Giáo trình cơ học kết cấu 1 - lời mở đầu

18 1,549 1
  • Loading ...
1/18 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2012, 15:16

Tài liệu tham khảo Giáo trình cơ học kết cấu I CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 1 CHỈÅNG MÅÍ ÂÁƯU § 1. ÂÄÚI TỈÅÜNG NGHIÃN CỈÏU V NHIÃÛM VỦ CA MÄN HC I. Âäúi tỉåüng nghiãn cỉïu v nhiãûm vủ ca män hc: 1. Âäúi tỉåüng nghiãn cỉïu: l váût ràõn biãún dảng ân häưi, tỉïc l cọ thãø thay âäøi hçnh dảng dỉåïi tạc dủng ca cạc ngun nhán bãn ngoi. 2. Phảm vi nghiãn cỉïu: Phảm vi nghiãn cỉïu ca män Cå hc kãút cáúu l giäúïng män Sỉïc bãưn váût liãûu nhỉng gäưm nhiãưu cáúu kiãûn liãn kãút lải våïi nhau. Do váûy, trong kãút cáúu hay dng tãn gi l hãû kãút cáúu. II. Nhiãûm vủ ca män hc: Nhiãûm vủ ch úu ca män Cå hc kãút cáúu l âi xạc âënh näüi lỉûc, biãún dảng v chuøn vë trong cäng trçnh nhàòm xáy dỉûng cäng trçnh tha mn cạc u cáưu: - Âiãưu kiãûn vãư âäü bãưn: Âm bo cho cäng trçnh khäng bë phạ hoải dỉåïi tạc dủng ca cạc ngun nhán bãn ngoi - Âiãưu kiãûn vãư âäü cỉïng: Âm bo cho cäng trçnh khäng cọ chuøn vë v biãún dảng vỉåüt quạ giåïi hản cho phẹp nhàòm âm bo sỉû lm viãûc bçnh thỉåìng ca cäng trçnh. - Âiãưu kiãûn vãư äøn âënh: Âm bo cho cäng trçnh cọ kh nàng bo ton vë trê v hçnh dảng ban âáưu ca nọ dỉåïi dảng cán bàòng trong trảng thại biãún dảng. Våïi u cáưu vãư âäü bãưn, cáưn âi xạc âënh näüi lỉûc; våïi u cáưu vãư âäü cỉïng, cáưn âi xạc âënh chuøn vë; våïi u cáưu vãư äøn âënh, cáưn âi xạc âënh lỉûc tåïi hản m kãút cáúu cọ thãø chëu âỉåüc. III. Cạc bi toạn män hc gii quút: 1. Bi toạn kiãøm tra: ÅÍ bi toạn ny, ta â biãút trỉåïc hçnh dảng, kêch thỉåïc củ thãø ca cạc cáúu kiãûn trong cäng trçnh v cạc ngun nhán tạc âäüng. u cáưu: kiãøm tra cäng trçnh theo ba âiãưu kiãûn trãn (âäü bãưn, âäü cỉïng & äøn âënh) cọ âm bo hay khäng? V ngoi ra cn kiãøm tra cäng trçnh thiãút kãú cọ tiãút kiãûm ngun váût liãûu hay khäng? 2. Bi toạn thiãút kãú: ÅÍ bi toạn ny, ta måïi chè biãút ngun nhán tạc âäüng bãn ngoi. u cáưu: Xạc âënh hçnh dảng, kêch thỉåïc ca cạc cáúu kiãûn trong cäng trçnh mäüt cạch håüp l m váùn âm bo ba âiãưu kiãûn trãn. Âãø gii quút bi toạn ny, thäng thỉåìng, dỉûa vo kinh nghiãûm hồûc dng phỉång phạp thiãút kãú så bäü âãø gi thiãút trỉåïc hçnh dảng, kêch thỉåïc ca cạc cáúu kiãûn. Sau âọ tiãún hnh gii bi toạn kiãøm tra nhỉ â nọi åí trãn. V trãn cå såí âọ ngìi thiãút kãú âiãưu chènh lải gi thiãút ban âáưu ca mçnh, tỉïc l âi gii bi toạn làûp. IV. Vë trê ca män hc: L män hc k thût cå såí lm nãưn tng cho cạc män hc chun ngnh nhỉ: kãút cáúu bã täng, kãút cáúu thẹp & gäù, k thût thi cäng . Trang bë cho ngỉåìi lm cäng tạc xáy dỉûng nhỉỵng kiãún thỉïc hỉỵu êch. CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 2 §2. PHỈÅNG PHẠP NGHIÃN CỈÏU I. Så âäư cäng trçnh: 1. Khại niãûm: Så âäư cäng trçnh l hçnh nh âån gin họa m váùn âm bo phn nh âỉåüc chênh xạc sỉû lm viãûc thỉûc tãú ca cäng trçnh v phi dng âãø tênh toạn âỉåüc. 2. Cạc úu täú nh hỉåíng âãún viãûc chn så âäư tênh: - Hçnh dảng, kêch thỉåïc ca cäng trçnh. - T lãû âäü cỉïng ca cạc cáúu kiãûn. - Táưm quan trng ca cäng trçnh. - Kh nàng tênh toạn ca ngỉåìi thiãút kãú. - Ti trng v tênh cháút tạc dủng ca nọ. - v.v.v 3. Cạc bỉåïc lỉûa chn så âäư tênh: a. Bỉåïc 1: Âỉa cäng trçnh thỉûc vãư så âäư cäng trçnh: - Thay cạc thanh bàòng âỉåìng trủc thanh. - Thay cạc bn v v bàòng cạc màût trung gian. - Thay tiãút diãûn, váût liãûu bàòng cạc âải lỉåüng âàûc trỉng: diãûn têch (F), mämen quạn tênh (J), mäâun ân häưi (E), hãû säú dn nåí vç nhiãût (a) . - Thay thiãút bë tỉûa bàòng cạc liãn kãút l tỉåíng. - Âỉa ti trng tạc dủng lãn màût cáúu kiãûn vãư trủc cáúu kiãûn. Vê dủ: b. Bỉåïc 2: Âỉa så âäư cäng trçnh vãư så âäư tênh: Trong mäüt säú trỉåìng håüp, så âäư cäng trçnh âỉa vãư chỉa ph håüp våïi kh nàng tênh toạn, ta loải b nhỉỵng úu täú thỉï úu âãø âån gin bi toạn v âỉa vãư så âäư tênh, tênh âỉåüc. Vê dủ: H.1E, J, F, h, a .ÞÞ (Bỉåïc 1) (Bỉåïc 2) Þ H.2 CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 3 § 3. CẠC GI THIÃÚT ÂÃØ TÊNH TOẠN V NGUN L CÄÜNG TẠC DỦNG I. Cạc gi thiãút tênh toạn: 1. Âiãưu kiãûn váût l ca bi toạn: Gi thiãút ràòng váût liãûu l ân häưi tuût âäúi v tn theo âënh lût Hook, nghéa l quan hãû giỉỵa näüi lỉûc v biãún dảng l quan hãû tuún tênh (Ese= ). Chụ : Nãúu cháúp nháûn gi thiãút ny thç bi toạn gi l ân häưi tuún tênh (tuún tênh váût l). Nãúu khäng cháúp nháûn gi thiãút ny thç bi toạn gi l ân häưi phi tuún (phi tuún váût l). 2. Âiãưu kiãûn hçnh hc ca bi toạn: Chuøn vë v biãún dảng âỉåüc xem nhỉ l nhỉỵng âải lỉåüng vä cng bẹ. Do váûy khi tênh toạn, xem cäng trçnh l khäng cọ biãún dảng. Chụ : Nãúu cháúp nháûn gi thiãút ny thç bi toạn gi l tuún tênh hçnh hc. Nãúu khäng cháúp nháûn gi thiãút ny thç bi toạn gi l phi tuún hçnh hc. II. Ngun l cäüng tạc dủng: 1. Phạt biãøu: Mäüt âải lỉåüng nghiãn cỉïu S (näüi lỉûc, phn lỉûc, chuøn vë .) do mäüt säú cạc ngun nhán âäưng thåìi tạc dủng gáy ra s bàòng täøng âải säú hay hay täøng hçnh hc ca âải lỉåüng S do tỉìng ngun nhán tạc dủng riãng r gáy ra. Láúy täøng âải säú khi âải lỉåüng S l âải lỉåüng vä hỉåïng, láúy täøng hçnh hc khi âải lỉåüng S l âải lỉåüng vẹc tå. Vê dủ: Xẹt dáưm chëu tạc dủng ca 2 lỉûc P1 & P2 v âải lỉåüng nghiãn cỉïu S l phn lỉûc VA trãn hçnh (H.5a) Xẹt chênh dáưm âọ nhỉng chëu tạc dủng riãng r ca 2 lỉûc P1, P2 trãn hçnh (H.5b) & (H.5c). Theo ngun l cäüng tạc dủng: 21 AAAVVV +=. V nãúu xẹt ton diãûn, thç hãû (H.5a) bàòng täøng ca hai hãû (H.5b) & (H.5c). 2. Biãøu thỉïc gii têch ca ngun l cäüng tạc dủng: S(P1, P2, . Pn) = S(P1) + S(P2) + .+ S(Pn) - S(P1, P2, . Pn): l âải lỉåüng S do cạc ngun nhán P1, P2, . Pn âäưng thåìi tạc dủng lãn hãû gáy ra. - S(Pk): l âải lỉåüng S do riãng Pk tạc dủng lãn hãû gáy ra. H.3OesH.4D » 0D » 0VAVA1P1VA2AP2B BAAB P1P2H.5aH.5bH.5c CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 4 Gi kSl âải lỉåüng S do riãng Pk = 1 gáy ra. Tỉïc l S(Pk) = kS.Pk Váûy S(P1, P2, . Pn) = nnPSPSPS 2211++ Chụ : Ngun l cäüng tạc dủng chè ạp dủng cho hãû tuún tênh váût l cng nhỉ tuún tênh hçnh hc. § 4. PHÁN LOẢI CÄNG TRÇNH I. Phán loải theo så âäư tênh: 1. Hãû phàóng: khi táút c cạc cáúu kiãûn cng thüc mäüt màût phàóng v ti trng tạc dủng cng nàòm trong màût phàóng âọ. Cạc loải hãû phàóng: - Dáưm (H.6) - Dn (H.7) - Vm (H.8) - Khung (H.9) - Hãû liãn håüp (H.10) 2. Hãû khäng gian: khi cạc cáúu kiãûn khäng cng nàòm trong mäüt màût phàóng, hồûc cng nàòm trong mäüt màût phàóng nhỉng ti trng tạc dủng ra ngoi màût phàóng âọ. Cạc loải hãû khäng gian: - Hãû dáưm trỉûc giao (H.11) - Khung khäng gian (H.12) - Dn khäng gian (H.13) - Bn (H.14) - V (H.15) H.6b H.6a H.7a H.7b H.10b H.10a H.11H.12 H.13 H.15H.14 H.9a H.9b H.8a H.8b CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 5 II. Phán loải theo phỉång phạp tênh: 1. Dỉûa vo sỉû cáưn thiãút hay khäng phi sỉí dủng âiãưu kiãûn âäüng hc khi xạc âënh ton bäü cạc phn lỉûc v näüi lỉûc trong hãû, ngỉåìi ta chia ra hai loải hãû: a. Hãû ténh âënh: l loải hãû m chè bàòng cạc âiãưu kiãûn ténh hc cọ thãø xạc âënh âỉåüc ton bäü näüi lỉûc v phn lỉûc trong hãû. Vê dủ cạc hãû trãn hçnh a tỉì (H.6) âãún (H.10). b. Hãû siãu ténh: l loải hãû m chè bàòng cạc âiãưu kiãûn ténh hc thç chỉa â âãø xạc âënh ton bäü cạc näüi lỉûc v phn lỉûc m cn phi sỉí dủng thãm âiãưu kiãûn âäüng hc v âiãưu kiãûn váût l. Vê dủ cạc hãû trãn hçnh b tỉì (H.6) âãún (H.10). 2. Dỉûa vo sỉû cáưn thiãút hay khäng phi sỉí dủng âiãưu kiãûn cán ténh hc khi xạc âënh biãún dảng trong hãû khi hãû chëu chuøn vë cỉåỵng bỉïc, ngỉåìi ta chia ra hai loải hãû: a. Hãû xạc âënh âäüng: l loải hãû khi chëu chuøn vë cỉåỵng bỉïc, cọ thãø xạc âënh biãún dảng ca hãû chè bàòng cạc âiãưu kiãûn âäüng hc (hçnh hc). Vê dủ hãû cho trãn hçnh (H.16). b. Hãû siãu âäüng: l loải hãû khi chëu chuøn vë cỉåỵng bỉïc, nãúu chè bàòng cạc âiãưu kiãûn âäüng hc thç chỉa thãø xạc âënh âỉåüc biãún dảng ca hãû m cáưn phi sỉí dủng thãm âiãưu kiãûn ténh hc.Vê dủ hãû cho trãn hçnh (H.17). III. Phán loải theo kêch thỉåïc tỉång âäúi ca cạc cáúu kiãûn: - Thanh: nãúu kêch thỉåïc mäüt phỉång khạ låïn hån hai phỉång cn lải (H 18a). - Bn: nãúu kêch thỉåïc ca hai phỉång khạ låïn hån phỉång cn lải (H.18b). - Khäúi: nãúu kêch thỉåïc ca ba phỉång gáưn bàòng nhau (H.18c) IV. Phán loải theo kh nàng thay âäøi hçnh dảng hçnh hc: - Hãû biãún hçnh. - Hãû biãún hçnh tỉïc thåìi. - Hãû báút biãún hçnh. H.18a H.18b H.18c D B C A' AH.16 D DA BCDC' D'H.17 CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 6 § 5. CẠC NGUN NHÁN GÁY RA NÄÜI LỈÛC, BIÃÚN DẢNG V CHUØN VË I. Ti trng: gáy ra näüi lỉûc, biãún dảng v chuøn vë trong táút c cạc loải hãû. Phán loải ti trng: - Theo thåìi gian tạc dủng: ti trng láu di (nhỉ trng lỉåüng bn thán cäng trçnh .) cn âỉåüc gi l ténh ti v ti trng tảm thåìi (nhỉ ti trng do giọ, do con ngỉåìi âi lải khi sỉí dủng ) cn âỉåüc gi l hoảt ti. - Theo sỉû thay âäøi vë trê tạc dủng: ti trng báút âäüng v ti trng di âäüng. - Theo tênh cháút tạc dủng cọ gáy ra lỉûc quạn tênh hay khäng: ti trng tạc dủng ténh v ti trng tạc dủng âäüng. Ngoi ra, cn phán loải ti trng theo hçnh thỉïc tạc dủng ca ti trng: ti trng táûp trung, ti trng phán bäú . II. Sỉû thay âäøi nhiãût âäü: chênh l sỉû thay âäøi nhiãût âäü tạc dủng lãn cäng trçnh khi lm viãûc so våïi lục chãú tảo ra nọ. Âäúi våïi hãû ténh âënh, tạc nhán ny chè gáy ra biãún dảng v chuøn vë, khäng gáy ra näüi lỉûc, cn âäúi våïi hãû siãu ténh thç gáy ra âäưng thåìi c ba úu täú trãn. III. Chuøn vë cỉåỵng bỉïc ca cạc gäúi tỉûa (lụn) v do chãú tảo làõp rạp khäng chênh xạc. Âäúi våïi hãû ténh âënh, tạc nhán ny chè gáy ra chuøn vë, khäng gáy ra biãún dảng v näüi lỉûc; cn âäúi våïi hãû siãu ténh thç gáy ra âäưng thåìi c ba úu täú trãn. CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 7 CHỈÅNG 1 PHÁN TÊCH CÁÚU TẢO HÇNH HC CA HÃÛ PHÀĨNG § 1. CẠC KHẠI NIÃÛM I. Hãû báút biãún hçnh (BBH): l hãû khäng cọ sỉû thay âäøi hçnh dảng hçnh hc dỉåïi tạc dủng ca ti trng nãúu xem cạc cáúu kiãûn ca hãû l tuût âäúi cỉïng. Vê dủ: Phán têch hãû hçnh v (H.1.1a) Nãúu quan niãûm AB, BC, trại âáút l tuût âäúi cỉïng, tỉïc l lAB, lBC, lCA = const thç tam giạc ABC l duy nháút, nãn hãû â cho l hãû BBH. - Mäüt hãû BBH mäüt cạch r rãût gi chung l miãúng cỉïng (táúm cỉïng) - Cạc loải miãúng cỉïng: (H.1.1b) - K hiãûu miãúng cỉïng: (H.1.1c) * Chụ : Do hãû BBH cọ kh nàng chëu lỉûc tạc dủng nãn nọ âỉåüc sỉí dủng lm cạc kãút cáúu xáy dỉûng v thỉûc tãú l ch úu sỉí dủng loải hãû ny. II. Hãû khäng báút biãún hçnh: 1. Hãû biãún hçnh (BH): l hãû cọ sỉû thay âäøi hçnh dảng hçnh hc mäüt lỉåüng hỉỵu hản dỉåïi tạc dủng ca ti trng màûc d xem cạc cáúu kiãûn ca hãû l tuût âäúi cỉïng. Vê dủ: Hãû ABCD cho trãn hçnh (H.1.2a) cọ thãø âäø thnh hãû AB'CD, nãn hãû â cho l hãû BH. * Chụ : Do hãû BH khäng cọ kh nàng chëu ti trng tạc dủng nãn cạc kãút cáúu xáy dỉûng khäng sỉí dủng loải hãû ny. Hãû BH trãn hçnh (H.1.2b) cho phẹp sỉí dủng vç theo phỉång âỉïng, ti trng tạc dủng lãn hãû åí trảng thại cán bàòng. 2. Hãû biãún hçnh tỉïc thåìi (BHTT): l hãû cọ sỉû thay âäøi hçnh dảng hçnh hc mäüt lỉåüng vä cng bẹ dỉåïi tạc dủng ca ti trng màûc d xem cạc cáúu kiãûn ca hãû l tuût âäúi cỉïng. Vê dủ: Hãû ABC cọ cáúu tảo nhỉ trãn hçnh (H.1.3a), khåïp A cọ thãø âi xúng mäüt âoản vä cng bẹ d, nãn hãû â cho l hãû BHTT. *Chụ : Cạc kãút cáúu xáy dỉûng khäng sỉí dủng hãû BHTT hay hãû gáưn BHTT (l hãû m chè cáưn thay âäøi mäüt lỉåüng vä cng bẹ hçnh dảng hçnh hc s tråí thnh hãû BHTT, vê dủ hãû BA'C trãn hçnh (H.1.3a) vç näüi lỉûc BCAH.1.1a H.1.1b H.1.1c ADBB' CH.1.2a H.1.2b H.1.3a B CAA' d CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 8 trong hãû gáưn BHTT ráút låïn. Tháût váûy, xẹt hãû trãn hçnh (H.1.3b). Lỉûc dc trong hai thanh AB v AC l N. N = asin.2P- . Khi a ® 0, hãû BAC tiãún âãún hãû gáưn BHTT. N = ¥®-®)sin.2(lim0aaP. III. Báûc tỉû do: l säú cạc thäng säú âäüc láûp â âãø xạc âënh vë trê ca mäüt hãû so våïi mäüt hãû cäú âënh khạc. Trong hãû phàóng, mäüt cháút âiãøm cọ báûc tỉû do bàòng 2 ( H.1.4a); mäüt miãúng cỉïng cọ báûc tỉû do bàòng 3 (H.1.4b). § 2. CẠC LOẢI LIÃN KÃÚT V TÊNH CHÁÚT CA LIÃN KÃÚT I. Liãn kãút âån gin: l liãn kãút näúi hai miãúng cỉïng våïi nhau. Cạc loải liãn kãút âån gin 1. Liãn kãút thanh: (liãn kãút loải mäüt) a. Cáúu tảo: Gäưm mäüt thanh thàóng khäng chëu ti trng cọ hai khåïp l tỉåíng åí hai âáưu. (H.1.5a) b. Tênh cháút ca liãn kãút: + Vãư màût âäüng hc: liãn kãút thanh khäng cho miãúng cỉïng di chuøn theo phỉång dc trủc thanh, tỉïc l khỉí âỉåüc mäüt báûc tỉû do + Vãư màût ténh hc: tải liãn kãút chè cọ thãø phạt sinh mäüt thnh pháưn phn lỉûc theo phỉång dc trủc thanh (H.1.5b). * Kãút lûn: liãn kãút thanh khỉí âỉåüc mäüt báûc tỉû do v lm phạt sinh mäüt thnh pháưn phn lỉûc theo phỉång liãn kãút. * Trỉåìng håüp âàûc biãût: mäüt miãúng cỉïng cọ hai âáưu khåïp v khäng chëu ti trng thç cọ thãø nhỉ mäüt liãn kãút thanh, cọ trủc thanh l âỉåìng näúi hai khåïp (H.1.5c). * Chụ : liãn kãút thanh l måí räüng ca khại niãûm gäúi di âäüng näúi âáút (H.1.5d). 2. Liãn kãút khåïp: (liãn kãút loải 2) a. Cáúu tảo: Gäưm hai miãúng cỉïng näúi våïi nhau bàòng mäüt khåïp l tỉåíng (H.1.6a). O x yM (xo,yo) xoyoH.1.4a H.1.4b yoOyMC (xo,yo,a) xox a H.1.5a (A) (B) H.1.5b NN(A) (B)H.1.5c Trủc thanh(A) (B) (A) RH.1.5d a a a H.1.3b PAB CANNP CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 9 b. Tênh cháút: + Vãư màût âäüng hc: liãn kãút khåïp khäng cho miãúng cỉïng chuøn vë thàóng (nhỉng cọ thãø xoay), tỉïc l khỉí âỉåüc hai báûc tỉû do. + Vãư màût ténh hc: tải liãn kãút cọ thãø phạt sinh mäüt thnh pháưn phn lỉûc cọ phỉång chỉa biãút. Phn lỉûc ny thỉåìng âỉåüc phán têch thnh hai thnh pháưn theo hai phỉång xạc âënh (H.1.6b). * Kãút lûn: liãn kãút khåïp khỉí âỉåüc hai báûc tỉû do v lm phạt sinh hai thnh pháưn phn lỉûc. * Trỉåìng håüp âàûc biãût: hai liãn kãút thanh cọ thãø xem l mäüt liãn kãút khåïp (khåïp gi tảo), cọ vë trê tải giao âiãøm âỉåìng näúi hai trủc thanh (H.1.6c). * Chụ : liãn kãút khåïp l måí räüng ca khại niãûm gäúi cäú âënh näúi âáút (H.1.6d) 3. Liãn kãút hn: (liãn kãút loải 3) a. Cáúu tảo: Gäưm hai miãúng cỉïng näúi våïi nhau bàòng mäüt mäúi hn (H.1.7a). b. Tênh cháút: + Vãư màût âäüng hc: liãn kãút hn khäng cho miãúng cỉïng cọ chuøn vë, tỉïc l khỉí âỉåüc 3 báûc tỉû do. + Vãư màût ténh hc: liãn kãút cọ thãø lm phạt sinh mäüt thnh pháưn phn lỉûc cọ phỉång v vë trê chỉa biãút. Thỉåìng âỉa phn lỉûc ny vãư tải vê trê liãn kãút v phán têch thnh ba thnh pháưn (yxRRM ,, )(H.1.7b) * Kãút lûn: liãn kãút hn khỉí âỉåüc ba báûc tỉû do v lm phạt sinh ba thnh pháưn phn lỉûc. * Chụ : - Liãn kãút hn tỉång âỉång våïi ba liãn kãút thanh hồûc mäüt liãn kãút thanh v mäüt liãn kãút khåïp âỉåüc sàõp xãúp mäüt cạch håüp l. - Liãn kãút hn l måí räüng ca khại niãûm liãn kãút ngm näúi âáút (H.1.7c) II. Liãn kãút phỉïc tảp: l liãn kãút näúi nhiãưu miãúng cỉïng våïi nhau, säú miãúng cỉïng låïn hån hai. (B) (A) Mäúi hn H.1.7a Khåïp (A) (B) H.1.6a (A) Rx Ry RH.1.6b yxRRR +=(A)(B) (C) H.1.8a (A)(B) (D)Mäúi hn(C)H.1.8b H.1.6c (B) (A) Khåïp gi (A) Ry Rx H.1.6d Ry (A) H.1.7bRRx RM = R.d { }dRMRRRMRRRyxyx.,,=+=dRx Ry H.1.7c CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 10 Vãư màût cáúu tảo, chè cọ liãn kãút khåïp phỉïc tảp (H.1.8a) v hn phỉïc tảp (H.1.8b). * Âäü phỉïc tảp ca liãn kãút: l säú liãn kãút âån gin cng loải, tỉång âỉång våïi liãn kãút â cho. K hiãûu p. * Cäng thỉïc xạc âënh âäü phỉïc tảp: (1 - 1) D: säú miãúng cỉïng quy tủ vo liãn kãút. * Vê dủ: Xạc âënh âäü phỉïc tảp ca liãn kãút hn trãn hçnh (H.1.8c) p = D - 1 = 4 - 1 = 3. Cọ nghéa l liãn kãút hn phỉïc tảp â cho tỉång âỉång våïi ba liãn kãút hn âån gin. §.3 CẠCH NÄÚI CẠC MIÃÚNG CỈÏNG THNH HÃÛ BÁÚT BIÃÚN HÇNH I. Näúi mäüt âiãøm (màõt) vo mäüt miãúng cỉïng: a. Âiãưu kiãûn cáưn: âãø näúi mäüt âiãøm vo miãúng cỉïng cáưn phi khỉí hai báûc tỉû do ca nọ. Nghéa l cáưn dng hai liãn kãút thanh (H.1.9a). b. Âiãưu kiãûn â: hai liãn kãút thanh khäng âỉåüc thàóng hng. Hai liãn kãút thanh khäng thàóng hng näúi mäüt âiãøm vo miãúng cỉïng gi l bäü âäi (H.1.9a). * Tênh cháút ca bäü âäi: khi thãm hay båït láưn lỉåüt cạc bäü âäi thç tênh cháút âäüng hc ca hãû khäng thay âäøi. Tênh cháút ny âỉåüc sỉí dủng âãø phán têch cáúu tảo hçnh hc ca hãû, v phán têch theo hai hỉåïng sau: + Phỉång phạp thu hẻp miãúng cỉïng: tỉì hãû ban âáưu, láưn lỉåüt loải b dáưn cạc bäü âäi âãø âỉa vãư hãû âån gin cúi cng. Nãúu hãû thu âỉåüc l BBH hay BH thç hãû ban âáưu cng BBH hay BH. Vê dủ hãû trãn hçnh (H.1.9c) + Phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng: tỉì miãúng cỉïng ban âáưu, thãm láưn lỉåüt cạc bäü âäi thç cúi cng thu âỉåüc miãúng cỉïng. Vê dủ hãû trãn hçnh (H.1.9d) p = D - 1 (A)(B)(D)Mäúi hn (C) H.1.8c H.1.9a (A) Màõt Bäü âäi H.1.9b Hãû BHTT Loải b cạc bäü âäi1122334455Hãû BBH Hãû BBH H.1.9c [...]... do. n = T + 2.K + 3.H - 3.(D -1 ) ³ 0 (C) (A) (B) H .1. 11e (B) (A) (C) H .1. 11a H .1. 11b (A) (B) (C) H .1. 11c (A) (B) (C) (C) (A) (B) H .1. 11d (A) (B) (C) H .1. 11f Hãû BHTT (A) (B) H .1. 11g (C) CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 13 Váûy âiãưu kiãûn cáưn âãø hãû BBH l (1 - 3) * Cạc trỉåìng håüp ca n: tỉång tỉû nhỉ trãn * Cạc loải liãn kãút näúi âáút (H .1. 12a): 2. Âiãưu... vaìo (1 - 5) n = D - 2.M + C = 11 - 2.7 + 3 = 0 Hãû â cho cọ kh nàng BBH. 2. Âiãưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng (H .1. 13k). Tỉång tỉû, ( 2-3 - 7-5 ) l miãúng cỉïng (II) Hãû H .1. 13i edcfgabkh(af) + Trại âáút ngaìm (a) MC + (eb) khåïp e MC + (fh) khåïp f MC + (hc) (thanh bg) MC duy nháút. khåïp h thanh cd thanh k ( 1- 4-6 ) bäü âäi ( 1- 2) & ( 2-4 )... ny näúi våïi nhau bàịng ba khåïp (1, 2 åí xa vä cng), (2,3), (3 ,1) . Ba khåïp ny thàóng hng (H .1. 13m). Váûy hãû â cho l BHTT. 1 2 3 4567 8 10 9ABH .1. 13l (1, 2) đ Ơ(I)(II)(III) (3 ,1) (2,3)H .1. 13m CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 12 2. Âiãưu kiãûn â: + Nãúu cạc miãúng cỉïng näúi láưn lỉåüt våïi nhau: tråí vãư lải bi toạn näúi hai miãúng cỉïng. Vê dủ (H .1. 11e). + Nãúu cạc miãúng cỉïng näúi... thỉïc (1 - 2). Lục ny D = 3 (ab, bce v trại âáút), T = 2, K = 2, H = 0. Thay vaìo (1 - 2) n = (D - 1) - 2.(M - 2) = D - 2.M + 3 ³ 0 H .1. 13a abcdfen = D - 2M + C CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 8 trong hãû gáưn BHTT ráút låïn. Tháût váûy, xẹt hãû trón hỗnh (H .1. 3b). Lổỷc doỹc trong hai thanh AB vaỡ AC laì N. N = asin.2P - . Khi a ® 0, hãû BAC tiãún âãún hãû gáưn BHTT. N = Ơ - đ)sin.2(lim0aaP.... cạc liãn kãút khåïp. n = T + 2.K + 3.H + C - 3.D ³ 0 Gäúi di âäüng C =1 Gäúi cäú âënh C = 2 Ngm trỉåüt C = 2 Ngm C = 3 H .1. 12a H .1. 12d Khäng phi hãû dn Màõt Hãû dn H .1. 12b (A) (C) (B) (D) (Phạt triãøn miãúng cỉïng) H .1. 12c Loải b cạc bäü âäi52 1 Hãû BBH 45 343 1 2Hãû BBH (Thu hẻp miãúng cæïng) CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU I Page 17 Quan niãûm hãû gäưm cạc miãúng cỉïng (af),... bàịng mäüt khåïp l tỉåíng (H .1. 6a). O x yM (xo,yo) xoyoH .1. 4a H .1. 4b yoOyMC (xo,yo,a) xox a H .1. 5a (A) (B) H .1. 5b NN(A) (B)H .1. 5c Truûc thanh(A) (B) (A) RH .1. 5d a a a H .1. 3b PAB CANNP CÅ HC KÃÚT CÁÚU I Page 18 â cho l hãû BHTT (hãû ténh âënh). * Vê dủ 7:Phỏn tờch cỏỳu taỷo hỗnh hoỹc cuớa hóỷ cho trón hỗnh (H .1. 13l) 1. ióửu kióỷn cỏửn: Hóỷ õaợ... âáút. Sỉí dủng biãøu thỉïc (1 - 5) âãø kho sạt âiãưu kiãûn cáưn. Váûy T = 18 , M = 10 , C = 4. Thay vaìo ( 1- 5) n = D -2 .M + C = 18 - 2 .10 + 4 = 2 > 0. Hãû â cho cọ kh nàng BBH v thỉìa liãn kãút. 2. Âiãưu kiãûn â: Âỉa hãû vãư thnh bi toạn näúi ba miãúng cỉïng. + Trại âáút: (I). + (1, 2, 5, 6, 9): (II). Dãù tháúy (II) thỉìa mäüt liãn kãút thanh. + Tỉång tỉû (3, 4, 7, 8, 10 ) l miãúng cỉïng (III)... (1 - 3) n = T + 2.K + 3.H + C - 3.D = 0 + 2.5 + 3.0 + 5 - 3.5 = 0. Hãû â cho cọ kh nàng BBH. 2. Âiãưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng: Váûy hãû â cho l hãû BBH (hãû ténh âënh). * Vê dủ 6:Phán têch cáúu tảo hỗnh hoỹc cuớa hóỷ cho trón hỗnh (H .1. 13j). 1. ióửu kiãûn cáưn: Hãû â cho thüc hãû dn näúi âáút. Sỉí dủng biãøu thỉïc (1 - 5) âãø kho sạt âiãöu kiãûn cáön. Váûy D = 11 ,... miãúng cỉïng: Lục ny D = 5, T = 0, K = 1, H = 3, C = 4. Thay vaìo (1 - 3) n = T + 2.K + 3.H + C - 3.D = 0 + 2 .1 + 3.3 + 4 - 3.5 = 0 ị Hóỷ õaợ cho coù khaớ nng BBH. b. Quan niãûm mäùi thanh gy khục l mäüt miãúng cỉïng (quan niãûm säú miãúng cỉïng täúi thiãøu): Lục ny D = 2 (ab, bce), T = 0, K = 1, H = 0, C = 4. Thay vaìo (1 - 3) n = 0 + 2 .1 + 3.0 + 4 - 3.2 = 0 ị Hóỷ õaợ cho cọ kh nàng BBH.... KÃÚT CÁÚU I Page 14 1. Trỉåìng håüp hãû dn khäng näúi âáút: Xẹt hãû dn khäng näúi âáút gäưm D thanh dn v M màõt. Xem mäüt thanh dn l miãúng cỉïng cäú âënh, cn lải (D - 1) thanh. V âi näúi (M - 2) màõt cn lải vo miãúng cỉïng cäú âënh, nghéa l cáưn phi khỉí 2.(M - 2) báûc tỉû do. Xem cạc thanh dn l cạc liãn kãút thanh. Nhỉ váûy, (D -1 ) thanh cn lải cọ kh nàng khỉí âỉåüc (D -1 ) báûc tỉû do. Váûy . 2.K + 3.H - 3.(D -1 ) ³ 0 (C) (A) (B) H .1. 11e (B) (A) (C) H .1. 11a H .1. 11b (A) (B) (C) H .1. 11c (A) (B) (C) (C) (A) (B) H .1. 11d (A) (B) (C) H .1. 11f Hãû BHTT. gian: - Hãû dáưm trỉûc giao (H .11 ) - Khung khäng gian (H .12 ) - Dn khäng gian (H .13 ) - Bn (H .14 ) - V (H .15 ) H.6b H.6a H.7a H.7b H .10 b H .10 a H .11 H .12 H .13 H .15 H .14
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình cơ học kết cấu 1 - lời mở đầu, Giáo trình cơ học kết cấu 1 - lời mở đầu, Giáo trình cơ học kết cấu 1 - lời mở đầu, Phán loải theo så âäư tênh: 1. Hãû phàóng: khi táút c cạc, Âiãưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng: Âiãưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng: Âiãưu kiãûn â: Dng phỉång phạp phạt triãøn miãúng cỉïng H.1.13k.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn