TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (tt)

26 227 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 14:55

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ)TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (LV thạc sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ./ BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN VĂN TIN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN Chuyên ngành: Luật Hiến phápLuật Hành Mã số: 60 38 01 02 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁPLUẬT HÀNH CHÍNH THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2017 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN NGHỊ Phản biện 1: Phản biện 2: Luận văn đƣợc bảo vệ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Địa điểm: Phòng họp … , Nhà - Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành Quốc gia Số:… - Đƣờng…………… - Quận……………… TP……………… Thời gian: vào hồi …… …… tháng …… năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn Thƣ viện Học viện Hành Quốc gia trang Web Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Trong bối cảnh nay, nhu cầu việc ban hành văn quy phạm pháp luật (VBQPPL) để giải vấn đề kinh tế - xã hội cụ thể quyền địa phƣơng cấp tỉnh (CQĐP cấp tỉnh) lớn, Trung ƣơng ngày có su hƣớng phân cấp mạnh cho CQĐP cấp tỉnh Luật năm 2004 sau Luật năm 2015 đời phân định rõ công việc chủ thể tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh vai trò chủ thể quy trình, với kỳ vọng việc tuân thủ đầy đủ quy trình góp phần bảo đảm VBQPPL CQĐP cấp tỉnh có chất lƣợng, phù hợp với tình hình thực tế Các chủ thể tham gia xây dựng, ban hành VBQPPL nhân tố hàng đầu định đến chất lƣợng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, nhƣng Luật chƣa đề cập cách rõ ràng đến biện pháp bảo đảm thực trách nhiệm chủ thể này, nhƣ việc khen thƣởng, kỷ luật, xử lý trách nhiệm… thực tốt nhiệm vụ hay khơng hồn thành nhiệm vụ Hiện nay, chƣa có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu toàn diện trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, có viết đề cập mức độ khái quát trách nhiệm giai đoạn quy trình, chƣa đề cập hết trách nhiệm chủ thể tồn quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Xuất phát từ yêu cầu trên, học viên chọn chủ đề “Trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quyền tỉnh Phú Yên” để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Hiến pháp Luật Hành Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Trần Nghị, tận tình bảo hƣớng dẫn viết Luận văn Trong q trình nghiên cứu khơng tránh khỏi sai sót, kính mong q Thầy, Cơ cho ý kiến để học viên hoàn thiện lý luận thực tiễn luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nâng cao trách nhiệm chủ thể xây dựng VBQPPL nói chung CQĐP cấp tỉnh nói riêng giữ vai trò định cải cách thể chế, nhiệm vụ cải cách hành đƣợc đặt lên hàng đầu giai đoạn đất nƣớc ta hội nhập sâu vào kinh tế quốc tế Đề tài “Trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quyền tỉnh Phú Yên” nêu lên trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Phú Yên để thấy rõ tồn tại, hạn chế công tác xây dựng, ban hành VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, từ đề giải pháp phù hợp để khắc phục tồn tại, hạn chế, giúp công tác xây dựng ban hành VBQPPL CQĐP cấp tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống văn với hệ thống pháp luật Qua tìm hiểu, nghiên cứu, học viên nhận thấy Đề tài chƣa thấy đề tài trùng lắp với Đề tài mà học viên nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ luận văn - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp khoa học, khách quan, khả thi để hoàn thiện hệ thống VBQPPL nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích nghiên cứu trên, luận văn đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau: Một Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Hai Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác xây dựng VBQPPL quyền cấp tỉnh Phú Yên; vƣớng mắc Luật Ban hành VBQPPL văn Trung ƣơng có liên quan đến xây dựng văn địa phƣơng Ba Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm xây dựng VBQPPL quyền cấp tỉnh Phú Yên kiến nghị điều chỉnh Luật năm 2015 văn hƣớng dẫn thi hành Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quyền cấp tỉnh Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quyền cấp tỉnh Phú Yên + Về thời gian: Nghiên cứu từ năm 2011 đến năm 2016 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn Luận văn sử dụng nhiều phƣơng pháp nghiên cứu khoa học khác để làm rõ nội dung nghiên cứu Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng xuyên suốt luận văn; phƣơng pháp thống kê đƣợc sử dụng để cung cấp số liệu cần thiết liên quan đến nội dung luận văn; phƣơng pháp so sánh, đối chiếu, phƣơng pháp kết hợp nghiên cứu lý luận với thực tiễn Các phƣơng pháp nghiên cứu luận văn đƣợc thực tảng phƣơng pháp tƣ biện chứng, vật lịch sử, nhận thức vật, tƣợng mối quan hệ tác động qua lại trình phát triển Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Những kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung vấn đề lý luận trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, tạo sở khoa học cho việc nghiên cứu nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Luật Ban hành VBQPPL quy trình trách nhiệm xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Về mặt thực tiễn, luận văn nêu lên thực trạng việc triển khai, áp dụng Luật Ban hành VBQPPL nay, phân tích rõ ƣu điểm, nhƣợc điểm nhƣ nguyên nhân để từ đề xuất, đƣa giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật trách nhiệm chủ thể xây dựng pháp luật, góp phần nâng cao chất lƣợng VBQPPL nhằm phục vụ cho công phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn gồm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng cấp tỉnh Chương 2: Thực trạng trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2016 Chương 3: Phƣơng hƣớng, giải pháp nâng cao trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng tỉnh Phú Yên Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUANTRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG CẤP TỈNH 1.1 Những khái niệm 1.11 Khái niệm trách nhiệm Theo nghĩa rộng, trách nhiệm chủ thể trình xây dựng VBQPPL đƣợc hiểu là: Nghĩa vụ chủ thể trình xây dựng VBQPPL phải hành động phù hợp với quy định luật ban hành văn quy phạm pháp luật, lựa chọn phƣơng án hành động tối ƣu hợp lý nhất, báo cáo kết hoạt động gánh chịu hậu bất lợi việc không thực hiện, hay thực khơng nghĩa vụ Luận văn sử dụng thuật ngữ trách nhiệm theo nghĩa 1.1.2 Chính quyền địa phương cấp tỉnh Hiến pháp năm 2013, thuật ngữ CQĐP đƣợc sử dụng thay cho HĐND UBND, đồng thời năm 2015 Quốc hội ban hành Luật Tổ chức quyền địa phƣơng, theo quy định đơn vị hành nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau gọi chung cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau gọi chung cấp huyện); xã, phƣờng, thị trấn (sau gọi chung cấp xã); đơn vị hành - kinh tế đặc biệt Cấp CQĐP gồm có HĐND UBND đƣợc tổ chức đơn vị hành nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.1.3 Văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh Điều Luật năm 2004 quy định: “1 VBQPPL HĐND, UBND văn HĐND, UBND ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục Luật quy định, có quy tắc xử chung, có hiệu lực phạm vi địa phương, Nhà nước bảo đảm thực nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội địa phương theo định hướng xã hội chủ nghĩa VBQPPL HĐND ban hành hình thức nghị VBQPPL UBND ban hành hình thức định, thị.” Luật năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 quy định CQĐP cấp tỉnh ban hành VBQPPL gồm: nghị HĐND cấp tỉnh định UBND cấp tỉnh Nhƣ vậy, Luật năm 2015 bỏ thị hình thức VBQPPL UBND cấp nói chung, UBND cấp tỉnh nói riêng 1.2 Các chủ thể trách nhiệm tương ứng xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phương cấp tỉnh 1.2.1 Trách nhiệm cụ thể hóa luật ban hành văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn Trung ương Căn luật ban hành VBQPPL văn hƣớng dẫn thi hành, Sở Tƣ pháp chịu trách nhiệm chủ trì soạn thảo trình UBND cấp tỉnh xem xét, ban hành VBQPPL trình HĐND tỉnh ban hành VBQPPL quy định chi tiết luật văn hƣớng dẫn cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng, đồng thời trình HĐND tỉnh quy định cụ thể mức chi hỗ trợ công tác xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh 1.2.2 Trách nhiệm chủ thể lập chương trình, đề nghị xây dựng văn quy phạm pháp luật Luật năm 2004 quy định Thƣờng trực HĐND cấp tỉnh phối hợp với UBND cấp tỉnh trình HĐND để thơng qua chƣơng trình ban hành VBQPPL HĐND vào cuối năm; chƣơng trình ban hành VBQPPL UBND cấp tỉnh đƣợc thông qua vào tháng hàng năm Luật năm 2015 không quy định lập chƣơng trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh hàng năm, thay vào việc đề xuất, đề nghị xây dựng VBQPPL 1.2.3 Trách nhiệm chủ thể soạn thảo văn quy phạm pháp luật Ngƣời soạn thảo văn phải lựa chọn ngƣời có lực, am hiểu lĩnh vực mà văn điều chỉnh, bên cạnh phải có đạo đức tốt, phải lợi ích cộng đồng, khơng lợi ích nhóm, lợi ích thân, nên ngƣời có khả viết tốt, có ý tƣởng sáng tạo, có kiến thức tổng hợp Cơ quan chủ trì soạn thảo văn gửi dự thảo đến quan, ban ngành địa phƣơng, đối tƣợng chịu tác động trực tiếp văn để lấy ý kiến góp ý, đề nghị Sở Tƣ pháp thẩm định, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo văn bản, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét, thơng qua, ký ban hành trình HĐND thông qua, ký ban hành 1.2.4 Trách nhiệm chủ thể góp ý kiến dự thảo văn quy phạm pháp luật Để thực tốt cơng đoạn này, đòi hỏi chủ thể đƣợc lấy ý kiến góp ý phải phát huy hết vai trò, trách nhiệm, nhƣ phát huy tranh thủ ý kiến góp ý tập thể quan, tổ chức mình, bên cạnh phải bảo đảm thời hạn góp ý theo quy định 1.2.5 Trách nhiệm chủ thể thẩm định, thẩm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật 1.2.5.1 Thẩm định văn Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm định quan soạn thảo chuyển đến, Sở Tƣ pháptrách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự thảo văn Trƣờng hợp hồ sơ không đáp ứng u cầu Sở Tƣ pháptrách nhiệm đề nghị quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; hồ sơ đủ điều kiện tổ chức thẩm định Trong trƣờng hợp cần thiết, Sở Tƣ pháp yêu cầu quan chủ trì soạn thảo báo cáo vấn đề thuộc nội dung dự thảo văn cung cấp thông tin có liên quan đến nội dung dự thảo 1.2.5.2 Thẩm tra văn Khi đƣợc phân công nhận đƣợc hồ sơ yêu cầu thẩm tra, trƣởng ban HĐND phân công thành viên giúp việc tiến hành kiểm tra hồ sơ yêu cầu thẩm tra theo quy định, hồ sơ chƣa đầy đủ yêu cầu quan trình quan soạn thảo bổ sung hồ sơ Tại họp thẩm tra, ngƣời đứng đầu quan trình dự thảo nghị trình bày dự thảo nghị quyết, đại diện quan mời họp phát biểu ý kiến, thành viên ban thảo luận, chủ tọa phiên họp kết luận Trên sở kết luận chủ tọa phiên họp, trƣởng ban phân công thành viên hoàn thiện báo cáo thẩm tra 1.2.6 Trách nhiệm chủ thể thảo luận, thông qua, ký ban hành văn VBQPPL UBND tỉnh phải đƣợc thành viên UBND thảo luận biểu thông qua nhiều hình thức, Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND ký ban hành văn VBQPPL HĐND tỉnh đƣợc thảo luận, thông qua họp HĐND đƣợc đại biểu HĐND biểu tán thành, Chủ tịch HĐND ký chứng thực văn 1.2.7 Trách nhiệm chủ thể đăng báo, công báo, sở liệu quốc gia Đăng báo, công báo, sở liệu quốc gia VBQPPL giai đoạn công khai, minh bạch xây dựng VBQPPL đƣợc ban hành Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnhtrách nhiệm gửi VBQPPL HĐND, UBND đến quan báo chí, công báo, Sở Tƣ pháp để đăng tải 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến trách nhiệm chủ thể xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng cấp tỉnh Yếu tố ảnh hƣởng đến trách nhiệm chủ thể xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh đa dạng, bao gồm yếu tố nhƣ: Hệ thống văn Trung ƣơng giao quyền, quy định trách nhiệm chủ thể tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh; chủ trƣơng Đảng bộ, Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Tỉnh ủy; nhận thức; trình độ, lực chủ thể tham gia vào quy trình xây dựng văn bản; giám sát, kiểm tra quan, tổ chức, cá nhân; dƣ luận xã hội, thơng tin đại chúng, kinh phí, … Chương 2: THỰC TRẠNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TỈNH PHÚ YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 2.1 Khái quát chung kết xây dựng VBQPPL quyền cấp tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2016 2.1.1 Văn quyền cấp tỉnh nước Phú Yên Bảng 2.1 Số VBQPPL CQĐP cấp tỉnh nước Phú Yên từ 2011 đến 2016 (Nguồn: Bộ Tư pháp tỉnh Phú Yên[8]) STT 01 02 Cơ quan ban hành HĐND, UBND cấp tỉnh nƣớc HĐND, UBND tỉnh Phú Yên NĂM 2011 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 TỔNG SỐ 3.122 3.852 3.172 3.634 3.241 4.036 21.05 48 48 52 76 75 124 423 2.1.2 Văn HĐND tỉnh Từ năm 2011 đến năm 2016, HĐND tỉnh Phú Yên ban hành tổng cộng 95 văn quy phạm pháp luật Bảng 2.2 Số VBQPPL HĐND tỉnh Phú Yên ban hành từ năm 2011 -2016 (Nguồn: Công báo tỉnh Phú Yên [33]) STT Cơ quan trình UBND tỉnh Ban Pháp chế Ban Kinh tế ngân sách Thƣờng trực NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM NĂM TỔNG 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CỘNG 12 12 15 10 22 80 1 Sai hình thức/năm ban hành 2/2011, 1/2012, 1/2013 1/2011 1/2016 2.1.4 Chỉ số liên quan đến xây dựng văn Bảng 2.4 Chỉ số hiệu quản trị hành cơng tỉnh Phú Yên từ năm 2011-2016 (Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc [29]) STT 01 02 03 04 05 06 CHỈ SỐ Tham gia ngƣời dân sở Cơng khai, minh bạch Trách nhiệm giải trình với ngƣời dân Kiểm sốt tham nhũng khu vực cơng Thủ tục hành cơng Cung ứng dịch vụ cơng 2011 2012 2013 2014 2015 4.76 4.54 5.09 4.45 4.64 5.02 6.07 5.58 5.18 5.21 5.21 5.59 5.84 5.72 5.32 5.09 6.29 6.29 5.28 5.28 6.58 6.63 6.73 6.43 6.28 6.26 6.68 6.61 7.07 7.05 2016 Bảng 2.5 Chỉ số lực cạnh tranh tỉnh Phú Yên từ năm 2011-2016 (Nguồn: Ban Pháp chế - Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam [3]) ĐIỂM TỔNG HỢP 55,15 53,36 KẾT QUẢ XẾP HẠNG 50 52 ST T 01 02 NĂM 03 2013 54,48 51 04 05 06 2014 2015 2016 56,44 56,15 56,93 47 55 51 2011 2012 NHÓM ĐIỀU HÀNH KHÁ KHÁ TƢƠNG ĐỐI THẤP TRUNG BÌNH TRUNG BÌNH KHÁ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ YÊN (PAR INDEX) Theo Báo cáo kết số cải cách hành Bộ Nội vụ, năm 2012 kết Chỉ số thành phần xây dựng tổ chức thực VQPPL Phú Yên đạt 66,77% Tuy nhiên Danh sách tỉnh, thành phố đạt kết thấp tiêu chí thành phần xây dựng quy trình VBQPPL khơng có Phú Yên Năm 2013 kết Chỉ số thành phần 10 xây dựng tổ chức thực VBQPPL, Phú Yên đạt 82,90% Năm 2014, Phú Yên kết Chỉ số thành phần xây dựng tổ chức thực VBQPPL 84,67% Năm 2015, Phú Yên kết Chỉ số thành phần xây dựng tổ chức thực VBQPPL 86,07% [5] 2.2 Đánh giá thực trạng trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011 - 2016 2.2.1 Trách nhiệm cụ thể hóa luật ban hành văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn Trung ương UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên, Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 việc nâng cao chất lƣợng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL luật địa bàn tỉnh Phú Yên, Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 việc chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên 2.2.2 Trách nhiệm chủ thể lập chương trình, đề nghị xây dựng văn Từ năm 2013 trở trƣớc, UBND tỉnh Phú Yên không ban hành chƣơng trình xây dựng VBQPPL hàng năm, từ năm 2014 đến 2016 ban hành chƣơng trình hàng năm (Năm 2014, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 182/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 việc ban hành chƣơng trình xây dựng VBQPPL UBND tỉnh Phú Yên năm 2014) Đối với HĐND tỉnh Phú Yên, từ năm 2011 đến năm 2015 ban hành chƣơng trình xây dựng VBQPPL hàng năm theo quy định, nhƣng không ban hành độc lập mà ban hành chung với chƣơng trình xây dựng nghị hành hoạt động giám sát HĐND 2.2.3 Trách nhiệm chủ thể soạn thảo văn Việc soạn văn đƣợc tiến hành theo nhiệm vụ đƣợc phân công, bao gồm việc soạn thảo văn bản, lấy ý kiến góp ý, đề nghị thẩm định, trình quan có thẩm quyền ban hành đề nghị ban hành Trong thực tế ban hành VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Phú Yên, 90% VBQPPL quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đƣợc giao quan chủ trì soạn thảo Là quan trực tiếp giúp UBND tỉnh 11 quản lý nhà nƣớc ngành, lĩnh vực, quan soạn thảo chủ thể am hiểu sâu lĩnh vực văn điều chỉnh, từ tham mƣu ban hành văn phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng Tù năm 2011 đến 2015, hầu hết hồ sơ xây dựng văn bản, quan soạn thảo tổng hợp ý kiến góp ý, chƣa thực việc giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, nhƣ giải trình, tiếp thu báo cáo thẩm định Sở Tƣ pháp 2.2.4 Trách nhiệm chủ thể góp ý kiến dự thảo văn Trong năm qua, việc góp ý VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên đƣợc quan, tổ chức, cá nhân ngày quan tâm, trọng Các ý kiến góp ý ngày có chất lƣợng hình thức nội dung văn bản, sở để quan soạn thảo văn tiếp thu, chỉnh lý, đồng thời nguồn ý kiến quan trọng để quan thẩm định nghiên cứu đƣa ý kiến thẩm định xác, phù hợp Tuy nhiên, chủ thể tham gia góp ý, quan đƣợc lấy ý kiến góp ý thƣờng khốn trắng cho ngƣời trực tiếp góp ý, hồ sơ xây dựng văn bản, nhiều ý kiến thống với nội dung dự thảo văn bản, dự thảo có nhiều sai sót nội dung hình thức, nhƣ kỹ thuật trình bày văn ngơn ngữ sử dụng văn Ngồi ra, nhiều chủ thể nhận đƣợc văn đề nghị góp ý không gửi phản hồi văn cho quan đề nghị 2.2.5 Trách nhiệm chủ thể thẩm định, thẩm tra dự thảo văn 2.2.5.1 Thẩm định văn Bảng 2.5 Số liệu thẩm định Sở Tư pháp nước tỉnh Phú Yên (Nguồn: Bộ Tư pháp Sở Tư pháp Phú Yên [9]) TT S CƠ QUAN THẨM ĐỊNH Sở Tƣ pháp nƣớc NĂM 2011 4.544 NĂM 2012 4.808 NĂM 2013 4.402 NĂM 2014 4.383 Sở Tƣ pháp Phú Yên 62 71 69 88 NĂM NĂM TỔNG 2015 2016 CỘNG 2.940 4.358 25.4 35 01 90 136 16 2.2.5.2 Thẩm tra văn Từ năm 2011 đến năm 2016, Ban HĐND tỉnh Phú Yên 12 tổ chức thẩm tra 94 dự thảo VBQPPL HĐND tỉnh Trong đó, năm 2011 thẩm tra 13 văn bản, năm 2012 thẩm tra 14 văn bản, năm 2013 thẩm tra 12 văn bản, năm 2014 thẩm tra 17 văn bản, năm 2015 thẩm tra 12 văn năm 2016 thẩm tra 27 văn [11] Tất VBQPPL HĐND tỉnh đƣợc ban thẩm tra, trƣớc trình HĐND tỉnh thảo luận, biểu quyết, thông qua, ký ban hành 2.2.6 Trách nhiệm chủ thể thảo luận, thông qua, ký ban hành văn 2.2.6.1 Thông qua dự thảo văn UBND tỉnh 2.2.6.2 Thông qua dự thảo văn họp HĐND tỉnh 2.2.7 Trách nhiệm chủ thể đăng báo, công báo, sở liệu quốc gia Từ năm 2011 đến năm 2016, VBQPPL HĐND, UBND tỉnh Phú Yên đƣợc đăng công báo in công báo điện tử tỉnh thời hạn thời gian quy định Cơ sở liệu quốc gia pháp luật đƣợc cập nhật theo quy định pháp luật Tuy nhiên, văn HĐND, UBND chƣa đƣợc đăng Báo Phú Yên theo quy định Trong thực tế, Văn phòng HĐND, UBND gửi đến Tòa soạn báo để đăng tải, Tòa soạn báo khó đăng tải tồn văn theo quy định, số lƣợng văn số chữ văn lớn, nên việc quy định không khả thi thực tế 2.3 Ƣu điểm, hạn chế nguyên nhân 2.3.1 Ưu điểm Sự lãnh đạo, đạo thƣờng xuyên Tỉnh ủy, HĐND, UBND tác động lớn đến ý thức, trách nhiệm quan, ban ngành, địa phƣơng việc tham mƣu xây dựng VBQPPL; việc tham mƣu, ban hành VBQPPL HĐND, UBND có đầu tƣ, nghiên cứu Kịp thời đƣa tin, đăng công báo, niêm yết công khai theo quy định Các văn VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Phú Yên đƣợc ban hành để điều chỉnh hầu hết lĩnh vực quản lý nhà nƣớc địa phƣơng, hành lang phápquan trọng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nƣớc địa phƣơng hầu hết lĩnh vực tình hình 2.3.2 Hạn chế - Nhiều văn Trung ƣơng giao HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng, 13 nhƣng quan quản lý nhà nƣớc không ban hành, chậm tham mƣu ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với quy định hành - Tình trạng ban hành VBQPPL, nhƣng khơng có nội dung QPPL ngƣợc lại xảy - Các VBQPPL HĐND sách đặc thù để phát triển kinh tế xã hội, sách thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tƣ địa bàn tỉnh chƣa tƣơng xứng với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng - Chất lƣợng VBQPPL CQĐP hạn chế, tình trạng chép văn cấp vào quy định văn quyền địa phƣơng, có nội dung đề biện pháp thi hành văn Trung ƣơng biện pháp phát triển kinh tế - xã hội… - Trong giai đoạn từ 2011 - 2013, tình trạng VBQPPL CQĐP tỉnh nhiều sai sót thể thức kỹ thuật trình bày văn - Tính ổn định số VBQPPL CQĐP tỉnh thấp, sau thời gian ngắn ban hành, phải sửa đổi, bổ sung 2.3.3 Nguyên nhân: 2.3.3.1 Về mặt chủ quan: 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan 14 Chương 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VBQPPL CỦA CQĐP TỈNH PHÚ YÊN 3.1 Phƣơng hƣớng 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quyền địa phƣơng tỉnh Phú Yên 3.2.1 Giải pháp liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng văn 3.2.1.1 Thể chế quy định xây dựng văn 3.2.1.2 Lập đề nghị xây dựng văn quy phạm pháp luật Các quan, ban ngành tỉnh, quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ động tham mƣu tổng kết, điều tra, khảo sát để lập đề nghị xây dựng VBQPPL HĐND, UBND tỉnh; trọng đạo nghiên cứu văn văn cần đƣợc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để kịp thời lập đề nghị xây dựng văn văn cấp ký ban hành thông qua; đảm bảo phối hợp quan liên quan để lập đề nghị xây dựng VBQPPL, sách đặc thù địa phƣơng Đối với đề nghị xây dựng văn HĐND tỉnh quy định sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành hiến pháp, luật, VBQPPL quan nhà nƣớc cấp trên; biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh địa phƣơng; biện pháptính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng Trƣớc đề nghị, quan lập đề nghị xây dựng nghị chuẩn bị số bƣớc nhƣ sau: Bước 1, xây dựng nội dung sách Bước 2, đánh giá tác động sách Bước 3, xây dựng dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng nghị Bước 4, lấy ý kiến đề nghị xây dựng nghị 3.2.1.3 Nâng cao trách nhiệm việc soạn thảo văn 3.2.1.4 Nâng cao trách nhiệm việc tham gia ý kiến dự thảo văn 3.2.1.5 Nâng cao trách nhiệm việc thẩm định, thẩm tra văn 3.2.1.6 Nâng cao trách nhiệm việc thảo luận, thông qua, ký 15 ban hành văn 3.2.1.7 Nâng cao trách nhiệm việc đăng công báo, gửi văn 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác ban hành văn quy phạm pháp luật hoàn thiện hệ thống pháp luật Các quan, ban ngành, quanliên quan đến cơng tác xây dựng, ban hành VBQPPL phải thƣờng xuyên đào tạo, bồi dƣỡng để nâng cao trình độ, lực cán bộ, cơng chức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới, nâng cao lực nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn VBQPPL, nâng cao trình độ nhận thức nhà nƣớc pháp luật, hoàn thiện kỹ xây dựng ban hành VBQPPL, đồng thời bố trí hợp lý, phù hợp với lực sở trƣờng công tác Đây yêu cầu vừa bản, vừa cấp bách để tăng cƣờng trách nhiệm chủ thể xây dựng VBQPPL Thƣờng xuyên tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng VBQPPL, cơng chức trực tiếp tham gia quy trình xây dựng VBQPPL Nội dung hƣớng dẫn, tập huấn phải chuyên sâu, sát với thực tế, gắn liền với trách nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL Hạn chế tình trạng hình thức, trọng đến lý thuyết dễ dẫn đến ngƣời tham gia nhàm chán, không hiểu rõ hoạt động cụ thể, nhƣ trách nhiệm xây dựng VBQPPL Các chủ thể làm công tác xây dựng, ban hành VBQPPL CQĐP cấp tỉnh phải có tƣ pháp luật, nắm rõ đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, hiểu đƣợc nội dung tinh thần hiến pháp hành, VBQPPL quan nhà nƣớc cấp có kiến thức thực tiễn nhằm đảm bảo tham mƣu ban hành văn sát thực tế, phù hợp với tình hình cụ thể địa phƣơng Bố trí cán bộ, cơng chức có đủ lực, có kiến thức pháp luật phù hợp với sở trƣờng cơng tác vị trí liên quan đến trách nhiệm chủ thể liên quan xay dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh 3.2.3 Giải pháp tổ chức máy, cán bộ, công chức Thƣờng xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, máy quanliên quan tham gia vào hoạt động xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức sở, ngành, thực xếp tổ chức, phân 16 công lại đơn vị trực thuộc cho phù hợp Có sách đãi ngộ, thu hút đội ngũ công chức làm công tác xây dựng VBQPPL, công tác thẩm định, thẩm tra văn Kịp thời khen thƣởng quan, cá nhân thực tốt nhiệm vụ xây dựng VBQPPL, nhƣ kiên kiểm điểm, phê bình quan, cá nhân thực không tốt, cố tình xem nhẹ cơng tác xây dựng VBQPPL 3.2.4 Giải pháp sở vật chất, kinh phí Cần đẩy mạnh việc ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học công nghệ, công nghệ thông tin nhằm đổi phƣơng pháp, nâng cao chất lƣợng, hiệu nghiên cứu, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn Phải đảm bảo bố trí nguồn kinh phí phù hợp, quy định để chi trả, hỗ trợ chủ thể tham gia xây dựng VBQPPL, đảm bảo thống chung Cần cụ thể hóa chi tiết, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế quy định mức chi, hỗ trợ công tác xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện văn quy phạm pháp luật Trƣớc hết, cần bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Chính phủ theo hƣớng quy định cụ thể trƣờng hợp Ban pháp chế HĐND cấp tỉnh tự kiểm tra Sở Tƣ pháp rà soát văn HĐND tỉnh, phát văn trái pháp luật, không phù hợp nội dung có chế tạm đình kịp thời xử lý văn HĐND Bên cạnh đó, văn QPPL quan Trung ƣơng ban hành phải chuẩn mực, thống thể thức, kỹ thuật trình bày VBQPPL Thứ hai, Chính phủ cần quy định cụ thể xử lý trách nhiệm quan, ngƣời thực công tác xây dựng VBQPPL không kịp thời, văn Trung ƣơng giao địa phƣơng quy định chi tiết; quy định rõ trách nhiệm cụ thể cá nhân, tập thể ban hành VBQPPL khơng trình tự, thủ tục, quy trình xây dựng VBQPPL có nội dung trái pháp luật để xử lý Cần điều chỉnh để quy định thống thẩm quyền xử lý văn QPPL văn chứa QPPL Luật Tổ chức quyền địa phƣơng năm 2015 Luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Chính phủ Thứ ba, VBQPPL Trung ƣơng giao thẩm quyền cho địa phƣơng quy định chi tiết cần xác định rõ thẩm quyền tập thể UBND thẩm quyền cá nhân Chủ tịch UBND cấp tỉnh, nhƣ thẩm quyền HĐND tỉnh theo quy định pháp luật, đảm bảo 17 thẩm quyền nội dung Khi hƣớng dẫn chuyên mơn, nghiệp vụ bộ, quan ngang khơng đƣợc ban hành văn hành có chứa QPPL cần xử lý kiên kịp thời văn hành có chứa QPPL quan Trung ƣơng ban hành Thứ tƣ, cần bổ sung Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Chính phủ theo hƣớng dùng phƣơng pháp liệt kê số loại VBQPPL địa phƣơng phải ban hành để đảm bảo áp dụng thống nƣớc Các thông tƣ quản lý chuyên ngành hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chun mơn thuộc UBND tỉnh phải đảm bảo có Phòng Pháp chế để phù hợp với Nghị định số 55/2011/NĐ-CP Chính phủ Thứ năm, Bộ Tài cần quy định cụ thể, chi tiết kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh để áp dụng thống nƣớc, quy định rõ mức chi, hỗ trợ cho đối tƣợng, kinh phí địa phƣơng không lớn, nhƣ mức chi cho nhiệm vụ rõ ràng Không nên giao địa phƣơng quy định cụ thể tạo nên không thống địa phƣơng Thứ sáu, cần quy định chi tiết, cụ thể hoạt động giám sát công tác xây dựng, ban hành VBQPPL Quốc hội, Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội cần tăng cƣờng việc nắm bắt thực tiễn công tác xây dựng VBQPPL địa phƣơng nƣớc để đƣa vào văn luật quy định sát với tình hình thực tế Chính phủ, cần ban hành kịp thời văn hƣớng dẫn chi tiết để bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung VBQPPL khơng phù hợp với luật ban hành, đảm bảo văn quy định chi tiết có hiệu lực pháp luật thời điểm với điều, khoản đƣợc giao luật Đồng thời quy định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành nội dung chƣa rõ chung chung văn luật 3.2.6 Một số giải pháp khác Tăng cƣờng vai trò giám sát HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh công tác xây dựng VBQPPL UBND tỉnh Tăng cƣờng công tác phối hợp đồng cơng tác rà sốt văn quan chuyên môn Sở Tƣ pháp để kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay văn không phù hợp đề xuất ban hành văn để điều chỉnh Có chế thành lập đội ngũ cộng tác viên Cục Kiểm tra văn quy phạm pháp luật địa phƣơng, cộng tác viên 18 địa phƣơng giúp Cục Kiểm tra phát hiện, kiến nghị xử lý văn chứa QPPL bộ, kiểm tra chéo văn tỉnh, thành phố với Các bộ, ngành Trung ƣơng cần quan tâm tổ chức tập huấn, hƣớng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức CQĐP cấp tỉnh để nâng cao trình độ, khả xây dựng VBQPPL Tăng cƣờng kiểm tra kiên xử lý, kiến nghị xử lý văn ban hành không phù hợp, trái pháp luật CQĐP cấp tỉnh theo thẩm quyền Bộ Tƣ pháp, quản lý chuyên ngành, nhƣ kiến nghị quan có thẩm quyền để xử lý Bộ Nội vụ cần phối hợp với bộ, ngành Trung ƣơng để xây dựng vị trí việc làm cụ thể cho quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cụ thể số biên chế cho đơn vị thuộc quan chun mơn để đảm bảo bố trí biên chế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao, hạn chế chênh lệch lớn biên chế CQĐP cấp tỉnh 3.3 Điều kiện thực giải pháp 3.3.1 Quyết tâm trị Trƣớc hết, để việc triển khai thực Nghị số 48NQ/TW Bộ Chính trị có hiệu cần phải huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị, cở sở nâng cao lực lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, quyền; chủ động tích cực quan chủ trì thực Nghị phối hợp đồng quan liên quan Ban Cán Đảng UBND tỉnh thƣờng xuyên xin ý kiến đạo triển khai ý kiến đạo Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ, Thƣờng trực Tỉnh ủy, nhƣ quan tâm đạo kịp thời, sâu sát cơng tác xây dựng, hồn thiện hệ thống VBQPPL CQĐP tỉnh, việc đề chủ trƣơng, sách mang tính đặc thù để kịp thời ban hành văn triển khai thực có hiệu địa bàn tỉnh Tiếp theo, cần phát huy vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy, vai trò tổ chức thực HĐND, UBND tỉnh quan, đơn vị việc phối hợp xây dựng tổ chức thực chƣơng trình, kế hoạch xây dựng VBQPPL địa phƣơng Cấp ủy, quyền cấp thƣờng xuyên hƣớng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực nhằm kịp thời phát khó khăn, tồn tại, hạn chế, vƣớng mắc để đề định hƣớng, giải pháp tháo gỡ 19 Thứ ba, để công tác xây dựng áp dụng pháp luật địa bàn tỉnh mang lại hiệu cao việc tuân thủ nghiêm quy định pháp luật Trung ƣơng, kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái với quy định quan nhà nƣớc cấp trên, kịp thời xử lý cán bộ, công chức áp dụng pháp luật không quan trọng, góp phần nâng cao chất lƣợng văn pháp luật đƣợc ban hành, nâng cao chất lƣợng việc thực thi quy định Thứ tƣ, thực tốt công tác phối hợp tỉnh với quan Trung ƣơng, quan tỉnh với quyền cấp địa bàn tỉnh để triển khai thực tốt công tác xây dựng VBQPPL CQĐP tỉnh Thứ năm, nghiên cứu thành lập kênh riêng để tiếp nhận, tiếp thu ý kiến góp ý việc hồn thiện thể chế địa phƣơng Thứ sáu, đạo ngành, địa phƣơng triển khai hiệu Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18 tháng năm 2014 Tỉnh ủy Phú Yên tăng cƣờng lãnh đạo, đạo Đảng việc nâng cao số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Tập trung cải thiện đáng kể số thành phần, nâng cao vị trí xếp hạng PCI tỉnh Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; tiếp tục giữ vững nhóm tốt Chỉ số cải cách hành (PAR INDEX) Thứ bảy, ban hành sách hợp lý, sát thực tiễn, phù hợp với văn Trung ƣơng để tạo phát triển mang tính đột phá quản lý nhà nƣớc, quản lý cơng vụ địa bàn tỉnh, từ thúc đẩy hành nhà nƣớc minh bạch, hiệu quả, nâng cao số cải cách hành 3.3.2 Về nhân lực tài Một là, quan tâm đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng áp dụng VBQPPL tỉnh, có sách ƣu tiên, đãi ngộ để thu hút ngƣời tài, có sách đào tạo, bồi dƣỡng hợp lý để bƣớc nâng cao chất lƣợng đội ngũ xây dựng triển khai thực pháp luật CQĐP cấp tỉnh, quan chuyên mơn thuộc UBND tỉnh Hai là, tăng cƣờng bố trí cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn nghiệp vụ, am hiểu pháp luật để thực công tác tham mƣu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra VBQPPL, triển khai thực văn pháp luật UBND cấp tỉnh Thực quy định cụ thể vị trí việc làm cho quan, 20 đơn vị có đề án vị trí việc làm Trung ƣơng ban hành Ba là, tổ chức cử cán bộ, công chức tham gia lớp, đợt đào tạo, tập huấn ngắn hạn công tác xây dựng thực thi hành pháp luật; nâng cao chất lƣợng công tác quán triệt, tập huấn, hƣớng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác quản lý trực tiếp triển khai thực quy định pháp luật ban hành Bốn là, tiếp tục ban hành sách ƣu đãi để thu hút ngƣời tài để bố trí làm cơng tác xây dựng VBQPPL địa bàn tỉnh, đặc biệt lĩnh vực mang tính chun mơn cao Năm là, thực bố trí nguồn kinh phí, sở vật chất để đáp ứng cho công tác xây dựng tổ chức thực pháp luật địa bàn tỉnh; huy động tham gia cá nhân, tập thể, tổ chức xã hội, tận dụng nguồn lực để phục vụ công tác 21 KẾT LUẬN Trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh giữ vai trò quan trọng, có tính chất định đến số lƣợng, chất lƣợng, hiệu quả, khả thi VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Việc xác định rõ trách nhiệm chủ thể liên quan giai đoạn toàn quy trình xây dựng VBQPPL yêu cầu cần thiết cấp bách giai đoạn Đây sở, tiền đề để chủ thể nhận thức đƣợc vai trò tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL, từ nâng cao ý thức, trách nhiệm để thực tốt nhiệm vụ cá nhân, quan, tổ chức, nguồn thống để CQĐP cấp tỉnh ban hành VBQPPL đảm bảo số lƣợng để điều chỉnh mối quan hệ xã hội địa phƣơng, nhƣ nâng cao chất lƣợng, hiệu VBQPPL ban hành, tạo hành lang pháp lý đủ, phù hợp với tình hình thực tế địa phƣơng cấp tỉnh, làm tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần vào việc cải cách thể chế nƣớc nói chung địa phƣơng nói riêng Về phần lý luận, học viên phân tích trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh sở Luật năm 2004, Luật năm 2015 văn hƣớng dẫn thi hành Ở phần này, học viên làm rõ khái niệm trách nhiệm, nhƣ gắn trách nhiệm cụ thể cho quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Về phần thực trạng, học viên nêu số lƣợng, chất lƣợng, hiệu VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Phú Yên, nhƣ số liên quan đến xây dựng, ban hành VBQPPL theo đánh giá quan Trung ƣơng giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016 Bên cạnh đó, học viên phân tích, làm rõ thực tế trách nhiệm chủ thể liên quan tham gia vào quy trình xây dựng VBQPPL CQĐP tỉnh Phú n, từ đƣa điểm tích cực, hạn chế, nguyên nhân hạn chế Học hiên đánh giá sở thực tế dựa vào trách nhiệm đƣợc nêu Chƣơng Luận văn Về phần giải pháp, sở lý luận thực tiễn trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh đƣợc trình bày Chƣơng 1, Chƣơng Luận văn, học viên đƣa phƣơng hƣớng chung xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, từ đề giải pháp cụ thể Về phần phƣơng hƣớng, cần lƣu ý hành vi bị nghiêm cấm, nguyên tắc hiệu lực xây dựng, 22 ban hành VBQPPL Một số giải pháp cụ thể, học viên đƣa giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Ngoài ra, giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức, sở vật chất, tài chính… nhƣ tâm trị địa phƣơng triển khai, thực giải pháp góp phần quan trọng xây dựng VBQPPL, ngồi kiến nghị điều chỉnh số văn Trung ƣơng cho phù hợp Những giải pháp cụ thể, học viên bám sát vào thực trạng xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh, giải pháp khả thi, có ý nghĩa thực tế liên quan trực tiếp đến trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL CQĐP cấp tỉnh Mặc dù có nhiều cố gắng, nhƣng trình độ thời gian có hạn, chắn Luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết hồn thiện, học viên mong muốn nhận đƣợc ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia xây dựng VBQPPL, bạn đồng nghiệp ngƣời có mối quan tâm để Luận văn có chất lƣợng cao hơn./ 23 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Các VBQPPL UBND tỉnh Phú Yên học viên trực tiếp soạn thảo: Quyết định số 1691/2011/QĐ-UBND ngày 17/10/2011 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên Quyết định 1933/2011/QĐ-UBND ngày 21/11/2011 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định kiểm tra xử lý văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Phú Yên Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 UBND tỉnh Phú Yên việc nâng cao chất lƣợng soạn thảo, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên Quyết định 47/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 UBND tỉnh Phú Yên việc ban hành Quy chế rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật địa bàn tỉnh Phú Yên Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, rà sốt, hệ thống hóa VBQPPL địa bàn tỉnh Phú Yên 24 ... quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n địa phƣơng tỉnh Phú Yên Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUANTRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUY N ĐỊA... NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VBQPPL CỦA CQĐP TỈNH PHÚ YÊN 3.1 Phƣơng hƣớng 3.2 Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng văn quy phạm pháp luật quy n... cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quy n cấp tỉnh Phú Yên - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Nghiên cứu trách nhiệm chủ thể liên quan xây dựng VBQPPL quy n cấp tỉnh Phú Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (tt), TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ LIÊN QUAN TRONG XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CHÍNH QUYỀN TỈNH PHÚ YÊN (tt)

Từ khóa liên quan