DSpace at VNU: Về một số văn bản văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ thế kỷ 17-18 hiện còn lưu giữ được ở Paris

7 112 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 15:39

T ẠP C H Í k HOA HỌC No - 1991 VÌ: MỘT s ỗ VĂN BÀN VĂN XI VIẾT BẰNG C H Ứ QUỐC NGỨ THẾ KỶ 17-18 H I Ệ N C Ò N L Ư U G I Ữ Đ Ư Ợ C Ở P ARI S N \ XTANKEVICH T r c dây, t r o n g viC’1 vê phưt r ng h n g nehiCn cứu lịch s n g p h p t i í n g t, c h ú n u tòi dã nói đ ế n l ầm q u a n ọ n g vãn hàn viết b n g văn xi, có nhi c u i vàn b ả n dỏ I hì c h ú n g ta có I hc hò su ni* đ ợ c cho kho l n g c c l ác p h ầ m vản học di c n viết h ằ n g t h , h ằ n g \ n bien ngu m chỳng la hiỗn có ( l ) T i ế c r ằng, t r o n g giai in l g i ữ a i hc kỷ 17 đ ế n đ ă u t ký Ị (), hiộn chúng la chi tì m đ ợ c hai mố c nh (V hai (Jău: mộ t đ ằ n g b ứ c t hư Vân Tín cùa Bcn tỏ T h i ệ n c ù n g lác m c ù a A d e R h o d e s , G Mai ori ca, mội dằng tác p h m c ủ a Phi - l i - phô h G n đây, k h o ả n g t h n g 7, i h n g 8/1982, t rong dịp đ ợ c s a n g P a r i s , c h ú n g may má n đ ợ c v o nghi ê n c ứ u gan ( há ng r ưỡi Ui mội kho l ưu ữ c ủ a T r u n g l â m / ề n g i o n c ( S é mi n a i r e de s Mi ssi ons ét r angèr es ) , dị a chi 128 R u e du Bac J«g lơi đà đ ọ c đ ợ c cr dây mòl sỏ vãn bàn 1ỈU1ÔC giai đ o n t r u n g gi a n, c ó i hc Ig đe nối lien hai m ố c c c h nhiiu hirn 150 nám dó I ronỊ» hài này, c h ú n g tỏi xin i i h i ỗ u s88 \ M 1701, 1702 171) V 1704 1754, 1759, 1760, 1765, 5, 1795 C c vân h a n hi ên cỉiing dưọrc lưu i r iront' l p cỏ ký hiộu V-681, '.V\ V-656, V-6, 1760 T irang 463 đến 465 t khai c ủ a xã c h í n h >àng Du y L ợ n g , (ri s ự H o n g Duy Hàn, xâ l Đố c ỏ n g T a n g , s ắc mụ c H o n g Đì n h úc VC t ì nh hình g i a o p h ậ n xã Vĩnh trị phù Nghĩa Hu n g V ả n b ả n n m 102 d ò n g ' + 36 + 31), mồi d ò n g đ ộ 10 chủ viết t r ên giấy tây kho 16,2 X 25 cm, d e ngày mg 10 t h n g n ă m C ả n h hunt! i h ứ 21 T trang 467 đến t r a n g 468 t khai c ủ a b a vỗn C h õ n nh, G i a o t hủy, Na m chân t huộc phủ Thiên i ràng V ả n b ả n g m 65 d ỏ n g l + 23) mỏi d ò n g k h o ả n g c h ữ , vicl irén giấy loai c ù n g khf> n h t r ôn Di r ởi văn n nàv có đ e t h n g n ă m C ả n h hưng i h ứ 21 Từ t r ang 69 đ ố n t r a n g 472 t khai h u y ệ n Thì anh, Phụ d ự c Dỏ n g q u a n t huộc Thái binh phủ V ă n b ả n c ủ n g viết n loại giấv n h t r ôn, n h n g gồm den 108 dòng (27 + 17 + 44 + 20), b a t r a n g d ă u ing hì nh mối d ò n g c h ữ , a n g cuối mỏi dòng D i vãn bả n , (V t 472, c ố ghi I ngày 12 Iháiig năm C ả n h h n g i 21 7/ C u ố i (V t p lại cỏn cỏ llìcni ba h i u t hu n ữ a , hai I r a n g 527, 528 : r a n g 527 t r c hết có b ứ c t h 24 dòng ( X 15 chủ") c D u - m i n h P h ứ c gửi lên C h a , s a u d ỏ lại có mội b ứ c t h ngán (7 (Jong X 15 d u r ) cat ccl ìisl Đ ộ n g c c h di e u nh Joseph de Moura (V thơn Chính vi; (V trang 528 l;ì b ứ c thu’ thay cà Kiên gửi VÍI-CƠ C c a m a n ỉ c (11 d ò n g X 15 chữ) Bú c ihư dâu khôn*» dê ngày lHáng, n h n g c h c ne t h u ộ c năm 1760 Hai b ứ c t h sau đêu viết vảo khoảng t h n g g i c n g n ă m C ả n h h n g X 21 : b ứ c 80 \ ic i ngày 24 h ứ c so viết ngày 26 C h i liệ u g iấ y , k h o g ia y d c u g iố n g c văn trước Đ e n đ â y lại ba l ậ p V-1092, V-1102 V-10O3 V - m ộ t c u ố n s c h n h ò , k h ò 12,3 X 16, c m, d y 173 t r a n g m ỗ i t r a n g k h o ả n g d ò n g X 10*12 c h ữ , g i ấ y g ă n n h g i ấ y vi ế t c h ữ n h o Đ y m ộ t c u ố n " k i n h c h o k è d ã rợc chị u le" T h e o ô n g L M Vé r i n a u d , phụ trách ỏr kho lưu t r c h o bici* i hì đ â y mộl n b n s o n t hảo v o năm 1765 V- 1102 c u ò n so nhỏ, khồ 10,4 X 15,2 cm, d y l c m8 T r o n g c u ố n so 47 h i ệ n c ó m ộ t v â n h n 17 t r a n g r i , m ỗ i t r a n g k h o ả n g d ò n g X 8, c h c ó n h a n d ề ■ c ứ ngũ i h n g nhi ngh i ộ m t h i ê n c h ú a chi đạo" V ã n bủn k h ô n g ghi ngày i h a n g , nh c ó t he c h ắ c r ằ n g mộ l tài liệu viết k h o ả n g 1786, vi t r o n g so có ill an c h o biẽ c u ố n so đ ợ c ghi c h é p v o n ă m C n h h n g , Bính ngọ V - h o n l o n g i o n g V - 1 VC m ặ t k h ò g i ấ y , c h ấ t l i ộ u g i ấ y c ủ n g n h c h i ề u Đây mộl so ghi ch ép Langlois khoảng 1705-17V7 Trong c u ố n nàv c ó mộ t vài văn b n d n g l ưu ý, như: 1/ “P h é p c h u n g hai V í t - v o c ho c ả nhà Đ C B t r o n g n c T u n g k i n g d i r ự c ( 18 a n g r i , mỏi i r a n g k h o n g 23 d ò n g , d ỏ n g k h o ả n g c hữ 2/ ' S c h dạy t hầ y t h u ố c , bà sinh c c b n đ o cỏ v ợ c h ồng, c h o bi ết ( c h a láy c c Irè VC p h â n l i nh hồn" : 14 t r a n g r i , t r a n g cỏ số d ò n g , s ổ clìử đề n h t r cn Dây mơi v ă n b ả n cỏ nói đ e n mặt t h u ố c i h a ng, n h n g chủ y ế u n ó i đ ế n t hủ l ục VC t ơn gi áo cliiím s óc ngutVi bẹnỉì T r ê n nói d c n c c văn hàn vãn xuôi vicl h ằ n g chir Q u ố c ngử C ò n n c u lín văn xi viết b ằ n g c h N ô m, thi lại c ò n c ó văn b ả n i h u ộ c n h ữ n g n a m lf»7(), 1676, ỉ 1692, 164)3, 1767, 17(>4>, 1771 G a n đ n g chí Nguyê n P h a n Oui i nu lịii c u n g t h e m c h o c h ú n e lôi hai v n h n k h o n g 1730-1732 : vản b ả n ký hi ệ u K.123U, N o 22 văn b ả n ký hiộu K 1230, No 225, vốn c ủ a k ho l ưu i r T r u n g l ả m t r u y ề n gi o n c n n h n g t h u ộ c hỏ Siv Thu* viộn q u ố c gia Pa r i s *4Ỉ T h ế n g h ĩ a hi ện nay, g i m ố c v on c ó đầy đủ l liộu, l ấ p k h o ả n g t r ố n g h n 150 n ă m (V g i ữ a , vtVị mộl mạ l đ t he nối d y đ ặ c C hi c ò n mơl k h o ả n g t r ố n g nh ò d ộ h M ẩ y n â m g ầ n đ â y sô c ô n g tr ì n n g p h p lịch s l i c n g Vi ội v a d i r c c n ẹ bò N h i c u hiẹn i ự n g k há i hú vị d ã đ ự c len, n h t ợ n g hay d ũ n g n h ữ n g , m ọ i, m ộ t irinVc đ ộ n g t ( t he kỷ 17), hi ệ n t ợ n g đ ù n g p h ô s o n g s o n g b c n c n h n h ữ n g , các, đ ù n e cà s o n g s o n g b ẽ n c n h cá ( đ a u th 19) v.v í5) C h ú n g lôi n g r ằ n g t r o n g mấ y t h ê kỷ v a q u a , (V t i c n g Vi ệt đ ã x ằ y xu t hế : d â n d n gi ả m b l s ố l ợ n g hu t ( m ấ t p h ô , m ẵ t cà và, th ay t h y ), n h n g I thcri c ũ n g d ă n d â n dị n h hì nh r õ c h ứ c n ă n g h t ừ, t h e o hưíVng c h u y ê n môn h ỏ a cl ( n h ữ n g , MỌI m ộ t c h u y c n s a n g c h u y ê n d ù n g d a n h ngữ; l c h ra, v a d ối l ậ p vớ v a đối l ậ p V('ri vữa .) V i n h ữ n g vãn b ả n v a Um đ ợ c , r ỏ r n g c h ú n g ta có t 48 c n h i u c h ỗ d ự a m i ( n g c ả n h m»V| srt I1ỘU m«V|) c ỏ I h ỉ g i ü p c h ú n g l a h l £ u r ỏ h n , ĩ ắc h n ve c c hiộn t ợ n g trên, xu the Iren N h n g k h ô n g cỏ t hế Troni» cAc văn hàn vừa giổi (hiệu t r ê n đây, thi nh t h o ả n g lại cỏ t he g ậ p c n h ữ n g hiên l ợ n g moi , mà ironụ Sớt/í ĩồ saĩĩịỉ c h é p t c việc c ủ n g t r o n g P h c p g i n g t m tigủy c h ú n ẹ ta c h a hao n‘ìờ l ừng gặp MỘI ví du : t lioa troQg hai c ủ a xã Vi nh tri, ph ủ Nghi;i h n g (V-íiS1), trang 463*465, C n h h n g 21) Đá y t d ứ n g t n r ó c d a n h t người , dù ng dc diên đạt so nhicu, g i ố n g nhu (V l i ống hi ộn đ i híỉv p h liffng Viội lừ thê kỷ 19 tr ví Iruức : Ví dụ : - h o a ilíâv lủ MỊiròì u ? - x i n h o a tlìầv c ố l i cho chúng tói d ựt ' hic Ị • chúng (ôi tltấv h o a n g i ấ y n ó i !/ Iờ’1 ct hỉ g còi T r o n g vãn bàn c h ú n g tòi uậrp thãy 22 lần h o a d ù n g với ý nghĩ a ;rén N h n g t r o n g v n có các, dối lập với hoa c h cúc d ù n g nói tiến m ngưcVi q u e n t h u ộ c cỏn ho a lliì d ù n g nói đơn nhúng n g i nuri đ ế n t \ a , n g i : h a hẽ q u e n bi ết So s ánh : hoa (hay có d a ihư lừ đ ế n , xin h o a lỉiìiy nỏi c h o t hà , c ù n g đ a t h r a c h o thay c h ú n ụ tói Có ihc nuhĩ r a n g l i ế n g Viộl hay íl c ú n g (V t i ế n g đ ị a p h n g vùng Nghĩ a hunii hoi ữ,ìờ h o a t d ù n g đề đạl ý nghi a số n h i c u với sắc thãi le phép, lịch sự, gan găn n h quý t r o n g quý ngài» vị hi ộn N h n g c ổ nhi ê n, tất nhửnii di eu vừa nói c n dây cúng mứi chi vài l(Yi gi ới I s bọ , có t í n h chất gựi mỏr han díìu Đ ú n g Irưóc kho l l iệu v a nuri tìm đ ự c này, việc irưcVc mat c ủ a c h ú n g la (xác mi nh, công bo miêu tà, d ối c h i ê u ) v ẫ n c ỏ n ctSng viộc k há n ặ n g r»c» đòi hỏi nhicu cơng sức \ «I nhicu ihì gi ò\ CHU THÍCH M) Xin x e m N V Xtan-kê-vích : Một vài suy nghỉ b c ầ u việc n g h iê n c ứ u p h p lịch s ti ên g Việt (Ngôn ngữ, 1978, s ố 4) (2) S d ĩ c h ú n g d ợ c vào làm việc kho lưu trữ n h ò • có s ự giớ i thiệu cá c ô n g Ph Langlet, Y Hervouet nhờ có s ự tận tinh giúp dỏ' cá c L M J Verinaud, L M Cl Lange Nhàn ơây, chủng tơi xin tỏ lòi c h ằ n thành n c h ú n g *3 ' Về n h â n danh, địa danh, tên c h ứ c vụ gìửa vồn t h n g k h ô n g c ó h ỗ n g nhất, viết th ê này, viết th ế khác Chúng c h ủ t r n g vẳn è 'ên n h tro ng bàn g ố c , d ề tiện bề tra cứu í4) Hai vần bàn nằm tập Manuscrits en langue c o c h i n c h i n o i s e relatifs M is s io n s é t r a n g è r e s en Conchinchine et Cambodge, 1730-1732 Dòng c h ỉ tể n Phan Quan g d ã in Paris đ e m trao lại cho c h ủ n g tôi, c h ú n g xin I thành c m ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: DSpace at VNU: Về một số văn bản văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ thế kỷ 17-18 hiện còn lưu giữ được ở Paris, DSpace at VNU: Về một số văn bản văn xuôi viết bằng chữ quốc ngữ thế kỷ 17-18 hiện còn lưu giữ được ở Paris

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn