phu luc hop dong xay dung 1

2 197 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2017, 07:18

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Số ./PLHĐ - Căn theo HĐKT số ký ngày ……., tháng……., năm………… - Căn nhu cầu thực tế bên Hôm nay, ngày … tháng … năm …… Tại Chúng tơi gồm có: BÊN TH XÂY DỰNG (Bên A): CƠNG TY: Đại diên: Ông Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84 Mã số thuế: Số tài khoản: BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B): CÔNG TY Đại diên: Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ: Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84 Mã số thuế: Số tài khoản: Sau xem xét, thỏa thuận hai bên đến thống ký Phụ Lục HĐMB số gia hạn hợp đồng ký số … , ngày……, tháng……năm………cụ thể sau: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều khoản chung : 5.1 Quyền nghĩa vụ bên quy định hợp đồng số ……………………… 5.2 Phụ lục hợp đồng lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý nhau, bên giữ 5.3 Phụ lục phần tách rời Hợp đồng …………… số…………… có giá trị kể từ ngày ký… ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ... Điều khoản chung : 5 .1 Quyền nghĩa vụ bên quy định hợp đồng số ……………………… 5.2 Phụ lục hợp đồng lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý nhau, bên giữ 5.3 Phụ lục
- Xem thêm -

Xem thêm: phu luc hop dong xay dung 1, phu luc hop dong xay dung 1

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn