Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 4

32 146 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2017, 12:04

CHƯƠNG QUẢN LÝ nhân LỰC mua hàng DỰ ÁN 12/21/17 Quản lý nguồn lực mua hàng dự án 4.1 Quản lý nguồn nhân lực 4.2 Quản lý hoạt động mua bán dự án 12/21/17 4.1 Quản lý nhân DA 4.1.1 Khái niệm quản lý nhân dự án 4.1.2 Mô hình quản lý nhân dự án 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA 4.1.4 Các kỹ thuật QLNS dự án 12/21/17 4.1.1 Khái niệm đặc điểm nhân lực dự án 12/21/17 Đặc điểm nhân lực dự án 12/21/17 4.1.1 Khái niệm QLNS DA Những trình cần thiết để sử dựng tối ưu nhân tham gia vào DA, kể bên liên quan Là trình đạt trì công (quyền lợi nghĩa vụ) đáp ứng nhu cầu nhân (lương, đào tạo, phát triển lực nghề nghiệp ) nhằm nâng cao hiệu suất công việc DA Tuân thủ luật lao động quy tắc 12/21/17 4.1.2 Mơ hình QLNS DA Mơ hình quản lý dạng chức Mơ hình quản lý dạng dự án Mơ hình quản lý dạng ma trận 12/21/17 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA ❶Lập kế hoạch 12/21/17 4.1.3 Các hoạt động QLNS DA Kết Lập kế hoạch nhân trình xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng sách nhân chương trình hành động nhằm có nguồn nhân lực đáp ứng việc thực mục tiêu dự án 12/21/17 Kỹ thuật phân tích nhu cầu NS 10 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 18 Hoạch định nhu cầu mua bán Bài giảng môn học Quảndự án www.ptit.edu.vn 12/21/17 Kỹ thuật quản lý xung đột 19 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 20 Hoạch định nhu cầu Công cụ hỗ trợ Đầu vào Phân tích định tự sản xuất hay mua Đánh giá chuyên gia Các dạng hợp đồng Kết 1.KH quản lý mua bán Quy định hoạt động mua sắm Quyết định mua Hồ sơ mời thầu 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 21 Hoạch định nhu cầu/kết  Kế hoạch quản lý TKCM : Mô tả chi tiết quy trình từ lúc bắt đầu có nhu cầu TKCM lúc hợp đồng TKCM kết thúc  Hồ sơ mời thầu: theo quy định luật đấu thầu 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 22 Thực kế hoạch mua bán Đầu vào Công Công cụ cụ hỗ hỗ trợ trợ 1.Hội Hội nghị nghị nhà nhà thầu thầu 2.Quảng Quảng cáo cáo mời mời thầu thầu 3.Đàm Đàm phán phán mua mua bán bán Kết Kết quả Danh Danh sách sách các nhà nhà cung cung cấp cấp được lựa lựa chọn chọn 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 23 Quản lý hoạt động mua bán Đầu vào Công cụ hỗ trợ 1.Kỹ thuật quản lý hợp đồng 2.Theo dõi hiệu suất hợp đồng Kết Kết quả 12/21/17 4.2.2 Quy trình thực 24 Kết thúc hoạt động mua bán Công cụ hỗ trợ Đầu vào 1.Kiểm tốn quy trình mua bán 2.Hệ thống tài liệu theo dõi quy trình Kết 12/21/17 Quản lý hợp đồng 25 Nhóm 1: Các hợp đồng liên quan tới nhân lực quảndự án (gọi HĐNL) Nhóm 2: Các hợp đồng liên quan tới hoạt động hỗ trợ quảndự án (HĐHT): HĐ thuê nhà, điện thoại… Nhóm 3: Các hợp đồng mua sắm để triển khai dự án (HĐMS) 12/21/17 Quản lý hợp đồng 26 Hợp đồng trọn gói: hợp đồng theo giá khốn gọn Hợp đồng chìa khóa trao tay: hợp đồng bao gồm tồn công việc thực thông qua nhà thầu Hợp đồng có điều chỉnh giá: thời điểm ký kết hợp đồng không đủ điều kiện xác định xác số lượng khối lượng /biến động lớn giá 12/21/17 Xây dựng CSDL hợp đồng 27 Tập hợp có tổ chức liệu liên quan tới việc triển khai, hỗ trợ giám sát thực hợp đồng, Dữ liệu số lượng (về thời gian, giá trị hợp đồng, số lượng nhân v.v.) liệu chất lượng (Địa liên lạc, nghĩa vụ quyền lợi, điều kiện bảo hiểm v.v.) 12/21/17 Xây dựng CSDL hợp đồng 28 Xác định nội dung/tiêu chí, báo cáo chuẩn CSDL Thống hệ thống mã, ký hiệu cho nội dung, tiêu chí, báo cáo CSDL Tập hợp dự liệu/chi tiết liên quan tới hợp đồng dự án Chọn lọc, xắp xếp tổ chức liệu Lưu trữ, xử lý 12/21/17 Giám sát thực hợp đồng 29 Nhằm đảm bảo hoạt động hợp đồng thực tốt, loại bỏ giảm thiểu tối đa tranh chấp, thiệt hại, rủi ro Nhiệm vụ chính: Kiểm tra tiến độ kết thỏa thuận 12/21/17 Phương pháp giám sát HĐ 30 Khảo sát thực tế định kỳ Khảo sát thực tế đột xuất Xem xét liệu có Xem xét chứng từ tài Nguồn thơng tin khơng nên từ báo cáo thức mà nên khuyến khích sử dụng thơng tin thực, chưa qua xử lý Ví dụ, với hợp đồng tư vấn, bảng chấm công, báo cáo tiến độ tư vấn 12/21/17 Quản lý thay đổi hợp đồng 31 Thuận: Vượt mức yêu cầu Nghịch  Chậm tiến độ yêu cầu  Vượt chi phí dự kiến  Sản phẩm khơng đạt u cầu chất lượng Văn hoá tất thay đổi diễn ra, chưa phê chuẩn 12/21/17 Quản lý tranh chấp HĐ 32 Các nguyên nhân dẫn tới tranh chấp Cam kết tài khơng thực Hiểu sai diễn đạt hợp đồng Không kiểm soát tốt rủi ro hợp đồng Bên chủ hợp đồng đưa nhiều yêu cầu hợp đồng mà khơng thay đổi chi phí 12/21/17 .. .Quản lý nguồn lực mua hàng dự án 4. 1 Quản lý nguồn nhân lực 4. 2 Quản lý hoạt động mua bán dự án 12/21/17 4. 1 Quản lý nhân DA 4. 1.1 Khái niệm quản lý nhân dự án 4. 1.2 Mơ hình quản lý... xây dựng dựng đội đội dự dự án án Kết Kết quả Ghi Ghi nhận nhận hiệu hiệu quả hoạt hoạt động động đội đội dự dự án án 4 Các Các hoạt hoạt động động phát phát triển triển đội đội dự dự án: án: ... suất dự án Đầu vào Bảng bổ nhiệm nhân dự án Kế hoạch quản lý dự án Bảng đánh giá hiệu suất hoạt động đội dự án Báo cáo hiệu dự án Công cụ hỗ trợ Kỹ quan sát giao tiếp Kết Đánh giá hiệu dự án Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 4, Quản trị dự án - lopquanlykhcnk26 ď Xay dung va QLDA 4, Quản lý nguồn lực và mua hàng dự án, 1 Quản lý nhân sự trong DA, Đặc điểm nhân lực dự án, Kỹ thuật phát triển đội dự án, 2 Quản lý mua hàng trong DA, Kỹ thuật quản lý xung đột

Từ khóa liên quan