Thông tư 25 2011 TT-BTTTT quy định và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

8 142 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2017, 00:58

Cơng ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn BỘ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số: 25/2011/TT-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2011 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT TEM BƯU CHÍNH VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG Căn Luật bưu ngày 17 tháng năm 2010; Căn Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng năm 2011 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số nội dung Luật bưu chính; Căn Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Thông tin Truyền thông; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Bưu chính, QUY ĐỊNH Chương NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn hoạt động tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu Việt Nam (dưới gọi lễ phát hành đặc biệt) Thông tư áp dụng tổ chức, cá nhân thực hiện, tham gia thực hoạt động tổ chức lễ phát hành đặc biệt Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông tư này, từ ngữ hiểu sau: Lễ phát hành đặc biệt buổi lễ tổ chức để giới thiệu công bố việc phát hành tem bưu Việt Nam định phát hành đặc biệt kiện quan trọng Việt Nam quốc tế Ấn phẩm phát hành đặc biệt ấn phẩm phục vụ cho lễ phát hành đặc biệt, bao gồm bìa phát hành đặc biệt, phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm ấn phẩm khác có liên quan đến tem LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn a) Bìa phát hành đặc biệt ấn phẩm thiết kế để dán tem, blốc, phục vụ cho việc đóng dấu đặc biệt ký phát hành đặc biệt b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên, phong bì kỷ niệm, bưu ảnh kỷ niệm ấn phẩm in hình ảnh đặc trưng, liên quan đến kiện thể tem, dán tem, blốc đóng dấu đặc biệt c) Tranh phóng tem, blốc ấn phẩm in từ mẫu tem, blốc, có kích thước lớn gấp nhiều lần mẫu tem, blốc Chương NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT Điều Thời gian tổ chức lễ phát hành đặc biệt Lễ phát hành đặc biệt tổ chức vào ngày phát hành tem Điều Địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Lễ phát hành đặc biệt tổ chức nhiều địa điểm theo nguyên tắc ưu tiên lựa chọn địa điểm có liên quan đến kiện, hình ảnh nội dung thể tem Điều Trang trí địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Phông buổi lễ phát hành đặc biệt thiết kế phù hợp với diện tích khơng gian địa điểm tổ chức theo mẫu trình bày chung thống tiếng Việt quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm nội dung sau: a) Tên Bộ Thông tin Truyền thông b) Tên đơn vị phối hợp tổ chức (Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nước nước ngoài) c) Tên đơn vị giao tổ chức lễ phát hành đặc biệt d) Tên tem tổ chức phát hành đặc biệt đ) Tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt e) Hình ảnh tem tổ chức phát hành đặc biệt, trường hợp sử dụng tranh phóng tem phương tiện đèn chiếu khơng in hình ảnh tem phơng quy định khoản Điều Trường hợp lễ phát hành có liên quan đến yếu tố nước ngồi, nội dung bổ sung thêm ngơn ngữ phù hợp Tranh phóng tem, blốc phục vụ lễ phát hành đặc biệt có khn khổ phù hợp với diện tích khơng gian địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, tranh phóng tem không nhỏ 15 lần khuôn khổ mẫu tem tranh phóng blốc khơng nhỏ 10 lần khn khổ blốc Bàn, ghế phục vụ cho việc ký đóng dấu bìa phát hành đặc biệt, tùy thuộc số lượng đại biểu ký đóng dấu để bố trí số lượng bàn ghế phù hợp LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Các vật dụng khác cảnh, pa-nơ, băng rơn có in hình ảnh tem, cờ hiệu treo, trưng bày vị trí ngồi địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt, bảo đảm tính thẩm mỹ tạo khơng khí trang trọng, vui tươi, sinh động Điều Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt Chương trình buổi lễ phát hành đặc biệt bao gồm nội dung ghi đây: Đón tiếp đại biểu (đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện) Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (đại diện lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện) Diễn văn giới thiệu công bố phát hành tem (đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thơng thực hiện) Ký đóng dấu bìa phát hành đặc biệt (đại diện lãnh đạo Đảng Nhà nước, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức liên quan nước nước đại diện lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện) Phát biểu cám ơn đơn vị phối hợp tổ chức (đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nước nước thực hiện) Bế mạc buổi lễ (đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ thực hiện) Nội dung ghi khoản 1, 2, Điều bắt buộc tất buổi lễ phát hành đặc biệt Điều Nội dung trình duyệt Đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm trình Bộ Thơng tin Truyền thông phê duyệt nội dung chậm 15 ngày trước ngày tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt: Mẫu giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự kiến danh sách khách mời Chương trình kịch buổi lễ Ma-két phơng buổi lễ Mẫu dấu đặc biệt Mẫu phong bì ngày phát hành Mẫu thiết kế bìa phát hành đặc biệt Điều Đại biểu tham dự Bộ Thông tin Truyền thông chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Đảng Nhà nước Đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt chịu trách nhiệm mời đại diện lãnh đạo Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức nước nước ngồi, quan báo chí trung ương, địa phương khách mời khác LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Điều Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt Kinh phí tổ chức lễ phát hành đặc biệt trích từ nguồn kinh phí hoạt động hàng năm Bộ Thông tin Truyền thông từ nguồn tài trợ khác (nếu có) Chương DẤU ĐẶC BIỆT, ẤN PHẨM PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT VÀ LƯU TRỮ Điều 10 Dấu đặc biệt Dấu đặc biệt bao gồm nội dung ghi đây: a) Tên tem tổ chức lễ phát hành đặc biệt b) Dòng chữ “Ngày phát hành đầu tiên” c) Tên địa điểm tổ chức buổi lễ phát hành đặc biệt (tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) d) Ngày, tháng năm phát hành tem đ) Nội dung, hình ảnh có liên quan đến chủ đề tem Mỗi địa điểm tổ chức lễ phát hành phải có 04 dấu để phục vụ lễ phát hành đặc biệt người sưu tập tem ngày phát hành Dấu đặc biệt đóng lên bìa phát hành đặc biệt phải bảo đảm rõ nét, mực, mẫu tem đóng hủy khoảng 1/4 diện tích dấu nằm trang 03 bìa phát hành đặc biệt trang 02 bìa phát hành đặc biệt tem có nhiều mẫu tem blốc Điều 11 Ấn phẩm phát hành đặc biệt Ấn phẩm phát hành đặc biệt gồm: a) Bìa phát hành đặc biệt; b) Phong bì ngày phát hành đầu tiên; c) Phong bì kỷ niệm; d) Bưu ảnh kỷ niệm; đ) Bìa gài tem, album tem; e) Các ấn phẩm khác phục vụ lễ phát hành đặc biệt Các ấn phẩm ghi điểm a, b khoản Điều bắt buộc tất buổi lễ phát hành đặc biệt Điều 12 Bìa phát hành đặc biệt Bìa phát hành đặc biệt gồm có 02 tờ, 04 trang, làm giấy phấn, khơng dòng kẻ, khổ A3 gập thành khổ A4, định lượng giấy từ 170g/m2 trở lên Số lượng bìa phát hành đặc biệt cho 01 tem phát hành đặc biệt 01 địa điểm phát hành 04 bìa Nội dung bìa phát hành đặc biệt thiết kế theo mẫu quy định Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này, cụ thể gồm nội dung sau: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn a) Tờ 01, trang 01 phần bìa trước bìa phát hành đặc biệt, có in dòng chữ “Bộ Thơng tin Truyền thơng” phía đầu trang, dòng chữ “Bìa phát hành đặc biệt tem (tên tem)” trang dòng chữ “tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” phía trang; Tờ 01, trang 02 để trống, trường hợp tem phát hành có nhiều mẫu tem có blốc sử dụng trang 02, tờ 01 cho nội dung ghi mục b khoản b) Tờ 02, trang 01, có dòng chữ “Bộ Thơng tin Truyền thơng” phía đầu trang, dòng chữ “Phát hành đặc biệt tem (tên tem)” phía phần trang, tem (trọn bộ) blốc (nếu có) dán trang (nếu tem có 01 02 mẫu, dán 02 04 mẫu tem), vị trí để ký, đóng dấu phía phần trang dòng chữ “Tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt” phía trang; tờ 02, trang 02 để trống Điều 13 Lưu trữ dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt Dấu đặc biệt, bìa phát hành đặc biệt phân bổ lưu trữ quan, đơn vị sau: Bộ Thông tin Truyền thơng: 02 dấu đặc biệt 01 bìa phát hành đặc biệt tất địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Đơn vị phối hợp tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt Đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt Bảo tàng Bưu điện: 02 dấu đặc biệt 01 bìa phát hành đặc biệt Đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt có trách nhiệm thu hồi, chuyển giao dấu đặc biệt bìa phát hành đặc biệt cho quan, đơn vị nêu Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 14 Điều khoản thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 Trong trình thực hiện, có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá nhân phản ảnh Bộ Thông tin Truyền thông để xem xét, giải Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân tối cao; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW đồn thể; - Cơng báo; KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn - Cổng TTĐT Chính phủ; - Trang TTĐT Bộ TTTT; - UBND, HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); - Bộ trưởng Thứ trưởng; - Các đơn vị thuộc Bộ TTTT; - Lưu VT, BC PHỤ LỤC PHÔNG CỦA BUỔI LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thơng) BỘ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG ĐƠN VỊ PHỐI HỢP LIÊN QUAN ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TỔ CHỨC BUỔI LỄ LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH “Tên tem” (hình ảnh tem, trường hợp khơng sử dụng tranh tem phóng to, đèn chiếu hình ảnh tem) LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn Tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt PHỤ LỤC BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTTTT ngày 26 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông) Tờ 1, trang BỘ THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG BÌA PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH “Tên tem” Tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Tờ 2, trang BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT BỘ TEM BƯU CHÍNH LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia www.luatminhgia.com.vn “Tên tem” (vị trí dán tem blốc, lưu ý khoảng cách để dóng dấu) (Vị trí ký) Tên địa điểm, ngày, tháng năm tổ chức lễ phát hành đặc biệt LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 ... CHỨC LỄ PHÁT HÀNH ĐẶC BIỆT Điều Thời gian tổ chức lễ phát hành đặc biệt Lễ phát hành đặc biệt tổ chức vào ngày phát hành tem Điều Địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Lễ phát hành đặc biệt tổ chức. .. sau: Bộ Thông tin Truyền thông: 02 dấu đặc biệt 01 bìa phát hành đặc biệt tất địa điểm tổ chức lễ phát hành đặc biệt Đơn vị phối hợp tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt Đơn... giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt: 01 bìa phát hành đặc biệt Bảo tàng Bưu điện: 02 dấu đặc biệt 01 bìa phát hành đặc biệt Đơn vị giao nhiệm vụ tổ chức lễ phát hành đặc biệt có trách
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 25 2011 TT-BTTTT quy định và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam, Thông tư 25 2011 TT-BTTTT quy định và hướng dẫn các hoạt động về tổ chức lễ phát hành đặc biệt tem bưu chính Việt Nam

Từ khóa liên quan