BÁO cáo THỰC tập: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao

75 129 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2017, 08:14

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài2. Mục tiêu nghiên cứu3. Phạm vi nghiên cứu4. Vấn đề nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu6. Kết cấu đề tàiChương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC1.1. Khái niệm và vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức1.1.1. Một số khái niệm cơ bản1.1.2. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng công chức1.2. Mục tiêu, đối tượng của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức1.3. Nội dung , hình thức và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức1.3.1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức1.3.2. Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức1.3.3. Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức1.4. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức1.5.1. Yếu tố bên trong1.5.2. Yếu tố bên ngoàiChương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ KIÊN LAO2.1. Khái quát chung về Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao2.1.2. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế xã hội của Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao2.2. Đặc diểm dội ngũ cán bộ, công chức ở Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao2.2.1. Trình độ chuyên môn2.2.2.Trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý nhà nước2.2.3. Tin học, ngoại ngữ2.2.4. Độ tuổi, giới tính2.3.Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao2.3.1. Căn cứ pháp lý của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức2.3.2. Hình thức, nội dung của đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao2.3.3.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao2.3.4. Kết qủa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND xã Kiên Lao giai đoạn 201220152.4. Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở UBND xã Kiên Lao2.4.1.Những thành tựu2.4.2.Những hạn chế2.5. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao2.5.1. Nguyên nhân của những thành tựu2.5.2. Nguyên nhân của những hạn chếCHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ KIÊN LAO3.1. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của xã Kiên Lao3.1.1. Giải pháp chung3.1.2. Giải pháp cụ thể3.2. Một số khuyến nghị3.2.1. Đối với UBND xã Kiên Lao3.2.2. Đối với bản thân cán bộ, công chức của UBND xã Kiên Lao3.2.3. Đối với cán bộ, công chức phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡngKẾT LUẬNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy Ban Nhân Dân xã Kiên Lao” nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Lời xin chân thành cảm ơn đến thầy cô giáo Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, đặc biệt Quý thầy, cô Khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tận tình dạy dỗ kiến thức kỹ chuyên ngành quản trị nhân lực Bên cạnh tơi xin cảm ơn ban lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng chức, viên chức Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành tốt đợt thực tập quan hoàn thiện báo cáo Tơi xin chân thành cảm ơn! Kiên Lao ngày 25 tháng 08 năm 2016 Sinh viên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm vai trò cơng tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.2 Mục tiêu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.3 Nội dung , hình thức phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 1.3.1 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 1.3.2 Các hình thức đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3.3 Các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 1.4 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.5.1 Yếu tố bên 1.5.2 Yếu tố bên ngồi Chương THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ KIÊN LAO 2.1 Khái quát chung Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 2.1.2 Đặc điểm điều kiện tự nhiên đặc điểm kinh tế - xã hội Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 2.2 Đặc diểm dội ngũ cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 2.2.1 Trình độ chun mơn 2.2.2.Trình độ lý luận trị trình độ quản lý nhà nước 2.2.3 Tin học, ngoại ngữ 2.2.4 Độ tuổi, giới tính 2.3.Thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 2.3.1 Căn pháp lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức 2.3.2 Hình thức, nội dung đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 2.3.3.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 2.3.4 Kết qủa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao giai đoạn 2012-2015 2.4 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 2.4.1.Những thành tựu 2.4.2.Những hạn chế 2.5 Nguyên nhân thành tựu hạn chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 2.5.1 Nguyên nhân thành tựu 2.5.2 Nguyên nhân hạn chế CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND XÃ KIÊN LAO 3.1 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Kiên Lao 3.1.1 Giải pháp chung 3.1.2 Giải pháp cụ thể 3.2 Một số khuyến nghị 3.2.1 Đối với UBND xã Kiên Lao 3.2.2 Đối với thân cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 3.2.3 Đối với cán bộ, công chức phụ trách hoạt động đào tạo, bồi dưỡng KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND CBCC ĐTBD CNH-HĐH CCHC NNL Uỷ ban nhân dân Cán bộ, công chức Đào tạo bồi dưỡng Công nghiệp hố, đại hố Cải cách hành Nguồn nhân lực PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nguồn nhân lực vấn đề cấp bách doanh nghiệp, khối quan nhà nước trình CNH – HĐH đất nước, phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế khu vực quốc tế nước ta cần đến đội ngũ nhân lực có đủ lực, phẩm chất, trình độ, chun mơn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ đặt ra.Tuy nhiên, trước yêu cầu tình hình mới, đăc biệt cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển tiên tiến, mà nguồn nhân lực nước ta chưa đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp đại bộc lộ nhiều yếu hạn chế Đội ngũ CBCC nước ta phần lớn đào tạo , bồi dưỡng trưởng thành thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chiến tranh Vì vậy, để có đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ điều kiện phát triển kinh tế thị trường phải tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ cán bộ, công chức, nước ta lực lượng nòng cốt máy hành Nhà nước, đóng vai trò quan trọng, cơng bộc dân, người thực thi sách Nhà nước, người đại diện cho quyền lợi nhân dân Và thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều mối quan hệ thiết lập, có nghĩa gia tăng khối lượng vấn đề, công việc cần nghiên cứu Cán bộ, Cơng chức, viên chức người phải đóng góp sức vào cơng phát triển đất nước Đào tạo, bồi dưỡng CBCC đóng góp vai trò quan trọng việc nâng cao trình độ, lực thực thhi công việc c chủa công chức đáp ứng ngày cao yêu cầu công tác lãnh đạo, đạo, tổ chức thực hoàn thành thắng lợi nghiệp CNH-HĐH đất nước, phát triển kinh té thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy đề tài qua tìm hiểu thực tế, thiết nghĩ với trình độ chun mơn lực làm việc cán bộ, công chức xã Kiên Lao cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nhiệm vụ cần thiết, cần quan tâm nữa, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác Chính tơi định chọn đề tài “ Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao” để làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Đưa sở lý luận chung đào tạo, bồi dưỡng cần thiết vấn đề đào tạo, bồi dưỡng áp dụng thực tiễn - Khảo sát thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Kiên Lao - Chỉ kết đạt mặt hạn chế cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC xã Kiên Lao Phân tích nguyên nhân hạn chế ưu điểm Trên sở lý luận khảo sát thực tiễn đó, Có thể đưa nhận xét khách quan công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Kiên Lao, mặt đạt hạn chế ngun nhân tồn Từ đưa đề xuất số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND xã Kiên Lao Phạm vi nghiên cứu Phạm vi mặt thời gian: giai đoạn từ 2012 - 2015 Phạm vi mặt không gian: Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao Phạm vi mặt nội dung: đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao Vấn đề nghiên cứu Đề tài đào tạo, bồi dưỡng nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, đề tài khơng phải mang tính thời Đến có nhiều cơng trình cơng bố góc độ, khía cạnh, hình thức thể khác đăng tải số sách, báo, tạp chí trung ương địa phương như: ThS Nguyễn Thanh Hiên- TUV Trường trị Nghệ An “Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ- Lý luận phải gắn với thực tiễn” Với đề tài tác giả nêu sở lý luận, nêu ưu điểm hệ thống sở đào tào tạo, bồi dưỡng cán từ tỉnh đến huyện củng cố, thực liên kết công tác quản lý tổ chức thực đao tạo, bồi dưỡng lý luận trị, trình độ chun mơn nhằm nâng cao trình độ, chất lượng, lực thực nhiệm vụ đội ngũ cán lãnh đạo góp phần nâng cao hiệu hoạt động hệ thống từ TW đến địa phương Ngoài tác giả nêu hạn chế công tác ĐTBD cán số nơi chưa đồng số lượng, chất lượng cấu chưa sát hạch, chưa gắn với nhu cầu sử dụng cán quan, đơn vị; chương trình tài liệu chậm đổi mới, thiếu cập nhật thông tin, kiến thức mới; kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh vực, kỹ lãnh đạo, kỹ hành chính, thái độ ứng xử làm việc Tuy nhiên tác giả chưa đưa giải pháp khắc phục nguyên nhân hạn chế ThS Đỗ Hải Long(2013) “Cơng tác đào tạo CBCC Ủy ban nhân dân Quận Hà Đông” Với đề tài này, tác giả hệ thống sở lí luận chủ yếu cơng tác đào tạo CBCC nói chung đào tạo CBCC Quận Hà Đơng nói riêng, nghiên cứu , tìm hiểu đánh giá cơng tác đào tạo CBCC UBND Quận từ nêu lên điểm cần phát huy, hạn chế công tác đào tạo CBCC, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế Tuy nhiên, cơng trình đề cập đến khía cạnh đào tạo CBCC mà chưa khái quát đào tạo nhân lực tồn UBND Quận Hà Đơng Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thơng tin: Để có tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu, thời gian thực tập UBND xã Kiên Lao thu thập, tìm hiểu thơng tin tổ chức qua báo cáo tổng kết CBCC phòng ban quan; qua Quy định pháp luật CBCC, Quyết định, công văn, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC quan để nghiên cứu viết báo cáo, tham khảo số giáo trình Quản trị nhân lực tìm kiếm thông tin mạng Internet - Phương pháp quan sát: Qua hai tháng thực tập quan, vừa nghiên cứu thông tin vừa chủ động quan sát vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu Bên cạnh quan sát thái độ, phong cách khả làm việc CBCC quan Qua tơi thu thập thơng tin mới, bổ sung vào tài liệu nghiên cứu - Phương pháp so sánh, thống kê: việc so sánh liệu năm UBND để đánh giá thực trạng vấn đề Thống kê số liệu đưa đánh giá đặc trưng đối tượng nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: Là phương pháp thực nhằm thu thập số liệu cụ thể xác từ phòng ban UBND xã Dựa vào bảng báo cáo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm Từ tổng hợp, so sánh năm dùng số tương đối tuyệt đối để đưa nhận xét đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu UBND xã Kiên Lao Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, lời cảm ơn, danh mục từ viết tắt, phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, đề tài bao gồm chương: Chương Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức UBND xã Kiên Lao Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao Chương Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1 Khái niệm vai trò cơng tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.1.1 Một số khái niệm a, Khái niệm Cán Chúng ta có nhiều văn đề cập đến công chức, công vụ gần ngày 13/11/2008, kỳ họp thứ Quốc hội khóa XII thơng qua Luật cán bộ, cơng chức Theo quy định này: “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữu chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” [8,tr.10] Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; công chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thu thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” b, Khái niệm Công chức Theo Điều Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định công chức sau: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào nghạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm qua đạt thành tựu do: Thứ nhất, Được quan tâm đạo sâu sát Uỷ ban nhân dân huyện việc xây dựng triển khai thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC đầu tư kinh phí kịp thời linh hoạt cho công tác ĐTBD cán bộ, công chức Thứ hai, Nhận thức đội ngũ CBCC công tác đào tao, bồi dưỡng trọng, nên chất lượng công tác ĐTBD ngày nâng cao, tự giác nghiên cứu kỹ năng, chun mơn nghiệp vụ lý luận trị Thứ ba, Làm tốt công tác tuyển dụng đánh giá CBCC Công tác tuyển dụng thực nghiêm túc yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng chất lượng đầu vào CBCC Có phối hợp chặt chẽ Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao với UBND huyện Lục Ngạn Trung tâm bồi dưỡng trị việc xây dựng triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2.5.2 Nguyên nhân hạn chế Với tồn hạn chế nêu trên, thấy cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Kiên Lao chưa đảm bảo chất lượng Có nguyên nhân chủ quan nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân chủ quan Thứ nhất, Về mặt nhận thức phận nhỏ đội ngũ CB,CC chưa nhận thức trách nhiệm việc thực nhệm vụ đào tạo, bồi dưỡng chưa nhận thấy hết vai trò ý nghĩa cơng tác ĐTBD Công tác ĐTBD không trách nhiệm học tập nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ mà nghĩa vụ nâng cao chất lượng thực thi công vụ Động không rõ ràng dẫn đến chất lượng ĐTBD không cao, không đáp ứng nhu cầu công việc thực tế mục tiêu đặt Thứ hai, Sự lãnh đạo thủ trưởng quan, đơn vị thờ cơng tác ĐTBD Khơng quan tâm xem xét nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC 56 không tạo điều kiện thuận lợi cho CBCC đào tạo, không quan tâm đến chất lượng đội ngũ cử đào tạo trở xem họ có thực cơng việc tốt trước sau đào tạo khơng Nếu khơng có quan tâm khơng thể tạo động lực cho người cử đào tạo Thứ ba, Chất lượng giảng viên chưa đồng đều, số giảng viên chậm đổi phương pháp giảng dạy, không phát huy tính tích cực chủ động học viên Thứ tư, Các cán bộ, công chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng thiếu số lượng yếu kiến thức, kỹ để hoàn thành nhiệm vụ Thực trạng cho thấy cán bộ, công chức chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình đào tạo, bồi dưỡng Việc triển khai kế hoạch mang tính hình thức, chưa trọng quản lý, đảm bảo chất lượng Hầu hết khóa học chưa tiến hành kiểm tra, đánh giá; không rút học kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng thời gian sau Một số cán bộ, cơng chức có nhiệm vụ quản lý lớp học chưa tận tâm, trách nhiệm, không theo sát để quản lý hỗ trợ việc dậy học lớp  Nguyên nhân khách quan Thứ nhất, Hệ thống văn đạo công tác đào tạo , bồi dưỡng nhiều bất cập, thiếu tính đồng bộ.Các văn hướng dẫn thiếu, chưa đồng nên tồn nhiều vấn đề dẫn đến việc xây dựng kế hoạch chọn đối tượng ĐT, BD nhiều vướng mắc Chính sách tài phục vụ cho cơng tác ĐTBD chậm sửa đổi chưa phù hợp với tình hình thực tế, dẫn tới việc sử dụng khơng hiệu quả, lãng phí Thứ hai, Nội dung, chương trình đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, chưa phù hợp với đối tượng, chưa sâu vào việc rèn luyện kỹ nghiệp vụ, hay trùng lặp, trọng tới đầu vào mà không trọng đầu dẫn tới tình trạng CBCC lúng túng thực công việc thực thi công vụ 57 Thứ ba, Phương pháp đào tạo UBND thiên nặng lý thuyết, theo chiều hướng chiều, có trao đổi ngược chiều, trao đổi thảo luận, tập thực hành hạn chế Phương thức tổ chức lớp học phương pháp giảng dạy lạc hậu, khơng theo kịp đổi nhu cầu thực tế Tiểu kết chương Chương tơi trình bày vấn đề chính: Giới thiệu tổng quan UBND xã Kiên Lao(chức năng, nhiệm vụ, thành tựu đạt được, cấu tổ chức); phân tích thực trạng số lượng chất lượng CBCC UBND xã Kiên Lao tính tới thời điểm 31/12/2015 khía cạnh: Cơ cấu CBCC theo độ tuổi, trình độ học vấn, chun mơn nghiệp vụ, lý luận trị, trình độ tin học, ngoại ngữ…Đặc biệt, nội dung trọng tâm tơi trình bày chương thực trạng ĐT BD cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao giai đoạn 2012 - 2015 với nội dung: Đối tượng, hình thức, phương pháp, nội dung chương trình đào tạo, quy trình đào tạo Trên sở thực trạng số liệu thu thập từ Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao, đưa nhận xét ưu, nhược điểm hoạt động ĐTBD, nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng tới ĐTBD, từ đưa khuyến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ĐTBD chương 58 Chương Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao 3.1.1 Giải pháp chung Một là, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ, quyền, ban ngành có liên quan công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Các cấp uỷ, quyền, ban ngành có liên quan cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trị, dự báo tình hình để đạo xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán trước yêu cầu thời kỳ Đổi công tác quản lý đào tạo theo hướng kế hoạch hoá, quy chế hoá quy trình hố sở quy định học tập bắt buộc (Trong thời hạn bổ nhiệm nhiệm kỳ phải tham gia bồi dưỡng với nội dung số quy định, khơng hồn thành khơng xem xét bổ nhiệm tái cử) Trước mắt, năm 2012, cần ban hành quy định học tập bắt buộc cán bộ; quy chế quản lý, sử dụng cán sau đào tạo, bồi dưỡng quy chế quản lý bồi dưỡng, học tập nước Hai là, Xây dựng thực tốt quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng sát với tình hình thực tế, từ số lượng, cấu, tuổi, giới tính, thâm niên cơng tác phù hợp với thực trạng, lực, sở đào tạo, bồi dưỡng, khả kinh phí 59 Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán tuân thủ bước trình thực Trong tổ chức thực cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kế hoạch quy trình mở lớp (đặc biệt quản lý lớp học, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, theo dõi sau khoá học) đồng thời phối hợp chặt chẽ phận quản lý đào tạo, bồi dưỡng Ban Tổ chức Thành uỷ, Sở Nội vụ với Trường Chính tỉnh, huyện đơn vị tổ chức bồi dưỡng cán bộ, công chức Ba là, Đổi nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp Về nội dung: Nội dung bồi dưỡng gồm lý luận trị nhóm kiến thức hành chính, kinh tế, văn hoá, khoa học quản lý phù hợp với lĩnh vực công tác Kết cấu nội dung giảm bớt phần lý thuyết, tăng nội dung ứng dụng, chuyên đề tình thực tiễn gắn với cơng việc đảm nhiệm người cán Tăng tỉ trọng môn quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, tâm lý học quản lý, nghiệp vụ công tác dân vận Về chương trình: Xây dựng phát triển chương trình bồi dưỡng theo chức danh cán lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng tiền bổ nhiệm Kết hợp chặt chẽ chương trình đào tạo với chương trình bồi dưỡng, giảm bớt thời gian đào tạo, tăng thời gian bồi dưỡng theo chức danh cán lãnh đạo, quản lý Về hình thức: Bố trí thời gian phù hợp với nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường tổ chức khố học hình thức tập huấn, hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm huy động tham gia tích cực học viên Chuyển từ bồi dưỡng sang bồi dưỡng rèn luyện kỹ lãnh đạo, quản lý theo u cầu cơng việc người học, khuyến khích học viên tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện Về phương pháp: Chuyển từ phương thức giảng sang phương thức nghiên cứu trao đổi lẫn nhau, tham gia giải tình Mỗi giảng nên giành thời gian trao đổi, tranh luận, đối thoại giảng viên học viên Hiện lớp đào tạo, bồi dưỡng thường đơng học viên Có thể vận dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy tích cực giảng như: phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn chuyên gia, phương pháp trao đổi nội dung, phương pháp đàm thoại trước cơng chúng, hỏi đáp, làm việc nhóm, tự nghiên cứu trình bày 60 Bốn là, Xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đảm bảo số lượng nâng cao chất lượng Xây dựng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị đạt chuẩn phấn đấu đến năm 2017 có 50% giảng viên trình độ thạc sỹ trở lên Thực kế hoạch cử giảng viên nghiên cứu thực tế thường xuyên Khuyến khích việc tự học nâng cao trình độ chế, sách cụ thể Hằng năm, cần tuyển chọn sinh viên giỏi có kế hoạch bồi dưỡng họ trở thành giảng viên Coi trọng đội ngũ giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên mời giảng theo chuyên đề Về bản, giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên vừa có trình độ, kiến thức, lực, vừa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn họ cán lãnh đạo, quản lý, cần bồi dưỡng thêm phương pháp giảng dạy, đặc biệt phương pháp giảng dạy tích cực Tỉ lệ giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên tham gia chương trình bồi dưỡng nên bố trí hợp lý để đảm bảo công tác bồi dưỡng hiệu Tổ chức quản lý đội ngũ báo cáo viên theo Quy chế tổ chức hoạt động báo cáo viên Uỷ ban nhân dân huyện đề Năm là, Tăng đầu tư kinh phí, sở vật chất Tiếp tục đầu tư kinh phí, sở vật chất bước đại hoá hệ thống giảng đường, hội trường, thư viện, thiết bị dạy học sở đào tạo đẻ nâng cao hiệu học tập học viên Đầu tư kinh phí, tăng cường sở vật chất cho trung tâm huyện xây dựng mơ hình đạt chuẩn Hằng năm dành 1% ngân sách UBND xã chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã Xây dựng chế phân bố nguồn kinh phí đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Chủ động thực mục tiêu đào tạo bồi dưỡng theo phân bổ Trung ương năm bảo đảm chất lượng Trước mắt, xúc tiến mở số lớp ngắn hạn trường đại học mở liên kết sở thực Nội dung chủ yếu tập trung vào vấn đề quản lý công, hành cơng, quản lý mơi trường, cơng nghệ 61 thông tin quản lý Chấm dứt việc cử cán đào tạo, bồi dưỡng Tỉnh, thành phố, thực chất nhằm mục đích du lịch gây lãng phí, tốn Sáu là, Quản lý chặt chẽ chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đề cao tính chủ động, tích cực, tự bồi dưỡng, rèn luyện cán Thực thường xuyên, nghiêm túc việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng theo quy định Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5-3-2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Việc đánh giá kết đào tạo, bồi dưỡng cần thực nghiêm túc, học viên đóng góp ý kiến tổ chức lớp học, nội dung, chương trình, chất lượng giảng dạy giảng viên, sở vật chất phục vụ Tăng cường mối quan hệ cấp ủy Đảng cử cán bộ, công chức học sở đào tạo, ban tổ chức; theo dõi chất lượng sau khoá học để khắc phục kịp thời hạn chế Kiên khơng bố trí, đề bạt cán khơng hồn thành nhiệm vụ học tập Đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, tự bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, công chức 3.1.2 Giải pháp cụ thể a, Giải pháp phía UBND xã Kiên Lao Một là, Hoàn thiện sở, vật chất, trang thiết bị Tăng cường quan tâm dành nguồn kinh phí để đầu tư vào hồn thiện sở vật chất cung cấp trang thiết bị cho phòng học Uỷ ban nhân dân xã UBND huyện Đối với trung tâm đào tạo trường trị, trung tâm giáo dục thường xun cần có kế hoạch đầu tư cải tạo, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị dạy học để trung tâm thực tốt công tác ĐTBD theo chức năng, nhiệm vụ giao Hai là, Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC Cần có phối hợp ban, ngành đồn thể UBND xã Kiên Lao UBND huyện Lục Ngạn xây dựng chế phối hợp nhịp nhàng từ việc xây dựng 62 kế hoạch, chiêu sinh, mở lớp đến việc quản lý, đánh giá khoá ĐTBD Đào tạo nâng cao đội ngũ quản lý am hiểu sâu sắc thể chế, sách, văn quy phạm pháp luật cơng tác ĐTBD Từ họ nắm vững thực tốt công tác quản lý từ quy trình kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cách hiệu Ba là, Đổi nội dung chương trình, giáo trình tài liệu phục vụ giảng dạy Hiện nhu cầu ĐTBD lớn, nội dung, chương trình đào tạo chưa đap ứng nhu cầu thực tế Các chương trình, nội dung trùng lặp, chồng chéo, kéo dài, chưa có cập nhật đổi Vì cần đổi nội dung bám sát với tình hình cơng việc thực tiễn, mang tính ứng dụng cao nhằm nâng cao lực đội ngũ CBCC Bên cạnh nội dung, chương trình phương pháp đào tạo quan trọng việc định chất lượng trình đào tao Phương pháp đào tạo kết hợp giảng viên học viên trình học nhằm dạt mục tiêu cuối hoạt động ĐTBD Bốn là, Hoàn thiện chế độ, sách hỗ trợ ĐT BD Làm tốt sách Nhà nước CBCC tham gia ĐTBD quan quản lý, sử dụng, bố trí thời gian kinh phí theo quy định, hưởng nguyên lương, hỗ trợ phụ cấp thời gian ĐTBD, khen thưởng kết xuất sắc ĐTBD Từ sách khuyến khích cho đội ngũ CB CC không ngừng học hỏi, làm việc hiệu nâng cao lực, chuyên môn nghiệp vụ cơng tác Đối với đội ngũ giảng viên UBND xã xem xét thường xuyên quan tâm có sách hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ giảng dạy Năm là, Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Cơ sở ĐTBD cần đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên thông qua việc lựa chọn giảng viên chuyên môn cao, phù hợp với nội dung chương trình ĐT 63 BD Xây dựng đội ngũ giảng viên nhiệt tình, say mê nghề nghiệp, thường xuyên bồi dưỡng cho họ cách toàn diện chuyên môn đạo đức nghề nghiệp b, Giải pháp phía Cán bộ, cơng chức Một là, Nâng cao nhận thức đội ngũ cán công chức xã vai trò, tầm quan trọng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Việc nhận thức đắn sở xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể đào tạo, bồi dưỡng địa phương Hai là, Mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp UBND xã Kiên Lao nhằm trang bị, củng cố nâng cao kiến thức, lực thực tiễn, điều hành thực thi công vụ Do đó,hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải kết hợp trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năngvà nghiệp vụ sở Tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ công tác, ưu tiên kỹ cán bộ, công chức yếu giao tiếp, tiếp dân, tham mưu, đề xuất giải công việc, soạn thảo văn 3.2 Một số khuyến nghị 3.2.1 Đối với Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao Thứ nhất, UBND xã Kiên Lao cần tăng cường cơng tác, kế hoạch bố trí CBCC đào tạo, bồi dưỡng nhanh chóng kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn UBND huyện cần có văn pháp lý cụ thể riêng biệt công tác đào tạo CBCC để làm sở, định hướng cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng xã Kiên Lao Thứ hai, Việc đào tạo bồi dưỡng CBCC nhà nước cần tiến hành theo tiêu chí, chuẩn mực ngạch công chức danh cán quản lý Nhà nước ban hành nhằm khắc phục kiếm khuyết thiếu hụt kiến thức để đảm bảo cho CBCC thực thi công vụ có hiệu Thứ ba, Cần củng cố, đầu tư trang thiết bị sở vật chất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Đây việc quan trọng, sở vật chất có tốt đáp ứng trình thực đào tạo mang lại hiệu cao cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Thứ tư, Cần phải xây dựng, nội dung, chương trình giảng dạy, phương pháp 64 đào tạo phù hợp với loại đối tượng cán bộ, công chức Thứ năm, Cần phải xác định nguồn kinh phí hợp lý phân bổ nguồn kinh phí hiệu cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để từ nguồn kinh phí đảm bảo cho việc đào tạo bồi dưỡng CBCC để tránh sử dụng lãng phí khơng hiệu Thứ sáu, Cần kiểm tra chặt chẽ việc học cán bộ, công chức tránh việc nghỉ học nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng Thứ bảy,Uỷ ban nhân dân xã Kiên Lao cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá CBCC cử đào tạo, bồi dưỡng để từ đánh giá chất lượng cán bộ, công chức 3.2.2 Đối với Cán bộ, công chức Thứ nhất, Cán bộ, công chức cần ý thức tầm quan trọng vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ nhằm giúp thân đáp ứng yêu cầu công việc hiên tương lai, cán bộ, cơng chức cần thực nghiêm túc cử đào tạo nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ Thứ hai, Cán bộ, cơng chức cần xóa bỏ tâm lý “học để có cấp chứng chỉ” để lấy làm sở cho việc trụ lại vị trí quan Mà thân người cán bộ, công chức cần phải nhận thức rõ đào tạo phải làm gi? Sau thu gì? đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao lực, để phục vụ cho công việc, phục vụ cho nhân dân Thứ ba, Khi quan cử đào tạo, bồi dưỡng người cán bộ, cơng chức phải nghiêm túc học tập, chấp hành quy định xem hội để phát triển thân nêu cao tinh thần học tập mình, để từ nâng cao lực để thực cho công việc nhiệm vụ giao 3.2.3 Đối với cán bộ, công chức phụ trách quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng 65 Những người phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Kiên Lao cần phải bố trí, xếp cơng việc cách hợp lí khoa học để tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng sâu chun mơn cách thuận lợi Đồng thời thân họ cần phải ý thức tự giác, tìm tòi, sáng tạo chủ động qua trình học tập để nâng cao chun mơn cho thân Những người phụ trách không chủ thể thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng mà người trực tiếp phân bổ việc sử dụng nguồn quỹ Phát triển đào tạo, bồi dưỡng nên họ cần phải công khai khoản thu, chi sử dụng Quỹ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Những người phụ trách phải xây dựng biểu mẫu hướng dẫn phòng ban, đơn vị sở xây dựng vị trí việc làm tiêu chuẩn thực cơng việc cho vị trí việc làm để phòng ban, đơn vị thực dễ dàng theo yêu cầu cấp Đồng thời, họ cần phải thiết kế kiểm tra trắc nghiệm nhanh đứng làm chủ thể tổ chức buổi tun truyền, giảng giải mục đích vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Những người phụ trách mời chuyên gia làm chủ thể bồi dưỡng kỹ xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, cơng chức tìm kiếm, xây dựng tình cụ vào tình hình sử dụng nguồn CBCC Tiểu kết chương Trên sở phân tích mặt mạnh, hạn chế hoạt động ĐTBD cán bộ, công chức UBND xã Kiên Lao nêu chương 2, chương tập trung vào đề xuất khuyến nghị cụ thể để nhằm nâng cao hiệu hoạt động ĐTBD Các giải pháp bao gồm: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; Đổi hình thức, nội dung, phương pháp đào tạo; Hoàn thiện sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập; Tăng cường công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC; Đổi nội dung chương trình, giáo trình tài liệu phục vụ giảng dạy; Hồn thiện chế độ , sách hỗ trợ ĐTBD Đối với giải pháp cần thực triệt để cần kết hợp đồng giải pháp, cần có phối hợp 66 chủ thể liên quan, đặc biệt quan quản lý quan sử dụng CBCC, sở ĐTBD, học viên nhằm đảo bảo hiệu cao Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CBC, thân xin đưa số khuyến nghị quan cá nhân CBCC cử đào tạo, bồi dưỡng Những khuyến nghị tơi hy vọng giúp ích phần đem lại hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND xã Kiên Lao KẾT LUẬN Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhu cầu cấp thiết công đổi cải cáh hành tồn diện đất nước Theo nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương đảng khoá VIII xác định : “Xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất lực yếu tố định chất lượng máy nhà nước” Đối với công tác ĐTBD, nghị xác định rõ: CBCC nhà nước cần phải ĐTBD kiến thức tồn diện, trước hết đường lối trị, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội” Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng xác định tiếp tục đổi công tác cán bộ: “ Xây dựng đội ngũ CBCC, VC có đạo đức phẩm chất tốt, 67 có lĩnh trị, có tính chuyên nghiệp cao, tận tuỵ phục vụ nhân dân” Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ CBCC Đại hội xác định : “Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC lĩnh trị, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, đạo, điều hành quản lý nhà nước”[14] Những đề nêu có vai trò đặc biệt quan trọng việc thực hoạt động ĐTBD Để thực nhiệm vụ to lớn đó, đòi hỏi nỗ lực cao đảng quyền nhân dân, vai trò đặc biệt thuộc đội ngũ CBCC việc xây dựng hoạch định chế sách thu hút đầu tư, CCHC Đội ngũ CBCC nước nói chung UBND xã Kiên Lao nói riêng hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, phận đào tạo qua trường lớp, chủ yếu thời kỳ kinh tế tập trung bao cấp Vì năm qua công tác ĐTBD nước ta đạt kết đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng làm việc cán bộ, cơng chức quan hành nói chung tỏ chức khác nói riêng, góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội Bên cạnh tồn hạn chế định đòi hỏi Đảng nhà nước ta cần có giải pháp khắc phục hạn chế, yếu hoạt động ĐTBD để góp phần thực mục tiêu cải cách hành Thơng qua báo cáo tốt nghiệp: “Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao” hy vọng giúp người hiểu công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tổ chức nói chung quan hành nhà nước nói riêng, vai trò ĐTBD quan trọng tồn phát triển tổ chức Qua cho thấy thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao, hạn chế tồn Đồng thời tơi xin đưa giải pháp khuyến nghị công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Mong rằng, giải pháp góp phần tích cực việc nâng cao hiệu hoạt động quản trị 68 nhân lực nói chung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nói riêng Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao Nhưng trình độ lý luận thời gian nghiên cứu hạn chế, báo cáo đưa phân tích, ý kiến bước đầu, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo để báo cáo tốt nghiệp tơi hồn thiện mặt lý luận thực tiễn Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến thầy, cô giáo khoa Tổ chức Quản lý nhân lực cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân xã Kiên Lao giúp đỡ hồn thành báo cáo tốt nghiệp 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Trần Kim Dung (2009) Giáo trình quản trị nhân lực (Tái lần thứ 7) NXB Thống kê Hoàng Mạnh Đoàn(2009), “ Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán nghiệp vụ tổ chức”, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 11/2009 Nguyễn Vân Điềm Nguyễn Ngọc Quân(2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Tô Tử Hạ(2003),” Từ điển hành chính”,NXB Lao động- Xã hội, Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, Kỳ họp thứ ngày 13-11-2008, Luật Cán công chức, Hà Nội Nguyễn Hữu Thân (2010), Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Lao động _ xã hội Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg ngày 15/02/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2006-2010 Quyết định 161/2003/QĐ- TTg ngày 04/08/2003/của Thủ tướng phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Quyết định 1374/2011/QĐ-TTg ngày 20/8/2011của Thủ tướng phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015 10 www.caicachhanhchinh.gov.vn 11 www.thuvienphapluat.vn 12 www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com.vn 70 ... tin: Để có tài liệu phục vụ cho đề tài nghiên cứu, thời gian thực tập UBND xã Kiên Lao thu thập, tìm hiểu thơng tin tổ chức qua báo cáo tổng kết CBCC phòng ban quan; qua Quy định pháp luật CBCC,... dưỡng CBCC quan để nghiên cứu viết báo cáo, tham khảo số giáo trình Quản trị nhân lực tìm kiếm thông tin mạng Internet - Phương pháp quan sát: Qua hai tháng thực tập quan, vừa nghiên cứu thông tin... sâu nghiên cứu tìm hiểu rõ phần thực 21 trạng Sang chương 2, sở lý luận trên, tập trung nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND xã Kiên Lao Chương Thực trạng công tác đào tạo, bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC tập: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao, BÁO cáo THỰC tập: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND xã Kiên Lao

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn