Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

113 145 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 17:33

Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà NộiGiải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIN GIảI QUYếT KHIếU NạI HàNH CHíNH TRONG QUảN Lý Và Sử DụNG ĐấT ĐÔ THị - Từ THựC TIễN QUậN HAI Bà TRƯNG, THàNH PHố Hà NộI LUN VN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ NỘI VỤ ……/…… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ THU HIN GIảI QUYếT KHIếU NạI HàNH CHíNH TRONG QUảN Lý Và Sử DụNG ĐấT ĐÔ THị- Từ THựC TIễN QUậN HAI Bà TRƯNG, THàNH PHố Hà NộI LUN VN THC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN BÁ CHIẾN HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị - Từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội” luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công trường Học viện Hành Quốc gia Tơi xin cam đoan cơng trình riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, cô công tác Học viện Hành Quốc gia thầy cô giảng dạy lớp HC20.B2 tạo điều kiện tốt cho thời gian học tập nghiên cứu trường Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, người thầy kính mếnđã hết lòng quan tâm, giúp đỡ tận tình, hướng dẫn nghiên cứu tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn đồng chí cán bộ, công chức, tra viên làm việc UBND quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà nội công dân sinh sống địa bàn quận tạo điều kiện cho tơi q trình khảo sát thực trạng góp ý giải pháp đề tài Xin phép gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Học viện, Ban lãnh đạo khoa Sau đại học tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình vừa học tập nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 1.1.1 Khái niệm khiếu nại hành quản lý sử dụng đất thị 1.1.2 Đặc điểm khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 12 1.1.3 Nội dung khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 14 1.2 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 17 1.2.1 Khái niệm giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 17 1.2.2 Đặc điểm giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 19 1.2.3 Nguyên tắc giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 20 1.2.4 Thẩm quyền, thủ tục giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 24 1.2.5 Ý nghĩa giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 30 1.3 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ 31 1.3.1 Hệ thống pháp luật 31 1.3.2 Đội ngũ cán bộ, công chức giải khiếu nại 32 1.3.3 Cơ chế phối hợp tổ chức máy 32 1.3.4 Mức độ giám sát quan dân cử toàn xã hội hoạt động giải khiếu nại 33 1.3.5 Mức độ công khai, dân chủ giải khiếu nại 33 1.3.6 Trình độ dân trí, ý thức pháp luật người dân 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG 34 Chương THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾTKHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 KHÁI QUÁT LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI Ở QUẬN HAI BÀ TRƯNG 36 2.1.1 Lịch sử hình thành, tình hình kinh tế - xã hội quận Hai Bà Trưng 36 2.1.2 Tài nguyên đất đai quận Hai Bà Trưng 39 2.2 TÌNH HÌNH KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở QUẬN HAI BÀ TRƯNG 39 2.2.1 Tình hình tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại 39 2.2.2 Đặc điểm khiếu nại hành quản lý sử dụng đất thị Quận Hai Bà Trưng 42 2.2.3 Nguyên nhân khiếu nạihành quản lý sử dụng đất đô thị quận Hai Bà Trưng 43 2.3 TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở QUẬN HAI BÀ TRƯNG 53 2.3.1 Công tác tiếp công dân 53 2.3.2 Kết giải khiếu nại 54 2.3.3 Đánh giá tình hình giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị quận Hai Bà Trưng 56 2.4 HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở QUẬN HAI BÀ TRƯNG 58 2.4.1 Những hạn chế 58 2.4.2 Nguyên nhân hạn chế 59 2.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ Ở QUẬN HAI BÀ TRƯNG 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐƠ THỊ - TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG 65 3.1.1 Bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền công dân lĩnh vực đất đai 65 3.1.2 Tăng cường pháp chế, đồng thời xử lý hài hòa lợi ích bên q trình giải khiếu nại đất đai 68 3.1.3 Bảo đảm trật tự xã hội, phục vụ trình phát triển kinh tế - xã hội 70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ - TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI .71 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 71 3.2.2 Nhóm giải pháp riêng cho quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG 95 KẾT LUẬN 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GCNQSD : Giấy chứng nhận quyền sử dụng GPMB : Giải phóng mặt HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân tra trách nhiệm người đứng đầu thực quy định pháp luật giải khiếu nại lĩnh vực đất đai để kịp thời phát hạn chế, thiếu sót lãnh đạo, đạo thực nhiệm vụ giải khiếu nại, từ rút kinh nghiệm, chấn chỉnh cơng tác quản lý nhà nước đất đai; xử lý nghiêm cán bộ, công chức sai phạm thực công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, bước nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu công tác quản lý nhà nước, giải khiếu nại đất đai Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai cần tiến hành thường xuyên, xây dựng thành chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm ưu tiên lựa chọn nơi có vụ việc khiếu nại phức tạp, đơng người để tiến hành trước Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tra, kiểm tra trách nhiệm công tác giải khiếu nại đất đai Muốn vậy, trình tra, kiểm tra trách nhiệm phải tuân thủ quy định pháp luật khiếu nại, thực tốt quy trình tra, kiểm tra trách nhiệm giải khiếu nại đất đai Kết thúc tra, kiểm tra, đoàn tra, kiểm tra cần phải phân tích, đánh giá ưu, khuyết điểm quan, tổ chức cá nhân việc thực quy định pháp luật công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư công tác giải khiếu nại đất đai Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân việc để dẫn tới tình trạng tổ chức công tác tiếp công dân, tiếp nhận giải khiếu nại đất đai hiệu Qua tra, kiểm tra, phát có vi phạm pháp luật cần xử lý kiến nghị quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh, triệt để Tích cực mở rộng hình thức tra: tra định kỳ, tra theo chuyên đề, tra trách nhiệm, tra vụ việc, tổ chức tra liên ngành… để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại, giải khiếu nại lĩnh vực đất đai Thực tốt công tác phối hợp quan tra chuyên 88 ngành với quan hữu quan Nâng cao hiệu lực, hiệu tra, kết tra phải phản ánh trung thực, khách quan, không bao che, né tránh, đồng thời, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm cán bộ, công chức trình giải khiếu nại đất đai Đối với hành vi vi phạm cấu thành tội phạm chuyển hồ sơ sang quan điều tra truy cứu trách nhiệm hình Hoạt động tra, kiểm tra công tác giải khiếu nại đất đai cần phải coi trọng mức Khi tiến hành tra, kiểm tra công tác giải khiếu nại đất đai tuyệt đối tránh biểu hình thức, qua loa, chiếu lệ Trong giai đoạn nay, thủ trưởng quan cần quan tâm chấn chỉnh ý thức, thái độ trách nhiệm cán bộ, công chức có trách nhiệm quản lý nhà nước đất đai giải khiếu nại hành đất đai đô thị Bởi lẽ, nhiều trường hợp, việc khiếu nại công dân, tổ chức xuất phát từ khơng lòng thái độ, trách nhiệm giải cơng vụ người có trách nhiệm, chưa tranh chấp mặt pháp lý vụ việc Đây coi nguyên nhân nguyên nhân, thực tiễn có xu hướng trở nên phổ biến Hà Nội Biểu chúng là: vơ cảm, thiếu tích cực, thiếu tôn trọng người đến yêu cầu giải công việc, gây phiền hà, vòi vĩnh Vì thế, ngày 25/01/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quan thuộc thành phố Hà Nội Mục đích điều chỉnh quy tắc là: Xây dựng hành chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÌNH THÂN THIỆN”; Định hướng cho cán chuẩn mực giải công việc với tổ chức công dân, gia đình xã hội; Góp phần giữ gìn 89 phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp Thủ đô đất nước, xây dựng người Hà Nội lịch, văn minh Với Quyết định nêu trên, thấy rằng, UBND Hà Nội muốn chấn chỉnh siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; góp phần củng cố chất lượng, nâng cao uy tín máy quyền; đổi lề lối làm việc cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ giải thủ tục hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần phục vụ nhân dân, thái độ ứng xử, tác phong Thành phố; yêu cầu thay đổi tư duy, thái độ, đổi lề lối làm việc cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải thủ tục hành tinh thần “lấy hài lòng người dân doanh nghiệp tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành cơng việc” UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đơn vị tổ chức quán triệt niêm yết tất phận tiếp dân, tiếp nhận giải thủ tục hành chính, đơn vị thực dịch vụ công (xong trước ngày 30/4/2017) 10 nội dung gồm: Khách đến chào hỏi; khách ở, tươi cười; khách hỏi, tư vấn; khách yêu cầu, phải tận tâm; khách cần, thông báo; khách vội, giải nhanh; khách chờ, xin lỗi; khách phàn nàn, phải lắng nghe; khách nhờ, ln chu đáo; khách về, hài lòng UBND Hà Nội giao Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thực kế hoạch này, báo cáo định kỳ,tổng hợp kết việc thực kế hoạch, báo cáo; tham mưu đưa kết quả, kiểm điểm thực kế hoạch vào nội dung giao ban tháng, giao ban quý UBND Thành phố Thiết nghĩ, việc làm kịp thời cần thiết, cần phường địa bàn UBND quận Hai Bà Trưng nói riêng tuân thủ triệt để, đem lại chuyển biến tích cực từ đội ngũ thực thi cơng vụ 90 3.2.2.5 Huy động tham gia toàn xã hội vào công tác giải khiếu nại quản lý sử dụng đất Giải khiếu nại đất đai đô thị nhiệm vụ không đơn giản, giai đoạn nước ta tập trung phát triển kinh tế, xã hội Đây nhiệm vụ xác định riêng ngành, cấp nào, mà nhiệm vụ hệ thống trị tồn xã hội Bài học kinh nghiệm rút công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng thành phố Hà Nội nói chung thời gian qua cho thấy, đâu, nơi có tham gia tích cực hệ thốngchính trị cơng tác giải khiếu nại đất đai đô thị cơng tác giải khiếu nại đạt kết cao, không phát sinh khiếu nại kéo dài, hình thành“điểm nóng” ngược lại Do đó, để nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai thị việc huy động tham gia hệ thống trị tồn xã hội yêu cầu cấp thiết Muốn vậy, cần thực tốt số giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận cần thiết, mang tính chiến lược lâu dài Để tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, hiệu công tác giải khiếu nại đất đai đô thị cần chủ động xử lý trường hợp khiếu kiện nhiều người có nội dung phức tạp, giải dứt điểm vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài, góp phần bảo vệ tốt lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, tổ chức, đơn vị địa bàn quận UBND quận thường xuyên đạo, đôn đốc phường quan thực quy định pháp luật nâng cao trách nhiệm người đứng đầu việc tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị công dân Chủ tịch UBND quận, thủ trưởng phòng, ban, ngành Chủ tịch 91 UBND cấp phường phải trực tiếp tiếp công dân định kỳ đột xuất theo Luật tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến công dân, làm sở cho việc đạo, xử lý, giải khiếu nại đất đai đô thị công dân Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, đồng chí lãnh đạo cấp ủy, quyền phải kịp thời đạo quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành quy định pháp luật khơng để phát sinh tình hình phức tạp Khi có khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận, người đứng đầu cơquan chức phải thể tinh thần trách nhiệm, ban hành văn xử lý, giải thời hạn, pháp luật, hạn chế việc khiếu nại kéo dài, vượt cấp phát sinh khiếu kiện tòa án Thứ hai, Đồn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cần tăng cường công tác giám sát việc tiếp dân, giải khiếu nại đất đai đô thị Thơng qua vụ việc cụ thể, Đồn Đại biểu Quốc hội thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc tiếp công dân, giải khiếu nại đất đai đô thị quan chức năng; qua giám sát kiến nghị quan, đơn vị, địa phương khắc phục hạn chế, thiếu sót Tại kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND thực quyền chất vấn yêu cầu giải trình làm rõ quy trình trình tự giải kiến nghị, phản ánh cử tri quan tâm số việc khiếu nại đất đai đô thịdiễn biến phức tạp, kéo dài gây xúc dư luận Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội cấp phải phát huy vai trò giám sát phối hợp với quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu từ vụ việc phát sinh, tranh chấp đất đai thị, góp phần làm giảm đáng 92 kể khiếu nại từ sở Thứ ba, tạo điều kiện cho luật sư, luật gia tham gia tư vấn pháp lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người khiếu nại trình giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Thứ tư, phát huy vai trò quan thơng tin đại chúng công tác giải khiếu nại đất đai đô thị, kịp thời đưa tin phản ánh biểu dương, khích lệ, quan, tổ chức, cá nhân thực tốt, phê phán trường hợp thực chưa quy định công tác tiếp công dân, giảiquyết khiếu nại đất đai đô thị để định hướng dư luận tuyên truyền, phổ biến chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước khiếu nại đất đai đô thị 3.2.2.6 Ứng dụng khoa học công nghệ tiếp công dân, giải khiếu nại quản lý sử dụng đất Khoa học cơng nghệ đóng vai trò quan trọng quản lý nhà nước đời sống kinh tế - xã hội, điều không khẳng định công tác tiếp công dân, giải khiếu nại mà tất hoạt động khác nhà nước giai đoạn Thực tế minh chứng, nhiều vụ việc khiếu nại giải có hiệu bên cạnh việc quan nhà nước quan tâm tới công tác giải khiếu nại áp dụng hiệu thành tựu khoa học, cơng nghệ Quy trình khiếu nại, giải khiếu nại phù hợp phải quy trình khơng đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, kịp thời… mà phải thích hợp với trình độ phát triển khoa học, cơng nghệ nay, sử dụng hiệu công nghệ phục vụ hoạt đơng giải khiếu nại đất đai địa bàn tỉnh Chẳng hạn, trước phát triển công nghệ thông tin nay, đến lúc cần nghiên cứu quy định việc tiếp nhận, thụ lý, giải khiếu nại hình thức gửi thư điện tử với trình tự, thủ tục Xây dựng mạng liên 93 kết nội quan trung ương với quan cấp tỉnh; quan cấp tỉnh với quan cấp huyện thuộc tỉnh, quan cấp huyện với quan cấp xã, để tất quan nắm bắt tình hình giải vụ việc khiếu nại, qua thống nội dung phối hợp để giải đúng, kịp thời 94 TIỂU KẾT CHƯƠNG Với mục đích đưa giải pháp nhằm giúp UBND quận Hai Bà Trưng thực tốt công tác giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Trên sở nhu cầu nâng cao hiệu giải khiếu nại đất đai đô thị quan điểm Đảng, nhà nước quyền địa phương, tác giả đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm góp phần giải tốt khiếu nại đất đai đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng Ngoài ra, cần tổ chức triển khai thi hành có hiệu Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành Luật Tiếp tục nghiên cứu xây dựng quy trình giải khiếu nại đất đai đô thị địa bàn quận Hai Bà Trưng, đảm bảo thực khoa học, giải kịp thời, pháp luật vụ việc khiếu nại đất đai đô thị Huy động tham gia hệ thống trị q trình thực công tác giải khiếu nại đất đai đô thị Thực tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ giải khiếu nại đất đai thị Đổi nội dung, hình thức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, giải khiếu nại đất đai đô thị, đảm bảo kịp thời chuyển tải nội dung quan trọng đến với tầng lớp nhân dân, góp phần hạn chế vụ việc khiếu nại phát sinh có ngun nhân khơng hiểu biết nội dung quy định pháp luật 95 KẾT LUẬN Khiếu nại quyền công dân, Hiến pháp pháp luật quy định bảo đảm Quyền khiếu nại phương tiện pháp lý hữu hiệu mà cơng dân sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, đồng thời, thơng qua việc thực quyền khiếu nại, công dân trực tiếp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước Trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân hội nhập quốc tế nay, yêu cầu bảo đảm tốt quyền người, quyền công dân, có quyền khiếu nại đòi hỏi mang tính tất yếu, khách quan Khiếu nại giải khiếu nại đất đai vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp gây ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội quận Hai Bà Trưng mà mối quan tâm chung Đảng bộ, quyền Thành phố Hà Nội Những năm gần đây, quận Hai Bà Trưng đà phát triển mạnh mẽ, nhiều dự án đã, chuẩn bị đầu tư, triển khai thực Do đó, yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quản lý nhà nước tất lĩnh vực, có cơng tác giải khiếu nại đất đai một nhiệm vụ trị trọng tâm, thường xuyên cấp ủy, quyền cấp Quận Nghiên cứu tình hình khiếu nại, công tác giải khiếu nại quản lý sử dụng đất địa bàn Quận thời gian qua cho thấy bên cạnh kết đạt được, công tác giải khiếu nại đất đai số hạn chế, yếu kém, ảnh hưởng định đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức Nguyên nhân hạn chế, yếu công tác giải khiếu nại nguyên nhân khách quan 96 (như sách, pháp luật đất đai thường xuyên thay đổi, chồng chéo, bất cập; chế quản lý quản lý đất đai qua nhiều thời kỳ có khác nhau, bị buông lỏng thời gian dài; việc lưu trữ hồ sơ phục vụ công tác quản lý đất đai qua thời kỳ nhiều thiếu sót ), ngun nhân chủ quan, là: cấp uỷ, quyền số địa phương, đơn vị chưa quan tâm mức đến công tác tiếp công dân, chưa phối hợp chặt chẽ việc tiếp cơng dân giải khiếu nại nói chung, khiếu nại đất đai nói riêng; cán làm cơng tác giải khiếu nại đất đai kiêm nhiệm; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai, khiếu nại chưa thực thường xuyên, hiệu chưa cao, kiến thức, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật đất đai, khiếu nại tầng lớp nhân dân hạn chế… Để khắc phục hạn chế, yếu công tác giải khiếu nại quản lý sử dụng đất địa bàn quận Hai Bà Trưng thời gian qua, nâng cao chất lượng, hiệu công tác thời gian tới, Luận văn đặt yêu cầu phải thực đồng nhóm giải pháp về: thể chế; tổ chức máy, đội ngũ cán bộ; ứng dụng khoa học công nghệ; phổ biến, giáo dục pháp luật; tra, kiểm tra… sở quan điểm là: bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền công dân lĩnh vực đất đai; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giải hài hòa lợi ích bên tham gia quan hệ giải khiếu nại đất đai; bảo đảm trật tự xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội Quận 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Văn Anh (2010), Nâng cao hiệu công tác tiếp công dân, giải khiếu nại, tố cáo cấp xã tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng Ban Bí thư Trung ương Đảng (2002), Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 số vấn đề cấp bách cần thực việc giải khiếu nại, tố cáo Báo điện tử Kinh tế Đô thị (ngày 31/5/2016),“Xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày giàu mạnh, văn minh, đại” Báo Lao động Thủ (2015),“Đơ thị hóa áp lực phát triển” ngày 01/8/2015 [http://laodongthudo.vn/do-thi-hoa-va-ap-luc-phat-trien- 24532.html] Bộ Chính trị (2008), Thơng báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 giải khiếu nại, tố cáo Chính phủ (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai Chính phủ (2012), Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Khiếu nại Vũ Duy Duẩn (2014), Giải khiếu nại, tố cáo – phương thức đảm bảo pháp chế kỷ luật quản lý hành nhà nước Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Quản lý Hành cơng Nguyễn Thị Lệ Hằng (2010), Giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Khánh Hòa, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 10 Nguyễn Thị Thu Hằng (2011), Giải khiếu nại đất đai khu công nghiệp quan hành nhà nước tỉnh Bắc Giang nay, Luận văn Thạc sỹ Luật học 98 11 Nguyễn Mạnh Hùng (2015), Phân định thẩm quyền giải khiếu nại hành thẩm quyền xét xử hành Việt Nam (sách chuyên khảo), Nhà xuất Chính trị Quốc gia 12 Trần Anh Hùng (2007), Thủ tục giải khiếu nại đất đai quan hành nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 13 Nguyễn Tuấn Khanh (2014), Cơ chế pháp lý bảo đảm thực quyền khiếu nại hành cơng dân, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 14 Hồng Thị Trà My (2012), Quy trình giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Thanh tra thành phố Vũng Tàu, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công 15 Bùi Thị Thúy Ngân (2011), Giải khiếu nại, tố cáo cơng tác giải phóng mặt thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 16 Lê Hồng Oanh Ngọc (2009), Nâng cao hiệu giải khiếu nại thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 17 Quốc hội (2011), Luật Khiếu nại, Hà Nội 18 Quốc hội (2013), Luật Đất đai, Hà Nội 19 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 20 Quốc hội (2014), Luật Đầu tư, Hà Nội 21 Quốc hội (2014),Luật Xây dựng, Hà Nội 22 Quốc hội (2014), Luật Nhà ở, Hà Nội 23 Quốc hội (2014), Luật Tiếp công dân, Hà Nội 24 Trần Văn Sơn (2007), Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt động giải khiếu nại, tố cáo, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 25 Thanh tra Chính phủ (2013), Thơng tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành 99 26 Thanh tra Chính phủ (2006), Tiếp cơng dân, xử lý đơn thư giải khiếu nại, tố cáo tình hình mới, Nhà xuất Hà Nội, Hà Nội 27 Lê Văn Thành (2012), Áp dụng pháp luật quản lý nhà nước đất đai Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nay, Luận án Tiến sỹ Luật học 28 Nguyễn Phúc Thiện (2014), Thực pháp luật thu hồi đất dự án phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nay,Luận văn Thạc sỹ Quản lý công 29 Nguyễn Thế Thịnh (chủ biên) (2007), Công tác dân vận giải khiếu nại, tố cáo công dân, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 30 Nguyễn Thế Thuấn (2001), Tăng cường hiệu pháp luật giải khiếu nại, tố cáo công dân Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Luật học 31 Nguyễn Thị Thủy (2009), Quyền khiếu nại hành cơng dân Việt Nam nay, Luận án Tiến sỹ Luật học 32 Ngô Mạnh Toan (2007), Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Luật học 33 Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 34 UBND Thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 92/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Hai Bà Trưng 35 UBND Thành phố Hà Nội (2015), Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015 Ban hành quy định việc tiếp công dân xử lý đơn thu khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh địa bàn Thành phố Hà Nội 100 36 UBND Thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 79/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2014 Ban hành quy định tố cáo giải tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội 37 UBND Thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 80/2014/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2014 Ban hành quy định khiếu nại giải khiếu nại thuộc Thành phố Hà Nội 38 UBND Thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2010 Ban hành quy định tiếp công dân giải khiếu nại, tố cáo thuộc Thành phố Hà Nội 39 UBND quận Hai Bà Trưng (2008), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2008 40 UBND quận Hai Bà Trưng (2009), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2009 41 UBND quận Hai Bà Trưng (2010, Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2010 42 UBND quận Hai Bà Trưng (2011), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2011 43 UBND quận Hai Bà Trưng (2012), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2012 44 UBND quận Hai Bà Trưng (2013), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2013 45 UBND quận Hai Bà Trưng (2014), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2014 46 UBND quận Hai Bà Trưng (2015), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2015 47 UBND quận Hai Bà Trưng (2016), Báo cáo công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm năm 2016 101 48 UBND quận Hai Bà Trưng (2016), Thông báo số 394/UBND-TN&MT ngày 26 tháng năm 2016 V/v: Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận Hai Bà Trưng 49 UBND quận Hai Bà Trưng (2016), Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng năm 2016 Về việc ban hành quy chế làm việc Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2016-2021 50 Phạm Thị Hồng Uyên (2011), Giải khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai tôn giáo địa bàn thành phố Hà Nội nay, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng 51 Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2006) Từ điển Luật học, NXB Tư pháp NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội 52 Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ (2012), Khiếu nại, tố cáo hành giải khiếu nại, tố cáo hành Việt Nam nay, Nhà xuất Chính trị - Hành chính, Hà Nội 53 Nguyễn Cửu Việt (2010), Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 54 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) (2013), Đề cương giới thiệu Luật Đất đai 55 Phan Văn Vượng (2012), Giải khiếu nại, tố cáo đất đai huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công 56 Nguyễn Như Ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hố Thơng tin 102 ... Đặc điểm khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 12 1.1.3 Nội dung khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị 14 1.2 GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ ... LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 QUAN ĐIỂM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN... Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị Chương 2: Thực trạng giải khiếu nại hành quản lý sử dụng đất đô thị địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ), Giải quyết khiếu nại hành chính trong quản lý và sử dụng đất đô thị từ thực tiễn quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội (LV thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn