Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

20 150 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/12/2017, 11:18

môn : đạo đức Giỏo viờn : Trn Vn Hi Trongvàgiờ học vẽ,nội Nam muốn mượn bút chì Quan sát tranh cho biết dung tranh vẽ gì? Thảo luận bạn Tâm Em đốn xem Nam nói Nhóm với Tâm?  CËu cã thĨ cho m×nh mợn bút chì đợc không? Tâm ơi, cho mợn bút chì với! Cậu cho tớ mợn bút, dùng xong tớ trả ngay! Cậu cho tớ mợn bót víi! Quan sát tranh cho biết bạn tranh làm gì? 3 Em có đồng tình với bạn tranh khơng? Vì sao? Thảo luận Nhóm Sai Đúng Đúng Đúng Đúng Sai Hãy đánh dấu + vào ô trống trước ý kiến mà em tán thành : Nói lời yêu cầu lịch thời gian , không cần thiết Nói lời yêu cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tơn trọng người khác Nói lời yêu cầu lịch thời gian , khơng cần thiết Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao ... Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị. .. khác Nói lời yêu cầu lịch thời gian , khơng cần thiết Nói lời u cầu, đề nghị với bạn bè, người thân khách sáo Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi Chỉ cần nói lời yêu cầu, đề nghị. .. lời yêu cầu, đề nghị cần nhờ việc quan trọng Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch tự trọng tôn trọng người khác Lời nói chẳng tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng Ca dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị, Bài 10. Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Từ khóa liên quan