DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

109 83 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 00:51

LỜI CẢM ƠN! Em xin chân thành cảm ơn cô giáo, PGS.TS Trần Thị Quý, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực hồn thành Khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy, Cô khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, tận tình bảo, dạy dỗ em suốt năm học tập Trường Em xin giửi lời cảm ơn tới cô , anh chị công tác Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia, đặc biệt cô Lê Thị Khánh Vân giúp đỡ em trình thực tập tìm tài liệu Em xin cảm ơn gia đình, bạn bè - người ln bên em, động viên khuyến khích để em hồn thành Khóa luận có kết ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày 25 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Trần Thị Kiên K51 Thông tin – Thƣ viện BẢNG TỪ VIẾT TẮT Bảng từ viết tắt Tiếng Việt Từ viết tắt STT Nghĩa từ CN&TB Công nghệ Thiết bị CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa DNN&V Doanh nghiệp nhỏ vừa DV Dịch vụ GPPM Giải pháp phần mềm KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế - Xã hội NC&PT Nghiên cứu phát triển TTCN Thị trường công nghệ 10 TT-TV Thông tin – Thư viện Bảng từ viết tắt Tiếng Anh STT Từ viết tắt TECHMART Nghĩa từ Chợ công nghệ thiết bị (Technology and Equipment Market) VISTA Mạng thông tin khoa học công nghệ Việt Nam (Vietnam Information for Science and Technology Advance) WTO Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1-Tính cấp thiết đề tài 2-Mục đích nghiên cứu 3-Đối tƣợng nghiên cứu 4-Phạm vi nghiên cứu 4.1-Phạm vi không gian 4.2-Phạm vi thời gian 5-Nội dung nghiên cứu 6-Tình hình nghiên cứu theo hƣớng đề tài 7-Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1-Phương pháp luận 7.2-Phương pháp cụ thể 8-Cấu trúc Khóa luận PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG 1: TECHMART MỘT DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT CỦA CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 1.1-Cục Thông tin Khoa học Công nghệ với nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nƣớc 1.1.1-Khái quát trình hình thành phát triển Cục 1.1.2-Chức năng, nhiệm vụ Cục 1.1.3-Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán Cục 1.1.4-Đặc điểm người dùng tin Cục 11 1.2-Vai trò loại dịch vụ thơng tin nói chung dịch vụ Techmart Cục Thơng tin Khoa học Cơng nghệ nói riêng 15 1.2.1-Vai trò dịch vụ thơng tin thư viện nói chung 15 1.2.2-Vai trò dịch vụ Techmart 17 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TECHMART TẠI CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 2.1-Các khái niệm chung 21 2.1.1-Khái niệm Thị trường công nghệ 21 2.1.2-Khái niệm Giao dịch công nghệ 21 2.1.3-Khái niệm Techmart 24 2.2-Đối tƣợng Techmart 24 2.3-Lịch sử đời hoạt động Techmart 25 2.4-Các loại hình Techmart 30 2.5-Nguyên tắc tổ chức hoạt động Techmart 31 2.6-Nội dung hoạt động Techmart 31 2.6.1-Trưng bày giới thiệu, chào bán, mua bán công nghệ thiết bị 31 2.6.2-Giới thiệu dịch vụ hỗ trợ tư vấn 33 2.6.3-Hội thảo, hội nghị chuyên đề, Seminar 35 2.6.4-Techmart ảo 36 2.6.5-Khen Thưởng 42 2.6.6-Hoạt động tổ chức trung gian 43 2.6.7-Hoạt động xúc tiến phát triển thị trường công nghệ 45 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ THÔNG TIN TECHMART 3.1-Một số nhận xét tổ chức hoạt động Techmart 49 3.1.1-Những thành tựu 49 3.1.2-Những khó khăn hạn chế 54 3.1.3-Nguyên nhân 59 3.2-Kiến nghị đề xuất 60 3.2.1-Về chế đầu tư 60 3.2.2-Về nâng cao kiến thức 63 3.2.3-Về môi trường pháp lý 63 3.2.4-Về chế tài 64 3.3-Các giải pháp thúc đẩy phát triển Techmart 66 3.3.1-Hồn thiện khn khổ pháp lý mua- bán dịch vụ tư vấn giao dịch công nghệ 66 3.3.2-Các giải pháp kích cầu cơng nghệ 66 3.3.3-Các giải pháp kích cung công nghệ 67 3.3.4-Phát triển tổ chức trung gian giao dịch công nghệ 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 74 Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Cơng nghệ Quốc gia LỜI MỞ ĐẦU 1-Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin truyền thông tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế giới Thế giới chuyển dần từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin với kinh tế tri thức Tồn cầu hóa kinh tế xác định xu khách quan, tạo hội cho phát triển Khoa học công nghệ (KH&CN) có bước nhảy vọt đột phá lớn, tác động nhiều mặt đến tất quốc gia Sau 20 năm thực đường lối Đảng, Việt Nam lớn mạnh nhiều mặt, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, kinh tế tăng trưởng nhanh, cơng Cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đạt kết to lớn Tuy nhiên, kinh tế nước ta tình trạng khó khăn Đặc biệt, khủng hoảng kinh tế tồn cầu có tác động khơng nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội (KT-XH) Việt Nam Sự đổi sách chế quản lý theo hướng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức dịch vụ công lập Việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO mở hội hợp tác phát triển, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, song cho thấy thách thức mới, đặc biệt, xuất dịch vụ thông tin quốc tế với cạnh tranh tăng lên, vấn đề quyền ngày thắt chặt hơn, tác động đến hoạt động thông tin KH&CN nước Hoạt động thông tin khoa học công nghệ phát triển rộng khắp nước hình thành mạng lưới tổ chức thơng tin khoa học cơng nghệ Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Kiên – K51 Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thời gian qua Nguồn tin khoa học công nghệ phát triển đáng kể, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học công nghệ công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thị trường cơng nghệ phận kinh tế, có vai trò to lớn việc phát triển kinh tế xã hội Phát triển thị trường công nghệ trọng tâm chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam từ đến năm 2010 Thị trường cơng nghệ (TTCN) hình thành phát triển mạnh mẽ với đầy đủ chủ thể tham gia góp phần quan trọng đưa nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức đứng đầu hệ thống tổ chức thông tin KH&CN nước, thực chức thông tin, thư viện trung tâm nước KH&CN Trong nhiều năm qua Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia phát triển nhiều dịch vụ thông tin khác nhau, có Chợ Cơng nghệ Thiết bị tên tiếng anh Technology and Equipment Market (mà sau suốt Khóa luận xin dùng tên gọi viết tắt từ tiếng anh Techmart) Trong nhiều năm qua, hoạt động Techmart vào nề nếp, góp phần đáng kể giúp người dùng tin KH&CN tiếp cận với sản phẩm khoa học phục vụ sản xuất, nghiên cứu triển khai Tuy nhiên, để phát triển hiệu dịch vụ thông tin Techmart định lựa chọn đề tài: “Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia” làm đề tài Khóa luận mình, với mong muốn hồn thiện hệ thống lý luận Techmart góp phần nâng cao hiệu tổ chức hoạt động Techmart nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin KH&CN cho người dùng tin, góp phần nâng cao hiệu phát triển KT-XH đất nước giai đoạn CNH, HĐH Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Kiên – K51 Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 2-Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động chợ công nghệ thiết bị, từ đưa số nhận xét, kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động chợ công nghệ thiết bị tương lai 3-Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ thiết bị - Techmart 4-Phạm vi nghiên cứu 4.1-Phạm vi không gian Tại Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc Gia 4.2-Phạm vi thời gian Công tác tổ chức hoạt động Techmart từ năm 2003 đến năm 2009 5-Nội dung nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, Khóa luận tập trung nghiên cứu số nội dung sau: + Nghiên cứu khái quát Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia + Nghiên cứu khái quát lịch sử đời phát triển chợ công nghệ thiết bị + Tìm hiểu vai trò cơng tác tổ chức hoạt động chợ cơng nghệ thiết bị Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Kiên – K51 Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia + Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia + Đánh giá chất lượng hoạt động, đưa kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu hoạt động dịch vụ thơng tin Techmart 6-Tình hình nghiên cứu theo hƣớng đề tài Đã từ lâu, Chợ công nghệ thiết bị thu hút quan tâm nhiều cá nhân, tổ chức nước Ở nước ta có số cơng trình nghiên cứu vấn đề này: Đề tài “Giới thiệu chợ công nghệ thiết bị Việt Nam 2003 (Techmart Việt Nam 2003)” sinh viên Đỗ Thị Tươi lựa chọn viết khóa luận tốt nghiệp Tác giả sâu nghiên cứu trạng hoạt động chợ công nghệ thiết bị Việt Nam 2003 số giải pháp nhằm phát triển chợ công nghệ thiết bị Việt Nam Đề tài “Cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng tiêu chí phương pháp đánh giá hiệu hoạt động chợ công nghệ thiết bị (Techmart)” ThS Lê Thị Khánh Vân làm chủ nhiệm Tác giả sâu nghiên cứu thành công kỳ Techmart năm (2003-2009) nước ta để xây dựng tiêu chí phương pháp đánh giá hiệu hoạt động Techmart Các đề tài đưa nhìn tổng quan chợ cơng nghệ thiết bị năm 2003 nghiên cứu kỳ Techmart để đưa tiêu chí phương pháp đánh giá hiệu hoạt động Techmart Tuy nhiên, đề tài chưa tìm hiểu tổ chức hoạt động Techmart dịch vụ thông tin Như vậy, đề tài mà tơi lựa chọn làm Khóa luận hồn tồn so với đề tài trước đó, thể cấu trúc nội dung Khóa luận Khóa luận tốt nghiệp Trần Thị Kiên – K51 Thông tin – Thƣ viện CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM ASEAN+3 TECHMART VIETNAM ASEAN+3 Thời gian: 17 - 20/9/2009 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 148 Giảng Võ, Hà Nội PHIẾU ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ GIA TĂNG (Hạn đăng ký: 01/8/2009) Kính gửi: Ban tổ chức Đơn vị đăng ký :……………………………………….……………………….…………………… …………………………………………………………….………………………………………… Địa :……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Người đại diện:……………………………………………………………………………………… Điện thoại :…………… …… Fax :…………….……… Email:………………………………… Căn vào thông tin hướng dẫn tham gia Techmart Vietnam ASEAN+3, xin đăng ký thêm dịch vụ hỗ trợ Ban tổ chức sau : Ngoài gian hàng tiêu chuẩn 6m2 (3mx2m) đƣợc hỗ trợ từ Ban tổ chức cần : Đăng ký thêm:… gian hàng x 3.000.000 đồng/gian = ………………….… đồng Đăng ký diện tích đất trống … m2 x 250.000 đ /m2 = …………………… đồng Đăng ký giới thiệu, thuyết trình cơng nghệ, thiết bị sản phẩm KHCN Thời lƣợng giới thiệu (1.000.000đồng/4 5’) STT Chủ đề giới thiệu Đăng ký quảng cáo Catalô Techmart Vietnam 2009 Lựa chọn Hình thức quảng cáo 89 Thành tiền         Bìa trang in mầu 6.000.000 ( đ/trang ) Bìa ( ½ ) in mầu 3.000.000 (đ/½trang) Bìa trang in mầu 4.000.000 ( đ/ trang ) Bìa (½ ) in mầu 2.000.000 (đ/½ trang) Bìa trang in mầu 4.000.000 ( đ/ trang ) Bìa (½ ) in mầu 2.000.000 (đ/½ trang) Cả trang ruột in mầu 2.000.000 ( đ/ trang ) ½ trang ruột in mầu 1.000.000 (đ/½trang) Chú ý: Nội dung, ảnh logo quảng cáo, vui lòng gửi kèm theo đăng ký Đăng ký dịch vụ khác STT Tên dịch vụ Internet Điện pha, 380V Số lƣợng Ghi Ngày… tháng … năm 2009 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) Phiếu điền xong xin vui lòng gửi địa sau liên hệ để biết thêm chi tiết: TRUNG TÂM THƠNG TIN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUỐC GIA Phòng Thông tin Thị trƣờng KH&CN 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Tel: 04-39342945/38249874 Fax: 04 -38249874 Email: techmart@vista.gov.vn http://www.techmartvietnam.vn 90 CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM ASEAN+3 TECHMART VIETNAM ASEAN+3 Thời gian: 17 - 20/9/2009 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 148 Giảng Võ, Hà Nội PHIẾU ĐĂNG KÝ GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ CHÀO BÁN (Hạn gửi form: 01/8/2009) Tên Công nghệ/Thiết bị (CN/TB) - ( Tên tiếng Việt tiếng Anh): Mơ tả quy trình CN/TB: (xin gửi kèm sơ đồ quy trình cơng nghệ/ảnh có)  Công suất :  Tiêu chuẩn đạt được: TCVN TC nước  Các tiêu kinh tế - kỹ thuật khác: Các lĩnh vực áp dụng CN/TB: Ƣu điểm CN/TB: (Ghi rõ ưu điểm so với CN/TB ngoại nhập) Mức độ phát triển CN/TB: Ðã sử dụng để sản xuất thử (quy mô pilot); Ðã sử dụng để sản xuất quy mô công nghiệp; 91 Ðã thương mại hoá 92 Bản quyền:  Đã đăng ký quyền chưa?  Nếu đăng ký: Đã đăng ký Bản quyền sáng chế Nhãn hiệu hàng hố Giải pháp hữu ích Tên gọi xuất xứ hàng hố Chưa đăng ký Kiểu dáng cơng nghiệp Số đăng ký: Ngày/tháng/năm đăng ký: Thời hạn có hiệu lực: Các giải thƣởng đƣợc nhận: Năm: Yêu cầu kỹ thuật vận hành, lắp đặt: Nhân lực: kỹ sư, KTV: Cơng nhân: Năng lượng: Ðiện Khí đốt, dầu m2 Nhà xưởng, đất đai: Nguyên liệu: Phƣơng thức chuyển giao CN/TB: Chuyển giao: Patent Bí Chìa khố trao tay License Ðào tạo Theo thoả thuận khách hàng 10 Hình thức cung cấp CN/TB: Bán trực hợp đồng Qua tổng đại lý Theo đơn đặt hàng Ðại lý độc quyền Ðại lý bán lẻ Qua Trung tâm giao dịch công nghệ - 40 Ngô Quyền, Hà Nội 11 Chào giá tham khảo:  Giá bán cơng nghệ:  Giá bán máy móc thiết bị:  Phí đào tạo:  Phí chuyển giao bí quyết:  Phí tư vấn kỹ thuật:  Chi tiết khác: 12 Thời gian hình thức bảo hành: 93 13 Xuất xứ CN/TB: Là kết nghiên cứu đề tài đơn vị: Đề tài cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp sở Là kết việc chuyển giao CN từ nước vào Là kết việc chép mẫu thiết bị nước Do đơn vị nghiên cứu chế tạo Mức độ hoàn thiện độ tin cậy CN/TB: (Nếu nhiều sở áp dụng CN/TB này, ghi tờ giấy riêng đính kèm theo)  CN/TB hoàn thiện từ năm……  CN/TB bán/chuyển giao cho…….cơ sở sản xuất: STT Tên sở sản xuất sử dụng CN/TB Ngày bán/chuyển giao CN/TB 14 15 Những thông tin khác (Nếu chưa có biểu mẫu): 16 Ðơn vị chào bán CN/TB:  Tên đơn vị: _  Ðịa chỉ: _  Ðiện thoại: Fax: Email: _  Người đại diện: Chức vụ: _ Ngày tháng năm 2009 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên đóng dấu) Phiếu điền xong xin vui lòng gửi địa sau liên hệ để biết thêm chi tiết: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUỐC GIA Phòng Thơng tin Thị trƣờng Khoa học Cơng nghệ 24 Lý Thường Kiệt, Q.Hồn Kiếm, Hà Nội Tel: 04 -39342945/38249874 Fax: 04 - 38249874 Email: techmart@vista.gov.vn Website: www.techmartvietnam.vn Lƣu ý: Đề nghị Quý đơn vị gửi kèm theo catalog giới thiệu công nghệ, thiết bị 94 CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM ASEAN+3 TECHMART VIETNAM ASEAN+3 Thời gian: 17 - 20/9/2009 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 148 Giảng Võ, Hà Nội PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA (Hạn đăng ký: 01/8/2009) Kính gửi: Ban tổ chức Đơn vị đăng ký (tên tiếng Việt tiếng Anh) : _ Địa : _ Điện thoại : _Fax : Email: _ Căn vào thông tin hướng dẫn tham gia Techmart Vietnam ASEAN+3, xin đăng ký cụ thể sau : Đăng ký tham gia: Các công nghệ, thiết bị chào bán, trưng bày thực tế chợ STT Tên Công nghệ/thiết bị Kích thƣớc Điện (V/pha; KW) Ngƣời đại diện cho đơn vị để trực tiếp liên hệ làm việc với Ban tổ chức là: Họ tên: Chức vụ: _ Điện thoại: _ Fax: Các định ơng/bà có tên định đơn vị hoạt động tham gia Chợ Công nghệ Thiết bị Việt Nam ASEAN+3 Ngày… tháng … năm 2009 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) 95 Phiếu điền xong xin vui lòng gửi địa sau liên hệ để biết thêm chi tiết: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUỐC GIA Phòng Thơng tin Thị trƣờng Khoa học Công nghệ 24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội Tel: 04- 39342945/38249874 Fax: 04 -38249874 Email: techmart@vista.gov.vn http://www.techmartvietnam.vn MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, THU THẬP THÔNG TIN 96 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Dành cho đơn vị tham gia kỳ Techmart Tên đơn vị Gian số Xin vui long cung cấp thông tin hoạt động đơn vị diễn ngày: Số lượng khách đến Số lượng hợp đồng, biên ghi nhớ, thỏa thuận ký kết Danh sách hợp đồng kỹ kết STT Tên hợp đồng Nội dung Giá trị hợp đồng (VNĐ) Tổng: Ngày … tháng … năm… Đại diện đơn vị ký tên Ghi chú: Quý vị vui long gửi lại phiếu cho Ban tổ chức lúc 16h30 hàng ngày 97 CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM ASEAN+3 TECHMART VIETNAM ASEAN+3 Thời gian: 17 - 20/9/2009 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 148 Giảng Võ, Hà Nội SẢN PHẨM - GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHÀO BÁN (Hạn gửi form: 01/8/2009) Tên giải pháp phần mềm (GPPM) tiếng Việt : Tên GPPM tiếng Anh: Lĩnh vực áp dụng: Các vấn đề mà GPPM cho phép giải quyết: Cấu trúc GPPM: Yêu cầu môi trƣờng ứng dụng SPPM: Cấu hình thiết bị ứng dụng: Hệ điều hành: Các thiết bị ngoại vi tương thích: Lợi GPPM đem lại cho ngƣời sử dụng: 98 Mức độ phát triển GPPM: Là GPPM nghiên cứu vận hành thử GPPM doanh nghiệp nước sử dụng, cụ thể là: (liệt kê số khách hàng tiêu biểu) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… GPPM doanh nghiệp nước sử dụng, cụ thể là: (liệt kê số khách hàng tiêu biểu) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Phƣơng thức chuyển giao Bán trực tiếp Thông qua đại lý Chi tiết khác: Đào tạo Tư vấn Chào giá (tham khảo): Giá bán GPPM:……………………… Phí đào tạo: ………………………… Phí tư vấn: ………………………… Chi phí khác: ……………………… Đơn vị/Doanh nghiệp chào bán GPPM: Tên đơn vị/doanh nghiệp:…………………………………………………………………………… Người liên hệ:……………………………………… Chức vụ:……………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………… Điện thoại:………………………….… Fax:………………………………………………… Email:………………………………… Website: …………………………………………… Ngày … tháng … năm 2009 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên đóng dấu) Phiếu điền xong, xin vui lòng gửi địa sau liên hệ để biết thêm chi tiết: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUỐC GIA Phòng Thơng tin Thị trƣờng Khoa học Cơng nghệ 24 Lý Thường Kiệt,Q Hồn Kiếm, Hà Nội ÐT: 04-39342945/38249874 Fax: 04-38249874 Email: techmart@vista.gov.vn Website: www.techmartvietnam.vn Lƣu ý: Đề nghị Quý đơn vị gửi kèm theo catalog giới thiệu phần mềm (nếu có) 99 CHỢ CƠNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ VIỆT NAM ASEAN +3 TECHMART VIETNAM ASEAN+3 Thời gian: 17 - 20/9/2009 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam 148 Giảng Võ, Hà Nội PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT THƢỞNG ( Hạn đăng ký: 01/8/2009) Kính gửi : Ban Tổ chức Tơi : ……………………………………………………………………………………… Học hàm : ……… ……… ….Học vị : ……………… Chức vụ :……………………… Quốc tịch : …………………Giới tính : ………………………………………………… Năm sinh : ………………….Dân tộc : …………………………………………………… Tên quan, đơn vị có cơng nghệ thiết bị:…………………………………… ……………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Địa liên hệ : …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Điện thoại : ………………… Fax : ……………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………… Là tác giả đại diện cho tác giả có cơng nghệ thiết bị : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Xin đăng ký tham dự xét thưởng công nghệ, thiết bị Chợ Công nghệ Thiết bị Việt Nam ASEAN+3 năm 2009 xin cung cấp số thơng tin công nghệ thiết bị sau: Tên Công nghệ/Thiếtbị (CN/TB) :……………………….…….….……………… ……………………………………………………………………… ….…… ……………… 100 …………………………………………………………………… …………………………… Xuất xứ CN/TB : Là kết nghiên cứu đề tài đơn vị : Đề tài cấp Nhà nước Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp sở Là kết việc chuyển giao công nghệ từ nước vào Là kết việc chép mẫu thiết bị nước Do đơn vị nghiên cứu chế tạo Mơ tả quy trình CN/TB : (xin gửi kèm sơ đồ quy trình cơng nghệ/ảnh có)  Cơng suất (tính theo ca) :  Tiêu chuẩn đạt :  Các tiêu kinh tế-kỹ thuật khác : TC nước TCVN Các lĩnh vực áp dụng CN/TB : ƣu điểm CN/TB : (Ghi rõ ưu điểm CN/TB so với ngoại nhập) Mức độ phát triển CN/TB : Đã sử dụng để sản xuất thử (quy mô pilot); Đã sử dụng để sản xuất quy mô công nghiệp; Đã thương mại hố Tính CN/TB : CN/TB biết thực nước áp dụng lần Việt Nam CN/TB chưa bộc lộ Việt Nam hình thức mơ tả sử dụng Tính sáng tạo CN/TB : Có Khơng Nếu có đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ dạng : 101 Sáng chế (Patent) Nhãn hiệu hàng hoá Kiểu dáng cơng nghiệp Giải pháp hữu ích Mạch tích hợp Giống trồng vật nuôi - Nơi đăng ký : ………………………………………………………………………… - Số đăng ký : ………………………….; ngày ……… /…… / ……………………… Hiệu kinh tế : So sánh (những lợi ích tiết kiệm nguyên vật liệu lượng, giá cả, chất lượng v.v ) đạt sở thử nghiệm, áp dụng thử CN/TB so với CN/TB có Phân tích CN/TB đánh giá lợi ích (tiết kiệm nguyên vật liệu lượng, giá cả, chất lượng v.v…) đạt áp dụng CN/TB vào thực tiễn Hiệu kỹ thuật : Tiến CN/TB so với CN/TB biết Các chi tiết kỹ thuật so với CN/TB biết 10 Hiệu xã hội : Tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động Cải thiện điều kiện sống, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường Đảm bảo tốt an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp 11 Mức độ hoàn thiện độ tin cậy CN/TB : (Nếu nhiều sở áp dụng CN/TB này, ghi tờ giấy riêng đính kèm theo)  CN/TB hoàn thiện từ năm …………………  CN/TB bán/chuyển giao cho ………………… sở sản xuất : STT Tên sở sản xuất sử dụng CN/TB Ngày bán/chuyển giao CN/TB 102 12 Các giải thƣởng đƣợc nhận CN/TB : Năm : 13 Những thơng tin khác : (nếu chưa có biểu mẫu) 14 Hồ sơ gửi kèm theo Bản đăng ký tham dự giải thƣởng gồm có : (đánh dấu x vào mục sau ) - Danh sách đồng tác giả - Tóm tắt cơng nghệ - Tồn văn cơng nghệ - Biên Hội đồng khoa học : Cấp Nhà nước - Cấp Bộ, tỉnh, thành phố Cấp sở Các tài liệu khác Tôi xin cam đoan công nghệ thiết bị khai Chúng tôi/Tôi Chúng tôi/Tôi nghiên cứu, sáng tạo Chúng tôi/Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ai, sai Chúng tơi/Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm …… ngày…… tháng … … năm 2009 Tác giả đại diện tác giả (ký tên đóng dấu ) Phiếu điền xong, xin vui lòng gửi địa sau: TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA Phòng Thơng tin Thị trƣờng Khoa học Cơng nghệ 24 Lý Thường Kiệt,Q.Hồn Kiếm, Hà Nội ÐT: 04-39342945/38279874 Fax: 04-38249874 Email: techmart@vista.gov.vn http://www.tec hmartvietnam.vn 103 ... Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia + Nghiên cứu thực trạng công tác tổ chức hoạt động chợ công nghệ thiết. .. Thị Kiên – K51 Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia thời gian qua Nguồn tin khoa học công nghệ phát triển... Thông tin – Thƣ viện Công tác tổ chức thông tin qua dịch vụ Chợ công nghệ thiết bị Cục Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia 2-Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động chợ công nghệ
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, DSpace at VNU: Công tác tổ chức hoạt động thông tin qua dịch vụ chợ công nghệ và thiết bị tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia