Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc

67 546 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 17:04

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà Báo cáo thực tập tốt nghiệpLời mở đầuNhững năm qua dới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đã thu đợc những thành tựu to lớn trên các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội. Nền kinh tế nớc ta đã những bớc phát triển tốt với nhịp độ tăng trởng vững chắc. Khắc phục ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Do đó uy tín vị thế của Việt Nam ngày càng đợc nâng cao trên trờng quốc tế. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nớc ngày càng đợc củng cố.Thực hiện nền kinh tế thị trờng sự điều tiết vĩ mô của Nhà nớc phát triển theo định hớng xã hội chủ nghĩa công cuộc đổi mới các doanh nghiệp, đó là chuyển dần các doanh nghiệp Nhà nớc thành công ty cổ phần. Điều đó đã chứng minh cho sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Nhà nớc, đây là đờng lối, chế để phát triển tồn tại của nền kinh tế Việt Nam nói chung các doanh nghiệp nói riêng.Hoà nhập với sự đổi mới của đất nớc, ngành Dợc cũng nhiều tiến bộ đáng kể trong khoa học kỹ thuật, trong quản lý hoạt đông sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trờng, đảm bảo cung cấp đầy đủ thuốc, hoá chất, máy móc, thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần tích cực trong việc chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo tinh thần nghị quyết IV của Ban chấp hàng TW Đảng để thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của Nhà nớc trong việc tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh về thuốc, thiết bị, dụng cụ y tế trên thị trờng lại càng ý nghĩa quan trọng đặc biệt.Do đó hạch toán kế toán vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh, là công cụ quan trọng phục vụ điều hành quản lý các hoạt động trong các đơn vị, điều hành quản lý nền kinh tế quốc dân. Để đáp ứng yêu cầu của chế quản lý kinh tế mới chế thị trờng hiện nay hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp là đòi hỏi cấp bách trong giai đoạn đổi mới chế quản lý nhằm tự chủ về tài chính, về vấn đề sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế.TSCĐ là một trong 3 yếu tố bản của quá trình sản xuất kinh doanh, là sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp, phản ánh năng lực sản xuất hiện có, tiến bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp. TSCĐ đặc biệt là máy móc, thiết bị sản xuất, là điều kiện quan trọng cần thiết để tăng sản lợng, năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm Bởi vậy việc phân tích tình hình sử dụng TSCĐ để biện pháp sử dụng triệt để về số lợng, thời gian công suất của máy móc, thiết bị sản xuất TSCĐ khác là một vấn đề ý nghĩa quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng của tài sản cố định, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với mong muốn đi sâu nghiên cứu sở lý luận của công tác kế toán tài sản cố định gắn liền với thực trạng việc tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam. Nhằm củng cố cho bản thân các kiến thức đã tiếp thu trong quá trình học tập đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn đầy sinh động, trên sở đó nêu ra những điểm cha đồng nhất giữa lý luận với thực tiễn, những chính sách, chế Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 1Báo cáo thực tập tốt nghiệpđộ thiếu đồng bộ, cha phù hợp, những sai sót vi phạm trong việc hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại đơn vị.Do đó tôi đã lựa chọn trình bày chuyên đề: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dợc phẩm Nam Chuyên đề gồm 3 phần lớn:Phần I: sở lý luận về công tác kế toán TSCĐ khấu hao TSCĐ tại công ty cổ phần dợc phẩm Nam HàPhần II: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam HàPhần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam Hà. Trong thời gian thực tập tại công ty với sự giúp đỡ của nhân viên phòng kế toán tài vụ các phòng ban chức năng khác của công ty, vận dụng kiến thức trong quá trình học tập tại trờng, em đã lựa chọn trình bày chuyên đề này. Trong khi trình bày không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, em rất mong đợc sự thông cảm của các thầy giáo cũng nh Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam Hà. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của KTV Trần Mạnh Dũng đã hớng dẫn tạo điều kiện để em hoàn thành chuyên đề của mình.Phần ICơ sở lý luận về công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệpSinh viên : Phạm Thị Hạnh 2Báo cáo thực tập tốt nghiệpI/ kháI niệm chung về tài sản cố định1. Khái niệmTSCĐ là những t liệu lao động bản các tài sản khác gía trị tơng đối lớn thời gian sử dụng tơng đối dài. Theo chế độ kế toán hiện hành tài sản cố định phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây. Thu đợc lợi ích kinh tế trong tơng lai từ việc sử dụng chính tài sản cố định đó. Nguyên giá phải xác định một cách chắc chắn đáng tin cậy, giá trị phải lớn hơn 5 triệu đồng, thời gian sử dụng phải lớn hơn 1 năm 2. Đặc diểm yêu cầu quản lýTSCĐ ở doanh nghiệp nhiều loại, mỗi loại đều đặc điểm yêu cầu quản lý khác nhau. Nhng đều giống nhau ở giá trị ban đầu thời gian thu hồi vốn trên một năm.Cùng với sự phát triển của nền kinh tế xã hội sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, TSCĐ trong nền kinh tế quốc dân trong các doanh nghiệp không ngừng đợc đổi mới, hiện đại hoá tăng lên nhanh chóng góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động chất lợng sản phẩm. Điều đó đặt ra cho công tác quản lý TSCĐ những yêu cầu ngày càng cao. Xuất phát từ các đặc điểm của nó, TSCĐ phải đợc quản lý chặt chẽ về hiện vật giá trị. Về mặt hiện vật thì phải đợc kiểm tra chặt chẽ tình hình hao mòn, việc thu hồi vốn đầu t ban đầu để tái sản xuất kinh doanh.3. Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định- Ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời số lợng giá trị TSCĐ hiện có, tình hình tăng giảm hiện trạng của TSCĐ trong toàn đơn vị.- Tính toán phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với mức độ hao mòn TSCĐ đợc quy định trong chế độ.- Tham gia lập kế hoạch sửa chữa dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ giám sát việc sửa chữa TSCĐ về chi phí kết quả của công việc sửa chữa- Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới hoặc dỡ bớt một số bộ phận của TSCĐ làm thay đổi nguyên giá TSCĐ cũng nh tình hình thanh lý nhợng bán TSCĐ.II/Phân loại tài sản cố địnhDo TSCĐ trong doanh nghiệp nhiều loại hình thái biểu hiện, tính chất đầu t công dụng tình hình sử dụng khác nhau nên để thuận lợi cho công tác quản lý hạch toán TSCĐ theo nhiều tiêu thức khác nhau.1. Phân loại Tài sản cố định theo hình thái biểu hiệnTheo cách phân loại này TSCĐ đợc chia làm 3 loại- Tài sản cố định hữu hình (TK 211)- Tài sản cố định vô hình (TK 213)Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 3Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Tài sản cố định thuê tài chính (TK212)Trong đó:TCSĐ hũ hình là những t liệu lao động hình thái vật chất đủ tiêu chuẩn về giá trị thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ tài chính hiện hành của Nhà nớc nh: nhà x-ởng, máy móc thiết bị, vật kiến trúcTSCĐ vô hình là những TSCĐ không hình thái vật chất thể hiện một lợng giá trị đã đợc đầu t chi trả, hoặc chi phí bỏ ra để các lợi ích hoặc các nguồn tính kinh tế mà giá trị của chúng xuất phát từ các đặc quyền của doanh nghiệp nh: quyền sử dụng đất, quyền phát hànhTSCĐ thuê tài chính là những tài sản mà doanh nghiệp thuê của công ty cho thuê tài chính. Cách phân loại này là sở quan trọng để xây dựng các quyết định đầu t phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp.2. Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữuCăn cứ vào quyền sở hữu TSCĐ của doanh nghiệp đợc chia làm 2 loại:- TSCĐ tự có: là các tài sản đợc mua sắm hình thành từ nguồn vốn ngân sách cấp hoặc cấp trên, nguồn vốn vay, nguồn vốn liên doanh của các quỹ tự của doanh nghiệp - TSCĐ thuê ngoài: là TSCĐ đi thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định theo một hợp đồng đã ký kết.Cách phân loại này giúp cho việc quản lý tổ chức hạch toán TSCĐ đợc chặt chẽ chính xác thúc đẩy việc sử dụng TSCĐ hiệu quả cao nhất.3. Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành- TSCĐ mua sắm xây dựng bằng vốn đợc cấp (ngân sách hoặc cấp trên)- TSCĐ mua sắm, xây dựng bằng nguồn vốn tự bổ sung của đơn vị (quỹ phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi)- TSCĐ nhận góp liên doanh bằng hiện vật.4. Phân loại tài sản cố định theo công dụng tình hình sử dụng:- TSCĐ dùng trong SXKD là TSCĐ đang thực tế sử dụng trong các hoạt động SXKD của đơn vị nhng TSCĐ này bắt buộc phải trích khấu hao tính vào chi phí SXKD - TSCĐ hành chính sự nghiệp: là TSCĐ của các đơn vị hành chính sự nghiệp (đoàn thể quần chúng, tổ chức, ytế, văn hoá, thể thao)- TSCĐ phúc lợi là TSCĐ dùng cho nhu cầu phúc lợi công cộng (nhà trẻ, câu lạc bộ, nhà nghỉ mát )- TSCĐ chờ xử lý: bao gồm những TSCĐ không cần dùng, cha cần dùng vì thừa so với nhu cầu sử dụng hoặc không thích hợp với sự đổi mới của quy trình công nghệ bị h hỏng chờ thanh lý, TSCĐ tranh chấp chờ giải quyếtSinh viên : Phạm Thị Hạnh 4Báo cáo thực tập tốt nghiệpTSCĐ của đơn vị phải đợc tổ chức, quản lý hạch toán theo từng đối tợng riêng biệt gọi là đối tợng ghi TSCĐ, đối tợng ghi TSCĐ phải đánh số ký hiệu riêng biệt gọi là số hiệu TSCĐIII/ Đánh giá tài sản cố địnhĐánh giá TSCĐ là biểu hiện ghi TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc nhất định. Đánh giá TSCĐ là đều kiện cần thiết để hạch toán TSCĐ, trích khấu hao phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu quản lý TSCĐ trong quá trình sử dụng TSCĐ đợc đánh giá theo nguyên giá giá trị còn lại.1. Nguyên giá tài sản cố địnhNguyên giá TSCĐ hữu hình là toàn bộ những chi phí bình thờng hợp lý mà doanh nghiệp phải bỏ ra để mua sắm TSCĐ kể cả TSCĐ mới đã sử dụng (bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, bốc xếp, quản lý, lắp đặt chạy thử nếu có) trừ đi giảm giá đợc hởng (nếu có)- Đối với sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, giá trị TSCĐ mua giá mua thực tế tra thuế GTGT đầu vào.- Đối với sở kinh doanh thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp trên GTGT. Giá trị TSCĐ mua vào là tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT đầu vào)- Nguyên giá TSCĐ hữu hình xây dựng mới, tự chế gồm giá thành thực tế giá trị quyết toán của TSCĐ tự xây dựng, tự chế, quản lý lắp đặt chạy thử.- Nguyên giá TSCĐ thuộc vốn tham gia liên doanh của đơn vị khác gồm giá trị TSCĐ do các bên tham gia đánh giá các chi phí vận chuyển lắp đặt (nếu có)- Nguyên giá TSCĐ hữu hình đợc cấp gồm giá trị ghi trong Biên bản giao nhận TSCĐ của đơn vị cấp chi phí lắp đặt chạy thử (nếu có)- Nguyên giá TSCĐ đợc điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, là giá trị còn lại số khấu hao luỹ kế đợc ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các phí tổn mới trớc khi dùng, đợc phản ánh trực tiếp vào chi phí sản xuất kinh doanh mà không tính vào nguyên giá TSCĐ.- Nguyên giá TSCĐ nhận của đơn vị khác góp liên doanh là giá trị thoả thuận của các bên liên doanh các chi phí liên quan.- Nguyên giá TSCĐ đợc biếu tặng là giá tính toán trên sở giá thị trờng của các TSCĐ tơng đơng.- Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính đợc xác định tuỳ thuộc vào phơng thức (thuê mua) thuê trực tiếp, thuê gia công tuỳ thuộc vào nội dung ghi trên hợp đồng tài sản.Việc ghi sổ TSCĐ theo nguyên giá cho phép đánh giá tổng quát năng lực sản xuất, trình độ trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật quy mô của doanh nghiệp. Chỉ tiêu nguyên giá còn là sở để trích khấu hao theo dõi tình hình thu hồi vốn đầu t xác định hiệu suất sử dụng TSCĐ. Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 5Báo cáo thực tập tốt nghiệpKế toán TSCĐ phải triệt để tôn trọng nguyên tắc ghi theo nguyên giá. Nguyên giá của từng đối tợng TSCĐ ghi trên sổ báo cáo kế toán chỉ đợc xác định một lần khi tăng tài sản không thay đổi trong suốt thời gian tồn tại của tài sản tại doanh nghiệp trừ các trờng hợp sau:- Đánh giá lại TSCĐ- Xây dựng trang thiết bị thêm cho TSCĐ- Cải tạo nâng cấp làm phát triển năng lực kéo dài thời gian hữu dụng của TSCĐ.- Tháo dỡ bớt một số bộ phận làm giảm giá trị TSCĐ2. Giá trị còn lại của tài sản cố địnhGiá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mònTrờng hợp nguyên giá TSCĐ đợc đánh giá lại thì giá trị còn lại của TSCĐ thể đánh giá theo giá trị thực tế còn lai.Giá trị còn lại của Giá trị còn lại Giá đánh lại TSCĐTSCĐ sau khi = của TSCĐ trớc khi x ----------------------đánh giá lại đánh giá Nguyên giá tài sảnViệc xác định giá trị còn lại của TSCĐ tác dụng làm cho các nhà quản lý biết đợc chính xác số vốn cha thu hồi của TSCĐ, biết đợc hiện trạng của TSCĐ cũ hay mới để phơng hớng đầu t bổ sung ràng buộc doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh chế độ khấu hao của Nhà nớc.IV/ Kế toán chi tiết Tài sản cố địnhYêu cầu quản lý TSCĐ trong doanh nghiệp đòi hỏi phải kế toán chi tiết TSCĐ, thông qua kế toán chi tiết TSCĐ, kế toán sẽ cung cấp những chỉ tiêu quan trọng về cấu TSCĐ, tình hình phân bổ TSCĐ theo địa điểm sử dụng, số lợng tình trạng kỹ thuật của TSCĐ. Tình hình huy động sử dụng cũng nh tình hình bảo quản trách nhiệm vật chất của các bộ phận cá nhân. Các chỉ tiêu quan trọng đó là căn cứ để doanh nghiệp cải tiến trang thiết bị sử dụng TSCĐ phân bổ chính xác số khấu hao, nâng cao trách nhiệm vật chất trong việc bảo quản sử dụng TSCĐ. Công tác kế toán chi tiết là khâu rất quan trọng, đồng thời cũng phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán TSCĐ. Nội dung chính của kế toán chi tiết TSCĐ gồm:1. Đánh số tài sản cố định (ghi số hiệu TSCĐ)Đánh số TSCĐ là quy định cho mỗi TSCĐ 1 số hiệu theo những nguyên tắc nhất định, nhờ đánh số TSCĐ mà thống nhất đợc giữa các bộ phận liên quan trong việc theo dõi quản lý, sử dụng TSCĐ tiện cho tra cứu, đối chiếu khi cần thiết, cũng nh tăng cờng ràng buộc đợc trách nhiệm vật chất của các bộ phận cá nhân trong khi bảo quản sử dụng TSCĐ. Việc đánh số TSCĐ đợc tiến hành theo từng đối tợng TSCĐ. Đối tợng ghi TSCĐ là từng vật ghi kết cấu hoàn chỉnh với tất cả các vật gá lắp phụ tùng kèm theo, hoặc là Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 6Báo cáo thực tập tốt nghiệpnhững vật thể riêng biệt về mặt kết cấu dùng để thực hiện những chức năng độc lập nhất định, hoặc là những tổ hợp bao gồm nhiều kết cấu hợp thành cũng thực hiện một chức năng nhất định. Mỗi đối tợng ghi TSCĐ không phân biệt sử dụng hay dự trữ, đều phải số hiệu riêng biệt. Số liệu của mỗi đối tợng ghi TSCĐ không thay đổi trong suốt thời gian bảo quản sử dụng tại đơn vị. Số liệu của những TSCĐ đã thanh lý hoặc nhợng bán không dùng lại cho những TSCĐ mới tiếp nhận, số liệu TSCĐ là một tập hợp số bao gồm nhiều số sắp xếp theo một thứ tự nguyên tắc nhất định để chỉ loại TSCĐ nhóm TSCĐ đối tợng TSCĐ trong nhóm.2. Kế toán chi tiết sử dụng thẻ TSCĐ hoặc sổ TSCĐ để theo dõiKế toán sử dụng ở thẻ TSCĐ (Mẫu 02/TSCĐ-BB) thẻ TSCĐ dùng để theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay đổi, nguyên giá, giá trị hao mòn đã tính hàng năm của từng TSCĐ. Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập cho từng đối tợng ghi TSCĐ, thẻ TSCĐ gồm 4 phần chính.* Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ: tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) số hiệu, nớc sản xuất, năn sản xuất, bộ phận quản lý, sử dụng, năm bắt đầu đa vào sử dụng, ngày tháng năm lý do đình chỉ sử dụng TSCĐ.* Ghi các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ ngay khi hình thành TSCĐ qua từng thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng trang bị thêm hoặc tháo dỡ bớt các bộ phận TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích qua các năm (ghi năm tính giá trị hao mòn tài sản, giá trị hao mòn của từng năm, ghi tổng giá trị hao mòn đã tính cộng dồn đến thời điểm đã vào thẻ).Đối với những TSCĐ không phải trích khấu hao nhng phảI tính hao mòn thì cũng tính ghi giá trị hao mòn vào thẻ.* Ghi số phụ tùng, dụng cụ đồ nghề kèm theo TSCĐ - Ghi số thứ tự, tên quy cách đơn vị tính của từng dụng cụ phụ tùng.- Ghi số lợng giá trị của từng loại phụ tùng, dụng cụ kèm theo TSCĐ* Ghi giảm TSCĐ: ghi số ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm lý do giảm thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, kế toán trởng ký xác nhận đợc lu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng.Căn cứ để lập thẻ TSCĐ: - Biên bản giao nhận TSCĐ - Biên bản đánh giá lại TSCĐ - Bảng tính kháu hao TSCĐ- Biên bản thanh lý TSCĐ- Các tài liệu kỹ thuật liên quanThẻ TSCĐ đợc lu ở phòng kế toán trong suốt quá trình sử dụng tròn suốt quá trình sử dụng để tổng hợp TSCĐ theo từng loại , từng nhóm TSCĐ kế toán còn sử dụng Sổ TSCĐ. Mỗi loại TSCĐ đợc mở riêng một sổ hoặc một số trang sổ TSCĐ.Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 7Báo cáo thực tập tốt nghiệpSổ tài sản cố địnhĐơn vị: Loại tài sản: .Số TTGhi tăng TSCĐ Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐChứng từ Khấu hao Chứng từSố hiệuNgày thángTên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐNăm sản xuấtTháng năm đ-a vào sử dụngSố hiệu TSCĐNguyên giá TSCĐTỷ lệ % khấu haoMức khấu haoKhấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐSố hiệuNgày tháng nămLý do giảm TSCĐ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Ngời ghi sổ Kế toán trởng (Ký tên) (Ký tên)V/ kế toán tổng hợp tài sản cố định 1. Kế toán tài sản cố định hữu hình* Tài sản cố định hữu hình là những tài sản hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.* Nguyên giá: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đợc TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.* Khấu hao: là sự phân bổ một cách hệ thống giá trị phảI khấu hao của TSCĐ hữu hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.* Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ (-) giá trị thanh lý ớc tính của tài sản đóThời gian sử dụng hữu ích là thời gian mà TSCĐ phát huy đợc tác dụng cho sản xuất, kinh doannh đợc tính bằng:(a). Thời gian mà doanh nghiệp dự tính sử dụng TSCĐ hữu hình hoặc :(b). Số lợng sản phẩm, hoặc các đơn vị tính tơng tự mà doanh nghiệp dự tính thu đợc tg việc sử dụng tài sản* Giá trị thanh lý là giá trị ớc tính thu đợc khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản sau khi trừ (-) chi phí thanh lý ớc tính.Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 8Báo cáo thực tập tốt nghiệp* Giá trị hợp lý là giá trị tài sản thể đợc trao đổi giữa các bên đầy đủ hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá.* Giá trị còn lại: là nguyên giá của TSCĐ hữu hình sau khi trừ (-) số khấu hao luỹ kế của tài sản đo.* Giá trị thể thu hồi: là giá trị ớc tính thu đợc trong tơng lai từ việc sử dụng tài sản, bao gồm cả giá trị thanh lý của chúng.* Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 211 TSCĐ hữu hình để phản ánh giá trị hiện tình hình biến động tăng giảm của toàn bộ TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.* Phơng pháp hạch toán:Bên nợ: + Phản ánh nguyên giá của tài sản cố định hữu hình tăng do đợc cấp, mua sắm, XDCB hoàn thành bàn giao, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do đợc biếu tặng viện trợ+ Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do xây lắp, trang bị , caie tạo, nâng cấp.+ Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại.Bên có: + Phản ánh nguyên giá của TSCĐ giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, nh-ợng bán thanh lý hoặc đem góp liên doanh.+ Điều chỉnh giảm nguyên giá do tháo dỡ một số bộ phận hoặc do đánh giá lại Số d bên nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện ở đơn vị Hiện nay TK 211 6 tài khoản cấp 2:TK 2112: Nhà cửa, vật kiến trúcTK 2113: Máy móc, thiết bịTK 2114: Phơng tiện vận tải truyền dẫnTK 2115: Thiết bị dụng cụ quản lýTK 2116: Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩmTK 2118: TSCĐ hữu hình kháca, Kế toán tăng TSCĐ hữu hình * Trờng hợp mua tài sản cố định hữu hình theo phơng thức trả chậm, trả góp:- Khi mua TSCĐ hữu hình theo phơng thức trả chậm, trả góp đa về sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:Nợ TK 211 TSCĐ hữu hình (nguyên giá ghi theo giá mua trả tiền ngay)Nợ TK 133 Thuế GTGT đợc khấu trừ (nếu có)Nợ TK 242 Chi phí trả trớc dài hạn (phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán (-) giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế GTGT (nếu có) TK 331 Phải trả cho ngời bán (Tổng giá thanh toán)Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 9Báo cáo thực tập tốt nghiệp- Định kỳ, thanh toán cho ngời bán, kế toán ghi: Nợ TK 331 Phải trả cho ngời bánCó TK 111,112 (số phải trả định kỳ bao gồm cả giá gốc lãi trả chậm, trả góp phải trả định kỳ)Đồng thời tính vào chi phí theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:Nợ TK 635 Chi phí tài chính TK 242 Chi phí trả trớc dài hạn* Trờng hợp doanh nghiệp đợc tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình đa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:Nợ TK 211 TSCĐ hữu hình TK 711 Thu nhập khác Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ hữu hình đợc tài trợ, biếu tặng tính vào nguyên giá, ghi:Nợ TK 211 TSCĐ hữu hìnhCó TK 111,112,331* Trờng hợp TSCĐ tự chế- Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự chế tạo để chuyển thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho hoạt động SXKD, ghi:Nợ TK 632 Giá vốn hàng bánCó TK 155 Thành phẩm (nếu xuất kho ra sử dụng)Có TK 154 Chi phí SXKD dở dang (nếu sản xuất xong đa vào sử dụng ngay, không qua kho)Đồng thời ghi tăng TSCĐ hữu hình Nợ TK 211 TSCĐ hữu hình TK 152 Doanh thu nội bộ (doanh thu là giá thành thực tế sản phẩm)- Chi phí lắp đặt chạy thử, liên quan đến TSCĐ hữu hình, ghi:Nợ TK 211 TSCĐ hữu hìnhCó TK 111, 112, 331,* Trờng hợp TSCĐ hữu hình mua dới hình thức trao đổi TSCĐ hữu hình +TSCĐ hữu hình mua dới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tơng tự - Khi nhận TSCĐ hữu hình tơng tự do trao đổi đa vào sử dụng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:Nợ TK 211 TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đa đi trao đổi)Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (giá trị đã khấu hao của TSCĐ đa đi trao đổi)Sinh viên : Phạm Thị Hạnh 10[...]... hao tài sản cố định tại công ty cổ phần dợc phẩm Nam hà I . Khái quát về công ty cổ phần dợc phẩm nam hà 1. Quá trình hình thành phát triển của công ty Công ty cổ phần dợc phẩm Nam: Tên giao dịch là NaphacoTrụ sở giao dịch của công ty đặt tại 415 Hàn Thuyên Nam Định Công ty đợc thành lập từ tháng 10 năm 1979 do sự hợp nhất của 3 đơn vị:- Công ty Dợc phẩm Nam Ninh- Công ty dợc liệu Nam. .. tỉnh Nam Định Nam vì vậy công ty Dợc phẩm Nam đợc tách thành 2 đơn vị là: - Công ty Dợc phẩm Nam Hà - Công ty Dợc phẩm thiết bị y tế Nam Do đặc điểm của nền kinh tế thị trờng do quyết định của Nhà nớc về chuyển quyền sở hữu của các Doanh nghiệp, đến thàng 1 năm 2000 công ty Dợc phẩm Nam chuyển từ hình thức Doanh nghiệp Nhà nớc sang công ty cổ phần. Từ thời điểm này Công ty đổi... các quỹ Công ty. Báo cáo về chi phí.Báo cáo về bảo toàn phát triển vốnII/ Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định tại công ty cổ phần dợc phẩm nam 1. Đặc điểm chung về TSCĐ, phân loại, đánh giá TSCĐ Công ty Dợc Nam là một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn, loại hình sản xuất kinh doanh phong phú đa dạng, quy trình công nghệ sản xuất tơng đối phức tạp tổng... Công ty đổi tên thành: Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam Hà. Công ty là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc sở y tế Nam Định con dấu riêng đăng ký tài khoản tại Ngân hàng với chức năng chính là sản xuất kinh doanh thuốc chữa bệnh. Công ty đợc bộ y tế cấp giấy phép sản xuất gần 100 sản phẩm thuốc các loại hiện nay Công ty đà hơn 70 sản phẩm thuốc đang lu hành trên toàn quốc.Do... trọng đặc biệt.Do đó hạch toán kế toán vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý kinh doanh, là công cụ quan trọng phục vụ điều hành quản lý các hoạt động trong các đơn vị, điều hành quản lý nền kinh tế quốc dân. Để đáp ứng yêu cầu của chế quản lý kinh tế mới và chế thị trờng hiện nay hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp... của tài sản cố định, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, với mong muốn đi sâu nghiên cứu sở lý luận của công tác kế toán tài sản cố định gắn liền với thực trạng việc tổ chức kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam Hà. Nhằm củng cố cho bản thân các kiến thức đà tiếp thu trong quá trình học tập đồng thời trang bị thêm kiến thức thực tiễn đầy sinh động, trên... bằng cách tính vào chi phí kinh doanh giá thành sản phẩm một lợng giá trị tơng ứng với mức độ hao mòn của TSCĐ thông qua việc trích khấu hao để tái đầu t sản xuất , gọi là khấu hao TSCĐ. nhiều phơng pháp tính khấu hao, doanh nghiệp phải căn cứ vào quy định của Nhà nớc về chế độ quản lý tài chính yêu cầu quản lý doanh nghiệp để lựa chọn vận dụng phơng pháp tính trích khấu hao thích hợp... quả của ban lÃnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết nhất trí của CBCNV Công ty đà từng bớc đa hoạt động sản xuất kinh doanh ngày một phát triển, đời sống của CBCNV trong công ty đợc đảm bảo, duy trì đợc việc làm với mức thu nhập tơng đối ổn định. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty. Công ty cổ phần dợc phẩm Nam là một đơn vị hoạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Sở y tế Nam Định tích cách pháp... TSCĐSố hiệuNgày tháng nămLý do giảm TSCĐ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Ngêi ghi sổ Kế toán trởng (Ký tên) (Ký tên)V/ kế toán tổng hợp tài sản cố định 1. Kế toán tài sản cố định hữu hình* Tài sản cố định hữu hình là những tài sản hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.* Nguyên giá: là toàn... kế toán ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (2142)Có TK 212 TSCĐ thuê tài chính* Trờng hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê hết một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì khi nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán ghi giảm TSCĐ thuê tài chính ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của doanh nghiệp:- Khi chuyển từ tài sản thuê tài . công ty cổ phần dợc phẩm Nam H Phần II: Thực trạng công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam H Phần III:. nhằm hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần Dợc phẩm Nam Hà. Trong thời gian thực tập tại công ty với
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc, Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc, Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định tại công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà (2).doc, Khái niệm Đặc diểm và yêu cầu quản lý Nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định, Phân loại Tài sản cố định theo hình thái biểu hiện Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu Phân loại tài sản cố định theo nguồn hình thành Phân loại tài sản cố định theo công dụng và tình hình sử dụng:, Nguyên giá tài sản cố định, Giá trị còn lại của tài sản cố định Đánh số tài sản cố định ghi số hiệu TSCĐ, Kế toán chi tiết sử dụng thẻ TSCĐ hoặc sổ TSCĐ để theo dõi, Kế toán tăng TSCĐ hữu hình, Kế toán giảm TSCĐ hữu hình ở doanh nghiệp có phơng pháp khấu trừ thuế, Đối với đơn vị đi thuê Đốí với bên cho thuê, Khái niệm Các phơng pháp tính khấu hao, Hình thức nhật ký chung Hình thức nhật ký sổ cái Hình thức nhật ký, chứng từ Hình thức chứng từ ghi sổ, Quá trình hình thành và phát triển của công ty, Chức năng nhiệm vụ của Công ty. Ngành nghề kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh., Tổ chức bộ máy quản lý của công ty, Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty, Tổ chức công tác kế toán, Đặc điểm chung về TSCĐ, phân loại, đánh giá TSCĐ, Kế toán chi tiết tài sản cố định, Kế toán tăng giảm TSCĐ hữu hình, Kế toán giảm TSCĐ hữu hình, Tổ chức khấu hao tài sản cố định

Từ khóa liên quan