Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

11 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:19

Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức - Khi nhặt rơi em phải làm gì? Vì sao? Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị (T1) * Quan sát tranh cho biết nội dung tranh vẽ gì? * Trong học vẽ, Nam muốn mượn bút chì bạn Tâm Em đốn xem Nam nói với Tâm? Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời u cầu đề nghị KÕt ln T©m Nam Muốn mợn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sù Nh vËy lµ Nam Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị Khi muốn nhờ việc gì, em cần nói lời u cầu,đề nghị cách chân thành, nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng người khác có lòng tự trọng Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời u cầu đề nghị * Bµi 2: Em ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S nÕu viƯc lµm cđa Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị S Đ Đ Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị Bài 3: Bày tỏ ý kiến S A S B Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch nhiều thời gian, không cần thiết S người thân không cần thiết C Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi S D Đ Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch cần nhờ việc quan trọng E Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ ba ngày 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà núi cho va lũng Ca dao Khi cần nói lời yêu cầu, đề nghị? Khi nói lời yêu cầu, đề nghị phải có thái độ nh nào? Nếu thấy ng ời khác lấy đồ dùng mỡnh, bạn làm gỡ? Lớp trun g thàn h ... năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà núi cho va lũng Ca dao Khi cần nói lời yêu cầu, đề nghị? Khi nói lời yêu cầu, đề nghị phải có thái độ nh... không cần thiết C Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với người lớn tuổi S D Đ Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị lịch cần nhờ việc quan trọng E Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng... 19 tháng năm 2016 Đạo đức Tiết 21: Biết nói lời yêu cầu đề nghị Bài 3: Bày tỏ ý kiến S A S B Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch với bạn bè, Nói lời yêu cầu, đề nghị lịch nhiều thời gian, không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị