thành Luận văn tất tâm huyết lực thân, nhiên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy bạn đọc để tác giả hồn thiện tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tác giả Nguyễn Hữu Cƣờng TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước UBND huyện Đông Anh” Tác giả: Nguyễn Hữu Cƣờng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ năm: 2017 Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích nghiên cứu: Trên sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ để đề xuất phƣơnghƣớng cácgiải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quảnlý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội  Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Đánh giá thực trạng, tìm hạn chế, tồn nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh Cuối cùng, luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án Những đóng góp luận văn: Luận văn hệ thống hóa lý luận quản lý dự án hạ tầng giao thông; Phân tích thực trạng cơng tác quản lý dự án UBND huyện Đơng Anh; Phân tích hạn chếvà nguyên nhân Kết quan trọng luận văn đƣa đƣợc số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu: 1.2 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 1.2.1 Khái niệm vấn đề quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 1.2.2 Nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 11 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý dự án 20 1.2.4 Các nhân tố tác động ảnh hƣởng đến quản lý dự án 23 1.3 Kinh nghiệm thực tiễn số huyện ngoại thành Hà Nội việc quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông học rút cho huyện Đông Anh 25 1.3.1 Kinh nghiệm thực tiễn số huyện ngoại thành Hà Nội việc quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông .25 1.3.2 Bài học rút cho huyện Đông Anh 26 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29 2.1 Quy trình nghiên cứu 29 2.2 Các nguồn số liệu .29 2.3 Các phƣơng pháp nghiên cứu đề tài 29 2.3.1 Phƣơng pháp luận nghiên cứu: 29 2.3.2 Phƣơng pháp thu thập tài liệu: 30 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích, xử lý số liệu: 32 2.3.4 Phƣơng pháp so sánh, tổng hợp: 32 2.3.5 Phƣơng pháp dự báo: 32 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG ANH 33 3.1.Khái quát huyện Đông Anh, đặc điểm máy quản lý dự án hệ thống hạ tầng giao thông huyện Đông Anh 33 3.1.1 Giới thiệu khái quát huyện Đông Anh 33 3.1.2 Mơ hình quản lý dự án 34 3.1.3 Tổng quan hệ thống hạ tầng giao thông UBND huyện Đông Anh 37 3.1.4 Tổng quát dự án xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 2010-2016 38 3.2 Thực trạng quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN UBND huyện Đông Anh giai đoạn 2010-2016 39 3.2.1 Lập dự án đầu tƣ, thẩm định phê duyệt dự án đầu tƣ .39 3.2.2 Quản lý đấu thầu 40 3.2.3 Tổ chức giám sát thực dự án .41 3.2.4 Kết thúc, nghiệm thu, bàn giao đánh giá dự án 52 3.3 Kết quả, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông củaUBND huyện Đông Anh thời gian qua 53 3.3.1 Kết đạt đƣợc 53 3.3.2 Các hạn chế công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông UBND huyện Đông Anh 55 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế .56 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CỦA UBND HUYỆN ĐÔNG ANH 58 4.1 Định hƣớng phát triển hạ tầng giao thông địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2017 -2020 58 4.1.1 Các để xây dựng định hƣớng phát triển hạ tầng giao thông địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2017 -2020: 58 4.1.2 Dự báo thuận lợi khó khăn 58 4.1.3 Mục tiêu định hƣớng đầu tƣ công trung hạn giai đoạn 2017-2020: 60 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh .61 4.2.1 Nâng cao chất lƣợng quy hoạch, quản lý quy hoạch tuân thủ quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông 61 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác kế hoạch hóa nguồn vốn đầu tƣ theo kế hoạch trung hạn phân kỳ hàng năm .62 4.2.3 Khai thác nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tƣ, giảm gánh nặng cho đầu tƣ công 63 4.2.4 Đẩy nhanh tiến độ cơng tác giải phóng mặt .64 4.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý 64 4.2.6 Hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lƣợng máy quản lý dự án chuyên nghiệp 67 4.2.7 Tăng cƣờng công tác đánh giá, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc 68 KẾT LUẬN .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa DADT Dự án đầu tƣ GPMB Giải phóng mặt GTVT Giao thơng vận tải HĐND Hội đồng nhân dân HTGT Hạ tầng giao thông NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLDA Quản lý dự án UBND Ủy ban nhân dân i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.2 Nội dung Tổng hợp dự án hoàn thành giai đoạn 2010-2016và định hƣớng đến 2020 Phân bổ vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông địa bàn huyện Đông Anh Tổng hợp công tác giải ngân dự án hạ tầng giao thông địa bàn huyện Đông Anh ii Trang 39 40 52 vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ vùng kinh tế chiến lƣợc khác nƣớc Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Thủ đơ, có hạ tầng giao thơng vận tải thời gian qua có bƣớc phát triển đột phá theo hƣớng đại đồng bộ, bƣớc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội q trình cơng nghiệp hố- đại hố Thủ đơ; - Quy hoạch phát triển giao thơng vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 hồn chỉnh, dự kiến Chính phủ phê duyệt quý II năm 2015 Trên sở quy hoạch đƣợc duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng Kế hoạch đầu tƣ trung dài hạn nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thơng đồng bộ, theo tiến trình quy hoạch; - Luật Thủ đƣợc ban hành có hiệu lực (01/7/2013) tạo thuận lợi cho việc huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đây bƣớc đột phá huy động nguồn lực cho đầu tƣ phát triển, đồng thời nâng cao hiệu công tác quản lý, xây dựng đô thị theo hƣớng văn minh, đại; - Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 05 năm 2016 – 2020 lĩnh vực Giao thông Vận tải đƣợc xây dựng bối cảnh kinh tế giới khu vực phục hồi đà tăng trƣởng, Thành phố Hà Nội đạt đƣợc nhiều thành tựu sau mở rộng địa giới hành chính; ổn định trị - xã hội làm tảng vững cho phát triển; - Hàng loạt Luật đƣợc ban hành nhƣ: Luật Đất đai; Luật Đấu thầu; Luật Xây dựng; Luật Đầu tƣ công; Luật đầu tƣ; Luật Doanh Nghiệp tạo điều kiện hoàn chỉnh hàng lang pháp lý, thuận tiện cho việc triển khai thực dự án đảm bảo tiến độ, hiệu đầu tƣ - Đông Anh huyện ngoại thành Thủ đô Hà Nội có bƣớc tăng trƣởng mạnh mẽ tất lĩnh vực kinh tế - xã hộị, trọng điểm quy hoạch, đầu tƣ phát triển Thành phố với lợi vị trí địa lý, tự nhiên xã hội truyền thống văn hóa, lịch sử 59 * Khó khăn: - Cùng với phát triển nhanh kinh tế - xã hội tốc độ đô thị hóa nhanh Đơng Anh phải chịu sức ép mạnh mẽ giao thông vận tải nhu cầu lại ngày cao, phƣơng tiện giao thông, đặc biệt phƣơng tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, mạng lƣới vận tải hành khách công cộng chƣa phát triển, kết cấu hạ tầng giao thơng địa bàn Huyện thiếu chƣa đồng bộ, giao thơng nơng thơn xã nhiều bất cập… gây xúc nhân dân, ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế - xã hội mỹ quan đô thị địa bàn Huyện - Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hƣởng đến kinh tế Việt Nam, thời gian tới Chính phủ dành ƣu tiên cao cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, nguồn vốn từ NSNN dành cho cơng trình xây dựng hạ tầng giao thơng địa bàn Thành phố Hà Nội nói riêng huyện Đơng Anh nói chung tiếp tục khó khăn, khơng đáp ứng đủ yêu cầu đòi hỏi việc đa dạng hóa nguồn vốn đầu tƣ xu cho nhu cầu phát triển giai đoạn tới 4.1.3 Mục tiêu định hướng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2017-2020: * Mục tiêu tổng quát: - Tiếp tục đầu tƣ xây dựng hoàn thànhhệ thống hạ tầng giao thơng địa bàn Huyện theo hƣớng đại góp phần phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng; Kết nối huyện Đơng Anh với khu vực trung tâm Thành phố tỉnh lân cận, thực tốt tiêu chí hạ tầng giao thơng tiêu chí xây chƣơng trình xây dựng nông thôn Huyện cấp đề - Phát triển hệ thống đƣờng giao thông phù hợp với xu phát triển Thủ đô, phù hợp với quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải, quy hoạch vùng trọng điểm đầu tƣ Thành phố Huyện - Thực dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông bám sát tiêu, kế hoạch thực cơng trình trọng điểm BCH Đảng Huyện, Nghị HĐND Huyện đề đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, tiết kiệm, hiệu * Định hƣớng phát triển nhiệm vụ chủ yếu: 60 - Triển khai điều chỉnh hoàn thành quy hoạch hạ tầng giao thông địa bàn Huyện làm sở triển khai thực quản lý, đầu tƣ theo quy hoạch; - Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, đại, ƣu tiên phát triển hệ thống hạ tầng khung GTVT, tăng cƣờng công tác quản lý trật tự an tồn giao thơng, trật tự thị theo hƣớng văn minh, đại; - Triển khai giải pháp đồng gia tăngvận tải hành khách công cộng, đáp ứng nhu cầu lại nhân dân; - Đẩy mạnh triển khai xây dựng hạ tầng giao thông nơng thơn, xây dựng cứng hóa bê tơng tuyến đƣờng giao thông nội đồng phục vụ nông nghiệp chuyển đổi cấu trồng 23 xã địa bàn Huyện - Tăng tỷ lệ đất dành cho hạ tầng giao thông vận tải địa bàn Huyện - Huy động sử dụng hiệu nguồn lực kinh tế - xã hội để xã hội hoá đầu tƣ kết cấu hạ tầng giao thông; Phát triển hình thức hợp tác cơng - tƣ đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh 4.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch tuân thủ quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông - Trên sở quy hoạch phát triển giao thông vận tải đến 2030, tầm nhìn 2050 đƣợc Chính phủ phê duyệt quý II/2015 tiến hànhtriển khai điều chỉnh, hoàn thành quy hoạch hạ tầng giao thông 23 xã Thị trấn địa bàn Huyện làm sở triển khai thực quản lý, đầu tƣ theo quy hoạch - Rà soát quy hoạch liên quan đến quy hoạch giao thơng đảm bảo tính đồng nhất, kịp thời báo cáo sở, ban, ngành Thành phố điều chỉnh, bổ sung theo thời điểm - Triển khai quy hoạch chi tiết để làm sở cắm mốc, quản lý quy hoạch để có điều kiện nguồn vốn triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu đầu tƣ Tập trung đạo, kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý quy hoạch địa bàn Huyện 61 - Tập trung ƣu tiên đầu tƣ cơng trình trọng điểm có tính đột phá, cơng trình đầu mối giao thơng có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Huyện, cần đƣợc ƣu tiên đầu tƣ theo lộ trình, quy hoạch, kế hoạch đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt - Hàng năm tiến hành đánh giá kết triển khai thực quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với đánh giá việc thực quy hoạch giao thông địa bàn, để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội Huyện 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn phân kỳ hàng năm - Nhằm thực mục tiêu, định hƣớng phát triển chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch giao thông đƣợc phê duyệt, UBND Huyện Đông Anh kiên khơng bố trí vốn cho dự án giao thông không nằm kế hoạch đầu tƣ khơng tn thủ ngun tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đƣợc cấp có thẩm quyền định - Tập trung bố trí vốn để hồn thành đẩy nhanh tiến độ dự án quan trọng, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn phát triển kinh tế - xã hội Huyện Ƣu tiên bố trí vốn cho dự án hồn thành bàn giao đƣa vào sử dụng nhƣng nợ đọng xây dựng bản, dự án dự kiến hoàn thành kỳ kế hoạch, vốn đầu tƣ Nhà nƣớc tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tƣ, dự án chuyển tiếp thực theo tiến độ đƣợc phê duyệt, hạn chế bố trí vốn cho dự án khởi cơng chƣa đáp ứng yêu cầu theo quy định - Trong công tác phê duyệt dự án đầu tƣ cần xác định rõ nguồn vốn đầu tƣ, khả cân đối vốn Ngân sách Huyện để hoàn thành dự án theo tiến độ đầu tƣ yêu cầu, kiên không phê duyệt dự án khơng xác định đƣợc rõ nguồn vốn, không đủ khả cân đối vốn kỳ kế hoạch - Thực việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện, khối lƣợng giải ngân, toán nguồn vốn kế hoạch năm theo định kỳ hàng quý, tháng năm tài để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp; Có chế ủy quyền cho Chủ đầu tƣ 62 tự điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn khn khổ nguồn vốn đƣợc cấp để đảm bảo giảm vốn nơi thừa, bổ sung vào nơi thiếu, đáp ứng nhu cầu thực tế dự án, nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn theo năm - Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng kế hoạch vốn hàng năm theo sát khối lƣợng công việc dự án dự kiến thực kỳ kế hoạch, điều đòi hỏi nâng cao tính chun nghiệp, phối hợp đồng cán lập kế hoạch quản lý điều hành dự án 4.2.3 Khai thác nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư, giảm gánh nặng cho đầu tư công Giai đoạn nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đầu tƣ cho cơng trình hạ tầng giao thơng hạn hẹp, khơng đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế Việc xã hội hóa đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thơng giải pháp cấp thiết để huy động nguồn vốn đầu tƣ, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nƣớc Một số giải pháp cụ thể để thu hút nguồn vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông địa bàn Huyện Đơng Anhđƣợc đề xuất nhƣ sau: * Nhóm giải pháp tổng thể để thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thơng: - Tăng cƣờng huy động nguồn lực, xây dựng chế sách đặc thù để đẩy nhanh tốc độ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thơng Sử dụng có hiệu nguồn ngân sách nhà nƣớc, ngân sách nhà nƣớc chủ yếu để đối ứng tham gia dự án lớn quan trọng, phải cân đối để dãn tiến độ vào cấp hệ thống sở hạ tầng có, đồng thời thời tăng cƣờng cơng tác quản lý bảo trì để sử dụng hệ thống kết cấu hạ tầng có hiệu - Tăng cƣờng cơng tác xúc tiến đầu tƣ để huy động nguồn lực đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thời gian tới theo hƣớng kiện toàn tổ chức huy động vốn đầu tƣ - Nghiên cứu, đổi sách giá, phí theo hƣớng xây dựng chế giá phí phù hợp với chế thị trƣờng bảo đảm cho nhà đầu tƣ có hiệu vốn 63 - Thực chế nhằm đẩy mạnh khai thác nguồn lực tài từ kết cấu hạ tầng giao thơng để huy động thêm vốn ngồi ngân sách đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thông qua số phƣơng thức cho thuê quyền khai thác chuyển nhƣợng có thời hạn - Nghiên cứu để ban hành sách phù hợp thu hồi đất tạo vốn hỗ trợ cho xây dựng hạ tầng giao thơng Khi xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng giao thông cần phải quy hoạch tổ chức khai thác quỹ đất hai bên đƣờng, vùng phụ cận để tạo nguồn lực từ đất đai đầu tƣ cho cơng trình Đồng thời nghiên cứu chế đền bù, giải phóng mặt phù hợp mở rộng phạm vi thu hồi đất để đầu tƣ xây dựng cơng trình kết cấu hạ tầng giao thơng 4.2.4 Đẩy nhanh tiến độ cơng tác giải phóng mặt - Tăng cƣờng phối hợp với phòng, ban, đơn vị, xã, thị trấnđể đẩy nhanh công tác GPMB triển khai thi công; Công tác GPMB nhiều vƣớng mắc, tiến độ thực chậm, nhiều dự án khởi cơng nhƣng khơng có mặt dẫn đến thời gian thi công kéo dài làm an tồn giao thơng, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến mơi trƣờng, gây xúc cho ngƣời dân mà nguyên nhân công tác tái định cƣ chậm Đối với dự án mà có khối lƣợng GPMB lớn đề nghị UBND Huyện phê duyệt dự án có sẵn quỹ nhà tái định cƣ - Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chế độ sách hỗ trợ, đền bù, tái định cƣ cơng tác giải phóng mặt đảm bảo sát với thực tế thị trƣờng nhằm thỏa mãn quyền lợi tạo đồng thuận nhân dân ủng hộ cho cơng tác giải phóng mặt - Tăng cƣờng cơng tác quản lý đất đai, quản lý nhân địa phƣơng, rút ngắn thời gian xác định nguồn gốc đất cơng tác giải phóng mặt - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, công khai, minh bạch cơng tác giải phóng mặt địa phƣơng 4.2.5 Hồn thiện cơng tác quản lý - Nâng cao chất lƣợng công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ thiết kế chi tiết, dự toán Để thực yêu cầu cần thực tổng thể biện 64 pháp: Lựa chọn đơn vị tƣ vấn đảm bảo lực, trình độ chun mơn đáp ứng cơng việc có đạo đức nghề nghiệp; Nâng cao lực cán quản lý dự án, cán thẩm định, phê duyệt; Kiểm tra rà soát chặt chẽ hồ sơ kết hợp với cơng tác kiểm tra đối sốt thực địa để loại bỏ sai khác, bất hợp lý mặt thiết kế nhƣ dự tốn kinh phí; Phối hợp chặt chẽ đơn vị liên quan công tác thẩm định, phê duyệt dự án đảm bảo tính đồng bộ, thống quan điểm rút ngắn thời gian thực - Nâng cao chất lƣợng công tác đấu thầu: Tiếp tục trì thực cơng tác công khai, minh bạch, công đấu thầu theo quy định pháp luật; Tăng cƣờng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, kể gói thầu cần áp dụng hình thức định thầu theo luật định để tăng hội lựa chọn đƣợc nhà thầu có chất lƣợng tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu gói thầu với chi phí tiết kiệm Tăng cƣờng công tác kiểm tra, đánh giá chất lƣợng nhà thầu tham gia thực dự án khác nhằm có đánh giá tổng thể định lựa chọn nhà thầu; Xử lý nghiêm nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu - Tăng cƣờng công tác quản lý chất lƣợng: Bên cạnh việc tăng cƣờng trách nhiệm Nhà thầu thi công, đơn vị tƣ vấn giám sát công tác thi công, giám sát, nghiệm thu công trình cơng tác trƣờng nhƣ nội nghiệp cần tiến hành công tác kiểm tra thƣờng xuyên quan quản lý nhà nƣớc, công tác kiểm tra, kiểm định tổ chức tƣ vấn độc lập nhằm đánh giá chất lƣợng cách xác, khách quan Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đồn thể trị xã hội địa phƣơng để nâng cao vai trò giám sát cộng đồng địa bàn có cơng trình, dự án thi cơng - Quản lý tiến độ cách khoa học, chặt chẽ: Xây dựng quản lý tiến độ theo nhiệm vụ cụ thể, áp dụng phần mềm quản lý tiến độ dự án công tác quản lý Tăng cƣờng công tác kiểm tra xử lý Nhà thầu thi công không thực tiến độ thi công xác lập hợp đồng nhƣ tiến độ chi tiết thống nhất, đồng thời gắn trách nhiệm đơn vị tƣ vấn giám sát việc chậm tiến độ thi công dự án Cụ thể hóa hợp đồng áp dụng 65 chế tài xử phạt hành chính, kinh tế nhà thầu cố tình chây ì, khơng thi công làm chậm tiến độ dự án Thực việc bổ sung nhà thầu thay nhà thầu thi công để đáp ứng tiến độ yêu cầu dự án - Giám sát chặt chẽ công tác an tồn lao động, bảo vệ mơi trƣờng trƣờng: Trƣớc hết Nhà thầu thi công phải ý thức trách nhiệm phải thực thƣờng xuyên liên tục suốt q trình thi cơng bảo hành cơng trình Ban QLDA, tổ chức tƣ vấn có trách nhiệm kiểm tra đạo Nhà thầu thực tốt giải pháp đảm bảo an toàn lao động, giảm thiểu tác động môi trƣờng; Kiên dừng thi công, kiểm điểm trách nhiệm Nhà thầu không hồn thành trách nhiệm; Bên cạnh cần có vào quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành, quyền nhân dân địa phƣơng nơi có dự án - Đẩy mạnh cơng tác nghiệm thu, tốn, tốn dự án: Thực cơng tác nghiệm thu, toán theo tiến độ hợp đồng ký kết; Cơng tác nghiệm thu tốn đƣợc thực theo đợt, theo tháng nhằm giải ngân kịp thời kế hoạch vốn, khơng để tình trạng vốn đầu tƣ đọng ngân hàng, kho bạc làm giảm khả sinh lời vốn Ban quản lý dự án Huyện tập trung hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hồn thành hồ sơ tốn theo mẫu quy định, hạn chế việc phải sửa sửa lại hồ sơ toán nhiều lần, với cơng tác tốn phải thu hồi chứng từ, hóa đơn liên quan Chủ đầu tƣ, Ban Quản lý dự án đạo liệt, có chế tài xử lý nghiệm khắc để đẩy nhanh công tác tốn dự án, song song với cơng tác toán cuối dự án yêu cầu nhà thầu phải nộp hồ sơ tốn tránh tình trạng nhà thầu toán gần hết giá trị hợp đồng lơ trách nhiệm toán dự án - Giải pháp khắc phục việc kéo dài dự án vấn đề đội vốn đầu tƣ: Việc kéo dài dự án đội vốn đầu tƣ lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông nhiều nguyên nhân kết hợp, để khắc phục tình trạng việc quan trọng cần xác định cụ thể nguyên nhân để đề xuất biện pháp giải quyết: 66 + Đối với dự án thi công: Nguyên nhân chậm trễ vƣớng mắc công tác GPMB: Cần thiết đình hỗn tạm thời dự án, khoanh khối lƣợng thực Nhà thầu thi công, tập trung đạo, vốn để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, triển khai thi công sau hoàn thành xong GPMB Nguyên nhân chậm trễ lực Nhà thầu thi công yếu kém, chây ì: Bổ sung thay Nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm, tài để hồn thành dự án theo tiến độ yêu cầu + Đội vốn đầu tƣ: Xác định nguyên nhân dẫn đến việc tăng Tổng mức đầu tƣ, dự toán xây dựng nguyên nhân bất khả kháng( thời tiết không thuận lợi, chậm trễ GPMB…) không lỗi Nhà thầu cần thiết phải tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tƣ, dự toán theo quy định với nguyên tắc phải tiết kiệm ngân sách nhà nƣớc đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật đầu tƣ xây dựng đấu thầu; Trƣờng hợp nhà thầu chây ì, khơng chịu thi công nhằm kéo dài thời gian để đƣợc điều chỉnh dự tốn xây dựng kiên khơng điều chỉnh tăng dự toán xây dựng tiến hành biện pháp xử phạt nhà thầu hành chính, kinh tế bắt buộc nhà thầu phải thi cơng hồn thành cơng trình thay nhà thầu khác + Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát tiến độ dự án, chất lƣợng thi cơng đáp ứng hồn thành dự án theo thời gian yêu cầu + Kiểm tra tổng thể dự án chậm tiến độ, tăng vốn đầu tƣ nhiều để sàng lọc đánh giá, lựa chọn biện pháp đình hỗn tồn dự án, đầu tƣ giai đoạn có đủ điều kiện vốn 4.2.6 Hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lượng máy quản lý dự án chuyên nghiệp - Trong trình thực quản lý dự án cho thấy vấn đề nhân Ban Quản lý dự án Huyện tƣơng đối mỏng, việc thực nhiều dự án khoảng thời gian dẫn đến không bám sát đƣợc với trƣờng làm phát sinh sai sót số cơng trình Vì cần bổ sung nhân cho ban quản lý dự án, trọng nhân có trình độ chun mơn kinh nghiệm quản lý dự án, cần xây dựng quy chế, tiêu chuẩn thi tuyển, xét tuyển chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu công 67 việc nhằm lựa chọn, tuyển dụng nhân đáp ứng yêu cầu công việc, giảm bớt chi phí đào tạo Đánh giá chất lƣợng cán thƣờng xuyên, liên tục nhằm phát hiện, đào tạo bồi dƣỡng cán nguồn đồng thời thực công tác luân chuyển cán cho phù hợp với khả năng, lợi ngƣời Chú trọng việc đổi nâng cao hiệu đạo điều hành lãnh đạo hoạt động Ban Quản lý dự án, tăng cƣờng phối hợp phận công tác quản lý công tác chuyên môn - Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí cho công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ: Thƣờng xuyên tổ chức cử cán học công tác liên quan đến quản lý dự án đầu tƣ xây dựng nhƣ: quản lý dự án, quản lý đấu thầu, quản lý tài dự án, quản lý kỹ thuật thi công, tham quan, học tập mô hình quản lý, điều hành dự án mới… - Có sách đãi ngộ hợp lý tiền lƣơng cho cán thực công tác quản lý dự án Ban quản lý dự án Huyện, đảm bảo sống nhƣ tạo điều kiện thăng tiến công việc để thu hút ngƣời tài nhƣ ngƣời có kinh nghiệm thực tiễn tham gia cơng tác quản lý dự án - Trang bị cho cán điều kiện làm việc phù hợp với nhiệm vụ đáp ứng môi trƣờng làm việc không ngừng thay đổi, phát triển nhƣ - Song song với việc đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán quản lý dự án cần học tập, nâng cao phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, vững vàng trƣớc nhiều cám dỗ lĩnh vực quản lý dự án 4.2.7 Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước Chống thất thốt, lãng phí cơng tác đầu tƣ công nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn vừa qua đến yêu cầu cấp bách Trên thực tế, qua công tác kiểm tra, tra quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành phát sai sót, thất thoát, nhiên đơn vị tra, kiểm toán kiểm tra đƣợc tất dự án để thực nhiệm vụ hiệu qua công tác quản lý dự án 68 - Thƣờng xuyên tiến hành công tác kiểm tra trƣờng để xác nhận khối lƣợng trực tiếp đặc biệt hạng mục ẩn dấu, hoàn thiện hồ sơ hồn cơng hạng mục theo thời điểm thi công - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, tra quan quản lý nhà nƣớc chuyên ngành - Đảm bảo chất lƣợng công tác tốn, tốn vốn đầu tƣ Khuyến khích việc thuê đơn vị kiểm toán độc lập tiến hành cơng tác kiểm tốn báo cáo tốn - Học tập, đúc rút kinh nghiệm qua kết kiểm tra, tra quan chuyên ngành để tránh mắc phải dự án - Nghiêm túc, liệt công tác xử lý kết sau tracác dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 69 KẾT LUẬN Trong thời gian qua, dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn huyện Đông Anh đƣợc đƣa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, bƣớc đầu hình thành hạ tầng khung, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối tuyến đƣờng nội đô với huyện Đông Anh tỉnh phía Bắc Hạ tầng giao thơng địa bàn huyện Đơng Anh tƣơng đối đồng bộ, góp phần lớn đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, giảm thiểu tai nạn giao thông năm gần đây, đồng thời động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh Bên cạnh kết đạt đƣợc, tồn tại, bất cập q trình đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông địa bàn Huyện Đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước UBND huyện Đông Anh” nêu lên thực trạng quản lý, đánh giá thuận lợi thách thức, kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế cần khắc phục giai đoạn 2010 -2016, kết hợp với định hƣớng phát triển mạng lƣới giao thơng để từ đƣa số phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc đến năm 2020 địa bàn huyện Đông Anh Tôi hy vọng rằng, đóng góp góp phần nhỏ để hồn thiện, nâng cao hiệu cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thơng giai đoạn nghiệp phát triển hạ tầng giao thơng nói riêng phát triển kinh tế - xã hội huyện Đông Anh nói chung Luận văn sản phẩm tích lũy trình học tập, thu thập kiến thức đƣợc học kết hợp với kinh nghiệm thân Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều sách vĩ mơ với tầm hiểu biết hạn chế tác giả nên luận văn khơng tránh thiếu sót, nhận định chủ quan Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, đóng góp phê bình từ q thầy, bạn đọc để luận văn hoàn thiện 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Nghị định số 12/NĐCP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình.Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011 Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2011 Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Chị thị số 27/CTTTG ngày 10/10/2012 giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2013 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng xây dựng cơng trình Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Chỉ thị số 14/CTTTg ngày 28/6/2013 Tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hà Nội Nguyễn Văn Chọn, 2003 Kinh tế đầu tư xây dựng Hà Nội: NXB Xây dựng 10 Nghiêm Văn Dĩnh Phạm Văn Vạng, 1999 Đánh giá dự án đầu tư giao thông vận tải.Hà Nội: NXB Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội 11 Nguyễn Văn Dung, 2010 Quản trị dự án đại Hà Nội: Nhà xuất Tài 71 12 Đảng huyện Đơng Anh, 2010-2015 Nghị Đại hội đại biểu Đảng huyện Đông Anh khóa XXVII, XXVIII Hà Nội 13 Hội đồng nhân dân Huyện Đông Anh, 2010 – 2016 Nghị Hội đồng nhân dân Huyện Đông Anh Hà Nội 14 Nguyễn Xuân Hải, 2002 Quản lý dự án nhìn từ góc độ Nhà nước, nhà đầu tư, nhà tư vấn, nhà thầu Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng 15 Từ Quang Phƣơng, 2014 Quản lý dự án đầu tư (tái lần 6) Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 16 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật Xây dựng Hà Nội 17 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật Đấu thầu Hà Nội 18 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật đầu tư công Hà Nội 19 Bùi Ngọc Tồn, 2012 Lập phân tích dự án đầu tư xây dựng cơng trình giao thơng.Hà Nội: NXB Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội 20 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 ban hành quy định số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước UBND thành phố Hà Nội quản lý Hà Nội 21 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội.Hà Nội 22 Phan Huy Đƣờng, 2010 Quản lý nhà nước kinh tế Hà Nội: NXB Đại học Quốc Gia 23 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, 2006 Tổ chức điều hành dự án Hà Nội: NXB Tài 24 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, 2007 Quản lý dự án cơng trình xây dựng Hà Nội: NXB Lao động xã hội 25 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, 2008 Quản lý chất lượng dự án Hà Nội: NXB Lao động xã hội 72 73 ... lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN 1.2.1 Khái niệm vấn đề quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 1.2.1.1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. .. đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thơng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc quyền cấp huyện - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng dự án hạ tầng giao thông năm vừa qua UBND huyện Đông Anh -... thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh nay? - Giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc UBND huyện Đông Anh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của UBND huyện đông anh , Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của UBND huyện đông anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn