Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

16 76 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:21

Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: 1/Một năm mùa? Đó lànào” mùacâu nào? 2/ Em hãycó thay cụm từ “Khi hỏi sau cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, giờ)? Khi bạn đến thăm bà ngoại? Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Cú mèo Cuốc Gõ kiến Quạ Chim sâu Vàng anh Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài 1: Xếp tên loài chim cho ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) a) Gọi tên theo hình dáng b) Gọi tên theo tiếng kêu c) Gọi tên theo cách kiếm ăn Thảo luận nhóm vòng phút Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài 1: Xếp tên loài chim cho ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) a) Gọi tên theo hình dáng b) Gọi tên theo tiếng kêu c) Gọi tên theo cách kiếm ăn M: chim cánh cụt M: tu hú M: bói cá Thứ tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài 1: Xếp tên loài chim cho ngoặc đơn vào nhóm thích hợp: (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh) a)Gọi tên theo hình dáng ………………… M: chim cánh cụt ………………… Cú mèo ………………… Vàng anh ………………… ………………… b)Gọi tên theo tiếng kêu ………………… M: tu hú ………………… Quạ ………………… Quốc ………………… ………………… c)Gọi tên theo cách kiếm ăn ………………… M: bói cá Chim sâu ………………… ………………… Gõ kiến ………………… ………………… Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Các loài chim có ích lợi gì? Chúng ta phải làm để bảo vệ chúng ? Thứ tư, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài Dựa vào tập đọc học, trả lời câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc đâu? b) Chim sơn ca bị nhốt đâu? c) Em làm thẻ mượn sách đâu? Thảo luận nhóm đơi vòng phút Thứ năm, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Luyện từ câu Bài Dựa vào tập đọc học, trả lời câu hỏi sau: a)Bông cúc trắng mọc đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, đám cỏ dại b) Chim sơn ca bị nhốt đâu? Chim sơn ca bị nhốt lồng c) Em làm thẻ mượn sách đâu? Em làm thẻ mượn sách thư viện trường *ĐểĐể trả cho câu hỏi cụm đâu, dùng trả lờilời cho câu hỏi cócó cụm từtừ ởở đâu, tata dùng từtừ gì? địa điểm (nơi chốn) Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài Đặt câu hỏi có cụm từ đâu cho câu sau: a) Sao Chăm họp phòng truyền thống trường M : Sao Chăm họp đâu? b) Em ngồi dãy bàn thứ tư, bên trái Em ngồi đâu? c) Sách em để giá sách Sách em để đâu? Các em suy nghĩ làm tập vòng phút Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Để đặt câu hỏi có cụm từ đâu ta dựa vào phận câu? Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Chọn câu trả lời đúng: Loại chim sau xếp theo nhóm : Gọi tên theo hình dáng: gõ kiến 2.chào mào 3.tu hú Gọi tên theo tiếng kêu: Cu gáy chim sâu cú mèo Đặt câu trả lời câu hỏicó cụm từ đâu? Cú muỗi Chim hút mật Diều ăn rắn Chim đầu rìu Khướu mỏ dài Đại bàng đầu trọc Sếu đầu đỏ Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Em đặt câu trả lời câu hỏi có cụm từ “Ở đâu?” ... trả cho câu hỏi cụm đâu, dùng trả lờilời cho câu hỏi cócó cụm từtừ ởở đâu, tata dùng từtừ gì? địa điểm (nơi chốn) Thứ tư, ngày 18 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài Đặt câu hỏi có cụm từ đâu cho... đâu? Thảo luận nhóm đơi vòng phút Thứ năm, ngày 10 tháng 01 năm 2013 Luyện từ câu Bài Dựa vào tập đọc học, trả lời câu hỏi sau: a)Bông cúc trắng mọc đâu? Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, đám cỏ... Chúng ta phải làm để bảo vệ chúng ? Thứ tư, ngày 17 tháng 01 năm 2017 Luyện từ câu Bài Dựa vào tập đọc học, trả lời câu hỏi sau: a) Bông cúc trắng mọc đâu? b) Chim sơn ca bị nhốt đâu? c) Em làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị