Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

15 103 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

PHÒNG GD & ĐT HẢI HẬU TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI CHÍNH Người thực hiện: Nguyễn Thị Lan Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Câu : Khi nhặt rơi em phải làm gì? Vì em lại làm vậy? Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: BÀI TẬP 1:Quan sát tranh cho biết nội dung tranh vẽ gì? Thảo luận nhóm Trong học vẽ, Nam muốn mượn bút chì bạn Tâm Em đốn xem Nam nói với Tâm?  CËu cã thĨ cho m×nh mợn bút chì đợc không? Tâm ơi, cho mợn bút chì với! Tâm, mợn bút! Cậu cho tớ mợn bút, dùng xong tớ trả ngay!  CËu cho tí mỵn bót víi! Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Muốn mượn bút chì bạn Tâm, Nam cần sử dụng câu yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch Như Nam tơn trọng bạn có lòng tự trọng Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: BÀI TẬP 2: Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? Em h·y ghi vµo ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai giải thích sao? Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: BÀI TẬP 2: Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? Em h·y ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai giải thích sao? S Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: BÀI TẬP 2: Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? Em h·y ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai giải thích sao? Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: BÀI TẬP 2: Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? Em h·y ghi vào ô dới tranh chữ Đ việc làm bạn đúng, chữ S việc làm bạn sai giải thích sao? Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời yêu cầu đề nghị lịch Bµi tËp 3: Hãy đánh dấu + vào trước ý kiến mà em tán thành: Bµi tËp 3: Hãy đánh dấu + vào trước ý kiến mà em tán thành: a) Em cảm thấy ngại ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân ) không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi ) d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc ) quan trọng + e) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao ... ngần phải nói lời yêu cầu, đề nghị b Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân ) không cần thiết c Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi ) d Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần... nhờ việc ) quan trọng + e) Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Thứ tư ngày 23 tháng năm 2013 Đạo đức: Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao ... tháng năm 2013 Đạo đức: Việc làm tranh 2, tranh bạn biết dùng lời đề nghị lịch cần giúp đỡ Là anh muốn mượn đồ chơi em cần phải nói lời u cầu đề nghị lịch Bµi tËp 3: Hãy đánh dấu + vào trước ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan