Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh

123 251 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2017, 13:40

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã Số :60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ THỊ THÚY ANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đề tài “Vận dụng mơ hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết Sàn Giao Dịch Chứng Khoán HCM” thực dựa số liệu thực tế thu thập sở lý thuyết nghiên cứu nhà kinh tế học trước Tôi xin cam đoan khơng có tượng chép hồn tồn kết nghiên cứu tác giá khác Đây đề tài nghiên cứu độc lập tơi Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm cam đoan Tác giả luận văn Huỳnh Ngọc Minh Trâm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCĐKT : Bảng cân đối kế toán BCTC : Báo cáo tài B/M : Tỷ lệ giá trị sổ sách giá trị thị trƣờng vốn chủ sở hữu (Book Equity / Market Equity) CAPM : Mơ hình định giá tài sản vốn CML : Đƣờng thị trƣờng vốn (Capital Market Line) CMA : Phần bù xu hƣớng đầu tƣ (Conservative minus Aggressive) DMĐT : Danh mục đầu tƣ DMĐTCK : Danh mục đầu tƣ chứng khoán HOSE : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HML : Phần bù giá trị (High minus Low) Inv : Xu hƣớng đầu tƣ (Investment) NĐT : Nhà đầu tƣ OP : Lợi nhuận (Operating Profitability) OLS : Phƣơng pháp bình phƣơng bé thơng thƣờng RMW : Phần bù lợi nhuận (Robust minus Weak) SML : Đƣờng thị trƣờng chứng khoán (Security Market Line) SMB : Phần bù quy mô (Small minus Big) SGDCK : Sở giao dịch chứng khoán SGDCK TP.HCM : Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh TSĐT : Tài sản đầu tƣ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM VỀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH 1.1.1 Lợi tức 1.1.2 Rủi ro 1.1.3 Cân lợi tức – rủi ro (Risk – return trade off) 1.1.4 Đo lƣờng lợi tức rủi ro chứng khoán 1.1.5 Đo lƣờng lợi tức rủi ro danh mục đầu tƣ 11 1.2 SƠ LƢỢC VỀ MƠ HÌNH MARKOWITZ VÀ CÁC MƠ HÌNH NHÂN TỐ (FACTOR MODEL) 14 1.2.1 Mơ hình Markowitz 14 1.2.2 Mơ hình nhân tố mơ hình đa nhân tố 20 1.2.3 Mơ hình APT Lý thuyết định giá Arbitrage 24 1.2.4 Mơ hình CAPM (Capital Asset Pricing Model) 25 1.2.5 Mơ hình Fama – French ba nhân tố 30 1.3 MƠ HÌNH FAMA-FRENCH NĂM NHÂN TỐ 32 1.4 LƢỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 34 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 46 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 46 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 48 2.3 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 52 2.4 XÂY DỰNG CÁC DANH MỤC ĐẦU TƢ 53 2.5 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH 55 2.5.1 Kiểm định chuỗi tỷ suất lợi tức danh mục liệu có tính dừng có tn theo quy luật phân phối chuẩn 56 2.5.2 Kiểm định hệ số chặn 57 2.5.3 Kiểm định ý nghĩa biến giả thuyết có liên quan 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 60 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 61 3.2 MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN 62 3.3 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THIẾT THỐNG KÊ 63 3.3.1 Kiểm định chuỗi tỷ suất lợi tức danh mục có tuân theo quy luật phân phối chuẩn 63 3.3.2 Kiểm định tính dừng chuỗi tỷ suất lợi tức 64 3.4 KẾT QUẢ HỒI QUY 65 3.4.1 Ƣớc lƣợng tham số mơ hình Fama-French năm nhân tố 65 3.4.2 Kiểm định mơ hình Fama-French năm nhân tố 69 3.5 VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA-FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 75 4.1 KẾT LUẬN 75 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 77 4.2.1 Một vài hàm ý sách nhà đầu tƣ 77 4.2.2 Một vài hàm ý sách nhà làm sách chủ thể có liên quan 78 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 79 KẾT LUẬN 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Thiết lập danh mục đầu tƣ Thống kê mô tả tý suất lợi tức trung bình danh mục Ma trận hệ số tƣơng quan biến giải thích Kết kiểm định chuỗi tý suất lợi tức danh mục có tuân theo quy luật phân phối chuẩn Trang 54 61 62 59 3.4 Kết kiểm định tính dừng chuỗi tỷ suất lợi tức 60 3.5 Kết hồi quy danh mục đầu tƣ 61 3.6 3.7 3.8 3.9 Kết kiểm định ý nghĩa hệ số chặn mơ hình Kết kiểm định ý nghĩa biến mơ hình (kết hồi quy bƣớc 2) Kết dự báo MRP, SMB, HML, RMW, CMA cho ngày 20/10/2016 Kết dự báo tỷ suất lợi tức trung bình 12 DMĐT cho ngày 20/10/2016 64 65 65 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Sơ hiệu Tên hình vẽ Trang 1.1 Đa dạng hóa rủi ro danh mục đầu tƣ 1.2 Đƣờng biên hiệu danh mục đầu tƣ 13 1.3 1.4 1.5 1.6 Lựa chọn danh mục đầu tƣ tối ƣu trƣờng hợp không tồn tài sản phi rủi ro Lực chọn danh mục đầu tƣ tối ƣu trƣờng hợp tồn tài sản phi rủi ro Mối quan hệ tỷ suất lợi tức kỳ vọng rủi ro danh mục đầu tƣ hiệu Mối quan hệ tỷ suất lợi tức kỳ vọng rủi ro hệ thống chứng khoán (hoặc danh mục đầu tƣ) 15 16 24 26 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo số liệu thống kê Ủy Ban Chứng Khốn Nhà Nƣớc 10 năm trở lại đây, quy mơ huy động vốn qua thị trƣờng chứng khốn đáp ứng khoảng 23% tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội, tƣơng đƣơng gần 60% so với cung tín dụng qua thị trƣờng tiền tệ - tín dụng Điều cho thấy thị trƣờng chứng khoán ngày trở thành kênh huy động vốn quan trọng đồng thời thu hút nhiều đầu tƣ từ cá nhân, tổ chức nƣớc Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số nhà đầu tƣ cá nhân bị giới hạn kiến thức đầu tƣ tài nên chủ yếu đầu tƣ lƣớt sóng, đầu tƣ theo xu đám đơng, theo cảm tính thiếu phƣơng pháp khoa học Điều khiến cho thị trƣờng chứng khốn Việt Nam có lúc ngồi tầm kiểm sốt, khiến việc đầu tƣ chứng khốn mang rủi ro cao, bị méo mó, làm niềm tin nhà đầu tƣ nhƣ kiềm hãm phát triển lành mạnh ổn định thị trƣờng, điển hình vào năm 2007 Trƣớc thực trạng thị trƣờng chứng khoán Việt Nam nhƣ cho thấy cần thiết phải ứng dụng mơ hình kinh tế  tài vào định đầu tƣ nhƣ hoạt động kinh doanh chứng khoán Cho đến thời điểm tại, giới học thuật có nhiều nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng mô hình đầu tƣ tài vào thị trƣờng chứng khốn giới mang lại nhiều kết có ý nghĩa vơ thiết thực, số mơ hình nhân tố Fama – French Sau đƣợc cơng bố, mơ hình nhân tố Fama-French nhận đƣợc quan tâm đặc biệt nhiều nhà nghiên cứu Phần lớn thực nghiệm giới rằng, mơ hình năm nhân tố Fama – French phù hợp mơ hình CAPM nhƣ mơ hình ba nhân tố Fama – French (1993) việc giải thích cho thay đổi lợi nhuận cổ 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số CTCP Tập đồn Nhựa Đơng Á CTCP Dược phẩm Cửu Long CTCP Hố An CTCP Đơng Hải Bến Tre CTCP Dược Hậu Giang 175 DAG 176 DCL 177 CTCP Nhựa Rạng Đông RDP DHA 178 CTCP Cơ điện lạnh REE DHC 179 CTCP Quốc tế Hoàng Gia RIC DHG 180 CTCP Thương mại thác khoáng sản Dương DHM Hiếu CTCP Đầu tư DIC Thương mại DIC Tổng CTCP Đầu tư DIG Phát triển Xây dựng CTCP Tập đoàn Đức DLG Long Gia Lai 181 CTCP Sông Ba SBA 183 CTCP mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh SBT 184 CTCP Xây dựng số SC5 185 CTCP Nước Giải khát Chương Dương (CDBECO) SCD DPM 186 CTCP Nhiên Liệu Sài Gòn SFC DPR 187 CTCP Đại lý Vận tải SAFI SFI DQC 188 DRC 189 DRH 190 DRL 191 60 CTCP Công viên nước Đầm Sen DSN 192 61 CTCP Đệ Tam DTA 193 62 CTCP Đệ Tam DTL 194 63 64 65 CTCP Đầu tư Phát triển SAM SACOM CTCP Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAV SAVIMEX 182 CTCP Xuất nhập DMC Y tế Domesco Tổng CTCP Phân bón Hóa chất dầu khí CTCP CTCP Cao su Đồng Phú CTCP Bóng đèn Điện Quang CTCP Cao Su Đà Nẵng CTCP Đầu tư Căn nhà mơ ước CTCP Thủy Điện Điện lực CTCP Quốc Cường Gia QCG Lai CTCP Bóng đèn Phích RAL nước Rạng Đông D2D CTCP Kỹ nghệ Đô DTT Thành CTCP Đầu tư Phát DVP triển cảng Đình Vũ CTCP Dịch vụ Xây DXG CTCP Công nghệ Viễn SGT thơng Sài Gòn CTCP Quốc tế Sơn Hà SHI CTCP Đầu tư Hạ tầng SII Nước Sài Gòn CTCP Thủy Điện Cần SJD Đơn CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị Khu công SJS nghiệp Sông Đà CTCP Thiết bị phụ tùng SMA Sài Gòn CTCP đầu tư thương mại SMC SMC 195 CTCP S.P.M SPM 196 CTCP Cao su Sao vàng SRC 197 CTCP Kỹ Nghệ Lạnh SRF 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 dựng địa ốc Đất Xanh CTCP ViCem Vật liệu DXV xây dựng Đà Nẵng CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - ELC Viễn thông CTCP Cơ Điện Thủ EMC Đức CTCP Everpia EVE CTCP Khoáng sản FCM FECON CTCP Kỹ thuật móng Cơng trình FCN ngầm FECON CTCP Ngoại thương Phát triển Đầu tư Thành FDC phố Hồ Chí Minh CTCP Tập đoàn FLC CTCP Thực phẩm Sao Ta CTCP FPT Tổng Cơng ty Khí Việt Nam - CTCP CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành CTCP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Bình Thạnh CTCP Sản xuất Thương mại May Sài Gòn CTCP Gemadept 198 CTCP Giống trồng miền Nam SSC 199 CTCP Siêu Thanh ST8 200 CTCP Kho vận miền Nam STG 201 202 STT SVC 203 CTCP Bao bì Biên Hòa SVI 204 CTCP Cơng nghệ Sài Gòn Viễn Đông SVT FLC 205 FMC 206 FPT 207 GAS 208 GDT 209 GIL 210 GMC 211 GMD 212 CTCP Vận tải Sản GSP Phẩm khí Quốc Tế CTCP chế biến gỗ GTA Thuận An CTCP Hoàng Anh Gia HAG Lai CTCP Nơng dược HAI H.A.I CTCP Tập đồn HAP HAPACO CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An HAR Dương Thảo Điền CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist CTCP dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 213 214 215 216 217 218 CTCP Sonadezi Long SZL Thành CTCP Dầu thực vật Tường TAC An CTCP Thủy điện Thác Bà TBC CTCP Đại lý giao nhận TCL Vận tải xếp dỡ Tân Cảng CTCP Dệt may - Đầu tư TCM Thương mại Thành Công CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải TCO CTCP Công Nghiệp Gốm TCR sứ Taicera CTCP Cáp treo Núi Bà TCT Tây Ninh CTCP Kinh doanh Phát TDC triển Bình Dương CTCP Phát triển nhà Thủ TDH Đức CTCP Cấp nước Thủ Đức TDW CTCP Đầu tư Xây THG dựng Tiền Giang CTCP Đầu tư điện Tây TIC Nguyên CTCP TIE TIE 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 CTCP Hacisco HAS CTCP Dịch vụ Ô tô HAX Hàng Xanh CTCP Xây Dựng Kinh Doanh Địa ốc HBC Hòa Bình CTCP Phát triển nhà Bà HDC Rịa-Vũng Tàu CTCP Tập đồn Hà Đơ CTCP Đầu tư - Dịch vụ Hoàng Huy CTCP Tập đoàn Hồng Long CTCP Kim khí TP Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Tập đoàn H a Phá CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Qn CTCP Cao su Hòa Bình CTCP Tập đồn Hoa Sen CTCP xi măng Hà Tiên CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO CTCP Kỹ thuật Ô tô Trường Long 219 220 222 CTCP Thủy điện Thác Mơ TMP HDG 223 CTCP Kho vận Giao nhận TMS Ngoại thương TP.HCM HHS 224 CTCP Ơ tơ TMT HLG 225 CTCP Thương Mại Xuất TNA Nhập Khẩu Thiên Nam HMC 226 CTCP Cao su Thống Nhất TNC HPG 227 CTCP Tài Nguyên TNT HQC 228 ông ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng TPC HRC 229 CTCP Traphaco TRA HSG 230 CTCP Cao su Tây Ninh TRC HT1 231 CTCP Thủy sản số TS4 HTI 232 HTL 233 234 103 CTCP Đầu tư Xây dựng HUD3 HU3 235 104 CTCP Hùng Vương HVG 236 105 CTCP xi măng Vicem HVX Hải Vân 237 108 TLG TLH HTV 107 đoàn Thiên TIX CTCP Tập đoàn thép Tiến Lên CTCP vận tải Hà Tiên CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản CTCP Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia IDI CTCP Phát triển Hạ xuất Kinh nhập Đầu tư Tân 221 102 106 CTCP Sản doanh Xuất Dịch vụ Bình CTCP Tập Long TMT CTCP Vật tư kỹ thuật TSC nông nghiệp Cần Thơ CTCP Tập đồn Kỹ nghệ TTF gỗ Trường Thành CTCP bao bì Nhựa Tân TTP Tiến CTCP Tư vấn xây dựng TV1 điện CTCP Dây Cáp điện TYA Taya Việt Nam CTCP Xây dựng Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- UDC Vũng Tàu CTCP Đầu tư phát triển UIC Nhà Đô thị IDICO ICF 238 IDI 239 CTCP Vinacafé Biên Hòa IJC 240 CTCP Khử trùng Việt VFG VCF 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 tầng Kỹ thuật CTCP dược phẩm IMP Imexpharm CTCP Đầu tư Công ITA nghiệp Tân Tạo CTCP Đầu tư - Kinh ITC doanh nhà CTCP Công nghệ Tiên ITD Phong CTCP Thiết bị Y tế JVC Việt Nhật CTCP Đầu tư Địa ốc KAC Khang An Tổng Công ty Phát triển KBC Đô thị Kinh Bắc CTCP tập đoàn Kido KDC CTCP Đầu tư Kinh KDH doanh Nhà Khang Điền CTCP xuất nhập KHA Khánh Hội CTCP Điện lực Khánh KHP Hòa CTCP Mirae KMR CTCP Cơng Nghiệp Khống Sản Bình KSA Thuận CTCP Khống sản KSB Xây dựng Bình Dương CTCP Đầu tư Phát KSH triển KSH Tổng CTCP Khống KSS sản Na Rì Hamico CTCP LILAMA 10 L10 CTCP Chế biến hàng LAF xuất Long An CTCP Vật Liệu Xây LBM Dựng Lâm Đồng CTCP LICOGI 16 LCG CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Lào LCM Cai CTCP đầu tư cầu LGC đường CII CTCP Đầu tư Phát LGL Nam 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 CTCP Vĩnh Hoàn VHC CTCP Đầu tư Cao su VHG Quảng Nam Tập Đoàn VinGroup VIC CTCP CTCP Đầu tư Phát triển VID Thương mại Viễn Đông CTCP Vận tải Xăng dầu VIP VIPCO CTCP Thép Việt Ý CTCP Y Dược phẩm Vimedimex CTCP vận tải biển VINASHIP Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam CTCP Du lịch Thành Thành Công CTCP Thủy hải sản Việt Nhật CTCP LOGISTICS VINALINK CTCP Sữa Việt Nam VIS VMD VNA VNE VNG VNH VNL VNM CTCP Ánh Dương Việt VNS Nam CTCP Vận tải biển Việt VOS Nam 256 CTCP Vạn Phát Hưng 257 CTCP bao bì dầu thực vật VPK CTCP Xây lắp Địa ốc VRC Vũng Tàu CTCP Container Việt VSC Nam CTCP Thủy điện Vĩnh VSH Sơn – Sông Hinh 258 259 260 261 262 263 CTCP đầu tư xây dựng cấp thoát nước CTCP Viettronics Tân Bình CTCP Thức ăn Chăn ni VPH VSI VTB VTF triển Đô thị Long Giang 132 CTCP Long Hậu LHG 264 Việt Thắng CTCP Vận tải xăng dầu VTO VITACO PL Thống kê mô tả tỷ suất lợi tức trung bình danh mục đầu tư theo mơ hình Markowitz Danh Quy mơ BE/ME TSLT mục trung bình trung bình trung bình 2014 139,927,143 1.12648 0.004864 2015 199,565,471 0.95880 0.005345 2016 249,924,613 0.99861 0.004778 2014 97,689,207 2.50204 0.004308 2015 146,411,535 2.02875 0.003069 2016 164,148,837 2.44406 0.004091 2014 5,649,319,272 0.65066 0.004174 2015 6,537,406,784 0.59876 0.003372 2016 7,304,609,655 0.60845 0.004119 2014 804,352,560 1.58653 0.004477 2015 1,519,769,074 1.38141 0.003776 2016 1,651,360,896 1.50597 0.004167 Quy mơ Lợi nhuận TSLT trung bình trung bình trung bình 2014 87,656,812 (6,954) 0.00445 2015 124,445,132 (2,268) 0.004684 2016 140,384,075 (14,720) 0.004461 SL SH BL BH SW SR 2014 149,959,538 46,253 0.00453 2015 221,531,874 49,473 0.004331 2016 273,689,374 53,310 0.004606 2014 644,479,020 12,234 0.003962 2015 756,224,474 23,554 0.002282 2016 947,723,646 80,733 0.004423 2014 5,809,192,812 918,269 0.00337 2015 7,300,951,385 991,386 0.003579 2016 8,008,246,905 1,034,702 0.003746 Quy mô Đầu tư TSLT trung bình trung bình trung bình 2014 104,657,400 -0.08447 0.004494 2015 156,712,090 -0.06467 0.003946 2016 184,720,253 -0.07386 0.004238 2014 132,958,950 0.24194 0.004426 2015 189,264,917 0.19515 0.003043 2016 229,353,196 0.26321 0.004815 2014 1,249,213,169 -0.02199 0.004052 2015 3,527,780,040 -0.01403 0.003365 2016 4,621,809,338 -0.01974 0.004214 2014 4,334,161,213 0.51589 0.003352 2015 4,529,395,819 0.37711 0.003681 2016 5,204,458,663 0.24590 0.003964 BW BR SC SA BC BA PL 1.3 Kết hồi quy cổ phiếu MRP SMB HML RMW CMA αi βi si hi ri ci AAM -0.00003 0.08585 -0.17652 -0.03729 -0.00734 -0.04084 ABT 0.00076 0.02052 0.03965 -0.00763 0.04510 -0.10615 ACL -0.00005 0.17444 0.08643 0.06799 0.07519 0.08124 AGF -0.00074 0.10075 -0.00965 -0.14167 -0.06730 -0.04835 AGM -0.00001 -0.17025 0.24428 -0.11328 0.02015 -0.17745 ANV 0.00033 0.55266 -0.13578 0.10621 0.02600 -0.08710 APC 0.00094 0.17200 -0.09322 0.04318 -0.07649 0.00405 ASP -0.00028 0.20665 -0.14146 0.06519 0.18533 0.18738 ATA -0.00214 0.56226 0.18617 0.22797 -0.37142 -0.18720 BBC 0.00169 -0.00847 -0.11651 -0.21848 -0.02017 0.26128 BCE -0.00002 -0.06562 -0.04754 -0.07113 -0.02918 0.00621 BCI 0.00070 -0.05919 -0.01677 -0.00923 0.03403 0.08911 BGM -0.00117 0.22544 -0.17265 0.08344 0.02404 0.35698 BMC -0.00106 0.16767 -0.08776 -0.03275 -0.05650 0.13590 BHS 0.00080 0.15901 -0.16862 -0.01219 0.03099 0.07356 BRC 0.00107 -0.04180 -0.25096 0.20769 0.01017 0.03830 BMP 0.00196 0.16484 -0.17368 0.07004 0.21182 0.05135 BT6 0.00030 0.01179 -0.02994 0.06571 -0.20802 0.02580 BTP 0.00066 0.10794 -0.11774 0.34340 -0.01627 -0.02293 BTT 0.00178 -0.20310 0.23467 -0.08682 0.24718 -0.01707 C21 0.00041 -0.21330 0.19185 0.03553 0.05882 0.07647 C32 0.00191 0.00398 0.01937 0.10347 0.02280 -0.22684 C47 0.00033 0.09412 -0.14212 0.03918 -0.17123 0.07114 CCI 0.00152 0.20575 -0.16509 -0.11654 -0.03616 0.16036 CCL 0.00002 0.32795 -0.32470 -0.00681 -0.05645 0.16548 CDC 0.00146 0.29093 -0.07336 0.00127 -0.03899 0.19157 CHP 0.00138 0.02841 -0.04178 -0.04116 0.07421 0.10242 CIG 0.00064 -0.06139 0.23158 0.03365 0.11290 0.12914 CII 0.00115 0.09620 -0.04501 0.06440 0.10669 -0.05086 CLC 0.00186 0.12379 -0.05915 -0.00897 0.00912 -0.08483 CLG -0.00102 -0.10168 0.04987 -0.00387 -0.02027 0.03859 CLW 0.00148 0.05397 -0.00428 0.00575 0.01984 0.07461 CMG 0.00198 0.15420 -0.13344 0.03883 -0.32549 -0.04950 CMT 0.00122 -0.05683 0.11702 0.04257 -0.15343 -0.04985 CMV 0.00082 -0.19426 0.01337 0.02997 -0.11765 -0.11164 CMX -0.00023 0.68294 0.15542 0.08818 0.29524 0.28869 CNG 0.00069 0.51612 -0.05406 0.07421 -0.02237 0.02433 COM 0.00202 -0.07634 -0.15552 0.06094 0.15631 0.28454 CSM 0.00049 0.17882 -0.16224 0.16228 0.22809 0.05116 CTD 0.00310 0.07925 -0.33582 0.20870 0.23321 0.27925 CTI 0.00291 -0.05994 -0.02702 0.16640 -0.05090 -0.44600 CYC 0.00074 -0.05997 0.33250 0.05750 -0.15479 0.23629 D2D 0.00218 0.02386 -0.03077 0.15642 0.26664 0.08810 DAG 0.00175 0.11621 -0.30470 0.11978 0.10064 0.02554 DCL 0.00206 0.39235 -0.12324 0.12919 0.26999 0.04509 DHA 0.00232 0.05705 -0.13117 0.02845 0.03410 0.03826 DHC 0.00254 0.19950 0.01074 -0.19357 0.14250 0.36258 DHG 0.00057 0.22046 -0.15298 0.12054 0.12076 0.06243 DHM 0.00123 0.10323 -0.01732 0.20211 -0.32937 0.07484 DIC 0.00029 0.21566 -0.22191 -0.01204 0.03370 0.26995 DIG 0.00050 0.21932 -0.47278 0.09897 0.18509 0.07842 DLG 0.00064 0.16865 -0.19937 0.00086 0.08666 0.10375 DMC 0.00217 0.11458 -0.19847 0.23444 0.17346 0.13760 DPM -0.00001 0.05867 -0.17770 0.04431 -0.03110 0.06307 DPR 0.00008 -0.01332 -0.04751 0.03626 -0.04461 -0.08684 DQC 0.00187 0.24136 -0.07759 -0.02343 0.11148 0.29717 DRC 0.00089 0.01388 -0.09751 0.16634 0.04004 0.06335 DRH 0.00286 0.20914 0.17322 -0.29606 -0.37945 0.35103 DRL 0.00148 -0.04774 0.02294 -0.07430 0.14591 0.19177 DSN 0.00097 0.04829 -0.00228 -0.00835 0.03920 0.01852 DTA -0.00015 0.07759 0.01015 -0.08029 -0.07780 0.15339 DTL 0.00164 0.03658 -0.15093 0.29055 0.07593 0.32968 DTT 0.00138 -0.02378 0.09639 0.20636 0.10431 -0.11084 DVP 0.00094 -0.01655 0.04463 -0.06703 0.04469 -0.02927 DXG 0.00095 0.14672 -0.38455 -0.00753 0.08958 0.12791 DXV 0.00123 -0.07424 -0.08448 -0.05448 -0.02377 0.06126 ELC 0.00164 -0.00886 -0.12071 0.24370 0.10267 -0.23946 EMC 0.00141 0.09303 0.43572 -0.16699 0.16449 0.26552 EVE 0.00188 -0.14077 -0.08598 0.17463 0.04554 -0.30297 FCM 0.00002 0.24583 -0.27863 -0.05484 -0.04632 0.17780 FCN 0.00075 0.15146 -0.32400 -0.02047 0.05308 0.06055 FDC 0.00167 0.10745 -0.12453 0.11180 -0.22016 -0.27904 FLC 0.00069 0.11753 -0.39864 -0.08860 0.20526 0.12987 FMC 0.00211 0.17640 -0.08404 0.03798 0.26352 0.04647 FPT 0.00085 0.15863 -0.15640 0.00083 0.05999 0.13462 GAS 0.00053 0.42747 -0.30327 -0.05461 0.14492 0.09999 GDT 0.00244 -0.02622 -0.04289 0.03345 0.09293 0.19003 GIL 0.00198 0.02444 0.07513 0.02760 0.01327 0.17200 GMC 0.00079 -0.00285 -0.00461 -0.11233 0.09244 0.03854 GMD 0.00067 0.14375 -0.25292 -0.01591 0.02011 0.15336 GSP 0.00073 0.07922 -0.10871 0.03971 0.09538 0.00069 GTA 0.00111 0.00992 0.10105 0.02160 -0.01308 0.03946 HAG -0.00145 0.18273 -0.28040 0.00542 0.16786 0.26908 HAI -0.00063 0.32267 -0.21162 -0.16420 0.09290 -0.06487 HAP 0.00025 0.18978 -0.17941 -0.00834 -0.05698 0.19854 HAR -0.00011 0.06723 -0.47718 0.17691 -0.19355 -0.17510 HAS 0.00125 -0.14703 0.28945 0.22572 -0.01336 -0.09692 HAX 0.00318 0.09595 0.05939 -0.11109 -0.37486 -0.25512 HBC 0.00264 0.05053 -0.33426 0.32027 -0.12282 -0.27692 HDC 0.00082 -0.12482 -0.08062 0.08450 0.01786 -0.00595 HDG 0.00223 0.02690 -0.28334 0.35290 0.24300 -0.30259 HHS -0.00040 0.06069 -0.34782 0.31705 -0.09307 -0.10903 HLG 0.00150 0.05615 0.11385 0.40862 0.22560 -0.16737 HMC 0.00061 0.00020 -0.03570 0.11110 0.08672 -0.03742 HPG 0.00165 -0.06514 -0.33272 0.20629 0.01055 -0.04296 HQC 0.00018 0.03248 -0.35684 0.11892 0.00886 0.04048 HRC 0.00104 0.13713 0.02016 -0.03706 -0.04531 0.02297 HSG 0.00193 -0.14405 -0.56865 0.04457 0.09979 0.09489 HT1 0.00274 -0.00002 -0.43887 0.00840 -0.22773 0.18590 HTI 0.00126 -0.02171 -0.02733 0.00330 -0.04955 -0.03085 HTL 0.00469 0.01552 1.12618 -0.55737 0.96494 -0.73486 HTV 0.00137 -0.05849 0.08054 0.32420 0.03584 -0.00638 HU3 0.00081 -0.17532 0.09725 0.06532 -0.13306 -0.05778 HVG 0.00016 0.06334 -0.17658 0.01548 0.19124 -0.01224 HVX 0.00019 0.11443 0.21126 0.03198 0.00910 0.03006 ICF -0.00088 -0.18121 0.13256 -0.08957 -0.00020 0.13256 IDI 0.00072 0.10512 -0.41356 0.07084 -0.12610 -0.01315 IJC 0.00067 0.10911 -0.29050 0.14563 -0.02801 0.06516 IMP 0.00186 0.28532 -0.28213 0.10511 0.03489 -0.00688 ITA 0.00011 -0.00904 -0.37177 0.13681 -0.00885 0.00942 ITC 0.00096 -0.13127 -0.23492 0.04518 0.09561 0.18870 ITD 0.00283 -0.01366 -0.05337 0.49621 0.25281 0.09967 JVC -0.00163 -0.03297 -0.18996 0.08359 0.20587 -0.06078 KAC 0.00040 -0.31816 -0.09670 0.04630 -0.40319 -0.11338 KBC 0.00131 0.00425 -0.33579 -0.01755 -0.00005 0.04806 KDC 0.00127 0.06372 -0.31452 0.17310 -0.06742 -0.15868 KDH 0.00156 0.09624 -0.23642 0.09751 -0.00368 -0.06172 KHA 0.00188 -0.17717 0.00932 -0.15688 0.12334 0.13933 KHP 0.00007 -0.04199 0.06031 -0.03350 0.04656 0.02543 KMR 0.00097 0.04603 -0.38671 0.33578 0.06923 0.06024 KSA -0.00215 0.06128 -0.13494 0.14227 -0.19468 -0.09234 KSB 0.00274 -0.15845 -0.23075 0.00728 -0.08225 -0.10061 KSH -0.00113 0.18086 -0.15909 0.14477 0.07691 0.07256 KSS -0.00114 0.04394 -0.25947 0.27247 0.26236 -0.15867 L10 0.00081 -0.01608 0.20648 -0.02036 -0.15073 -0.02701 LAF 0.00074 -0.07737 0.15492 -0.10632 -0.20038 0.08735 LBM 0.00210 -0.02248 0.20283 0.22014 -0.05487 -0.08937 LCG 0.00017 0.08641 -0.34448 0.01949 0.24358 0.11621 LCM -0.00225 0.18783 -0.05323 -0.13869 -0.13586 0.02209 LGC 0.00208 0.21684 0.34292 -0.06176 -0.50244 -0.24278 LGL 0.00095 0.18411 0.29159 -0.06969 -0.09362 0.10328 LHG 0.00219 0.08203 0.08139 0.17377 0.25017 -0.06558 LIX 0.00209 0.13812 -0.12331 0.12078 0.06803 -0.11975 LM8 0.00093 -0.03108 0.12338 -0.04947 0.05994 -0.00475 LSS 0.00090 0.16848 -0.24677 -0.09093 0.04678 0.00886 MCG -0.00088 0.24692 -0.05758 0.08864 0.12904 0.04578 MCP 0.00127 -0.09893 0.23508 -0.08446 -0.15185 -0.03560 MDG 0.00181 -0.07378 -0.06620 0.10875 0.04372 -0.07030 MHC 0.00180 0.31097 -0.26632 -0.17245 0.29107 0.21934 MSN -0.00030 0.20010 -0.07950 0.02737 -0.00993 0.01160 NAV 0.00184 0.00868 0.08629 0.40347 -0.17260 -0.19643 NBB 0.00067 0.02703 0.11577 0.13506 -0.14466 -0.09252 NHS 0.00036 -0.00865 -0.03440 -0.08565 0.00529 -0.04100 NKG 0.00284 0.29011 -0.00400 0.47761 -0.30553 -0.46493 NLG 0.00050 0.07467 -0.15276 -0.06918 -0.14105 -0.01321 NNC 0.00256 0.02735 -0.19921 0.08506 0.08861 -0.25950 NSC 0.00075 0.01386 -0.20667 -0.18498 0.15708 0.17984 NT2 0.00321 0.34551 -0.34726 -0.04117 -0.47314 0.44851 NTL -0.00003 0.08257 -0.29899 0.00634 0.01362 0.12800 NVT -0.00157 0.17815 0.23279 0.25884 -0.17161 -0.53461 OGC -0.00270 0.00743 -0.09991 -0.13806 0.11379 0.08271 OPC -0.00005 0.10512 0.09293 -0.13148 -0.12072 0.09899 PAC 0.00248 0.10498 -0.17911 0.07044 0.21604 0.02043 PAN 0.00140 0.00033 -0.00298 0.04081 -0.08997 -0.03472 PDR 0.00058 0.26117 -0.11653 -0.10277 0.11845 0.00847 PET -0.00032 0.17021 0.01283 0.00372 0.19994 0.08478 PGC 0.00045 0.56281 0.01690 -0.01982 -0.04906 0.05851 PGD 0.00120 -0.04459 0.13045 -0.09282 0.01853 -0.03303 PHR 0.00004 0.02036 -0.18063 0.11966 0.11130 -0.03717 PIT 0.00100 0.09760 -0.26155 -0.11598 0.03351 0.15452 PJT 0.00128 -0.05095 -0.03373 -0.06793 0.19233 0.10264 PNC 0.00189 0.09671 0.41002 -0.02164 -0.49389 0.71239 PNJ 0.00202 0.02912 -0.00466 0.10083 -0.01927 -0.03297 POM -0.00038 0.24452 -0.00377 -0.08408 -0.04498 0.21914 PPC -0.00013 0.11527 -0.21218 -0.02692 0.06566 0.09756 PPI -0.00043 0.43884 -0.13458 -0.17616 -0.05169 0.00177 PTB 0.00303 -0.04416 -0.33952 0.04676 0.22423 -0.09089 PTC 0.00183 0.04615 0.41820 0.52695 -0.06168 -0.11817 PTL 0.00042 0.26134 -0.14575 -0.03379 0.11829 0.25189 PVD -0.00032 0.32745 -0.35896 -0.00057 0.15189 0.03109 PVT 0.00101 0.25298 -0.35582 -0.04833 0.03259 0.10393 PXI 0.00038 0.16111 -0.06283 -0.05617 0.04788 0.20964 PXS 0.00042 0.32472 -0.18518 -0.09927 0.22427 0.25033 PXT 0.00122 -0.05134 -0.25314 -0.03053 -0.08474 0.14808 QCG -0.00054 0.23625 -0.07385 0.05123 -0.01232 0.15952 RAL 0.00148 0.01133 -0.13987 0.07495 -0.03202 -0.08880 RDP 0.00168 0.10912 0.17939 -0.11159 0.12709 0.15976 REE 0.00001 0.15888 -0.22652 -0.03762 0.07062 0.10616 RIC 0.00085 -0.02536 0.21337 -0.30989 -0.27768 0.21905 SAM 0.00070 0.12843 -0.15820 -0.00744 -0.00345 0.19053 SAV 0.00074 0.19464 0.24075 0.20491 0.06200 -0.07504 SBA 0.00081 0.00602 -0.05383 -0.08358 0.04680 0.00033 SBT 0.00146 0.20905 -0.12427 0.00860 0.09511 0.19720 SC5 0.00099 0.00627 0.05557 -0.04655 0.12501 -0.00468 SCD 0.00214 0.07104 0.07551 0.06166 0.02454 -0.05916 SFC 0.00183 -0.12000 -0.14281 0.01122 -0.06432 -0.14072 SFI 0.00085 0.14955 -0.19057 0.00654 -0.01113 0.00442 SGT 0.00054 -0.06416 0.12611 0.10767 0.01821 -0.22265 SHI 0.00160 0.10327 -0.22585 -0.15219 0.06962 0.13599 SII 0.00145 -0.13728 0.28752 0.11184 -0.19109 -0.28191 SJD 0.00077 0.02155 -0.09538 -0.00339 -0.01153 -0.08671 SJS 0.00072 0.17233 -0.30349 -0.01338 -0.07165 0.23763 SMA 0.00060 -0.01817 0.00524 -0.04637 -0.01655 -0.06068 SMC 0.00066 0.18965 0.45645 0.47793 -0.22733 -0.40869 SPM 0.00017 -0.12704 -0.11350 -0.03659 -0.17486 -0.01973 SRC 0.00141 -0.13293 0.00218 0.05649 -0.00183 0.00783 SRF 0.00154 0.08164 -0.00569 0.01890 0.01120 -0.02469 SSC 0.00073 -0.02682 0.21224 0.28840 -0.12341 -0.12302 ST8 0.00200 0.10180 -0.05983 0.05427 0.07891 -0.06633 STG 0.00292 0.13832 0.54296 -0.27047 0.25634 0.04021 STT 0.00133 0.11834 0.49470 -0.48163 -0.30815 0.34041 SVC 0.00200 0.15476 -0.21573 -0.01616 -0.01557 0.06985 SVI 0.00210 0.02908 0.04088 -0.16362 -0.17336 -0.36328 SVT 0.00209 -0.05282 0.09337 0.03525 -0.65215 -0.57539 SZL 0.00125 -0.11558 -0.05158 0.05188 -0.07115 0.01502 TAC 0.00128 -0.22400 -0.73844 -0.92915 -0.07917 0.30851 TBC 0.00094 0.13859 0.01249 -0.05777 -0.02680 0.04670 TCL 0.00031 -0.09885 0.11845 0.01350 -0.09050 0.06716 TCM 0.00024 0.24195 -0.24410 0.01086 0.14867 0.12037 TCO 0.00122 0.03291 0.12382 0.34655 0.12494 -0.38473 TCR 0.00129 -0.02434 0.02898 0.08705 -0.26697 -0.37444 TCT 0.00069 -0.06243 0.16498 0.08830 -0.13840 -0.16293 TDC 0.00007 0.16231 -0.23970 -0.01466 0.01543 -0.00219 TDH 0.00040 0.13538 -0.12333 0.18263 0.07536 0.22595 TDW 0.00155 0.11598 0.34874 0.17611 -0.12029 -0.22184 THG 0.00294 0.05279 0.68180 -0.25935 -0.30521 -0.29079 TIC 0.00098 0.02307 -0.06853 -0.02758 -0.05316 0.03228 TIE 0.00054 0.04972 -0.02042 -0.03613 0.11302 0.04237 TIX 0.00132 -0.02069 0.10955 0.17000 -0.12795 -0.18286 TLG 0.00321 -0.03771 -0.37501 0.05561 0.17811 -0.17130 TLH 0.00112 0.26420 -0.13566 0.26929 -0.11321 -0.03764 TMP 0.00209 0.04653 -0.23488 0.05820 0.12798 -0.20732 TMS 0.00300 -0.06167 -0.52284 -0.12102 0.60144 -0.33431 TMT 0.00275 0.14330 -0.36554 -0.41217 -0.71032 -0.12580 TNA 0.00266 0.05535 0.19318 0.19884 0.02700 -0.21166 TNC 0.00000 0.03584 -0.07543 0.06412 0.11226 -0.12728 TNT -0.00010 0.11348 0.45149 -0.45426 -0.53944 -0.29618 TPC 0.00046 -0.01537 0.01238 0.04719 -0.06394 0.01593 TRA 0.00150 0.08649 -0.07228 0.02205 0.12461 -0.32555 TRC -0.00054 0.02425 0.01204 -0.03892 0.06733 0.03568 TS4 0.00003 -0.00504 0.03270 0.02204 -0.05619 -0.07940 TSC 0.00023 0.14007 0.19982 -0.15381 -0.22222 0.36273 TTF 0.00109 0.12734 -0.29676 0.12525 -0.22024 -0.48080 TTP 0.00120 0.02560 0.20164 -0.13794 0.10207 0.19438 TV1 0.00188 0.07358 0.03038 -0.18369 0.27061 0.02691 TYA 0.00184 -0.00682 0.03461 0.43376 -0.00659 -0.14347 UDC -0.00138 0.87609 0.35869 -0.23588 -0.00339 -0.00963 UIC 0.00182 -0.02946 0.20243 0.31105 0.03524 -0.20586 VCF 0.00028 -0.03630 0.03352 0.13124 0.09013 -0.10095 VFG 0.00182 0.12331 -0.26162 0.11950 0.07814 0.09663 VHC 0.00260 0.10548 -0.36533 0.05608 0.64269 0.45291 VHG -0.00063 0.29864 -0.34772 -0.14332 0.05768 -0.02938 VIC 0.00063 0.11288 -0.06282 -0.04685 -0.08673 -0.06182 VID 0.00125 -0.07470 -0.04385 0.06929 -0.06599 -0.09912 VIP 0.00043 0.13833 -0.14841 -0.01508 0.12722 0.14031 VIS 0.00035 -0.00166 0.30877 0.19170 -0.26731 -0.06067 VMD 0.00202 -0.10553 0.17734 -0.06224 0.02451 -0.09753 VNA -0.00095 -0.12455 0.27543 0.05665 -0.14100 -0.08786 VNE 0.00029 0.06239 -0.00399 0.09633 0.04536 0.07655 VNG 0.00131 -0.06231 0.21135 0.09337 0.04749 0.08830 VNH -0.00037 0.10642 -0.17140 0.48686 -0.10211 -0.26300 VNL 0.00148 -0.04992 0.19016 -0.27582 0.09339 0.21986 VNM 0.00115 0.09517 -0.14099 0.06272 0.07476 -0.00274 VNS 0.00062 0.03289 -0.22659 -0.09359 0.08158 -0.10345 VOS -0.00112 0.22252 -0.16039 0.13027 0.00718 -0.02603 VPH 0.00059 0.26343 0.01877 0.02945 -0.08577 0.13045 VPK -0.00075 0.03125 0.11330 -0.01306 -0.11425 -0.14479 VRC 0.00105 0.01617 0.16911 0.20017 -0.08900 -0.17047 VSC 0.00123 0.18527 -0.31207 -0.07430 -0.04711 0.16288 VSH 0.00043 0.05019 -0.17731 -0.08648 0.02694 0.03363 VSI 0.00189 0.08052 0.19683 0.11139 0.01022 0.14111 VTB 0.00098 0.00562 -0.18265 -0.16341 0.07450 0.16656 VTF 0.00147 0.07538 -0.13256 0.08827 0.19678 0.13997 VTO 0.00092 0.12605 -0.00858 0.06016 -0.01990 0.06779 ... diện SGDCK TP Hồ Chí Minh – HOSE Với đề tài nghiên cứu Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ƣớc lƣợng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu niêm yết SGDCK thành phố Hồ Chí Minh , em hy vọng. .. HUỲNH NGỌC MINH TRÂM VẬN DỤNG MƠ HÌNH FAMA – FRENCH NĂM NHÂN TỐ ĐỂ ƢỚC LƢỢNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG CỦA CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH... - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài nghiên cứu thân thực hướng dẫn PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Đề tài Vận dụng mơ hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng cổ phiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh, Vận dụng mô hình Fama – French năm nhân tố để ước lượng tỷ suất lợi tức kỳ vọng của các cổ phiếu niêm yết trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan