Bài tập nhóm: LUẬT DÂN SỰ 2

12 325 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 17:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA LUẬT Bài Tập Nhóm Mơn: Luật Dân Sự Tên thành viên: Lớp tín chỉ: Luật dân Giảng viên: Năm học 2017-2018 Đề bài: Phân tích loại thiệt hại yêu cầu bồi thường theo quy định BLDS Xây dựng tình bồi thường thiệt hại tài sản bị xâm phạm mà tất loại thiệt hại tài sản yêu cầu bồi thường Phân tích làm rõ I Phân tích loại thiệt hại yêu cầu bồi thường theo quy định BLDS 2015 : Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng trách nhiệm dân sự, áp dụng với người có hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho người khác Ở nước ta, chế định trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng quy định từ Điều 584 đến Điều 608 Bộ luật Dân năm 2015 (viết tắt BLDS) làm sở pháp lý để quan nhà nước có thẩm quyền giải bồi thường thiệt hại hợp đồng phát sinh BLDS quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, với trách nhiệm bồi thường tinh thần tạo thành tổng thể hoàn chỉnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Đây sở pháp lý quan trọng bảo đảm cho chế định bồi thường thiệt hại phát huy hiệu thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu ngày phát triển xã hội bảo đảm cơng bình đẳng xã hội Có loại thiệt hại yêu cầu bồi thường thiệt hại quy định từ điều 589 đến điều 592 BLDS 2015: Thiệt hại tài sản bị xâm phạm Theo điều 589 BLDS 2015 quy định thiệt hại tài sản bị xâm phạm sau : “ Điều 589 Thiệt hại tài sản bị xâm phạm Thiệt hại tài sản bị xâm phạm bao gồm : Tài sản bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế khắc phục thiệt hại Thiệt hại khác luật quy định ” - Trong đó, tài sản bị mất, bị hủy hoại, hư hỏng mất, hủy hoại yêu cầu định giá bồi thường, hư hỏng xác định bồi thường qua chi phí sửa chữa khơi phục công ban đầu tài sản - Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản thiệt hại gián tiếp liên quan đến tài sản bị thiệt hại Tài sản chứa đựng lợi ích định, lợi ích thu thông qua hành vi khai thác, sử dụng người Lợi ích gắn liền với việc khai thác, sử dụng tài sản hiểu lợi ích vật chất cụ thể mà người bị thiệt hại không thu kể từ tài sản bị xâm phạm (ví dụ hoa màu không thu hoạch được, xe ô tô bị hư hỏng nặng sử dụng để làm taxi ) - Chi phí hợp lí để ngăn chặn, hạn chế khắc phục thiệt hại: Các chi phí mà người bị thiệt hại phải bỏ để ngăn chặn, không cho thiệt hại tiếp tục phát sinh phải bỏ chi phí để ngăn chặn, khơng cho thiệt hại tiếp tục phát sinh phải bỏ chi phí khác để khắc phục thiệt hại Chi phí hợp lý chi phí thực tế cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ thiệt hại, phù hợp với giá trung bình địa phương thời điểm chi phí - Đối với thiệt hại khác theo pháp luật quy định, chưa có hướng dẫn cụ thể vấn đề này, chưa có văn khác quy định nên thường quy định khác trường hợp pháp luật dự phòng trường hợp tương lai phát sinh mà luật khơng thể dự phòng tới, phát sinh trường hợp xác định theo quy định điều chỉnh theo quy định 2, Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm: Sức khỏe người vốn quý, khó xác định xác thiệt hại sức khoẻ bị xâm phạm khoản tiền Bồi thường thiệt hại sức khỏe thực chất bồi thường phần thiệt hại vật chất, thiệt hại tinh thần, tạo điều kiện cho cá nhân hay gia đình họ khắc phục khó khăn tai nạn gây nên Xác định thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm bao gồm ( theo điều 590 BLDS): “ Điều 590 Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe chức bị mất, bị giảm sút người bị thiệt hại; b) Thu nhập thực tế bị bị giảm sút người bị thiệt hại; thu nhập thực tế người bị thiệt hại không ổn định xác định áp dụng mức thu nhập trung bình lao động loại; c) Chi phí hợp lý phần thu nhập thực tế bị người chăm sóc người bị thiệt hại thời gian điều trị; người bị thiệt hại khả lao động cần phải có người thường xuyên chăm sóc thiệt hại bao gồm chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; d) Thiệt hại khác luật quy định Người chịu trách nhiệm bồi thường trường hợp sức khỏe người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định khoản Điều khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần mà người gánh chịu Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên thỏa thuận; khơng thỏa thuận mức tối đa cho người có sức khỏe bị xâm phạm không năm mươi lần mức lương sở Nhà nước quy định.” - Chi phí hợp lí cho việc cứu chữa, bồi thường, phục hồi sức khỏe chức bị mất, bị giảm sút người bị thiệt hại: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại cấp cứu sở y tế, tiền thuốc tiền mua thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu… theo định bác sĩ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo định bác sĩ; chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống khắc phục thẩm mỹ… để hỗ trợ thay phần chức thể bị bị giảm sút người bị thiệt hại (nếu có) - Thu nhập thực tế bị bị giảm sút người bị thiệt hại; thu nhập thực tế người bị thiệt hại không ổn định xác định áp dụng mức thu nhập trung bình lao động loại Thu nhập bị giảm sút khoản chênh lệch thu nhập trước xảy tai nạn sau điều trị Những thu nhập phải thu nhập thường xuyên, hợp pháp thực tế họ - Chi phí hợp lý phần thu nhập thực tế bị người chăm sóc người bị thiệt hại thời gian điều trị; người bị thiệt hại khả lao động cần có người thường xuyên chăm sóc thiệt hại bao gồm chi phí hợp lí cho việc chăm sóc người bị thiệt hại Chi phí bao gồm: tiền tàu, xe lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình địa phương nơi thực việc chi phí (nếu có) cho người chăm sóc cho người bị thiệt hại thời gian điều trị cần thiết theo yêu cầu sở y tế - Thiệt hại khác luật quy định - Ngoài ra, người chịu trách nhiệm bồi thường phải bồi thường khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu Tổn thất tinh thần khái niệm trừu tượng Hiện khơng có mẫu số chung cho tất người khơng thể tính thành tiền cách xác khoản tiền Việc xác định tổn thất tinh thần sức khỏe bị xâm phạm phụ thuộc vào cá nhân người bị thiệt hại như: tình trạng gia đình, độ tuổi, nghề nghiệp, mức độ thiệt hại,… Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên tự thảo thuận, khơng thỏa thuận mức tối đa khơng q năm mươi lần mức lương sở Nhà nước quy định Thiệt hại tính mạng bị xâm phạm Tính mạng khơng vốn q người mà vốn quý người thân, cộng đồng xã hội Bởi mối quan hệ người với người xã hội mối quan hệ biệt lập mà quan hệ biện chứng, ràng buộc ảnh hưởng lẫn Vì vậy, xâm phạm đến tính mạng người khơng đơn gây tổn thất cho người mà gây tác động xấu tinh thần vật chất cho người thân thích người bị thiệt hại xa tác động xấu mặt xã hội Với tính chất số quyền nhân thân liên quan đến thể người, quyền tính mạng, sức khỏe có đầy đủ đặc điểm quyền nhân thân liên quan đến thể người, quyền bảo hộ vô thời hạn quyền bảo hộ không phụ thuộc vào đơn yêu cầu Việc khôi phục lại đối tượng quyền giá trị nhân thân bị xâm phạm thực Xác định thiệt hại tính mạng bị xâm phạm theo quy định Bộ luật dân năm 2015 Về thiệt hại tính mạng bị xâm phạm, điều 591 Bộ luật dân 2015 xác định: 1, Thiệt hại tính mạng bị xâm phạm bao gồm: - Thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm theo quy định Điều 590 Bộ luật dân 2015; - Chi phí hợp lý cho việc mai táng; - Tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; - Thiệt hại khác luật quy định Trong Điều 610 Bộ luật Dân 2005 quy định thiệt hại tính mạng bị xâm phạm sau: "1 Thiệt hại tính mạng bị xâm phạm bao gồm: a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, chăm sóc người bị thiệt hại trước chết; b) Chi phí hợp lý cho việc mai táng; c) Tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng.” Như vậy, so với luật dân 2005 Bộ luật dân 2015 quy định vấn đề xác định thiệt hại phạm vi rõ ràng bao gồm thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm khơng xác định tính mạng bị xâm phạm khơng liên quan đến sức khỏe luật dân 2005 Với quy định mở rộng nhằm quy định trách nhiệm bồi thường chặt chẽ đối tượng chủ thể gây thiệt hại cho người bị thiệt hại tính mạng khơng chịu trách nhiệm tính mạng mà sức khỏe người bị thiệt hại trước chết Chính điều kéo theo hệ bồi thường giá trị bồi thường vật chất tinh thần phạm vi bao trùm lớn Theo quy định khoản Điều 591 Bộ luật dân 2015 thì: “Người chịu trách nhiệm bồi thường trường hợp tính mạng người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định khoản Điều khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ người bị thiệt hại, khơng có người người mà người bị thiệt hại trực tiếp nuôi dưỡng, người trực tiếp nuôi dưỡng người bị thiệt hại hưởng khoản tiền Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên thoả thuận; khơng thoả thuận mức tối đa cho người có tính mạng bị xâm phạm khơng q trăm lần mức lương sở Nhà nước quy định.” Cũng tương tự thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm, thiệt hại tính mạng bị xâm phạm số tiền bồi thường cho tính mạng người chết mà khoản tiền gia đình nạn nhân phải bỏ số tiền mà người nạn nhân cấp dưỡng nhận Ngồi thiệt hại bao gồm khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân thích, gần gũi nạn nhân Như vậy, bồi thường thiệt hại tính mạng bị xâm phạm bồi thường vật chất bù đắp tổn thất tinh thần mà gia đình nạn nhân bị phải chịu đựng tai nạn xảy gây nên chết nạn nhân Cụ thể theo quy định trên, người gây thiệt hại tính mạng người khác phải chịu trách nhiệm bồi thường chi phí sau: – Thiệt hại sức khoẻ bị xâm phạm nêu – Chi phí hợp lý cho việc mai táng bao gồm: khoản tiền mua quan tài, vật dụng cần thiết cho việc khâm liệm, khăn tang, hương, nến, hoa, thuê xe tang khoản chi khác phục vụ cho việc chôn cất hỏa táng nạn nhân theo thông lệ chung Không chấp nhận yêu cầu bồi thường chi phí cúng tế, lễ bái, ăn uống, xây mộ, bốc mộ… – Khoản tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng Chỉ xem xét khoản tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, trước sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại thực tế thực nghĩa vụ cấp dưỡng Những người người bị thiệt hại cấp dưỡng bồi thường khoản tiền cấp dưỡng tương ứng Đối với người mà người bị thiệt hại thực nghĩa vụ nuôi dưỡng sau người bị thiệt hại bị xâm phạm sức khỏe khả lao động, người bồi thường khoản tiền cấp dưỡng hợp lý phù hợp với thu nhập khả thực tế người phải bồi thường, nhu cầu thiết yếu người bồi thường – Khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân thích gần gũi nạn nhân + Người nhận khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần trường hợp người thân thích gần gũi thuộc hàng thừa kế thứ người bị thiệt hại, bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người bị thiệt hại + Khơng phải trường hợp tính mạng bị xâm phạm người thân thích gần gũi nạn nhân đương nhiên bồi thường khoản tiền bù đắp tinh thần Việc xác định mức độ tổn thất tinh thần phải vào địa vị nạn nhân gia đình, mối quan hệ sống nạn nhân người thân thích gần gũi nạn nhân… + Mức bồi thường chung khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho người thân thích gần gũi nạn nhân phải vào mức độ tổn thất tinh thần, tối đa không 100 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung Nhà nước quy định thời điểm giải bối thường Thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm Pháp luật Việt Nam khơng có khái niệm cụ thể danh dự, nhân phẩm, uy tín nhiên theo từ điển Tiếng Việt qua thực tế giải hiểu : + Danh dự : - Đối với cá nhân, danh dự là: “ coi trọng dư luận xã hội dựa giá trị tinh thần, đạo đức tốt đẹp ” Danh dự người hình thành từ hành động cách cư xử người đó, từ cơng lao thành tích mà người có - Đối với tổ chức, danh dự đánh giá xã hội tín nhiệm người hoạt động tổ chức + Nhân phẩm: “ phẩm chất, giá trị người ”, giá trị tinh thần cá nhân với tính cách người + Uy tín : “ tín nhiệm mến phục người ” dành cho cá nhân, tổ chức Mặc dù danh dự, nhân phẩm, uy tín giá trị nhân thân không trị giá tiền Tuy nhiên, xâm phạm đến giá trị ảnh hưởng đến tồn phát chủ thể bị xâm phạm Thiệt hại mà chủ thể bị xâm phạm danh dự, nhâm phẩm, uy tín phải gánh chịu bao gồm thiệt hại vật chất tổn thất tinh thần Tổ chức bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bị giảm thu nhập, chí phải tuyên bố phá sản Cá nhân bị xâm phạm danh dự, nhâm phẩm, uy tín bị giảm thu nhập, ảnh hưởng đến hoạt động nghề nghiệp, đến mối quan hệ xã hội, chí đến sức khỏe, tính mạng Có thể thấy, thiệt hại danh dự, nhâm phẩm, uy tín bị xâm phạm nghiêm trọng Thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm quy định khoản Điều 592 BLDS 2015 sau: “ Điều 592 Thiệt hại danh dự , nhâm phẩm , uy tín bị xâm phạm Thiệt hại danh dự , nhân phẩm , uy tín bị xâm phạm bao gồm : a , chi phí hợp lý để hạn chế , khắc phục thiệt hại ; b , Thu nhập thực tế bị bị giảm sút ; c , Thiệt hại khác luật quy định ; ” Theo quy định khoản Điều 592 Bộ luật Dân 2015 thì: “ Người chịu trách nhiệm bồi thường trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác bị xâm phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định khoản Điều khoản tiền khác để bù đắp tổn thất tinh thần mà người gánh chịu Mức bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần bên thoả thuận; không thoả thuận mức tối đa cho người có danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm khơng q mười lần mức lương sở Nhà nước quy định.” Theo quy định trên, người gây thiệt hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại sau: - Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm: + Chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người bị thiệt hại; + Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; + Tiền tàu, xe lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình địa phương nơi thực việc chi phí để yêu cầu quan chức xác minh việc, cải phương tiện thông tin đại chúng; + Chi phí tổ chức xin lỗi, cải cơng khai nơi cư trú nơi làm việc người bị thiệt hại chi phí thực tế, cần thiết khác để hạn chế, khắc phục thiệt hại (nếu có) - Thu nhập thực tế bị bị giảm sút: Nếu trước danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm có thu nhập thực tế, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm phải thực công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế họ bị bị giảm sút, họ bồi thường khoản thu nhập thực tế bị bị giảm sút - Khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm: + Khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bồi thường cho người bị xâm phạm + Không phải trường hợp danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm người bị xâm phạm đương nhiên bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần Việc xác định mức độ tổn thất tinh thần phải vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng báo viết hay báo hình…), hành vi xâm phạm, mức độ lan truyền thông tin xúc phạm… + Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị xâm phạm phải vào mức độ tổn thất tinh thần, tối đa không 10 tháng lương, tính theo mức lương tối thiểu chung Nhà nước quy định thời điểm giải bồi thường - Thiệt hại khác luật quy định II Xây dựng tình huống: Chiều ngày 18/10/2016, anh Nguyễn Văn Tồn (25 tuổi, cơng nhân) có hẹn với bạn gái chơi tơ nên có ý định sang nhà hàng xóm mượn xe tô Camry anh Nguyễn Văn Thắng (27 tuổi, tài xế) Do khơng thấy nhà, chìa khố xe tơ cắm xe, anh Tồn tự ý lên xe mà khơng có cho phép chủ sở hữu xe Trên đường đón người yêu, 10 lái xe với tốc độ cao ngược chiều vào đường chiều, Tồn muốn tránh ơtơ khác nên quẹo lái gấp đâm vào dải phân cách bê tơng đường, khơng có thiệt hại người xe Camry anh Thắng bị hư hỏng nặng Quá hoảng loạn, Toàn biết gọi cho anh Thắng báo cho anh Thắng biết Sau đó, anh Thắng gọi cho xe cẩu đến địa điểm tai nạn để cẩu xe gara sửa chữa ơto Phân tích tình huống: Căn áp dụng bồi thường thiệt hại: - Anh Tồn có hành vi làm hư hỏng tài sản anh Thắng xe ô tô Camry ( cụ thể Toàn lái xe với tốc độ cao, đâm vào dải phân cách bê tơng) - Đã có thiệt hại tài sản xảy - Hành vi anh Toàn nguyên nhân gây thiệt hại tài sản kể Đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại: - Anh Nguyễn Văn Toàn phải tự bồi thường thiệt hại Anh Toàn 25 tuổi ( đủ 18 tuổi trở lên) có đầy đủ lực hành vi dân Các loại thiệt hại tài sản bị xâm phạm yêu cầu bồi thường : - Tài sản bị hư hỏng: Chiếc ô tô Thắng bị hư hỏng nặng, cụ thể: Gãy gương bên trái, móp đầu xe, xây xước nặng phần khung xe trước, hỏng hai đèn trước, vỡ kính chắn phía trước nhiều phận bên bị hư hỏng Chiếc ô tô bị hư hỏng Toàn thực hành vi lái xe tốc độ cho phép, ngược chiều, xe bán tải khơng tình trạng ngun vẹn trước bị thiệt hại cần phải bỏ chi phí để sửa chữa tài sản Do đó, trường hợp này, tài sản bị hư hỏng chi phí sửa chữa, thay phận hư hỏng tài sản xác định thiệt hại người gây thiệt hại Toàn phải chịu trách nhiệm bồi thường khoản chi phí - Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, giảm sút: Do xe phương tiện lao động Thắng, Thắng thực việc khai thác lợi ích từ tơ nhằm đưa đón khách, kiếm thu nhập Vì vậy, Tồn gây thiệt hại, thời gian nhằm giải sửa chữa phương tiện bị đi, Thắng làm xe bị hỏng hóc khơng thể sử dụng Do 11 khiến cho thu nhập bị giảm sút, hợp đồng đưa đón, đón dâu,… khơng thể kí kết mà xe hỏng - Chi phí hợp lý để khắc phục thiệt hại: Phí thuê xe cẩu tới để vận chuyển xe Camry bị hư hỏng từ địa điểm xảy tai nạn đến gara sửa chữa ôtô nhằm khắc phục 12 ... 590 Bộ luật dân 20 15; - Chi phí hợp lý cho việc mai táng; - Tiền cấp dưỡng cho người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng; - Thiệt hại khác luật quy định Trong Điều 610 Bộ luật Dân 20 05... với luật dân 20 05 Bộ luật dân 20 15 quy định vấn đề xác định thiệt hại phạm vi rõ ràng bao gồm thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm khơng xác định tính mạng bị xâm phạm khơng liên quan đến sức khỏe luật. .. Xác định thiệt hại tính mạng bị xâm phạm theo quy định Bộ luật dân năm 20 15 Về thiệt hại tính mạng bị xâm phạm, điều 591 Bộ luật dân 20 15 xác định: 1, Thiệt hại tính mạng bị xâm phạm bao gồm:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhóm: LUẬT DÂN SỰ 2, Bài tập nhóm: LUẬT DÂN SỰ 2