Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (tt)

26 180 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2017, 13:09

Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ)Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (LV thạc sĩ) GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN ANH TÀI QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK CHUYÊN NGÀNH: QUẢN CƠNG Mà SỐ: 60 34 04 03 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN CÔNG Đắk Lắk – 2017 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đinh Thị Minh Tuyết Phản biện 1: TS Trịnh Thanh Hà ……………………………………………………………………… Phản biện 2: TS Đinh Khắc Tuấn ……………………………………………………………………… Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp - Hội trường bảo vệ luận văn thạc sĩ Phân viện hành Tây Nguyên Số: 51 - Đường Phạm Văn Đồng – TP Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk Thời gian vào hồi: 30’ ngày 29 tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn Thư viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau dại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chuyển sang KTTT, thực CNH-HĐH hội nhập quốc tế, kinh tế nước ta có thay đổi Lực lượng sản xuất phát triển, cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, với việc hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm, công nghệ mới, ngành nghề xuất nhiều đa dạng Do vậy, công tác đào tạo nghề có vai trò quan trọng phát triển KT-XH Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển nguồn nhân lực lao động xã hội, đặc biệt nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, Tỉnh ủy, HĐND UBND tỉnh quan tâm, ban hành nhiều chế, sách thúc đẩy đổi công tác quản triển khai thực đào tạo nghề Cùng với phát triển KT-XH quản nhà nước (QLNN) đào tạo nghề địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số (DTTS) đạt thành tựu định Tuy nhiên, hoạt động đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk nói chung đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số nói riêng bộc lộ nhiều vấn đề bất cập, mà nguyên nhân tình trạng yếu QLNN hoạt động đào tạo nghề Đó cũng chủ yếu để học viên việc lự chọn đề tài: “Quản Nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk” làm luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nói chung đào tạo nghề nói riêng vấn đề quan trọng phát triển quốc gia Chính vấn đề đề cập nhiều lần văn kiện Đại hội Đảng Bên cạnh cũng có nhiều cơng trình nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực đào tạo nghề Đề tài luận văn “Quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk” kế thừa phát triển công tác quản đào tạo nghề theo hướng phù hợp với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu khoa học trước lĩnh vực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Góp phần hồn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Hê ̣thống hố có bổ sung số vấn đề luận quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề - Phân tích thực trạng quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk, rõ kết đạt đươc ̣, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Nêu phương hướng đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động đào tạo nghề quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Hoạt động quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số bao gồm việc ban hành, tổ chức thực thi sách tổ chức máy quản nhà nước đào tạo nghề - Phạm vi thời gian nghiên cứu: Giai đoạn từ năm 2011 đến 2016 - Địa bàn nghiên cứu: tỉnh Đắk Lắk Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn dựa tảng phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Quan điểm, chủ trương, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo nghề quản nhà nước đào tạo nghề 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp thuyết - Phương pháp phân tích thực chứng - Phương pháp thống kê, so sánh - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn 6.1 Về luận Làm sáng rõ kiến thức luận quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số, đồng thời đặt vấn đề cho việc nghiên cứu nhằm bổ sung cho hệ thống luận 6.2 Về thực tiễn Đánh giá thực trạng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Đắk Lắk, từ có đề xuất để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số nói riêng Trên sở quản nhà nước đào tạo nghề, đặc biệt niên dân tộc thiểu số, có đề xuất để cơng tác quản nhà nước có hiệu hơn; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực niên dân tộc thiểu số chỗ; góp phần nâng cao chất lượng sống niên dân tộc thiểu số nói riêng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm có 03 chương: Chương 1: Cơ sở luận quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Chương 2: Thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2016 Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN QLNN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1.Thanh niên đặc điểm niên Theo Luật niên qui định "Thanh niên Việt Nam người đủ từ 16 tuổi đến 30 tuổi" [20,tr.6] Thanh niên Việt Nam người biết trân trọng phát huy giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp dân tộc, yêu nước, quan tâm đến tình hình đất nước, động, sáng tạo, ln hướng tới 1.1.2 Dân tộc thiểu số đặc điểm dân tộc thiểu số Dân tộc thiểu số dân tộcsố dân so với dân tộc đa số phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đặc điểm dân tộc thiểu số: Về dân cư, Việt Nam quốc gia đa thành phần dân tộc Các dân tộc thiểu số Việt Nam có tỷ lệ số dân không đồng Về lãnh thổ, địa lý, thành phần dân tộc thiểu số cư trú phân tán Địa bàn có đơng dân tộc thiểu số cư trú vùng miền núi, biên giới Về kinh tế - xã hội: Các DTTS có trình độ dân trí, trình độ phát triển KT - XH không 1.1.3 Thanh niên dân tộc thiểu số đặc điểm niên dân tộc thiểu số Thanh niên DTTS nhóm người có độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi Thanh niên DTTS có đặc điểm riêng bắt nguồn từ phong tục, tập quán, môi trường sống: Khỏe mạnh, trung thực, thẳng thắn, tính cộng đồng cao, khơng muốn làm việc xa gia đình “ly nơng khơng ly hương”, có tính trung thực, thẳng thắn có tính tự cao, họ có trí nhớ hình ảnh thao tác tốt, thích làm việc thực tế, có kết ngay, thích tự do, khơng muốn gò bó khn khổ kỷ luật, chưa phù hợp với tác phong công nghiệp 1.1.4 Khái niệm đào tạo nghề Nghề tượng xã hội có tính lịch sử phổ biến gắn chặt với phân công lao động, với tiến khoa học kỹ thuật, văn minh nhân loại Ở Việt Nam, nghề cơng việc mà nhờ người ta có thu nhập để trì, phát triển sống thân gia đình Đào tạo trình truyền đạt, lĩnh hội tri thức kỹ cần thiết để thực công việc tương lai Đào tạo nghề trình giáo dục kỹ thuật sản xuất cho người lao động để họ nắm vững nghề, chuyên môn, bao gồm người có nghề, có chuyên môn hay học để làm nghề chuyên môn khác 1.1.5 Đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Đào tạo nghề cho niên DTTS dạy nghề cho người có khả lao động chủ yếu sinh sống vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn địa bàn tỉnh Đào tạo nghề cho niên DTTS chủ yếu hai hình thức: Đào tạo CSĐTN đào tạo lưu động thôn (buôn) 1.1.6 Khái niệm quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Quản nhà nước quản xã hội quyền lực Nhà nước, ý chí Nhà nước, thông qua máy nhà nước làm thành hệ thống điều khiển quan hệ xã hội hành vi hoạt động người để đạt mục tiêu kinh tế xã hội định theo thời gian định với hiệu cao [13,tr.28] Quản nhà nước đào tạo nghề dạng quản quan máy nhà nước làm chủ thể, định hướng điều hành, chi phối hoạt động liên quan đến đào tạo nghề QLNN đào tạo nghề cho niên DTTS dạng quản quan máy nhà nước làm chủ thể, định hướng điều hành, chi phối hoạt động liên quan đến đào tạo nghề cho niên DTTS Chủ thể quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số, theo Nghị số 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 Chính phủ thống giao Bộ LĐTB & XH quan quản nhà nước đào tạo nghề [2,tr.6] Đối tượng quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Là hoạt động đào tạo nghề, bao gồm hoạt động chủ yếu như: tổ chức hoạt động sở đào tạo nghề; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; xây dựng sở vật chất, mua sắm thiết bị cho sở đào tạo nghề, thi, kiểm tra, cấp văn chứng theo quy định pháp luật, thành lập, sát nhập, chia tách giải thể sở đào tạo nghề, chất lượng đào tạo nghề 1.2 Sự cần thiết quản nhà nước đào tạo nghề niên dân tộc thiểu số 1.2.1 Định hướng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Để thu hẹp khoảng cách miền núi miền xuôi, nhiều năm qua, Đảng Nhà nước ta ưu tiên nguồn lực đầu tư cho kinh tế xã hội vùng DTTS miền núi Nghị số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 Chính phủ đẩy mạnh phát triển NNL DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu: Nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực dân tộc thiểu số thể lực, trí lực tác phong, kỷ luật, kỹ nghề nghiệp, cấu hợp lý, ưu tiên dân tộc thiểu số có nguồn nhân lực hạn chế để bước thu hẹp khoảng cách với trình độ chung quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nhu cầu thị trường lao động tương lai; Xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán người dân tộc thiểu số lao động trực tiếp có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số [9,tr.2] 1.2.2 Điều chỉnh đào tạo nghề cho phù hợp với đối tượng niên dân tộc thiểu số Đào tạo nghề giúp niên DTTS từ khơng có tay nghề chun mơn trang bị kiến thức chuyên môn ngành nghề phù hợp, từ giải việc làm cho niên DTST 1.2.3 Hỗ trợ huy động nguồn lực phục vụ đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần hệ thống giải pháp đồng Trong đó, giải pháp nguồn lực mang tính xuyên suốt giải pháp tổng thể Tuy nhiên, giải pháp huy động nguồn lực phát huy hiệu gắn cách đồng với sách sách đào tạo nghề, phát triển người, công tác tuyên truyền giáo dục nhằm thay đổi nhận thức đào tạo nghề đầu tư cho đào tạo nghề xã hội 1.2.4 Phát huy vai trò đào tạo nghề nâng cao trình độ nghề cho niên DTTS Các thuyết tăng trưởng gần rằng, kinh tế muốn tăng trưởng nhanh mức cao phải dựa ba trụ cột bản: Áp dụng công nghệ mới, phát triển hạ tầng sở đại va nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong đó, động lực quan trọng tăng trưởng kinh tế bền vững người đào tạo, đặc biệt nhân lực có kỹ nghề cao Đào tạo nghề giúp trang bị kiến thức, kỹ chuyên môn nghề nghiệp cho người lao động để họ nắm bắt tiến KH - CN, góp phần nâng cao chất lượng NNL phục vụ nghiệp CNH - HĐH đất nước đáp ứng yêu cầu hội nhập 1.2.5 Góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH giải vấn đề xã hội liên quan đến niên dân tộc thiểu số Khi người niên DTTS có kỹ nghề họ có hội tốt tham gia vào thị trường lao động vậy, làm tăng tỷ lệ người niên DTTS có việc làm; điều đồng nghĩa với tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nghèo lực lượng niên DTTS giảm xuống 1.3 Nội dung quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số 1.3.1 Điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo quy hoạch sở đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Xây dựng tổ thức thực chiến lược quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển đào tạo nghề coi nhiệm vụ mang tính chất vĩ mơ, xun suốt q trình phát triển đất nước Cần phải xây dựng chiến lược, kế hoạch lâu dài đào tạo nghề tổ chức thực cách khoa học, kịp thời đưa chủ trương, sách Đảng vào thực tiễn đời sống xã hội 1.3.2 Ban hành tổ chức thực thể chế sách đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Xây dựng, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật đào tạo nghề hoạt động quan trọng thiếu công tác quản nhà nước đào tạo nghề Luật Dạy nghề ban hành năm 2006 Luật Giáo dục nghề nghiệp đời năm 2014 bước đầu vào sống, tạo hành lang pháp cho hoạt động thực theo mục tiêu, định hướng, thể chế hóa quan điểm, chủ trương sách Đảng 1.3.3 Kiện tồn tổ chức máy đội ngũ cán quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Để hoạt động đào tạo nghề có hiệu cần thiết phải tổ chức máy quản đào tạo nghề Bộ máy quản đào tạo nghề thực nhiệm vụ nhà nước giao, tổ chức thống từ Trung ương xuống địa phương, đảm bảo phối hợp hoạt động nhịp nhàng, thông suốt trình quản nhà nước đào tạo nghề quan quản nhà nước 1.3.4 Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cho niên dân tộc thiểu số Trong công tác đào tạo nghề đội ngũ giáo viên đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng, người trực tiếp truyền đạt kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho người học Chính vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên dạy nghề, đội rộng số lượng nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo nhu cầu khiến việc đảm bảo tài bền vững cho đào tạo nghề trở thành thách thức vấn đề then chốt nỗ lực phát triển đào tạo nghề 1.4.4 Năng lực đội ngũ cán quản nhà nước giáo viên Nhà giáo cán quản đào tạo nghề nhân tố định không với chất lượng đào tạo nhà trường mà ảnh hưởng quan trọng đến lực, phẩm chất đời người Để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt nhà giáo cán quản phải có chun mơn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt 1.4.5 Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế Tồn cầu hóa hội nhập quốc tế cũng ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực, nhân tố tạo điều kiện cho quốc gia, địa phương kết hợp tốt sức mạnh dân tộc với sức mạnh quốc tế, phát huy nội lực tiềm sáng tạo; đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn lực bên phục vụ cho phát triển Xu hội nhập quốc tế có tác động nhiều mặt đặt yêu cầu việc phát triển nguồn nhân lực quốc gia, dẫn đến cách mạng đào tạo nghề xã hội Tiểu kết chương Chương trình bày khái quát sở luận đào tạo; cơng tác đào tạo nghề; vai trò cơng tác đào tạo nghề; tầm quan trọng đào tạo nghề đối phát triển KT - XH Tại chương cũng nêu quan điểm Đảng hòa hợp dân tộc số sách nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề cho niên DTTS; qui trình đào tạo, phân tích số ưu nhược điểm hình thức đào tạo, để xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế địa phương 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QLNN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 2.1 Khái quát điều kiện phát triển tỉnh Đắk Lắk 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên • Về vị trí địa Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 1.306.201 ha, phía Bắc giáp tỉnh Gia Lai, phía Đơng giáp Phú n Khánh Hồ, phía Nam giáp Lâm Đồng Bình Phước; phía Tây giáp Campuchia với đường biên giới dài 193 km • Về Tài nguyên thiên nhiên: Đắk Lắk tỉnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú gồm: Tài nguyên đất, rừng, khoáng sản, nguồn nước 2.1.2 Về dân số đơn vị hành lãnh thổ 2.1.2.1 Về dân số mật độ dân số huyện thuộc tỉnh Tỉnh Đắk Lắk có 15 đơn vị hành cấp huyện, gồm 01 thành phố, 01 thị xã 13 huyện Trong có 184 đơn vị hành cấp xã, gồm có 152 xã, 20 phường 12 thị trấn Qua bảng 2.1 dân số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2016 tăng, điều tạo lực lượng lao động dồi nhu cầu đào tạo nghề lớn Từ năm 2011 đến năm 2016, dân số Đắk Lắk độ tuổi lao động tăng năm chiếm 50% dân số tồn tỉnh Đây lực lượng lao động dồi phục vụ cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa tỉnh 2.1.2.2 Về diều kiện phát triển xã hội Tỉnh Đắk Lắk có 47 dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm khoảng 32% tổng số dân toàn tỉnh 1,882.984 triệu người Hầu hết dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Đắk Lắk có truyền thống văn hóa lâu đời, giàu sắc Hình thức canh tác, sản xuất dù có nhiều tiến song lạc hậu Vẫn tồn hủ tục ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân 11 • 2.1.2.3 Về điều kiện kinh tế Đắk Lắk tỉnh trung tâm vùng Tây Ngun, có vị trí chiến lược quan trọng phát triển KT-XH • Về phát triển cơng nghiệp • Về phát triển thương mại, • Về du lịch 2.2 Thực trạng niên dân tộc thiểu số đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk 2.2.1 Thực trạng qui mô niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk tỉnh có đơng đồng bào DTTS sinh sống, tồn tỉnh có 47 dân tộc thiểu số với 97.893 hộ gia đình, 540.365 nhân khẩu, chiếm khoảng 21,4% tổng số dân DTTS toàn tỉnh, lực lượng niên DTTS khoảng 116.095 người (chiếm 21,4%) 2.2.2 Thực trạng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Các sở đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk Theo số liệu báo cáo Sở LĐTB & XH Đắk Lắk, tính đến năm 2016, địa bàn tỉnh có 44 sở dạy nghề (có bảng phụ lục kèm theo) Bảng 2.4: Số lượng sở đào tạo Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2016 Số lượng sở đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk Năm Các Trường Trung khối đào tạo đào tạo nghề tâm dạy nghề khác 2011 03 21 12 2016 05 24 15 Nguồn: Phòng Dạy nghề - Sở LĐTB & XH Đắk Lắk 2.2.2.2 Quy mô đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk 12 Với mạng lưới CSĐTN ngày hoàn thiện, hình thức đào tạo nghề triển khai đa dạng, linh hoạt, quy mô dạy nghề ngày mở rộng Bình quân giai đoạn 2011 - 2016 năm đào tạo 21.000 người/ năm Nhu cầu đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn tăng đột biến để thích ứng với nhu cầu chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm tự tạo việc làm người lao động Chỉ tiêu đào tạo nghề tăng chủ yếu quy mô đào tạo cấp nghề dạy nghề thường xuyên tăng cao Giai đoạn 2011 – 2016 trung bình/năm có 5.000 HSSV niên DTTS đào tạo nghề, nhiên sinh viên người DTTS tham gia học hệ cao đẳng nghề thấp (tính từ 2011 – 2016 có 668 sinh viên, hệ trung cấp nghề 1.956 học sinh, cấp nghề 20.389 học viên dạy nghề tháng 8.844 học viên) 2.2.3 Nội dung hình thức đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Các ngành nghề đào tạo cho niên dân tộc thiểu số Trong năm qua tỉnh tập trung phát triển quy mô đào tạo ngành nghề đáp ứng yêu cầu CNH HĐH phát triển nông nghiệp – nông thôn Trong tỉnh Đắk Lắk trọng phát triển nhanh qui mơ đào tạo nhóm ngành cơng nghệ - kỹ thuật, sản xuất – chế biến, dịch vụ du lịch, nông nghiệp, khách sạn – du lịch, công nghệ thông tin, Nông lâm – thú y đồng thời đảm bảo qui mô đào tạo nghề thủ công – mỹ nghệ, phát triển dịch vụ - du lịch tiểu thủ công nghiệp, làng nghề khu vực nông thôn Thời gian địa điểm đào tạo Thời gian đại điểm đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk thực cách linh hoạt tạo thuận lợi cho người học nghề Thu nhập việc làm sau đào tạo nghề Thu nhập việc làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hiệu đào tạo nghề Theo số liệu thống kê từ Phòng Dạy nghề - Sở Lao động Thương binh Xã hội Đắk Lắk trình độ cao đẳng nghề, 13 trung cấp nghề tỉ lệ có việc làm ước đạt 70%; học sinh tốt nghiệp cấp nghề dạy nghề tháng tỉ lệ có việc làm ước đạt 80% Về thu nhập bình quân niên dân tộc thiểu số sau đào tạo nghề dao động từ 3,5 triệu đến triệu đồng [22,tr.1] 2.3 Thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2.3.1 Thực trạng điều tra khảo sát nhu cầu đào tạo quy hoạch sở đào tạo nghề Định hướng đến năm 2020 tiếp tục đầu tư, mở rộng trường, trung tâm dạy nghề công lập; nâng cấp số TTDN thành trường trung cấp nghề, khuyến khích tư nhân thành lập mới, nâng cấp, mở rộng nâng trình độ đào tạo CSĐTN để đáp ứng qui mơ, trình độ đào tạo Phấn đấu, Năm 2020, địa bàn tỉnh có 60 sở dạy nghề, có 04 trường cao đẳng nghề, 10 trung cấp nghề, 28 trung tâm dạy nghề, 18 sở khác, sở dạy nghề cơng lập 36, sở dạy nghề tư thục 24 2.3.2 Thực trạng ban hành tổ chức thực thể chế sách đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Trong năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk quan tâm đạo, ban hành nhiều chủ trương, sách liên quan đến công tác đào tạo nghề tỉnh, nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Chương trình - kế hoạch phát triển KT XH tỉnh đất nước 2.3.3 Thực trạng kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Để kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán quản nhà nước đào tạo nghề, tỉnh Đắk Lắk ban hành văn đạo, có Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND việc ”Triển khai thực nhiệm vụ phát triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020”, giao nhiệm vụ cụ thể cho sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố việc phối hợp thực nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnhđào tạo nghề 14 2.3.4 Thực trạng xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Trong suốt trình phát triển giáo dục nói chung dạy nghề nói riêng, người thầy ln khẳng định có vai trò then chốt chất lượng đào tạo Do vậy, năm qua, Đảng Nhà nước quan tâm đưa nhiều chủ trương phát triển đội ngũ nhà giáo có đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề 2.3.5 Thực trạng hỗ trợ tài chính, trang thiết bị cho sở đào tạo nghề cho niên dân thiểu số tỉnh Đắk Lắk Đối với nhiệm vụ xây dựng hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động đào tạo nghề, cần tiếp tục củng cố, trì, tăng cường lực cho sở dạy nghềsở nguồn ngân sách nhà nước liên doanh, liên kết, tranh thủ nguồn lực khác tham gia đầu tư đào tạo nghề 2.3.6 Thực trạng tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử vi phạm pháp luật đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Đây nhiệm vụ trọng tâm công tác quản Nhà nước đào tạo nghề quy định văn quy phạm pháp luật Hàng năm Sở Lao động TB & XH tiến hành tra, kiểm tra CSĐTN địa bàn toàn tỉnh Ngoài ra, Bộ, ngành, huyện tổ chức kiểm tra sở đào nghề trực thuộc 2.4 Đánh giá thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2.4.1 Kết đạt - Tỉnh xây dựng hệ thống văn sách, pháp luật đào tạo nghề tương đối đầy đủ, đồng để làm pháp cho công tác quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề tổ chức triển khai địa bàn tỉnh - Công tác triển khai thực chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển đào tạo nghề tỉnh bước vào nề nếp Các ngành, cấp toàn xã hội có chuyển biến tích cực, dành quan tâm nhiều đến công tác đào tạo nghề 15 - Việc đầu tư cho CSĐTN quan tâm đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, quan tâm phối hợp UBND Huyện, thành phố, thị xã, lãnh đạo ngành, tổ chức đoàn thể thông qua việc ban hành quy định, chủ trương sách, đầu tư sở vật chất, kinh phí, biên chế tổ chức máy cho CSĐTN Nhận thức cấp, ngành toàn xã hội đào tạo nghề có nhiều chuyển biến nên công tác đào tạo nghề học nghề quan tâm đầu tư nhiều - Bộ máy chế quản hoạt động đào tạo nghề bước kiện toàn hoàn thiện Hệ thống mạng lưới CSĐTN tiếp tục mở rộng, sở vật chất kỹ thuật CSĐTN bước UBND tỉnh, Bộ LĐTB & XH đầu tư bổ sung tăng cường - Công tác tra, kiểm tra tăng cường có tác động nâng cao hiệu nguồn lực đầu tư nhà nước cũng xã hội dành cho công tác đào tạo nghề đánh giá trình đào tạo chất lượng đầu học sinh học nghề 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân chủ yếu Bên cạnh thành tích đạt được, giai đoạn 2011 - 2016, công tác quản nhà nước hoạt động dạy nghề tỉnh Đắk Lắk cũng bộc lộ nhiều điểm hạn chế Cụ thể sau: Thứ nhất, việc triển khai thực văn quy phạm pháp luật cụ thể hóa sách đào tạo nghề chưa tốt Thứ hai, quy hoạch mạng lưới sở đào tạo nghề chưa hợp Thứ ba, tổ chức kiện toàn máy quản nhà nước đào tạo nghề chưa hợp lý, đồng thông suốt Thứ tư, đội ngũ cán bộ, công chức quản thực chuyên môn đào tạo nghề thiếu số lượng chất lượng Thứ năm, công tác tra, kiểm tra đào tạo nghề chưa thực thường xuyên, liên tục xứ vi phạm chưa nghiêm 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Một là, văn đào tạo nghề chưa hoàn thiện, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế Hai là, qui hoạch mạng lưới đào tạo nghề chưa xuất phát từ nhu cầu đào tạo nghề niên dân tộc thiểu số 16 Ba là, tổ chức máy quản nhà nước đào tạo nghề chưa ổn định Bốn là, đội ngũ cán quản giáo viên đào tạo nghề chư đáp ứng nhu cầu thực tiễn Năm là, nguồn lực tài chính, sở vật chất để hỗ trợ phục vụ cho hoạt động đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Sáu là, hoạt động tra kiểm tra đào tạo nghề chưa nghiêm chưa kịp thời Bảy là, việc phối hợp Sở, ban, ngành quyền địa phương đào tạo nghề chưa tốt Tiểu kết chương Như vậy, nhận thấy thực trạng công tác quản Nhà nước hoạt động đào tạo nghề địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2016 có nhiều điểm tốt song tồn cần khắc phục Từ phân tích cho thấy việc quản Nhà nước hoạt động đào tạo nghề địa bàn tỉnh nói chung quản nhà nước đào tạo nghề cho niên DTTS nhiều vấn đề cần nghiên cứu giải Từ thực tế đặt vấn đề phương hướng phát triển hoạt động đào tạo nghề tương lai giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước Đây yếu tố then chốt để đảm bảo thực mục tiêu hoạt động đào tạo nghề mục tiêu quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề 17 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 3.1 Điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk 3.1.1 Dự báo xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Căn vào điều kiện mạnh tỉnh Đắk Lắk dự báo xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh tập trung ngành lĩnh vực sau: • Về cơng nghiệp – tiểu thủ cơng nghiệp • Về nơng, lâm, ngư nghiệp • Về thương mại - dịch vụ - du lịch 3.1.2 Dự báo xu hướng sử dụng lao động qua đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk Sự nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nghiệp cách mạng quần chúng, lực lượng cán khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học quản công nhân lành nghề đóng vai trò đặc biệt quan trọng Trong q trình phát triển, cơng nghiệp hóa, đại hóa đòi hỏi phải có đầy đủ nguồn nhân lực số lượng, đảm bảo chất lượng có trình độ cao Đối với tỉnh Đắk Lắk dự báo ngành, lĩnh vực sau có nhu cầu sử dung lao động qua đào tạo lớn: • Về ngành, lĩnh vực phi nơng nghiệp • Về lĩnh vực nơng nghiệp nói chung 3.1.3 Dự báo xu hướng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Trên sở dự báo chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk, xu hướng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu tập trung ngành nghề sau • Về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp • Về nơng - lâm - ngư nghiệp 18 • Về thương mại - dịch vụ - du lịch 3.2 Quan điểm định hướng hoàn thiền quản nhà nước đào tạo nghề cho niên DTTS tỉnh Đắk Lắk 3.2.1 Quan điểm Đảng đào tạo nghề cho lao động nói chung đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số nói riêng Theo quan điểm Đảng, giai đoạn 2011-2020, công tác đào tạo nghề nước ta phải thực hai nhiệm vụ chiến lược bản, ”Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật trực tiếp sản xuất, kinh doanh có trình độ cao, đủ số lượng, hợp cấu ngành nghề; có đủ điều kiện khả đáp ứng yêu cầu phát triển ngành, vùng kinh tế, đặc biệt ngành kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế trọng điểm, đáp ứng yêu cầu CNH- HĐH đất nước hội nhập quốc tế” 3.2.2 Định hướng hoàn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk Để đáp ứng yêu cầu NNL phục vụ cho phát triển KT XH tỉnh, tỉnh Đắk Lắk ban hành nhiều sách nhằm đào tạo NNL chất lượng cao phục vụ cho nghiệp CNH HĐH tỉnh Quyết định số 3433/QĐ-UBND việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 1799/QĐ-UBND việc “Ban hành kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo dạy nghề tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2012 – 2015” Ngày 24/5/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU tăng cường lãnh đạo Đảng công tác đào tạo nghề, giải việc làm cho lao động địa bàn tỉnh 3.3 Giải pháp hoàn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk Để thực định hướng mục tiêu phát triển hoạt động đào tạo nghề, giai đoạn 2017 – 2020, UBND tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu thực giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế công tác quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề giai đoạn 2011 – 2016 để đảm bảo công tác đào tạo nghề giai 19 đoạn tới có chất lượng cao sâu vào hiệu thực chất, tránh việc phát triển ạt quy mơ mang nặng tính hình thức cơng tác đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk cần thực số giải pháp sau 3.3.1 Cụ thể hóa hệ thống tổ chức thực hiệu văn qui phạm pháp luật đào tạo nghề phù hợp với niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Cơ chế, sách đào tạo nghề phải tạo điều kiện cho việc tham gia khu vực kinh tế nhà nước việc cung cấp dịch vụ dạy nghề (khu vực tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài), tạo chủ động CSĐTN chương trình thời gian đào tạo, sách cho người học nghề đặc thù, nghề mũi nhọn Thực chế, sách gắn đào tạo với sử dụng, đào tạo với giải việc làm Các quan quản nhà nước tỉnh cần có chế, sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân nước đào tạo truyền nghề cho lao động mình; khuyến khích trường đẩy mạnh liên doanh, liên kết với sở sản xuất, ngành kinh tế thông qua hợp đồng đào tạo, thực đào tạođịa chỉ, đào tạo theo yêu cầu sản xuất; khuyến khích, hỗ trợ phát triển làng nghề, thực đào tạo chỗ cho chuyển đổi cấu lao động nông thôn 3.3.2 Quy hoạch mạng lưới sở đào tạo nghề hợp sở khảo sát, điều tra nhu cầu thực tế địa phương, tỉnh Đắk Lắk Xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo nghề địa bàn đến năm 2020, kế hoạch phát triển đào tạo nghề gắn chặt với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, địa phương 3.3.3 Kiện toàn ổn định tổ chức máy quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Hoàn thiện nâng cao lực, hiệu lực hiệu hoạt động máy quản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề tạo 20 nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển KT - XH Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quan tham mưu, giúp việc công tác đào tạo nghề địa bàn tỉnh Phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm quản Sở, ban, ngành việc theo dõi, dự báo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đào tạo nghề Các cấp, ngành tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo nghề cho ngành, lĩnh vực Tạo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống cho phát triển đào tạo nghề địa bàn tỉnh Chuẩn hóa đội ngũ cán quản nhà nước đào tạo nghề 3.3.4 Đào tạo, bồi dưỡng lực quản chuyên môn nghiệp vụ cho cán quản giáo viên dạy nghề sở đào tạo nghề Về cán quản Bổ sung cán quản đào tạo nghề đủ số lượng, có trình độ, lực, kinh nghiệm quản nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản đào tạo nghề Về giáo viên dạy nghề Đội ngũ giáo viên dạy nghề nhiệt huyết, có lực xem yếu tố quan trọng định thành công việc đạt mục tiêu đào tạo nghề Theo đó, cơng tác xây dựng đội ngũ giáo viên có lực thường xuyên đưa vào chiến lược đào tạo nghề mục tiêu chiến lược giải pháp đột phá Vì vậy, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề Để thực hiệu việc tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy nghề, tỉnh Đắk Lắk cần thực đồng giải pháp 3.3.5 Đa dạng tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi chế sách, tài cơng tác đào tạo nghề tỉnh Đắk Lắk Ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư, cần huy động mạnh mẽ nguồn lực từ đóng góp người học, người sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân khác Đặt mục tiêu nguồn huy động xã hội hóa giai đoạn 2017- 2020 chiếm tỷ lệ 50% tổng nguồn vốn đầu 21 tư cho đào tạo nghề 3.3.6 Hoạt động tra, kiểm tra phải tiến hành thường xuyên có hiệu quả, xử nghiêm vi phạm Hình thành tổ chức tra đào tạo trường CĐN, TCN; tăng cường công tác tra, kiểm tra Bộ, ngành, địa phương sở để đảm bảo hoạt động đào tạo nghề thực quy định pháp luật 3.3.7 Hoàn thiện quy chế phối chủ thể quản quan hữu quan hoạt động đào tạo nghề Đào tạo nghề nghiệp trách nhiệm tồn xã hội, đòi hỏi vào hệ thống trị việc xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực gắn với chiến lược phát triiển kinh tế - xã hội địa phương, bước nâng cao chất lượng, hiệu đào tạo nghề, góp phần đào tạo NNL kỹ thuật chất lượng cao phục vụ cho nghiệp phát triển KT - XH tỉnh vùng Tây Nguyên Để thực điều đó, Sở LĐTB & XH Đắk Lắk với vai trò chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh hoạt động đào tạo nghề cần tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy chế phối hợp giữu chủ thể quản nhà nước với quan hữu quan đào tạo nghề Trong đó, phân định rõ thẩm quyền trách nhiệm quản Sở, ban, ngành việc theo dõi, dự báo, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đào tạo nghề Các cấp, ngành tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo nghề cho ngành, lĩnh vực Tạo phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ, thống cho phát triển đào tạo nghề địa bàn tỉnh Tiều kết chương Chương luận văn tập trung trình bày rõ quan điểm, mục tiêu, phương hướng đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk Trên cở sở đó, đề xuất nhóm giải pháp nhằm hồn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đến năm 2020 22 KẾT LUẬN Đào tạo nghề lĩnh vực ngày trở lên cần thiết, quan trọng phát triển KT - XH không địa phương mà phạm vi nước Để nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đào tạo nghề nói chung đào tạo nghề cho niên DTTS nói riêng, điều kiện tiên cần phải tăng cường công tác quản nhà nước Nhằm phục vụ mục tiêu này, đề tài tiến hành nghiên cứu cách có hệ thống từ sở luận đến đánh giá thực tiễn công tác quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2016 để đưa phương hướng giải pháp thời gian tới, cụ thể: Thứ nhất, đề tài ̣thống hố có bổ sung số lṇ hoạt động đào tạo nghề vai trò, cần thiết nội dung quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề Thứ hai, đề tài trình bày thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho nên DTTS địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011– 2016; phân tích làm rõ thực trạng để từ kết quả, hạn chế công tác quản nhà nước tỉnh Đắk Lắk hoạt động đào tạo nghề cho niê DTTS nguyên nhân chủ yếu hạn chế Thứ ba, sở luận thực tiễn, đề tài đưa định hướng tăng cường quản nhà nước hoạt động đào tạo nghề nói chung đào tạo nghề cho niên DTTS tỉnh Đắk Lắk, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho niên DTTS địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới Tuy nhiên, khuôn khổ luận văn Thạc sĩ, với nội dung phạm vi nghiên cứu giới hạn giai đoạn địa bàn địa phương nên số vấn đề chưa tập trung phân tích, làm rõ: 23 - Cơ chế quản tài hoạt động dạy nghề; - Mối quan hệ doanh nghiệp đào tạo nghề; - Chính sách phân luồng học sinh cho học nghề Đối với nội dung này, cần tiếp tục nghiên cứu sâu cơng trình sau 24 ... thiện quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN QLNN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO THANH NIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 .Thanh niên. .. địa bàn tỉnh Đào tạo nghề cho niên DTTS chủ yếu hai hình thức: Đào tạo CSĐTN đào tạo lưu động thôn (buôn) 1.1.6 Khái niệm quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Quản lý nhà nước. .. Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước đào tạo nghề cho niên dân tộc thiểu số địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (tt), Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk (tt)

Từ khóa liên quan