mau d06 ts bang tong hop doi tuong tham gia bhxh tu nguyen ngan sach nha nuoc ho tro

2 414 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 03:44

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP…… Mẫu D06-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 BHXH Việt Nam) BẢNG TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN, NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ Từ tháng năm 20 đến tháng ……… năm 20 ……… STT Tên đơn vị Số người tham gia BHXH tự nguyện A B Xã/huyện Xã/huyện 0 0 0 Số tiền phải đóng Số tiền Số tiền ngân Số tiền ngân theo đăng ký người tham gia sách nhà nước sách nhà nước người tham gia đóng hỗ trợ chuyển Số tiền ngân sách nhà nước chưa chuyển …… …………… Cộng ., ngày tháng năm Trưởng phòng (Tổ) thu Trưởng phòng (Tổ) KH-TC Giám đốc BHXH HƯỚNG DẪN LẬP Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06-TS) a) Mục đích: tổng hợp số người, số tiền người tham gia BHXH tự nguyện đóng, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ b) Trách nhiệm lập: quan BHXH c) Thời gian lập: 03 tháng, 06 tháng 12 tháng d) Căn lập: Mẫu D05a-TS e) Phương pháp lập: - Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn - Cột B: Ghi tên xã/huyện tương ứng - Cột 1: Ghi số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo - Cột 2: Ghi số tiền phải đóng theo đăng ký người tham gia (mức thu nhập tháng người làm đóng x 22%) - Cột 3: Ghi số tiền người tham gia đóng (= cột - cột 4) - Cột 4: Ghi số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ [= 22% x tỷ lệ (%) hỗ trợ Nhà nước (= 30% với người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với đối tượng khác) x mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn x số tháng hỗ trợ] Mức hỗ trợ tiền đóng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020 46.200 đồng/tháng người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng người thuộc hộ cận nghèo; 15.400 đồng/tháng đối tượng khác - Cột 5: Ghi số tiền ngân sách nhà nước chuyển - Cột 6: Ghi số tiền ngân sách nhà nước chưa chuyển ...HƯỚNG DẪN LẬP Bảng tổng hợp người tham gia BHXH tự nguyện, ngân sách nhà nước hỗ trợ (Mẫu D06- TS) a) Mục đích: tổng hợp số người, số tiền người tham gia BHXH tự nguyện đóng, số tiền ngân sách... số người tham gia BHXH tự nguyện đến cuối kỳ báo cáo - Cột 2: Ghi số tiền phải đóng theo đăng ký người tham gia (mức thu nhập tháng người làm đóng x 22%) - Cột 3: Ghi số tiền người tham gia đóng... người tham gia thuộc hộ nghèo, 25% với người tham gia thuộc hộ cận nghèo, 10% với đối tượng khác) x mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn x số tháng hỗ trợ] Mức hỗ trợ tiền đóng tháng cho người tham
- Xem thêm -

Xem thêm: mau d06 ts bang tong hop doi tuong tham gia bhxh tu nguyen ngan sach nha nuoc ho tro, mau d06 ts bang tong hop doi tuong tham gia bhxh tu nguyen ngan sach nha nuoc ho tro

Từ khóa liên quan