Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

219 155 0
  • Loading ...
1/219 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2017, 05:39

i L I CAM ðOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u đ c l p c a riêng Các s li!u nêu lu n án trung th"c, có ngu%n g c rõ ràng Tác gi lu n án Nguy n ð c Tuyên ii M CL C TRANG PH BÌA L I CAM ðOAN i M C L C .ii DANH M C CÁC KÝ HI U, CH# VI%T T&T iii DANH M C CÁC B'NG, ð( TH) iv M* ð+U Chương 1: CƠ S* LÝ LU.N VÀ KINH NGHI M TH0C TI1N V2 PHÁT TRI3N H4 T+NG KINH T%5 Xà H8I * NÔNG THÔN .6 1.1 Cơ s+ lý lu n v- phát tri.n h/ t0ng KT XH + nông thôn 1.2 Kinh nghi!m phát tri.n h/ t0ng KT XH + nông thôn c a m t s nư7c vùng lãnh th: 46 Chương 2: TH0C TR4NG PHÁT TRI3N H4 T+NG KINH T% Xà H8I NÔNG THÔN * T:NH B&C NINH T; 1997 ð%N NAY, BÀI H@C KINH NGHI M .60 2.1 Khái quát v- ñi-u ki!n t" nhiên, kinh t?, xã h i t@nh BBc Ninh 60 2.2 Th"c tr/ng phát tri.n h/ t0ng KT XH + nơng thơn t@nh BBc Ninh tD 1997 đ?n .70 2.3 M t s hJc kinh nghi!m v- phát tri.n h/ t0ng KT XH + nông thôn t@nh BBc Ninh .125 Chương 3: GI'I PHÁP THÚC ðBY PHÁT TRI3N H4 T+NG KINH T% Xà H8I * NÔNG THÔN T:NH B&C NINH TRONG TH I GIAN TCI 134 3.1 Phát tri.n KT XH mMc tiêu phát tri.n s+ h/ t0ng KT XH nông thôn c a t@nh BBc Ninh 134 3.2 M t s giNi pháp phát tri.n h/ t0ng KT XH + nông thôn t@nh BBc Ninh thOi gian t7i 143 3.3 M t s ki?n nghP 184 K%T LU.N 193 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH CDA TÁC GI' ðà CÔNG BE LIÊN QUAN ð%N LU.N ÁN 195 DANH M C TÀI LI U THAM KH'O 196 PH L C 203 iii DANH M C CÁC KÝ HI U, CÁC CH# VI%T T&T ADB ASEAN BOO BOT CCN CNH, HðH EUR EU FDI GDP GNP GTNT HðND HOST JBIC KHHGð KTQD KT XH KCN NDT NGO NXB ODA THCS THPT UBND UNDP UNICEF USD WB WHO WTO XDCB Ngân hàng phát tri.n Châu Á Hi!p h i nư7c ðông nam Á Xây d"ng2 S+ hZu2 V n hành Xây d"ng2 V n hành2 Chuy.n giao CMm cơng nghi!p Cơng nghi!p hố, hi!n đ/i hố ð%ng ti-n chung Châu Âu Liên minh Châu Âu ð0u tư tr"c ti?p nư7c T:ng sNn phcm qu c n i T:ng sNn phcm qu c dân Giao thông nơng thơn H i đ%ng nhân dân T:ng đài ch Ngân hàng hep tác qu c t? Nh t BNn K? ho/ch hố gia đình Kinh t? qu c dân Kinh t?2 Xã h i Khu công nghi!p Nhân dân t! T: ch c phi ph Nhà xuht bNn Vi!n tre khơng hồn l/i Trung hJc s+ Trung hJc ph: thơng Ui ban nhân dân Chương trình phát tri.n c a Liên hep qu c Quj nhi ñ%ng th? gi7i ðô la Mj Ngân hàng th? gi7i T: ch c y t? th? gi7i T: ch c thương m/i th? gi7i Xây d"ng bNn iv DANH M C CÁC B'NG, ð( TH) B'NG B ng 2.1: Hi!n tr/ng sl dMng ñht ñai t@nh BBc ninh năm 1997 2007 62 B ng 2.2: Phân b dân cư khu v"c thành thP nông thôn + t@nh BBc Ninh 65 B ng 2.3: Ngu%n l"c lao ñ ng c a t@nh BBc Ninh qua năm 1997 2007 66 B ng 2.4: T:ng hep ngu%n v n ngân sách chp hn tre phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thôn năm 1997 2007 86 B ng 2.5: T:ng hep ngu%n v n dân đóng góp ngu%n khác phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thôn năm 1997 2007 94 B ng 2.6: K?t q a phát tri.n h/ t0ng GTNT năm 1997 2007 99 B ng 2.7: K?t q a phát tri.n h/ t0ng thui lei nông thôn năm 1997 2007 100 B ng 2.8: K?t q a phát tri.n h/ t0ng chp nư7c sinh ho/t v! sinh môi trưOng nông thôn năm 2001 22007 102 B ng 2.9: K?t q a phát tri.n h/ t0ng thông tin2 vion thông nông thôn năm 2001 2007 104 B ng 2.10: T:ng hep KCN, CCN làng ngh- ñ?n 31/10/2008 105 B ng 2.11: K?t q a phát tri.n h/ t0ng m/ng lư7i che nông thôn năm 2003 2007 107 B ng 2.12: K?t quN phát tri.n h/ t0ng ngành giáo dMc2 đào t/o + nơng thơn năm 2001 2007 108 B ng 2.13: K?t q a phát tri.n h/ t0ng ngành y t? + nông thôn năm 2001 2007 109 B ng 2.14: K?t q a phát tri.n h/ t0ng ngành văn hố + nơng thơn năm 2001 2007 110 B ng 2.15: Giá trP sNn xuht nơng nghi!p (giá c đPnh 1994) v- chu t c đ tăng bình qn năm 1997 2007 114 B ng 2.16: Giá trP sNn xuht cơng nghi!p (giá c đPnh 1994) theo thành ph0n kinh t? năm 1997 2007 117 v B ng 3.1: D" báo m t s ch@ tiêu KT XH ch y?u c a t@nh BBc Ninh tD năm 2010 ñ?n năm 2020 (giá c ñPnh năm 1994) 135 B ng 3.2: N i dung ñi-u ch@nh quy ho/ch sl dMng ñht dành cho h/ t0ng KT XH t@nh BBc Ninh ñ?n năm 2010 152 B ng 3.3: K? ho/ch phân b: di!n tích đht giai đo/n 2008 2010 153 B ng 3.4: T:ng hep di!n tích đht phNi thu h%i 157 B ng 3.5: K? ho/ch thu h%i ñht giai ño/n 2008 2010 158 B ng 3.6: Nhu c0u v n ñ0u tư phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thôn ñ?n năm 2010 164 B ng 3.7: V n ngân sách t@nh c0n hn tre d" án h/ t0ng KT XH nơng thơn đ?n năm 2010 165 ð( TH) ð th 2.1: T c ñ tăng GDP c a BBc Ninh giai ño/n 1997 2007 63 ð th 2.2: Giá trP sNn xuht c a ngành GDP t@nh BBc Ninh (tính theo giá hi!n hành) năm 1997 2007 64 ð th 2.3: Cơ chu t:ng sNn phcm xã h i năm 1997 2007 64 ð th 2.4: Ti l! h nghèo ñPa bàn t@nh BBc Ninh năm 1997 2007 119 PH+N M* ð+U Tính cKp thiNt cOa ñR tài nghiên cUu Th"c tion 20 năm ñ:i m7i, s" phát tri.n h/ t0ng KT XH nơng thơn góp ph0n làm thay đ:i di!n m/o KT XH nơng thơn, góp ph0n vào s" thành cơng c a cơng cu c xóa đói, giNm nghèo thúc đcy CNH, HðH nơng nghi!p, nơng thơn nư7c ta S" phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thơn khơng ch@ vhn đ- kinh t? kj thu t đơn thu0n mà vhn đ- xã h i quan trJng nhxm t/o ti-n đ- cho nơng thôn phát tri.n nhanh b-n vZng Do v y, đưOng l i sách phát tri.n KT XH ph/m vi cN nư7c tDng ñPa phương nư7c ta, vi!c xây d"ng phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thôn m t nhZng vhn ñ- ñưec ðNng, Nhà nư7c chp quy-n trJng ln đưec gBn v7i chương trình phát tri.n nơng nghi!p, nơng thơn Năm 1997, BBc Ninh ñưec tách tD t@nh Hà BBc (cũ) ThOi gian qua, s" gia tăng ñ0u tư tD ngân sách nhà nư7c v7i vi!c ban hành sách huy đ ng ngu%n l"c đa d/ng xã h i cho ñ0u tư phát tri.n h/ t0ng KT XH nơng thơn mang l/i nhZng k?t quN tích c"c ði-u góp ph0n quan trJng thúc ñcy tăng trư+ng chuy.n dPch chu kinh t?, làm thay đ:i tình hình kinh t?, xã h i nông thôn t@nh BBc Ninh Tuy nhiên, nhi-u ñPa phương khác cN nư7c, h/ t0ng KT XH nơng thơn nhi-u y?u kém, bht c p có Nnh hư+ng nhi-u đ?n s" phát tri.n KT XH nông thôn t@nh BBc Ninh Do v y, vi!c nghiên c u, ñánh giá th"c tr/ng phát tri.n h/ t0ng KT XH nông thôn ñ rút nhZng hJc kinh nghi!m ñ- xuht nhZng giNi pháp nhxm phát tri.n h/ t0ng KT XH nơng thơn t@nh BBc Ninh s{ có ý nghĩa th"c tion quan trJng, góp ph0n th"c hi!n mMc tiêu phát tri.n KT XH c a t@nh 2 TWng quan cơng trình nghiên cUu có liên quan đNn lu n án } nư7c ta thOi gian qua có m t s đ- tài, cơng trình nghiên c u vCNH, HðH nơng thơn, nghiên c u v- nơng nghi!p nơng thơn có ñc p ñ?n vhn ñ- h/ t0ng KT XH nơng thơn như: Cơng trình c a PGS.TS ðn Hồi Nam, TS Lê Cao ðoàn (2001): “Xây d ng h t ng s! nơng thơn q trình CNH, HðH ! Vi/t Nam” [37], phân tích nhZng vhn ñ- lý lu n bNn v- h/ t0ng, phát tri.n h/ t0ng + nơng thơn sâu nghiên c u th"c tr/ng phát tri.n h/ t0ng s+ + t@nh Thái Bình Tác giN Tr0n NgJc Bút (2002) có cơng trình: “Chính sách nơng nghi/p nơng thơn Vi/t Nam n5a th6 k8 cu9i XX m
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp, Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Bắc Ninh, kinh nghiệm và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn