Thông tư 06 2012 TT-BTTTT Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

16 178 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2017, 02:36

Cơng ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn BỘ THƠNG TIN VÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRUYỀN THƠNG NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 06/2012/TT-BTTTT -Hà Nội, ngày 05 tháng năm 2012 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG Căn Luật Khoa học Cơng nghệ ngày tháng năm 2000; Căn Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoa học Công nghệ; Căn Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông; Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ lĩnh vực thông tin truyền thông LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định việc quản lý, tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Bộ Thông tin Truyền thông bao gồm xác định danh mục, giao/tuyển chọn thực nhiệm vụ khoa học công nghệ; tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ; khen thưởng xử lý vi phạm Điều Đối tượng áp dụng Thông tư áp dụng cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ lĩnh vực thông tin truyền thông Điều Giải thích từ ngữ Nhiệm vụ khoa học cơng nghệ cấp Bộ vấn đề khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông cần giải Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức xác định sở vào định hướng khoa học công nghệ ưu tiên, nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu Nhà nước vào nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thực hình thức đề tài, dự án, chương trình khoa học cơng nghệ; nhiệm vụ khác bổ trợ cho việc thực nhiệm vụ nêu Đề tài khoa học công nghệ nội dung nghiên cứu chủ đề khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển ứng dụng cơng nghệ Đề tài độc lập thuộc dự án, chương trình khoa học cơng nghệ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Dự án khoa học công nghệ nội dung tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ; áp dụng, thử nghiệm giải pháp, phương pháp, mơ hình quản lý kinh tế - xã hội Dự án độc lập thuộc chương trình khoa học cơng nghệ Chương trình khoa học cơng nghệ bao gồm nhóm đề tài, dự án khoa học công nghệ, tập hợp theo mục đích xác định nhằm thực mục tiêu phát triển khoa học công nghệ cụ thể ứng dụng thực tiễn Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở nội dung nghiên cứu cấp sở, phù hợp với định hướng quản lý Bộ, có giá trị thực tế để giải vấn đề khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp hoạt động tổ chức thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin truyền thông Điều Các phương thức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ thực theo hai phương thức: giao trực tiếp tuyển chọn Các nhiệm vụ khoa học cơng nghệ có nhiều tổ chức, cá nhân đăng ký có đủ điều kiện triển khai, thực theo phương thức tuyển chọn để đạt hiệu cao Điều Yêu cầu nhiệm vụ khoa học cơng nghệ Có giá trị khoa học, giải vấn đề khoa học công nghệ nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin truyền thơng Có giá trị thực tiễn, kết nghiên cứu có khả ứng dụng thực tế Có tính khả thi LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều Yêu cầu tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ Tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học cơng nghệ phải có chức hoạt động phù hợp với lĩnh vực khoa học công nghệ nhiệm vụ, đủ điều kiện nhân lực, thiết bị sở vật chất cần thiết cho việc thực nhiệm vụ có hiệu Cá nhân chủ trì nhiệm vụ phải có đủ lực kinh nghiệm lĩnh vực liên quan Trong năm kế hoạch, cá nhân phép chủ trì tối đa nhiệm vụ khoa học công nghệ Số lượng cá nhân tham gia thực nhiệm vụ phụ thuộc vào tính chất nhiệm vụ Điều Kinh phí thực nhiệm vụ khoa học cơng nghệ cấp Bộ Kinh phí thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ bao gồm: a) Kinh phí ngân sách Nhà nước; b) Các nguồn kinh phí khác theo quy định Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ khoa học cơng nghệ kinh phí ngồi ngân sách Nhà nước Chương II QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ Điều Định hướng khoa học công nghệ chuyên ngành Căn vào chiến lược phát triển khoa học công nghệ Nhà nước, nhu cầu phát triển ngành thông tin truyền thông, Vụ Khoa học Công nghệ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Cơng ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn có nhiệm vụ xây dựng quy hoạch, định hướng phát triển khoa học công nghệ chuyên ngành thông tin truyền thơng cho giai đoạn trình Bộ trưởng phê duyệt Điều Đề xuất, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ Hàng năm, sở thông báo Bộ Thông tin Truyền thông, tổ chức, cá nhân gửi Đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học Công nghệ) trước ngày 01 tháng 06 năm trước năm kế hoạch để tổng hợp Các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cần nghiên cứu hình thức quy định Điều Thông tư Nhiệm vụ khoa học công nghệ đề xuất, đăng ký phải làm rõ nội dung: a) Tên nhiệm vụ khoa học cơng nghệ; b) Tên cá nhân chủ trì; c) Tính cần thiết tính khả thi; d) Có mục tiêu rõ ràng; đ) Có hiệu thực tiễn tốt; e) Nội dung cần nghiên cứu thời gian thực hiện; g) Kết đạt dự kiến khả năng, địa thời gian áp dụng; h) Dự kiến kinh phí cần thiết để thực (Phiếu đăng ký theo mẫu B1-PĐK-BTTTT Phụ lục 1) Điều 10 Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Vụ Khoa học Cơng nghệ nghiên cứu, trình Bộ trưởng Bộ Thơng tin Truyền thông thành lập Hội đồng xác định danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định hành Căn vào kết tư vấn Hội đồng, Vụ Khoa học Công nghệ tổng hợp danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ, báo cáo Bộ trưởng xem xét định để đưa vào kế hoạch khoa học công nghệ năm (năm kế hoạch) Vụ Khoa học Công nghệ nghiên cứu, thông báo công khai danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ Bộ trưởng định để tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn Điều 11 Giao trực tiếp thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Đối với nhiệm vụ khoa học công nghệ mang tính đặc thù mà có tổ chức cá nhân có đủ điều kiện thực hiện, Vụ Khoa học Công nghệ nghiên cứu, lựa chọn trình Bộ trưởng Bộ Thơng tin Truyền thơng giao trực tiếp việc thực cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ khoa học công nghệ phải lập đề cương (Đề cương Dự toán chi tiết theo mẫu B2-ĐCKHCN-BTTTT B3DTKHCN-BTTTT Phụ lục 1) bảo vệ trước Hội đồng khoa học công nghệ Bộ Thông tin Truyền thông thành lập, trường hợp cần thiết Điều 12 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Các tổ chức, cá nhân gửi công văn đề nghị tham gia tuyển chọn kèm theo Hồ sơ tham gia tuyển chọn bao gồm 08 đề cương dự toán chi tiết đề tài, dự án (Đề cương Dự toán chi tiết theo mẫu B2- LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn ĐCKHCN-BTTTT B3-DTKHCN-BTTTT Phụ lục 1) Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học Công nghệ) Vụ Khoa học Cơng nghệ xem xét, trình Bộ trưởng thành lập Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định hành Thời gian tuyển chọn từ tháng đến tháng 10 năm trước năm kế hoạch Điều 13 Phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ Căn dự kiến giao nhiệm vụ và/hoặc kết tuyển chọn, Vụ Khoa học Công nghệ tổng hợp danh mục nhiệm vụ trình Bộ trưởng xem xét định nhiệm vụ khoa học công nghệ thực năm kế hoạch Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cho năm kế hoạch phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch Vụ Khoa học Cơng nghệ có trách nhiệm thơng báo số lượng nhiệm vụ kinh phí tương ứng cho tổ chức, cá nhân thực sau có định phê duyệt Bộ trưởng Điều 14 Phê duyệt đề cương ký hợp đồng khoa học công nghệ Căn vào định Bộ trưởng phê duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ cho năm kế hoạch, Bộ trưởng ủy quyền cho Vụ trưởng Vụ Khoa học Cơng nghệ Chánh Văn phòng người đại diện bên A ký hợp đồng khoa học cơng nghệ Kèm theo hợp đồng có Đề cương chi tiết phê duyệt Bảng dự toán kinh phí (Hợp đồng theo mẫu B4-HĐKHCN-BTTTT Phụ lục 1) Quyền hạn nghĩa vụ bên tham gia hợp đồng thực theo quy định hành Nhà nước LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quyền ký hợp đồng với tổ chức cá nhân khác có khả triển khai phần việc khơng có đủ điều kiện thực Thủ trưởng tổ chức chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng việc thực nhiệm vụ phê duyệt Điều 15 Báo cáo, kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Định kỳ 06 (sáu) tháng kể từ giao nhiệm vụ (có định phê duyệt nhiệm vụ khoa học cơng nghệ), chủ trì nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Thông tin Truyền thơng (Vụ Khoa học Cơng nghệ) tình hình thực đề tài, dự án, chương trình (theo mẫu báo cáo tình hình thực B5BCKHCN-BTTTT Phụ lục 1) Khi cần thiết, Vụ Khoa học Công nghệ có quyền yêu cầu báo cáo đột xuất; chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Trên sở kết kiểm tra/báo cáo, Vụ Khoa học Cơng nghệ có văn xác nhận làm sở để bổ sung kinh phí thực Trong q trình thực hiện, lý khách quan phải thay đổi nội dung nghiên cứu duyệt, tổ chức chủ trì nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Thơng tin Truyền thơng (Vụ Khoa học Cơng nghệ) để trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt Điều 16 Nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công nghệ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Nhiệm vụ khoa học công nghệ hoàn thành phải nghiệm thu đánh giá kết Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành theo quy định hành Đề tài, dự án nghiệm thu theo bước: Nghiệm thu cấp sở nghiệm thu cấp Bộ Các đề tài, dự án xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiến hành nghiệm thu theo quy trình chung yêu cầu việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 quy định hoạt động xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiêu chuẩn quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông Điều 17 Nghiệm thu cấp sở Việc nghiệm thu cấp sở tổ chức chủ trì nhiệm vụ tổ chức thực thơng qua Hội đồng khoa học Thủ trưởng tổ chức chủ trì thành lập (dưới gọi tắt Hội đồng nghiệm thu cấp sở) Hội đồng nghiệm thu cấp sở bao gồm thành viên chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu phù hợp với nhiệm vụ phải có thành viên ngồi tổ chức chủ trì Các cá nhân thực nhiệm vụ không tham gia Hội đồng Đối với nhiệm vụ cá nhân độc lập chủ trì, Vụ Khoa học Công nghệ tổ chức nghiệm thu cấp sở thực chậm sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bao gồm báo cáo kết nghiên cứu, báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu, hợp đồng khoa học công nghệ mẫu sản phẩm (nếu có) Hội đồng nghiệm thu cấp sở có trách nhiệm đánh giá nghiệm thu theo mục tiêu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi đề cương khoa học công nghệ phê duyệt chịu trách nhiệm việc đánh giá nghiệm thu kết nhiệm vụ khoa học công nghệ LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều 18 Nghiệm thu cấp Bộ Sau hoàn thiện nội dung nhiệm vụ theo kết luận đánh giá hội đồng nghiệm thu cấp sở, tổ chức chủ trì nhiệm vụ gửi công văn đề nghị nghiệm thu cấp Bộ Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học Công nghệ) kèm theo 08 hồ sơ để nghiệm thu cấp Bộ bao gồm: a) Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp sở kèm theo biên họp Hội đồng nghiệm thu cấp sở; b) Các nhận xét uỷ viên phản biện nghiệm thu cấp sở; c) Báo cáo kết nghiên cứu (theo quy định Phụ lục 2); d) Báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu (theo quy định Phụ lục 2); đ) Hợp đồng khoa học cơng nghệ (kèm đề cương dự tốn kinh phí); e) Mẫu sản phẩm nhận xét tổ chức áp dụng (nếu có) Cơng văn hồ sơ nghiệm thu cấp Bộ phải gửi Bộ Thông tin Truyền thông trước 30 ngày so với thời hạn kết thúc thực ghi hợp đồng Trên sở đó, Vụ Khoa học Cơng nghệ có văn xác nhận để làm sở để cấp phát bổ sung kinh phí Chậm sau 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Khoa học Cơng nghệ trình Bộ trưởng ban hành định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Hội đồng bao gồm thành viên gồm chủ tịch, thư ký, ủy viên phản biện (tối thiểu ủy viên phản biện) ủy viên chuyên gia lĩnh vực nghiên cứu có liên quan Các nội dung đánh giá nghiệm thu cấp Bộ bao gồm: a) Mức độ đáp ứng mục tiêu, nội dung, kết so với đề cương duyệt; b) Giá trị khoa học thực tiễn kết nghiên cứu; LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn c) Chất lượng báo cáo kết nghiên cứu nội dung, cấu trúc văn phương pháp trình bày kết nghiên cứu… Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức họp nghiệm thu thời gian khơng q 20 ngày kể từ ngày có định thành lập Hội đồng tổ chức họp có mặt 2/3 số thành viên, có đủ nhận xét uỷ viên phản biện Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung đánh giá nhiệm vụ theo yêu cầu Phiếu đánh giá nhiệm vụ khoa học công nghệ (theo mẫu B6-PĐGNVKHCN-BTTTT Phụ lục 1) Theo đó, nhiệm vụ xếp loại theo mức Xuất sắc, Tốt, Khá, Đạt Không đạt Sau Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ họp có biên nghiệm thu (theo mẫu B7-BBNTNVKHCN-BTTTT Phụ lục 1), chủ trì nhiệm vụ hồn thiện hồ sơ theo ý kiến đánh giá Điều 19 Nộp báo cáo kết đề tài, dự án sau nghiệm thu Chậm 10 ngày sau nghiệm thu cấp Bộ, tổ chức, cá nhân chủ trì phải nộp Bộ Thơng tin Truyền thông (Vụ Khoa học Công nghệ) 02 kết nhiệm vụ sau nghiệm thu (nộp kèm CD chứa điện tử báo cáo kết quả) Bộ kết nhiệm vụ sau nghiệm thu bao gồm: a) Báo cáo kết báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu hoàn chỉnh sở kết luận Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ; b) Văn tiếp thu ý kiến thuyết minh chỉnh sửa chủ trì nhiệm vụ; c) Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh sở kết luận Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ (nếu có) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Sau hoàn thiện hồ sơ, thời gian tối đa ngày, Vụ Khoa học Công nghệ xem xét, đánh giá mức độ hoàn thiện hồ sơ xác nhận để làm sở toán nhiệm vụ Kết nghiên cứu nhiệm vụ lưu trữ Vụ Khoa học Công nghệ xem xét, cơng bố Tạp chí Cơng nghệ thơng tin Truyền thông trang tin điện tử (website) Bộ Thông tin Truyền thông Điều 20 Quản lý tốn kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ Trên sở Quyết định giao kế hoạch khoa học công nghệ, Bộ Thông tin Truyền thơng giao kinh phí cho đơn vị để thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm quản lý kinh phí theo quy định Với nhiệm vụ khoa học cơng nghệ, chủ trì tạm ứng toán sau: - Tạm ứng lần tối đa 50% kinh phí ghi hợp đồng sau đề cương khoa học công nghệ, dự toán hợp đồng phê duyệt; - Tạm ứng lần tối đa 30% kinh phí ghi hợp đồng sau kiểm tra tiến độ thực nhiệm vụ (có xác nhận Vụ Khoa học Cơng nghệ) nghiệm thu cấp sở (có biên nghiệm thu) Chậm sau 10 ngày kể từ ngày nghiệm thu cấp Bộ, tổ chức, cá nhân chủ trì hồn thiện báo cáo tốn nhiệm vụ nộp Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để phê duyệt, gồm: - Xác nhận giao nộp kết sau nghiệm thu; - Biên nghiệm thu cấp Bộ; - Các chứng từ toán liên quan LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Vụ Kế hoạch - Tài tổ chức thẩm định duyệt toán chậm 10 ngày từ nhận đầy đủ hồ sơ tốn Sau phê duyệt tốn (có phiếu duyệt Vụ Kế hoạch – Tài chính), tốn phần kinh phí lại Điều 21 Phổ biến triển khai áp dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn quản lý sản xuất Vụ Khoa học Công nghệ phối hợp với đơn vị chức năng, tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ, quan liên quan tổ chức phổ biến áp dụng kết nghiên cứu vào thực tiễn Các tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm chuyển giao kết nghiên cứu vào thực tiễn theo quy định Khuyến khích tổ chức, cá nhân xem xét, ưu tiên áp dụng kết nghiên cứu khoa học công nghệ để đổi quản lý, đổi công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm hưởng chế độ ưu tiên theo quy định Điều 22 Khen thưởng xử lý vi phạm quy định việc thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ đạt kết xuất sắc, áp dụng vào thực tiễn sản xuất đời sống, mang lại hiệu kinh tế - xã hội cao Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông xem xét, khen thưởng Nguồn kinh phí khen thưởng mức khen thưởng thực theo quy định hành Kết đánh giá việc thực nhiệm vụ khoa học cơng nghệ tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng chuyên môn hàng năm (của Bộ Thơng tin Truyền thơng) Cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học công nghệ không đạt (theo khoản 6, Điều 18 Thông tư này) không xem LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn xét khen thưởng chuyên môn Tổ chức có cá nhân vi phạm, tùy theo mức độ, bị đề xuất hạ mức khen thưởng Xử lý vi phạm quy định việc thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cụ thể sau: a) Các nhiệm vụ chậm tiến độ so với đề cương duyệt xét thấy không đảm bảo chất lượng khơng có khả hồn thành (trên sở kiểm tra, báo cáo theo Điều 15 Thông tư này), bị xử lý sau: - Nhắc nhở văn thủ trưởng tổ chức, cá nhân chủ trì Nếu khơng khắc phục được, Vụ Khoa học Cơng nghệ đề xuất thành lập đồn làm việc (thành phần từ Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng) để làm việc trực tiếp với tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ Kết làm việc ghi thành biên lưu hồ sơ nhiệm vụ khoa học công nghệ - Nếu thấy cần thiết, Vụ Khoa học Công nghệ báo cáo Bộ trưởng để dừng thực nhiệm vụ, đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài Văn phòng làm thủ tục thu hồi kinh phí cấp (nếu có) theo quy định; báo cáo Bộ trưởng để điều chuyển thực nhiệm vụ khác b) Các nhiệm vụ không đạt (theo khoản 6, Điều 18 Thông tư này), bị thu hồi kinh phí cấp theo quy định Cá nhân thực nhiệm vụ không đạt không giao chủ trì thực nhiệm vụ thời gian 02 năm c) Trường hợp vi phạm nghiêm trọng bị xử lý theo quy định pháp luật hành Định kỳ hàng năm, sở tổng kết, đánh giá tình hình thực nhiệm vụ khoa học công nghệ năm, Vụ Khoa học Cơng nghệ có báo LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn cáo kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ gửi Thường trực Thi đua – Khen thưởng Bộ Thông tin Truyền thông trước ngày 25 tháng 12 Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23 Trách nhiệm thi hành Vụ Khoa học Công nghệ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc giám sát việc thực Thông tư này; định kỳ 05 (năm) năm, tổ chức đánh giá kết nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành xây dựng định hướng giai đoạn để trình Bộ trưởng phê duyệt Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng hướng dẫn nghiệp vụ tài cho tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ khoa học công nghệ theo quy định Nhà nước Để tránh trùng lặp nội dung nghiên cứu nhằm đảm bảo sử dụng hiệu nguồn lực khoa học công nghệ, đơn vị trực thuộc Bộ Thơng tin Truyền thơng hàng năm có trách nhiệm tổng hợp dự kiến nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở, gửi Bộ Thông tin Truyền thông ý kiến trước phê duyệt báo cáo kết tình hình thực Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Cơng nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng quan, đơn vị thuộc Bộ cá nhân, tổ chức tham gia thực nhiệm vụ khoa học công nghệ chịu trách nhiệm thực Thơng tư Trong q trình thực hiện, có phát sinh, cá nhân, tổ chức báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông (qua Vụ Khoa học Cơng nghệ) để tổng hợp, trình Bộ trưởng bổ sung sửa đổi LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều 24 Hiệu lực thi hành Thơng tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 08 năm 2012./ Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Công báo; Nguyễn Bắc Son - Website Chính phủ; - Website Bộ Thơng tin Truyền thông; - Bộ trưởng Thứ trưởng Bộ TTTT; - Các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT; - Các doanh nghiệp TTTT; - Lưu: VT, KHCN (5b) FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bieu mau LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ lĩnh vực thông tin truyền thơng Điều Giải thích từ ngữ Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ vấn đề khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông. .. thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Định kỳ 06 (sáu) tháng kể từ giao nhiệm vụ (có định phê duyệt nhiệm vụ khoa học cơng nghệ) , chủ trì nhiệm vụ phải báo cáo Bộ Thông tin Truyền thông (Vụ Khoa học. .. duyệt nhiệm vụ khoa học công nghệ Căn dự kiến giao nhiệm vụ và/ hoặc kết tuyển chọn, Vụ Khoa học Công nghệ tổng hợp danh mục nhiệm vụ trình Bộ trưởng xem xét định nhiệm vụ khoa học công nghệ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 06 2012 TT-BTTTT Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Thông tư 06 2012 TT-BTTTT Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Từ khóa liên quan