mau don de nghi ve viet nam thuong tru

3 90 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2017, 19:57

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ VIỆT NAM THƯỜNG TRÚ (dùng cho công dân Việt Nam định cư nước ngoài) Họ tên hộ chiếu/ giấy tờ nước cấp: Họ tên Việt Nam: Giới tính: Nam: Nữ: Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh: Địa thường trú nước ngoài: Số điện thoại: Số Fax: E-mail: Quốc tịch nước ngồi (nếu có): Hộ chiếu/ giấy tờ nước cấp: Số: ngày cấp: Cơ quan cấp: có giá trị đến ngày: Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam: Nghề nghiệp nay: 10 Tóm tắt q trình sinh sống làm việc nước ngoài; nơi địa làm việc: 11 Trình độ: - Học vấn (bằng cấp, học vị): - Chuyên môn kỹ thuật (ngành, bậc): 12 Tôn giáo: 13 Tổ chức trị đã, tham gia (mục đích, lý do, thời gian tham gia): 14 Địa thường trú Việt Nam trước nước ngồi định cư (nếu có): 15 Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ cha, mẹ, vợ, chồng, con: 16 Lý do, mục đích đề nghị Việt Nam thường trú: 17 Địa đề nghị đăng ký thường trú Việt Nam: 18 Giấy tờ chứng minh có nhà hợp pháp địa đề nghị đăng ký thường trú (theo quy định điểm 5, khoản A, Mục II Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG): 19 Trường hợp đề nghị thường trú thành phố trực thuộc Trung ương phải kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định điểm 6, khoản A, Mục II Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG): 20 Trường hợp đề nghị đăng ký thường trú sở tôn giáo Việt Nam hoạt động tơn giáo phải kèm theo giấy tờ theo quy định pháp luật Việt Nam (quy định điểm khoản A, Mục II Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BCA-BNG): 21 Trẻ em 14 tuổi thường trú (họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, quan hệ với thân): Tôi xin cam đoan nội dung khai thật./ ., ngày tháng năm Người làm đơn ký tên Ghi chú: (1) Kèm theo 03 ảnh chụp cỡ 4x6cm mắt nhìn thẳng, đầu để trần, hai ảnh dán vào 02 hồ sơ, 01 ảnh để rời Trường hợp trẻ em khai đơn dán ảnh vào góc bên trái đơn, ghi rõ họ tên phía sau ảnh ... 14 Địa thường trú Việt Nam trước nước ngồi định cư (nếu có): 15 Họ tên, năm sinh, quốc tịch, nghề nghi p, nơi làm việc, chỗ cha,... 16 Lý do, mục đích đề nghị Việt Nam thường trú: 17 Địa đề nghị đăng ký thường trú Việt Nam: ... Trường hợp đề nghị thường trú thành phố trực thuộc Trung ương phải kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện đăng ký thường trú thành phố trực thuộc Trung ương (theo quy định điểm 6, khoản A, Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: mau don de nghi ve viet nam thuong tru, mau don de nghi ve viet nam thuong tru