mau bien ban kiem tra cong tac bao ve moi truong

3 196 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/12/2017, 16:37

Mẫu biên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 01 /2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định lập, thẩm định, phê duyệt kiểm tra, xác nhận việc thực đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG Căn Luật Bảo vệ mơi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Đoàn kiểm tra theo Quyết định số /QĐ-… ngày tháng … năm 20 … (tên sở) việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường “…”, tiến hành kiểm tra tại: Tên sở: Địa chỉ: Điện thoại:…………………………… Fax: I Thành phần Đoàn kiểm tra gồm: (ghi đầy đủ họ tên Trưởng đoàn tất đồn viên có mặt) II Đại diện phía sở/khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ: (ghi đầy đủ họ, tên, chức vụ người có mặt) III Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường “(tên sở)” theo quy định pháp luật, làm để phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo quy định khoản Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường - Lấy mẫu kiểm chứng số liệu nguồn chất thải sở (nếu có) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí IV Nhận xét: Nhận xét chi tiết tình hình hoạt động thực bảo vệ mơi trường sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cụ thể: Sơ lược hoạt động sở/khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Đối với sở: Các thông tin liên quan gồm: Giấy chứng nhận đầu tư/Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số , ngày … tháng năm , (cơ quan …) cấp; loại hình sản xuất; năm hoạt động; diện tích mặt sản xuất; số lượng cơng nhân sản xuất; tóm tắt quy trình cơng nghệ sản xuất; sản phẩm cơng suất hoạt động/cơng suất thiết kế; tình trạng thiết bị (công nghệ mới, cũ, lạc hậu,…); hóa chất sử dụng (chủng loại, khối lượng); nguyên, vật liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); nhiên liệu sản xuất (chủng loại, khối lượng); lượng nước sử dụng trung bình (m3/ngày); nguồn cung cấp (nước ngầm, nước mặt, hay nước máy) Các thông tin khác - Đối với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cụm công nghiệp đề nghị bổ sung thêm: Thông tin số lượng dự án cấp giấy phép đầu tư; số lượng dự án triển khai xây dựng; số sở hoạt động khu công nghiệp, cụm cơng nghiệp; bảng tổng hợp tình hình thực công tác bảo vệ môi trường sở khu công nghiệp, cụm công nghiệp Thông tin công tác bảo vệ môi trường - Đã/chưa lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; cam kết bảo vệ môi trường; đề án bảo vệ môi trường - Thực giám sát mơi trường định kỳ - Kê khai nộp phí bảo vệ môi trường nước thải? (đã/chưa thực hiện; số phí nộp, nộp đến ngày…?) - Về nước thải: Khối lượng nước thải trung bình (m3/ngày, phát sinh từ: sinh hoạt, công nghiệp…); hệ thống xử lý nước thải (có/khơng, có tóm tắt cơng nghệ xử lý); nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, ao, hồ, mương…); quy chuẩn/tiêu chuẩn áp dụng theo quy định chủ đầu tư sở hạ tầng khu công nghiệp phải xử lý đến tiêu chuẩn nào?); kết phân tích nước thải (đạt/khơng đạt) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Về khí thải: Khí thải phát sinh từ đâu? Hệ thống xử lý khí thải (nếu có mơ tả cơng nghệ xử lý, loại thiết bị xử lý); có gây nhiễm khơng khí (nếu có, loại chất nhiễm chất gì?) - Về quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại: Các loại chất thải rắn thông thường (chủng loại, số lượng theo tháng); công tác thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt công nghiệp không nguy hại? Cơ quan thực dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý Chất thải nguy hại (chủng loại, khối lượng); cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại chưa?; công tác thu gom, phân loại lưu giữ; tổ chức (cá nhân) thực dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý? Các biện pháp xử lý chất thải rắn khác (nếu có) - Tiếng ồn: Nguồn phát sinh tiếng ồn biện pháp giảm thiểu tiếng ồn? Các biện pháp bảo vệ môi trường - Các biện pháp bảo vệ môi trường thực - Các biện pháp bảo vệ mơi trường tồn tại, chưa thực V Ý kiến thành viên đoàn kiểm tra VI Kết luận: Ghi chi tiết ưu điểm tồn tại; biện pháp bảo vệ môi trường cần phải thực hiện; vi phạm lĩnh vực bảo vệ mơi trường (nếu có) VII Ý kiến chủ sở/khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ Biên lập vào hồi … … ngày … tháng … năm … … đọc kỹ cho người tham dự nghe Chủ sở Trưởng Đoàn kiểm tra (Ký, ghi họ tên, chức vụ) (Ký, ghi họ tên) Đại diện quan tham gia (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra chủ sở ký nháy vào góc phía trái trang biên (trừ trang cuối) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Trưởng Đoàn kiểm tra (Ký, ghi họ tên, chức vụ) (Ký, ghi họ tên) Đại diện quan tham gia (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: Trưởng đoàn kiểm tra chủ sở ký nháy vào góc phía trái trang biên (trừ trang cuối)... trường thực - Các biện pháp bảo vệ môi trường tồn tại, chưa thực V Ý kiến thành viên đoàn kiểm tra VI Kết luận: Ghi chi tiết ưu điểm tồn tại; biện pháp bảo vệ môi trường cần phải thực hiện; vi
- Xem thêm -

Xem thêm: mau bien ban kiem tra cong tac bao ve moi truong, mau bien ban kiem tra cong tac bao ve moi truong

Từ khóa liên quan