Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk

109 135 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2017, 22:25

ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU BA HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nẵng – 2017 ðẠI HỌC ðÀ NẴNG TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THU BA HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lâm Chí Dũng ðà Nẵng - 2017 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác ðà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Thị Thu Ba MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu .2 ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ðỘNG KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA .6 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA .6 1.1.1 Chi Ngân sách Nhà nước quản lý chi Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Chi vốn CTMTQG 12 1.2 KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .16 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước 16 1.2.2 Chức quản lý quỹ NSNN KBNN 21 1.2.3 Hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước 23 1.2.4 Tiêu chí đánh giá kết cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua KBNN .28 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 30 1.3.1 Nhân tố bên .30 1.3.2 Nhân tố bên .32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG KIỂM SOÁT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KBNN ðẮK LẮK 36 2.1 KHÁI QUÁT VỀ KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK LẮK 36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN ðắk Lắk 36 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ KBNN ðắk Lắk 37 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy KBNN ðắk Lắk .40 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ðỘNG KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC ðẮK LẮK 41 2.2.1 Những vấn ñề chung 41 2.2.2 Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk 42 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KBNN ðẮK LẮK 65 2.3.1 Những mặt thành công 65 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TẠI KBNN ðẮK LẮK 73 3.1 ðỊNH HƯỚNG HỒN THIỆN CƠNG KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KBNN ðẮK LẮK 73 3.1.1 ðịnh hướng, mục tiêu chung Hệ thống KBNN 73 3.1.2 ðịnh hướng hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk 75 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CTMTQG QUA KBNN ðẮK LẮK 76 3.2.1 Hoàn thiện số nội dung nghiệp vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk 76 3.2.2 Chủ động đơn đốc, tạo ñiều kiện tốt cho chủ ñầu tư 79 3.2.3 Nâng cao chất lượng công tác tra, kiểm tra nội hoạt động Kiểm sốt chi vốn CTMTQG .80 3.2.4 Tăng cường tính cơng khai minh bạch quy trình, tổ chức khảo sát ý kiến chủ ñầu tư ñể nâng cao chất lượng phục vụ 80 3.2.5 Giải vướng mắc phối hợp phận, nâng cao chất lượng hoạt ñộng phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan 81 3.2.6 Bổ sung số lượng nâng cao chất lượng cơng chức làm cơng tác Kiểm sốt chi vốn CTMTQG 82 3.2.7 Quản lý tốt ứng dụng công nghệ thông tin Kiểm soát chi vốn CTMTQG 83 3.3 KIẾN NGHỊ 84 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài 84 3.3.2 Kiến nghị Bộ, ngành liên quan 84 3.3.3 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước .85 3.3.4 Kiến nghị với quyền Tỉnh ðắk Lắk 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 87 KẾT LUẬN .88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa CTMTQG Chương trình mục tiêu Quốc gia ðTKB-LAN Chương trình đầu tư Kho bạc chạy mạng LAN KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KTNN Kế toán nhà nước MLNS Mục lục ngân sách NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách trung ương NSðP Ngân sách ñịa phương TABMIS Treasury And Budget Management Information System (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc) VðT Vốn ñầu tư XDCB Xây dựng CBCC Cán công chức QLDA Quản lý dự án KLHT Khối lượng hoàn thành DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 Tổng kế hoạch dự tốn nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn CTMTQG Kết từ chối tốn vốn chương trình mục tiêu quốc gia Kết giải hồ sơ mặt thời gian Trang 60 62 63 64 DANH MỤC HÌNH Số hiệu hình 2.1 Tên hình Sơ đồ tổ chức máy KBNN ðắk Lắk Trang 40 MỞ ðẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm soát chi NSNN chức chủ yếu KBNN Việt Nam liên quan ñến hoạt ñộng quản lý ngân quỹ quốc gia Kể từ thời ñiểm thành lập KBNN với tư cách hệ thống độc lập, cơng tác ln nhận quan tâm lãnh đạo sâu sát tồn diện cấp lãnh ñạo quản lý hệ thống quản lý tài cơng Theo đó, chế, quy trình, sách, chế độ yếu tố cơng nghệ hoạt động kiểm sốt chi NSNN ln đổi mới, cải tiến theo hướng hồn thiện, ñáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động Trong hoạt động kiểm sốt chi NSNN, hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG mảng quan trọng, có đặc thù định Cũng hoạt động kiểm sốt chi mảng khác chi NSNN, hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk ñã ñược thành tựu ñáng kể quy mơ chất lượng, bảo đảm ñược nguyên tắc chế ñộ chi NSNN, tăng cường hiệu tiết kiệm, ñồng thời bảo ñảm tạo thuận tiện cho chủ ñầu tư ñơn vị sử dụng ngân sách Tuy nhiên, hoạt động kiểm sốt chi nguồn vốn CTMTQG qua KBNN ðắk Lắk không tránh khỏi hạn chế định Vì vậy, để góp phần hồn thiện hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG làm cho hoạt ñộng ngày nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, học viên chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk thời gian qua 86 cấp,… ñã ñược ấn ñịnh trước - Xây dựng thí ñiểm mơ hình “Tập trung kiểm sốt khoản chi NSNN theo mức độ rủi ro cao”: Với nguồn lực có hạn nên KBNN cần phải chuyển từ chế kiểm sốt chi tồn khoản chi NSNN sang kiểm sốt theo mức độ rủi ro (rủi ro mức độ thất thốt, lãng phí NSNN) Việc kiểm sốt tạo điều kiện kiểm sốt, toán nhanh khoản chi NSNN, tránh phiền hà cho ñơn vị sử dụng ngân sách ðồng thời, tránh kiểm soát trùng lắp người chuẩn chi cán kiểm soát chi KBNN 3.3.4 Kiến nghị với quyền Tỉnh ðắk Lắk - Tăng cường lãnh đạo, ñạo quan thuộc thẩm quyền quản lý Tỉnh, đẩy mạnh nâng cao chất lượng cơng tác tra, kiểm tra, nhằm bảo ñảm việc sử nguồn vốn giao mục đích, đối tượng - Chú trọng việc phân cấp việc triển khai quy ñịnh liên quan ñến CTMTQG - Chỉ đạo đơn vị có thẩm quyền liên quan đơn đốc chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai dự án, sớm ñưa dự án vào sử dụng hồn thiện hồ sơ giải ngân tiến độ, tránh việc dồn hồ sơ toán vào cuối năm ðồng thời UBND tỉnh xây dựng áp dụng chế tài xử lý nghiêm ñối với trường hợp chậm triển khai, khơng hồn thành kế hoạch giao 87 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 3, vào ñịnh hướng chung KBNN ñịnh hướng hoàn thiện cơng tác Kiểm sốt chi vốn CTMTQG nhận định rút từ việc phân tích vấn đề tồn thực trang cơng tác Kiểm sốt chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk, luận văn ñã đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Kiểm soát chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk năm tới 88 KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đề tài, Luận văn đạt kết nghiên cứu chủ yếu sau ñây: - Hệ thống hóa, phân tích phát triển sở lý luận chi vốn CTMTQG, kiểm soát chi vốn CTMTQG qua KBNN nhân tố ảnh hưởng ñến cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG qua KBNN - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk, từ rút thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế kiểm soát chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk - Căn vào ñịnh hướng chung KBNN định hướng hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG nhận định rút từ việc phân tích vấn đề tồn thực trang cơng tác kiểm sốt chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk, luận văn ñã ñưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát chi vốn CTMTQG KBNN ðắk Lắk năm tới ðó giải pháp: (1) Hồn thiện số nội dung nghiệp vụ kiểm soát chi nguồn vốn CTMTQG Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk; (2) Chủ động đơn đốc, tạo điều kiện tốt cho chủ ñầu tư ; (3) Nâng cao chất lượng cơng tác tra, kiểm tra nội hoạt động kiểm sốt chi vốn CTMTQG; (4) Tăng cường tính cơng khai minh bạch quy trình, tổ chức khảo sát ý kiến chủ ñầu tư ñể nâng cao chất lượng phục vụ; (5) Giải vướng mắc phối hợp phận, nâng cao chất lượng hoạt ñộng phối hợp với Sở, Ban, Ngành liên quan; (6) Bổ sung số lượng nâng cao chất lượng cơng chức làm cơng tác Kiểm sốt chi vốn CTMTQG; (7) Quản lý tốt ứng dụng công nghệ thơng tin Kiểm sốt chi vốn CTMTQG ðể giải pháp có tính khả thi, luận văn ñã ñề xuất số kiến nghị với Bộ Tài Bộ, ngành liên quan; với KBNN với quyền địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Bình (2012), Mở sử dụng tài khoản chi CTMTQG vận hành Hệ thống Tabmis – Những kiến nghị từ thực tế, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 12), Hà Nội [2] Phạm Bình (2016), Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi CTMTQG, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 10), Hà Nội [3] Lâm Chí Dũng (2008), Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Nxb Tài chính, Hà Nội [4] Trần Mạnh Hà (2012), Một số ñiểm chế KSC thường xuyên NSNN qua KBNN theo quy định Thơng tư 161/2012/TTBTC, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 12), Hà Nội [5] Nguyễn Văn Hoan (2012), Một số trao ñổi quy trình kiểm sốt chi cửa qua KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 5), Hà Nội [6] KBNN, (2016), Kế hoạch phát triển KBNN giai ñoạn 2016 – 2020 [7] KBNN ðắk Lắk, (2015), Báo cáo kết kiểm tra KBNN ðắk Lắk năm 2015 [8] KBNN, (2014,2015, 2016), Tài liệu Hội nghị tổng kết hệ thống KBNN năm 2014,2015, 2016 [9] ðoàn Kim Khuyên “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư xây dựng KBNN ðà Nẵng, Luận văn thạc sỹ Trường ðại học ðà Nẵng [10] Nguyễn Thị Lai (2016), Quản lý, kiểm soát cam kết chi KBNN ðăk Lăk, hạn chế phát sinh kiến nghị giải pháp hồn thiện, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 11), Hà Nội [11] Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Quốc hội; [12] Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015 Quốc hội ; [13] Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội; [14] Luật sửa ñổi, bổ sung số ñiều luật liên quan ñến ñầu tư xây dựng số 38/2009/QH12 ngày 09/06/2009; [15] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; [16] Luật ðấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội; [17] Nghị ñịnh số 63/2014/Nð-CP ngày 26/06/2014 Chính Phủ; [18] Nguyễn Xuân Quảng “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi NSNN qua Kho bạc Nhà nước” Luận văn thạc sỹ Tài – Ngân hàng, Trường ðại học kinh tế - ðại học Quốc gia Hà Nội [19] Quyết ñịnh số 282/Qð-KBNN ngày 20/04/2012 KBNN; [20] Nguyễn ðức Thanh (2012), Quản lý, tốn vốn đầu tư cơng theo hợp đồng vai trò KBNN, Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia (Số 1+2), Hà Nội [21] Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 Bộ Tài chính; [22] Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/ 01/ 2016 Bộ Tài; [23] Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/ 2003 Bộ Tài Chính; [24] Thơng tư số 107/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 Bộ Tài chính; [25] Thơng tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 Bộ Tài chính; [26] Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài chính; [27] Lê Xuân Tuấn (2016), “Kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua Kho bạc Nhà nước địa bàn tỉnh ðăk Nơng”, Luận văn Thạc sỹ Tài – Ngân hàng [28] Lương Ngọc Tuyền, “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xun NSNN qua Kho bạc Nhà nước” Luận văn thạc sỹ Trường ðại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [29] Huỳnh Vũ (2016), “Hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thường xuyên NSNN qua KBNN Cẩm Lệ” Luận văn Thạc sỹ Tài – Ngân hàng, ðại học ðà Nẵng ... sách Nhà nước quản lý chi Ngân sách Nhà nước 1.1.2 Chi vốn CTMTQG 12 1.2 KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .16 1.2.1 Tổng quan Kho bạc nhà nước. .. ðỘNG KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA 1.1.1 Chi Ngân sách Nhà nước quản lý chi Ngân sách Nhà nước a Khái niệm Ngân sách Nhà nước. .. trạng công tác kiểm soát chi vốn CTMTQG qua Kho bạc Nhà nước ðắk Lắk 42 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SỐT CHI VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA QUA KBNN ðẮK LẮK
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn