Tiểu luận Luật pháp và đạo đức báo chí: Lịch sử ra đời luật báo chí thế giới và Việt Nam

13 1,392 21
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/12/2017, 23:36

•Luật báo chí: Luật báo chí là luật liên quan đến việc cấp phép cho sách và tự do diễn đạt trong tất cả các sản phẩm của báo in, đặc biệt là báo chí. Quyền tự do báo chí luôn luôn được các nhà văn chính trị coi là quan trọng nhất. Hãy cho tôi tự do biết, tuyên bố và tranh luận tự do theo lương tâm, trên tất cả các tự do khác, Milton nói trong Areopagitica.Lịch sử của các quy định về truyền thông được bắt đầu bằng việc áp dụng báo in để sản xuất sách từ giữa thế kỷ 15 trở đi ở Tây Âu. Ban đầu, in ấn chỉ đơn giản là một sự thay thế hiệu quả hơn cho việc sao chép các bản thảo bằng tay mà không dược quy định chính thức; mặc dù trong thực tế nó diễn ra chủ yếu dưới sự giám sát của nhà chức trách hoặc nhà nước. Khi ngành thương mại và công nghiệp in ấn được mở rộng, đặc biệt là sau năm 1500, giáo đường và nhà nước ngày càng quan tâm đến nội dung của những gì đã được in và xuất bản, đặc biệt để chống lại các vấn đề dị giáo hoặc bất đồng quan điểm. Điều này dẫn tới việc cấp phép cho tất cả các nhà in từ Nhà nước hoặc yêu cầu sự chấp thuận trước của nhà chức trách các giáo đường đối với các tác phẩm được xuất bản. Việc xuất khẩu và nhập khẩu sách cũng bị kiểm soát hoặc cấm. Tác giả và các nhà in cũng có thể bị trừng phạt nghiệm trọng đối với các ấn phẩm được coi là dị giáo hoặc phải bội. Ở các quốc gia quyền tự trị hơn, chẳng hạn như Đế chế Ottoman và Nga, việc in ấn đơn giản cũng đã bị cấm trong hai trăm năm. MỤC LỤC PHÁP LUẬT BÁO CHÍ THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM CHƯƠNG 1: VỀ PHÁP LUẬT – BÁO CHÍ CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT BÁO CHÍ THẾ GIỚI I Lịch sử đời phát triển pháp luật báo chí giới: II Một số quốc gia tiêu biểu: Vương quốc Anh (Diện tích: 245.000 km(2); dân số 61.300.000 người) Đại Hàn dân Quốc: (Diện tích 100.032 km(2), Dân số 50 triệu người) CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT BÁO CHÍ VIỆT NAM I Lịch sử đời Luật Báo chí II Pháp luật báo chí Việt Nam: • Luật báo chí 1989: • Luật báo chí 1999: • Luật báo chí 2016: CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1: VỀ PHÁP LUẬT – BÁO CHÍ I Khái niệm pháp luật – Pháp luật báo chí: • Định nghĩa Pháp luật: Pháp luật hệ thông qui tắc xử mang tính bắt buộc chung nhà nước ban hành thừa nhận đảm bảo thực hiện, thể ý chí giai cấp thống trị nhân tố điều chỉnh quan hệ xã hội pháp triển phù hợp với lợi ích giai cấp • Báo chí: Báo chí loại hình truyền thơng đại chúng đặc biệt, vậy, b ản chất hoạt động báo chí bao gồm chất hoạt động truyền thơng nói chung Đó là, phương tiện phương thức thơng tin – giao tiếp xã hội, liên kết xã hội, can thiệp xã hội (C s lý luận báo chí) • Luật báo chí: Luật báo chí luật liên quan đến việc cấp phép cho sách t ự di ễn đạt tất sản phẩm báo in, đặc biệt báo chí Quyền t ự báo chí ln ln đ ược nhà văn trị coi quan trọng Hãy cho t ự biết, tuyên bố tranh luận t ự theo lương tâm, tất tự khác, Milton nói Areopagitica II Sự cần thiết am hiểu luật pháp nhà báo: Theo quy định pháp luật nhà báo cơng dân, thế, thân nhà báo phải thực quyền nghĩa vụ theo pháp luật Tuy nhiên, theo s ự phân công lao đ ộng xã hội, hoạt động báo chí nghề, vậy, với trách nhiệm nghề nghiệp, nhà báo ph ải tuyên truyền, giải thích pháp luật để người hiểu, từ đó, tổ chức vận động họ sống làm việc theo pháp luật Vậy, nhà báo người công dân với nghĩa vụ công dân; nhà báo người xã hội với trách nhiệm xã hội Đối với nhà báo, am hiểu vận dụng pháp luật hoạt động nghề nghiệp quan trọng cần thiết Bởi hoạt đ ộng báo chí ho ạt đ ộng có tính đặc thù Trong q trình tác nghiệp, nhà báo phải tiếp xúc, va chạm v ới nhiều vấn đề, nhi ều người, nhiều mối quan hệ phức tạp tế nhị Sự am hiểu pháp luật giúp nhà báo ứng xử có tình có lý, tạo sức thuyết phục độ tin cậy cao Am hiểu pháp luật giúp nhà báo ho ạt đ ộng ch ủ đ ộng t ự tin, biết người biết ta, vừa bảo vệ vừa bảo vệ người khác Am hiểu luật pháp nói chung luật báo chí nói riêng giúp nhà báo thực đầy đủ quyền nghĩa v ụ c theo quy đ ịnh pháp luật; đồng thời hướng dẫn nhân dân hiểu quyền lợi họ thực theo pháp luật CHƯƠNG 2: PHÁP LUẬT BÁO CHÍ THẾ GIỚI I Lịch sử đời phát triển pháp luật báo chí giới : Lịch sử quy định truyền thông bắt đầu việc áp dụng báo in để sản xuất sách từ kỷ 15 trở Tây Âu Ban đầu, in ấn đơn giản thay hiệu cho việc chép thảo tay mà khơng dược quy định thức; th ực t ế diễn chủ yếu giám sát nhà chức trách nhà nước Khi ngành thương mại công nghiệp in ấn mở rộng, đặc biệt sau năm 1500, giáo đường nhà n ước ngày quan tâm đến nội dung in xuất bản, đặc biệt để chống lại vấn đề dị giáo bất đồng quan điểm Điều dẫn tới việc cấp phép cho tất nhà in t Nhà n ước yêu cầu chấp thuận trước nhà chức trách giáo đường tác phẩm đ ược xuất Việc xuất nhập sách bị kiểm soát cấm Tác giả nhà in bị trừng phạt nghiệm trọng ấn phẩm coi dị giáo ho ặc phải bội Ở quốc gia quyền tự trị hơn, chẳng hạn Đế chế Ottoman Nga,việc in ấn đơn giản bị cấm hai trăm năm Giữa kỷ 16 19 Tây Âu Bắc Mỹ, lịch sử việc quy định truyền thông m ột nỗ lực chống lại hạn chế việc xuất tên tự trị nhân quyền, thay mặt ngành in ngành công nghiệp in ấn, quyền tác giả Sự t ự xuất thực việc thay đổi Anh cách mạng Pháp vào cuối kỷ thứ XVIII lãnh thổ Áo Hoàng đế Phổ kỷ XIX Các quyền t ự tương tự không thực đạt Nga, sau Cách mạng năm 1917, nh thuộc địa Anh Nhật Bản cuối kỷ XX Đối với hầu hết giới k ỷ nguyên đại, chế độ báo chí có tính đàn áp trừng phạt lợi ích nhà n ước trở thành tiêu chuẩn Một chiều hướng cho quy định bổ sung cách phát minh phương tiện truy ền thông kỷ XIX, đặc biệt điện báo điện thoại, sau điện tho ại không dây, dẫn tới đời phát radio công cộng từ năm 1920 trở Tất ph ương tiện đ ều điều chỉnh chặt chẽ theo luật quốc gia mà hiệp định quốc tế liên quan đ ến u cầu kỹ thuật đòi hỏi nhiều (ví dụ phân bổ tần số vơ tuyến điện) Họ phục vụ lợi ích khác nhà nước, bao gồm vấn đề liên quan quân s ự kinh tế Th ường nh ững quy định hình thức kiểm sốt quan nhà nước độc quyền công cộng Trong trường hợp khác, chẳng hạn Hoa Kỳ, giám sát thực quan phủ lớn (Ủy ban Truyền thông Liên bang) Phương tiện truyền thơng phát (radio truyền hình) đ ược điều ch ỉnh chặt chẽ nh ất tất phương tiện truyền thông gần nơi kỷ XX họ chưa đạt mức độ tự mà phương tiện truyền thơng thích Kể từ khoảng năm 1980, hình th ức phân phối cáp vệ tinh dẫn tới mở rộng lớn sản phẩm truyền thông chế độ quản lý thoải mái hơn, đặc biệt liên quan đến nội dung Mặc dù có bãi bỏ quy định phương tiện truyền thông, thường nhận xét rằng, để đáp ứng với s ự xuất phương tiện truyền thông điều kiện thay đổi, thực s ự giai đoạn điều chỉnh lại khung quy định sửa đổi để phản ánh ưu tiên kinh tế / thay đơn giản loại bỏ II Một số quốc gia tiêu biểu: Vương quốc Anh (Diện tích: 245.000 km(2); dân số 61.300.000 người) Báo chí Anh đời nhờ chuẩn bị tồn q trình phát triển trước kinh tế, trị - xã hội văn hóa nghề in xuất từ kỷ XV; phát triển thương mại; trình hình thành dân tộc; phát triển hồn thiện ngôn ngữ Anh thống vào kỷ XVI Từ kỷ XVI quyền bắt đầu kiểm sốt chặt chẽ với cơng việc in ấn Đã có m ột loạt văn pháp luật quy định số lượng nhà in người phép hành nghề xuất Năm 1695, nhà nước bãi bỏ việc kiểm duyệt Từ kỷ XVIII đầu kỷ XIX, nước Anh trở thành nước tư phát triển nhất, đồng thời với s ự giàu có đất nước, diễn bần hóa đơng đảo nhân dân lao động Đầu kỷ XIX Anh thông qua đạo luật kìm hãm phát triển báo chí cơng nhân • Hội đồng báo chí Anh: - Ủy ban Hồng gia báo chí: 1947 – 1977 Ủy ban Báo chí Hồng gia lần thứ thành lập vào năm 1947, với mục đích tuyên truy ền ý kiến thơng qua báo chí tính xác thực tiễn lớn việc trình bày tin t ức Năm 1949, Ủy ban Báo chí Hồng gia lần đề nghị nên thành lập H ội đồng Báo chí để điều chỉnh hành vi phương tiện truyền thơng Để đối phó với s ự đe dọa quy định pháp định, Hội đồng Báo chí thành lập vào năm 1953 - Hội Đồng Báo chí tổ chức báo chí tự nguyện Anh, với khn kh ổ pháp lý không ràng buộc Thông qua niên lịch sử, Hội đồng tài trợ chủ sở hữu báo, với mục tiêu trì tiêu chuẩn cao đạo đức báo chí Hội đồng cải cách Hội đồng Báo chí năm 1962 với 20% thành viên giáo dân H ội đ ồng báo chí xuất loạt sáKhinh thị Tòa án (1967); Bảo mật (1971); Ph ỉ báng (1973) Tuy nhiên, Hội đồng Báo chí bị trích nhiều Báo cáo trẻ h ơn Bảo m ật năm 1973 báo cáo Ủy ban Hoàng gia Thứ ba Báo chí, năm 1977 Ủy ban th ứ ba kêu g ọi xây dựng Bộ luật Thực tiễn Hội đồng Báo chí bác bỏ đề nghị này, vào năm 1980, Liên đoàn nhà báo rút khỏi thành viên với lý Hội đồng cải cách h ướng dẫn Hội đồng Báo chí tự tin giới truyền thông năm 1980 cho ta ch ứng ki ến người ta đánh giá lạm dụng tồi tệ báo chí s ự xâm nhập vào riêng tư tờ báo cải Để đáp ứng với Bills thành viên t nhân lu ật bảo vệ quyền riêng tư, phủ thành lập ủy ban David Calcutt QC điều hành để điều tra vào năm 1989 Đồng thời, chủ trì Louis Blom-Cooper, Hội đ ồng Báo chí chuy ển ngân khoản cho Các tiêu chuẩn báo chí Ban Tài bắt đầu làm vi ệc để xây dựng m ột B ộ Quy tắc Thực hành - Báo cáo Calcutt năm 1990 đề nghị thành lập Ủy ban Khiếu nại Báo chí đ ể thay H ội đồng Báo chí Ủy ban ban hành 18 tháng để chứng minh t ự điều ch ỉnh không theo luật định hoạt động có hiệu khơng làm nh h ệ th ống luật định đưa Năm 1991, Hội đồng Báo chí thay Ủy ban Khiếu nại Báo chí Vào tháng năm 2011, sau loạt phát "hack thông tin điện tho ại" hành vi bất hợp pháp khác tờ báo lưu động lớn nước này, News of the World, tất đảng trị đồng ý thiết lập điều tra "thực tiễn văn hố đạo đức báo chí" Điều thực thẩm phán cấp cao Toà án cấp phúc thẩm Anh Xứ Wales, Sir Brian Leveson, người xuất báo cáo ông vào tháng 11 năm 2012 - Ngày 18 tháng năm 2013, đảng trị thống trí điều khoản "Hiến chương Hồng gia Tự Định Quy định Báo chí" để thực khuyến nghị Báo cáo Leveson Ngày 25 tháng năm 2013, Ủy ban Tiêu chuẩn Các Chuẩn mực Báo chí (PressBof) thay mặt cho ngành cơng nghiệp cơng bố Bản Hiến chương mình, đáng kể theo điều khoản thỏa thuận báo chí trưởng bảo thủ vào tháng Hai năm 2013 Điều đ ược đ ệ trình lên Hội đồng Tư hữu vào ngày 30 tháng năm 2013 Sau có q trình dài tham vấn Hiến ch ương PressBof mà cuối bị m ột Ủy ban Hội đồng Thuỷ quyền bác bỏ khơng phù hợp với Leveson khuyến nghị Vào ngày 11 tháng 10 năm 2013, dự thảo cuối Hiến ch ương công bố Ngày 30 tháng 10 năm 2013, PressBof không thành công áp d ụng lệnh cấm cu ối đ ể h ạn chế việc xem xét Hiến chương, ngày, Hội đồng Bảo an cuối ban hành Điều lệ Hoàng gia Tự Quy chế Báo chí Đại Hàn dân Quốc: (Diện tích 100.032 km(2), Dân số 50 triệu người) Báo chí đại Hàn Quốc bắt đầu sau kiện mở cửaHàn Quốc vào năm 1876 Báo chí Hàn Quốc có cải cách dư vị dân tộc chủ nghĩa t đầu phải đ ối mặt với nỗ lực kiểm sốt trị kiểm duyệt hoàn toàn hầu hết k ỷ XX Khi sát nhập vào năm 1910, tổng thống Nhật Bản trực tiếp kiểm sốt báo chí v ới quan công cộng khác Tiếp theo Phong trào Tháng Ba năm 1919, nhà ch ức trách Nh ật Bản nới lỏng kiểm soát cơng khai hoạt động văn hố cho phép số báo chí Hàn Qu ốc hoạt động trì số hướng sau hậu trường ch ủ đề nhạy cảm trị Trong năm 1920, tờ báo địa phương Hàn Quốc, Tonga ilbo (East Asia Daily), tạp chí trí tuệ Kaebyok (Creation), tiến hành đ ụng độ với kiểm duyệt Nhật Bản Chính quyền Nhật cấm bán hàng trăm lần khoảng thời gian t năm 1926 đến năm 1932 Việc huy động chiến tranh Nhật năm chấm dứt hình th ức tự trị báo chí Hàn Quốc; tất ấn phẩm tiếng Hàn bị cấm vào năm 1941 Vào năm 1961, Hội đồng tối cao tái thiết quốc gia Park Chung Hee đóng cửa t ất t báo 15 số 64 tờ báo hàng ngày Seoul từ chối đăng ký tỷ lệ tương đương dịch vụ tin tức quốc gia, tuần báo ấn phẩm hàng tháng sử dụng đài phát quan tin tức để quảng bá dòng thức Chính quyền Park sử dụng Luật Ủy ban Đạo đức Báo chí năm 1964, sau năm 1972, s ắc lệnh khẩn cấp phạt lời trích phủ để giữ cho phương tiện truyền thông sẵn sàng Năm 1974, phủ lệnh cho số nhà báo sa th ải s d ụng KCIA đ ể buộc Tonga ilbo ngừng báo cáo phản đối phổ biến quyền Park cách hăm dọa nhà quảng cáo giấy Trong suốt năm Park Chun, phủ thực kiểm soát giám sát đáng kể ph ương tiện truyền thông thông qua Đạo luật An ninh Quốc gia tồn diện Vào cuối năm 1980, ph ủ Chun thiết lập kiểm soát chặt chẽ phương tiện truyền thông tồn Hàn Quốc kể từ Chiến tranh Triều Tiên Đạo luật Báo chí Cơ tháng 12 năm 1980 tảng hợp pháp hệ thống kiểm soát truy ền thông Chun cung cấp kiểm duyệt kiểm sốt tờ báo, t ạp chí đ ịnh kỳ, ph ương ti ện truyền thơng phát sóng Nó thiết lập trình độ chun mơn cho nhà báo Ki ểm ệt báo chí phối hợp với quan chức tình báo, đại diện quan phủ nhân viên tổng thống Văn phòng Chính sách Thơng tin Cơng cộng thuộc Bộ Văn hố Thơng tin s d ụng "hướng dẫn báo cáo" hàng ngày (podo chich'im) gửi cho biên tập viên Vào năm 1980, việc kiểm duyệt phương tiện truyền thông in phát tr thành thực tiễn công nhận rộng rãi công khai ph ủ Chun Tự hóa trị vào cuối năm 1980 làm nới lỏng hạn chế báo chí m ột th ế hệ nhà báo sẵn sàng điều tra chủ đề nhạy cảm, vụ Kwangju năm 1980 Tuyên bố điểm Roh ngày 29 tháng năm 1987 quy định "một báo chí t ự do, bao gồm vi ệc cho phép tờ báo phóng phóng viên thành phố tỉnh thu hồi nhân viên an ninh từ văn phòng báo chí" Sau nhiều thập kỷ kiểm sốt nhà nước kiểm duyệt nặng nề, báo chí Hàn Quốc (trong báo in, truyền hình trực tuyến) trải qua giai đoạn tự tương đối Tuy nhiên, Luật báo chí c bãi bỏ vào năm 1987, kể từ năm 1990, thị trường truyền hình m r ộng đáng kể Trong vào năm 1980 có 28 tờ báo quốc gia, có 122 người Năm 2002, phát sóng vệ tinh đưa kênh truyền hình đa kênh tới nhà khắp Hàn Qu ốc Theo h ầu h ết nhà quan sát bên ngồi, diễn ngơn trị khơng bị hạn chế Hàn Quốc; nhiên, m ối quan tâm liên tục đáng ý Luật An ninh Quốc gia cho phép phủ hạn chế biểu ý tưởng coi ủng hộ Bắc Triều Tiên cộng sản; diễn giải rộng rãi đạo luật tạo ơn hòa bất đồng kiến Hàn Quốc có mơi trường truyền thông tự châu Á, xếp hạng tr ước Nhật Bản, Hồng Kông Singapore Chỉ số Tự Báo chí Tuy nhiên, kể từ lễ nhậm chức Tổng thống Lee Myung-bak năm 2008, Hàn Quốc trải qua suy giảm đáng ý tự ngôn luận cho nhà báo cơng chúng Có phương tiện truyền thơng hoạt động độc lập thể nhiều quan điểm, nói chung khơng có giới hạn Theo Luật An ninh Quốc gia, phủ giới hạn biểu ý tưởng ca ngợi kích động hoạt động cá nhân hay nhóm chống lại Luật cấm người dân đọc sách xuất Triều Tiên Ngày 21 tháng 3, báo cáo viên đặc biệt LHQ việc thúc đẩy bảo vệ quyền t ự ngôn luận phát biểu đưa báo cáo chuyến thăm tháng năm 2010 t ới Hàn Qu ốc Trong hoan nghênh tiến đạt được, báo cáo bày tỏ lo ngại hạn chế ngày tăng tự ngơn luận trích dẫn cụ thể liên quan đến luật rộng rãi làm cho tội phỉ báng tội ác (mà người báo cáo gọi " vốn có kh ắc nghiệt có ảnh hưởng lạnh lùng khơng cân xứng ") cung cấp khả kiểm soát việc phổ biến thông tin bầu cử ứng cử viên cấm sách CHƯƠNG 3: PHÁP LUẬT BÁO CHÍ VIỆT NAM I Lịch sử đời Luật Báo chí Bối cảnh xã hội, kinh tế, trị:  Sau cách mạnh Tháng 8, quyền cách mạng non trẻ Việt Nam phải đ ương đầu với nhiều khó khăn, thử thách (Thiên tai, địch họa, giặc đói, giặc dốt,…) thù giặc Tổng tuyển quốc hội 9/11/1946, hiến pháp dân chủ thông qua, m đầu cho chế dộ dân, dân, dân Ngày 28/2/1946 Tưởng Pháp ký hòa ước Hoa- Pháp, Pháp đ ược hội xâm lấn mi ền Bắc L ời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đời 19/2/1946 Cuộc kháng chiến chống Pháp kiên c ường 1949 – 1954 Sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 vấn đề lập lại hòa bình Đơng Dương, hình thái trị Việt Nam có thay đổi Đất nước tạm thời chia cắt: Từ vĩ tuyến 17 trở ra, nhân dân miền Bắc hào hứng bắt tay vào hàn gắn vết thương chiến tranh , khôi phục phát triển kinh t ế, đồng thời chi viện đấu tranh đồng bào miền Nam đấu tranh ch ống đế quốc Mỹ can thiệp chế độ bù nhìn tay sai Mỹ  Về tình hình hoạt động báo chí: Mặc dù hồn cảnh đất nước khó khăn song chưa báo chí sống mơi tr ường dân chủ thời kỳ Từ năm 1946 báo chí lại bắt đầu tăng số lượng quan tâm tới vấn đề trị trọng đại đất nước Trước tình hình hoạt động ồn ào, ngang nhiên chống phá cách mạng số tờ báo thu ộc đảng phái đối lập, phủ Việt Nam phải ban hành sắc lệnh số 27 (28/2/1946) nhằm truy tố tội bắt cóc, tống tiền, ám sát Đồng thời để bình ổn xã hội , phủ nh ượng để đảng phái đối lập tham gia phủ liên hiệp, thỏa thuận: đồn kết ch ống kẻ thù chung, khơng cơng kích mặt báo Sắc lệnh 41 (29/3/1946) qui định chế độ báo chí, thành lập Hội đồng kiểm duyệt báo chí nh ằm bảo đảm quyền tự dân chủ báo chí (Hội đồng kiểm duyệt bao gồm thành viên c đ ại diện: Nội vụ, Ngoại giao, Quốc phòng, Quốc hội báo giới) Bầu khơng khí tin t ưởng, phấn kh ởi báo giới trở lại, nhiều cá nhân tổ chức nộp đơn xin báo Để đoàn kết lực lượng ký giả, phủ cho phép thành lập Đồn báo chí Việt Nam Đây lực lượng có đóng góp quan trọng cho quyền cách mạng Luật chế độ báo chí (1957) Tháng 7/1954, kháng chiến thắng lợi, bọn Việt gian tay sai thực dân Pháp báo chí chúng phải gói vào Nam theo bọn quan thầy Miền Bắc nước ta hoàn toàn gi ải phóng, bước vào thời kỳ độ lên Chủ nghĩa xã hội Nhân dân đ ược hưởng quyền t ự báo chí Ngày 14/12/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số 282/SL chế độ báo chí Sắc l ệnh Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa biểu thông qua kỳ họp thứ ngày 20/5/1957 Nghị định “Quy định chế độ quyền lợi người làm cơng tác báo chí chun nghi ệp” đ ược công bố ngày 9/7/1957 Bao gồm 15 điều vầ vấn đề hoạt đ ộng báo chí II Pháp luật báo chí Việt Nam • Luật báo chí 1989: Từ thực đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng, chế thị trường tạo điều kiện cho báo chí bung phát triển cách mạnh mẽ số lượng lẫn chất lượng Để có th ể thích nghi với chế mới, nhu cầu đa dạng công chúng, hoạt đ ộng báo chí nói chung, kể cơng chúng người làm báo không chấp thuận phương thức thông tin m ột chiều, thiếu thuyết phục, song mặt pháp lý cần phải có hành lang luật pháp để tránh s ự “vượt rào” ý muốn Hoạt động báo chí năm cuối thập kỷ 80, kỷ XX nói phức tạp mà biểu rõ tính mục đích bị xâm hại, chẳng hạn đưa tin giật gân, đ ưa tin thiếu chọn lọc… Bởi vậy, từ thực tế hoạt động báo chí đất nước, yêu cầu luật báo chí nhằm phát huy tính sáng tạo tiềm to lớn c báo chí vi ệc đóng góp xây dựng xã hội hình thành Trước yêu cầu thực tiễn nghiệp đổi đất nước cần thiết phải đổi thân báo chí hoạt động báo chí nói chung, Luật Báo chí năm 1957 Nhà n ước ban hành không phù hợp, vậy, điều 4, điều 57 điều 83 Hiến pháp nước C ộng hoà xã h ội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 28-12-1989, Quốc hội nước ta thơng qua Luật Báo chí m ới ngày 0201-1990, Nhà nước ban hành Luật Báo chí nước Cộng hồ xã hội ch ủ nghĩa Việt Nam thay th ế Lu ật Báo chí năm 1957 Luật Báo chí ban hành năm 1989 có chương, 31 điều so với Luật Báo chí năm 1957 có nh ững điểm là: - Xác định rõ báo chí quan ngơn luận tổ ch ức Đảng, quan Nhà n ước, tổ ch ức tr ị – xã hội, khơng có báo chí tư nhân (điều 1), thể rõ đầy đ ủ quyền t ự dân ch ủ nhân dân qua báo chí (điều 2) vai trò trách nhiệm báo chí (điều 6) đ ối với xã h ội, đ ối với công dân - Nêu rõ đầy đủ quyền thông tin thông tin nhân dân (điều 4), quyền nghĩa vụ cung cấp thông tin (điều 7), quyền nghĩa vụ trả lời cải (điều 5, 8, 9) - Quy định đầy đủ chi tiết quyền hạn trách nhiệm quan báo chí nhà báo, c quan chủ quản báo chí (điều 12), Nhà nước báo chí (điều 17) - Quy định trách nhiệm sở tổ chức phát hành (điều 12, 21) - Quy định quảng cáo báo chí (điều 25) - Quy định khen thưởng kỷ luật (điều 25) Có thể nói Luật Báo chí năm 1989 phản ánh thay đổi sâu sắc đ ời sống kinh tế – xã hội nước ta năm đầu đổi Về mặt nhận thức, hành lang pháp lý c quan báo chí người làm báo hoạt động Về đối t ượng điều ch ỉnh, Luật xác định rõ quan nhà nước có thẩm quyền với quan báo chí thân người làm báo, đ ồng thời điều chỉnh mối quan hệ quan báo chí nhà báo, quan báo chí, nhà báo cơng dân Về phương pháp điều chỉnh, Luật đảm bảo cho báo chí tự thể ý chí mình, đồng thời đảm bảo cho báo chí hoạt động khn khổ pháp luật • Luật báo chí 1999: Với phát triển không ngừng hiệu đất nước, giai đoạn cách mạng mới, tr ước tình hình kinh tế, trị giới diễn biến phức tạp phát triển vũ bão cách mạng khoa học công nghệ, để giành chủ động đấu tranh không khoan nhượng thông tin, Nhà nước ta ban hành Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Báo chí (12-061999) Căn vàoHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí Quốc hội nước C ộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989 So với Luật Báo chí năm 1989, Luật sửa đổi bổ sung xác đ ịnh rõ vai trò qu ản lý Nhà n ước v ề báo chí, phù hợp với hệ thống pháp luật chung Nhà nước góp phần tích cực vào việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện tốt để báo chí ho ạt động vào chi ều sâu đồng thời mở rộng giao lưu với báo chí giới • Luật báo chí 2016: Báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ số lượng ấn phẩm, loại hình báo chí chất l ượng thơng tin, qua phục vụ có hiệu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc t ế Cho đến 2014, nước có 838 quan báo chí với 1.111 ấn phẩm báo chí in, có 67 đài PTTH trung ương địa phương; có 92 quan báo chí điện tử, 207 giấy phép trang thơng tin điện tử tổng hợp quan báo chí Tuy nhiên, thực tiễn 15 năm qua, bên cạnh mặt tích cực chủ yếu, Luật Báo chí năm 1999 bộc lộ số mặt chưa hồn chỉnh, khơng điều chỉnh kịp thời vấn đề m ới n ảy sinh, khơng phù hợp với thực tiễn đời sống báo chí giai đo ạn hi ện nay, đ ất n ước đẩy nhanh công đổi hội nhập quốc tế sâu rộng, loại hình báo chí phát triển nhanh chóng Bên cạnh đó, phát triển hội tụ công nghệ viễn thông, truyền thông internet di ễn mạnh mẽ, nhiều quy định Luật Báo chí hành khơng phù hợp Thực tiễn hoạt động báo chí nhiều vấn đề vượt quy định pháp luật như: quan báo chí th ực nhiều loại hình, vấn đề liên kết hoạt động báo chí, vấn đề tài c quan báo chí, vai trò quan chủ quản, tên gọi trách nhiệm người đứng đầu quan báo chí… Vì vậy, để tạo điều kiện cho phát triển lành mạnh báo chí nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước báo chí, Bộ Chính trị có Thông báo số 162-TB/TW, s ố 41-TB/TW Thông báo số 68-TB/TW số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí; Th ủ t ướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 việc th ực kết lu ận c Bộ Chính trị số biện pháp tăng cường lãnh đạo quản lý báo chí, giao cho Bộ Thông tin Truyền thông ‘tiến hành tổng kết việc thi hành Luật Báo chí hành để có ki ến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp” Tháng 4/2016, Quốc hội biểu thơng qua Luật Báo chí (sửa đ ổi, bổ sung) v ới s ố phiếu tán thành cao Luật Báo chí 2016 gồm chương với 61 điều (tăng 25 điều), có 32 điều xây dựng m ới, 29 điều sửa đổi, bổ sung quy định Luật Báo chí hành Kết cấu chương luật Báo chí 2016 bỏ chương quản lý nhà nước báo chí, thay đổi kết cấu chương (Nhiệm vụ quyền hạn báo chí), chương (Tổ chức báo chí nhà báo) Luật Báo chí 1999 thành chương (Tổ chức báo chí) chương (Hoạt động báo chí) Luật Báo chí Về nội dung mới: Thứ nhất, quy định quyền tự báo chí, quyền tự ngơn luận báo chí cơng dân: luật Báo chí lần kết cấu Chương II với 04 điều quy định cụ thể quyền tự báo chí, quy ền t ự ngơn luận báo chí cơng dân, quy định cơng dân có quyền: Sáng tạo tác ph ẩm báo chí, cung cấp thơng tin cho báo chí, phản hồi thơng tin báo chí, ti ếp cận thơng tin báo chí, liên kết với quan báo chí thực sản phẩm báo chí, in phát hành báo in; góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo báo chí tổ chức Đảng, quan Nhà n ước, t ổ chức trị - xã hội; tổ chức trị - xã hội, nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành viên quan, tổ chức Thứ hai, đối tượng thành lập quan báo chí, ngồi đối tượng thành lập quan báo chí theo luật hành, luật Báo chí bổ sung số đối tượng đ ược thành lập tạp chí khoa học, như: Cơ sở giáo dục đại học theo quy định luật Giáo dục đại học; t ổ ch ức nghiên c ứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ tổ chức d ưới hình thức vi ện hàn lâm, viện theo quy định luật Khoa học Công nghệ; bệnh viện từ cấp tỉnh, thành phố tr ực thuộc Trung ương tương đương trở lên Quy định cho phép sở giáo dục tổ chức khoa học công ngh ệ thu ộc lo ại hình t thục, có đầu tư nước ngồi phép tạp chí khoa học Thứ ba, luật Báo chí bổ sung quy định liên kết hoạt động báo chí, quy định cụ thể lĩnh vực, nội dung quan báo chí phép liên kết với quan báo chí khác, pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực liên kết; thời lượng tối đa đ ược phép liên kết kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu theo quy định kênh thời - trị tổng hợp; thời lượng t ối đa mà quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất tồn kênh phát thanh, kênh truyền hình C quan báo chí chủ động thực hiện, chịu trách nhiệm mà khơng phải xin phép c quan quản lý nhà nước báo chí, nhằm cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm tính t ự chủ, t ự chịu trách nhi ệm c quan báo chí Thứ tư, quyền tác nghiệp báo chí, ngồi quy định luật Báo chí hi ện hành, lu ật Báo chí lần quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp thơng tin cho báo chí c c quan, t ổ chức, người có trách nhiệm; thông tin quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quy ền t chối cung cấp thơng tin cho báo chí Để bảo vệ nguồn tin báo chí quyền tác nghiệp nhà báo, so với luật hành, luật Báo chí quy định giới hạn việc quan báo chí, nhà báo phải tiết lộ người cung cấp thông tin có yêu cầu văn Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm tr ọng, đặc biệt nghiêm trọng Đồng thời, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin sau tên họ tiết lộ Thứ năm, với việc quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ nhà báo luật, để nêu cao vai trò nhà báo, trách nhiệm cơng dân người làm báo, luật Báo chí m ới b ổ sung, lu ật hoá quy định bắt buộc đạo đức nghề nghiệp người làm báo; quy định H ội nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ ban hành tổ ch ức thực quy định đạo đ ức nghề nghiệp người làm báo; nhà báo có nghĩa vụ tuân thủ quy định đạo đ ức nghề nghiệp c người làm báo bị thu hồi thẻ nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp gây hậu nghiêm tr ọng Thứ sáu, hoạt động kinh doanh dịch vụ quan báo chí: Luật Báo chí m ới quy đ ịnh mở h ơn luật hành hoạt động kinh doanh, dịch vụ quan báo chí, thể ểm c khoản điều 21 quy định: nguồn thu quan báo chí gồm thu t hoạt đ ộng kinh doanh, d ịch v ụ c c quan báo chí, đơn vị trực thuộc quan báo chí Thứ bảy, hành vi bị cấm hoạt động báo chí: Điều luật Báo chí quy định hành vi bị cấm hoạt động báo chí, quy định cụ thể hơn, rõ ràng h ơn m ột s ố hành vi so với Luật Báo chí hành, có bổ sung số hành vi như: Thông tin quy k ết t ội danh chưa có án tòa án, thơng tin ảnh hưởng đến phát triển bình thường thể chất tinh thần trẻ em, thơng tin chuyện thần bí gây hoang mang xã hội, ảnh h ưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội sức khỏe cộng đồng Những hành vi cấm đăng, phát thông tin quy định khoản 1, khoản Điều có s ự t ương thích với quy định Bộ Luật hình năm 2015, hành vi bị cấm khác tương thích với lu ật Dân luật khác, đảm bảo tính khả thi thực tế Thứ tám, cải xử lý vi phạm: Nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thơng tin sai thật, luật Báo chí m ới bổ sung m ột s ố quy đ ịnh m ới v ề cải như: Báo chí điện tử, ngồi việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi phải gỡ bỏ thơng tin sai thật đăng, phát Các quan báo chí, trang thông tin ện t t h ợp đăng, phát thông tin quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi phải th ực hi ện đăng lại cải chính, lỗi quan báo chí vi phạm Đồng thời quy định cụ thể vị trí cải loại hình báo chí Luật Báo chí lần bổ sung quy định xử lý vi phạm như: Cơ quan báo chí bị thu h ồi giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, sản xu ất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, chuyên trang báo điện t quan, t ổ chức bị thu hồi giấy phép xuất đặc san, tin đăng, phát thông tin vi phạm quy định điều gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng Thứ chín, luật Báo chí pháp điển hóa quy định nghị đ ịnh Chính ph ủ để đ ưa vào luật, đồng thời bổ sung số quy định để điều chỉnh hoạt động báo chí, cụ thể quy định về: Chính sách Nhà nước phát triển báo chí; thay đổi quan ch ủ quản quan báo chí; hoạt động hợp tác báo chí Việt Nam với nước ngồi; hoạt đ ộng báo chí c báo chí nước ngồi, quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước Việt Nam; bảo vệ nội dung chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, báo điện tử; phản hồi thơng tin ... hiểu luật pháp nói chung luật báo chí nói riêng giúp nhà báo thực đầy đủ quyền nghĩa v ụ c theo quy đ ịnh pháp luật; đồng thời hướng dẫn nhân dân hiểu quyền lợi họ thực theo pháp luật CHƯƠNG 2: PHÁP... Nhà nước ta ban hành Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Báo chí (12-061999) Căn vàoHiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí Quốc hội... Hãy cho t ự biết, tuyên bố tranh luận t ự theo lương tâm, tất tự khác, Milton nói Areopagitica II Sự cần thiết am hiểu luật pháp nhà báo: Theo quy định pháp luật nhà báo cơng dân, thế, thân nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Luật pháp và đạo đức báo chí: Lịch sử ra đời luật báo chí thế giới và Việt Nam, Tiểu luận Luật pháp và đạo đức báo chí: Lịch sử ra đời luật báo chí thế giới và Việt Nam

Từ khóa liên quan