Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh

13 395 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2013, 13:46

Mọi giai đoạn của nền kinh tế dù suy thoái hay phát triển thì hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay khi các doanh nghiệp cạnh tranh nhau vị về vị thế thị phần trên thị trường để nhằm tối đa hoá lợi nhuận thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng càng được chú trọng hơn. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự quyết định các vấn đề kinh doanh thì doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa, đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định được đúng kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào không xác định được đúng phương án tiêu thụ, thị trường trọng điểm cho tiêu thụ hàng hóa và xác định không đúng kết quả kinh doanh hóa cùng với chi phí bỏ ra sẽ dẫn đến tình trạng “lãi giả, lỗ thật” thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng phá sản. Ngày nay khi các nghiệp vụ hạch toán tiêu thụ xác định kết quả kinh doanh được đặt lên hàng đầu thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế trong vi mô của doanh nghiệp cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp. Bởi việc hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh vừa giúp cho công tác kế toán của doanh nghiệp được nâng cao, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản lý vừa có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, cũng giống như các doanh nghiệp khác thì công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh đóng vai trò rất quan trọng. Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập kế toán tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Th.S Phạm Xuân Kiên cùng với sự giúp đỡ của tập thể nhân viên trong Phòng Kế toán – Tài chính của Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh em đã chọn Chuyên đề thực tập tốt nghiệp với đề tài là: “Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh” Chuyên đề thực tập chuyên ngành M U Mi giai on ca nn kinh t dự suy thoỏi hay phỏt trin thỡ hch toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu kinh doanh luụn l mi quan tõm hng u ca tt c cỏc doanh nghip núi chung v cỏc doanh nghip thng mi núi riờng. Trong giai on hin nay khi cỏc doanh nghip cnh tranh nhau v v v th th phn trờn th trng nhm ti a hoỏ li nhun thỡ hot ng kinh doanh ca doanh nghip núi chung v kt qu kinh doanh ca doanh nghip núi riờng cng c chỳ trng hn. Trong nn kinh t th trng cỏc doanh nghip phi t quyt nh cỏc vn kinh doanh thỡ doanh nghip no t chc tt nghip v tiờu th hng húa, m bo thu hi vn, bự p cỏc chi phớ ó b ra v xỏc nh c ỳng kt qu kinh doanh s cú iu kin tn ti v phỏt trin. Ngc li doanh nghip no khụng xỏc nh c ỳng phng ỏn tiờu th, th trng trng im cho tiờu th hng húa v xỏc nh khụng ỳng kt qu kinh doanh húa cựng vi chi phớ b ra s dn n tỡnh trng lói gi, l tht thỡ cng s dn n tỡnh trng phỏ sn. Ngy nay khi cỏc nghip v hch toỏn tiờu th xỏc nh kt qu kinh doanh c t lờn hng u thỡ k toỏn vi t cỏch l mt cụng c qun lý kinh t trong vi mụ ca doanh nghip cng phi c thay i v hon thin hn cho phự hp. Bi vic hon thin nghip v tiờu th hng húa v xỏc nh kt qu kinh doanh va giỳp cho cụng tỏc k toỏn ca doanh nghip c nõng cao, cung cp cỏc thụng tin chớnh xỏc, kp thi cho nh qun lý va cú ý ngha chin lc cho s phỏt trin ca cỏc doanh nghip. Trong nn kinh t th trng cnh tranh gay gt nh hin nay, cng ging nh cỏc doanh nghip khỏc thỡ cụng tỏc hch toỏn tiờu th hng húa v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh úng vai trũ rt quan trng. Nhn thc c ý ngha quan trng ca vn nờu trờn, trong thi gian thc tp k toỏn ti Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh c s hng dn tn tỡnh ca thy giỏo Th.S Phm Xuõn Kiờn cựng vi s giỳp ca tp th nhõn viờn trong Phũng K toỏn Ti chớnh ca Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh em ó chn Chuyờn thc tp tt nghip vi ti l: Hon thin cụng tỏc hch toỏn tiờu th v xỏc nh kt qu kinh doanh ti Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long I Chuyên đề thực tập chuyên ngành Ngoi li m u v kt lun, Chuyờn thc tp ca em gm 3 phn sau: !"#$ %#&'()**+,- / 01.$(#2345 %#$'()**+,- / 6*#7(#2345 %#$'()**+,- / Kin thc v thi gian cú hn nờn Chuyờn thc tp ca em khụng trỏnh khi nhng thiu sút v khim khuyt. Em rt mong c s giỳp ca cỏc thy giỏo v cỏc anh ch cỏn b nhõn viờn ti Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh Chuyờn ca em c hon thin hn na. Em xin chõn thnh cm n! SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long II Chuyên đề thực tập chuyên ngành PH N I Tễ NG QUAN Vấ C Iấ M KINH Tấ VA Tễ CH C Bễ MA Y QUA N LY HOA T ễ NG KINH DOANH CU A CễNG TY TNHH U T PHT TRIN TRUNG ANH 1.1. Lch s hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh. 8889:7'()**+,- / - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh - Tờn giao dch: Limited liability Company Investment and Development Trung Anh. - a ch tr s chớnh: S 76 Nguyn Du H Ni. - Mó s thu: 0102673886 - Giy phộp thnh lp s : 0102033826 ca S K hoch v u t Thnh ph H Ni. - Vn iu l: 40.500.000.000 (Bn mi t lm trm triu ng chn). Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh ( Limited liability Company Investment and Development Trung Anh ) c thnh lp vo ngy 11 thỏng 03 nm 2005 theo Q/01TA ca S K hoch v u t thnh ph H Ni. Vi s úng gúp ca cỏc c ụng nh sau: Bng 1.1 - Danh sỏch thnh viờn sỏng lp STT Tờn Thnh viờn Ni ng ký h khu thng trỳ i vi cỏ nhõn hoc tr s chớnh i vi t chc S c phn 1 TRN HNG DIN Lụ 2 F16, Phng Lỏng H, ng a, H Ni 20.000 2 NGUYN TH C HNH S nh 42 ph Yt Kiờu, Ca Nam, Hon Kim, H Ni 10.000 3 PHAN SN LINH 103 Nh B tp th liờn c B vt t, Lỏng H, ng a, H Ni 10.000 4 PHAN VN K 103 Nh B tp th liờn c B vt t, Lỏng H, ng a, H Ni 5.000 ( Ngun: H s thnh lp Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh) 880;5<=-.&%#7->? SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long 1 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh c thnh lp vo nm 2005. Sau 5 nm hot ng cụng ty dn phỏt trin v quy mụ v l doanh nghip cú uy tớn. Cụng ty hot ng kinh doanh trong lnh vc chuyờn cung cp cỏc mỏy múc xõy dng, vn ti nh: xe lu rung, xe ti Ben, xe u kộo. 1.2 c iờ m hoa t ụ ng kinh doanh cu a Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh 808 '@A73&'()**+,- / Chc nng ca Cụng ty: Chc nng phõn phi: l chc nng chớnh ca Cụng ty Cụng ty ch yu phõn phi cỏc mỏy múc thit b xõy dng, vn ti cho cỏc cụng trỡnh xõy dng dõn dng, cụng trỡnh giao thụng vn ti. Nhim v ca Cụng ty: - Chu trỏch nhim trc Nh nc v mi hot ng ca Cụng ty trc cỏc thnh viờn v kt qu kinh doanh. ng thi m bo quyn li cho nhõn viờn ca Cụng ty. - Xõy dng k hoch kinh doanh, trin khai chin lc phỏt trin kinh doanh phự hp vi chc nng ca Cụng ty v nhu cu ca th trng hin ti. - Thc hin ngha v i vi nhõn viờn Cụng ty theo quy nh ca b lut lao ng, tha c lao ng v hp ng lao ng m bo li ớch cho cụng nhõn viờn. Bờn cnh ú cho phộp cụng nhõn viờn phỏt huy trỡnh kh nng ca mỡnh trong quỏ trỡnh lao ng. - Thc hin cỏc quy nh ca Nh nc v bo v mụi trng. - Thc hin cỏc ch bỏo cỏo thng kờ k toỏn, bỏo cỏo nh k theo quy nh ca Nh nc v bỏo cỏo bt thng yờu cu ca Hi ng qun tr, chu trỏch nhim tớnh chớnh xỏc ca bỏo cỏo. - Chu trỏch nhim i vi cỏc khon n trong phm vi s vn ca Cụng ty. - Chu s kim tra ca c quan qun lý Nh nc. - Cụng khai thụng tin v bỏo cỏo hng nm ỏnh giỏ tớnh ỳng n v hot ng kinh doanh ca Cụng ty. Trong quỏ trỡnh hot ng i ng nhõn viờn ca Cụng ty luụn tuõn th cỏc quy nh khi lm vic, quỏ trỡnh kinh doanh ca Cụng ty khụng gõy ra nh hng ti sc khe v i sng ngi dõn v mụi trng xung quanh to c nim tin cho ngi dõn v to SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long 2 Chuyên đề thực tập chuyên ngành iu kin cho Cụng ty phỏt trin vng mnh. 8080 +@ B 2C# B ( B %# C '()**+,- / L mt doanh nghip hot ng trong lnh vc kinh doanh thng mi nờn Cụng ty thc hin theo nhiu phng thc nh: Bỏn buụn, bỏn l, ký gi, tr gúp. Phng thc ch yu ca Cụng ty l : Bỏn buụn cho cỏc i lý bỏn l cho cỏc n v tp on xõy dng . Cụng ty cú ngnh ngh kinh doanh v hot ng chớnh l: Kinh doanh cỏc mỏy múc thit b cho xõy dng cụng trỡnh h tng k thut, mỏy múc thit b cho giao thụng vn ti. Kinh doanh xut nhp khu vt t, mỏy múc thit b, ph tựng, t liu sn xut, dõy chuyn cụng ngh, mỏy múc, thit b t ng húa, vt liu xõy dng, phng tin vn ti. Xõy dng cụng trỡnh thu li, dõn dng, giao thụng cụng nghip. Dch v Cho thuờ ụ tụ, mỏy thit b xõy dng vn ti. Lp t cho thuờ, sa cha mỏy múc thit b in, in t v hon thin cụng trỡnh xõy dng dõn dng. Bng 1.2 - Danh sỏch mt s sn phm v giỏ m cụng ty ang cung cp n v: Nghỡn ng STT TấN SN PHM GI BN 1 Mỏy Lu LIUGONG 614H 625.826 2 Mỏy Lu tnh LIUGONG CLG621 689.450 3 Xe nõng hng 2.0 tn CPC20-CPCD20-CPCD20W. 470.488 4 Xe nõng hng 5.0 tn CPCD50-CPCD5OW. 930.900 5 Xe nõng hng 3.5 Tn CPC53-CPCD35-CPCD35W. 602.000 6 Xe nõng hng 2.0 Tn CPC20-CPCD20-CPCD20W. 400.000 SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long 3 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 7 Mỏy i B160 hiu Liugong 300.300 8 Mỏy xỳc lt hiu Liugong ZL40B 280.000 9 Mỏy xỳc lt Liugong 856II 250.000 10 922LC.Mỏy xỳc o Liugong 300.000 11 920D.Mỏy xỳc o Liugong 420.000 12 Mỏy san gt CLG418 hiu liugong 350.000 13 u kộo Hyundai HD450 530.000 ( Ngun: Bng bỏo giỏ t Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh) 1.3. Tụ ch c bụ ma y qua n ly hoa t ụ ng kinh doanh cu a Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh 8688 D(E F (C, G C ! G C cu t chc cú vai trũ rt quan trng trong hot ng kinh doanh ca Cụng ty. Cụng ty mun i vo vn hnh mt cỏch khoa hc thỡ cn cú mt b mỏy qun lý ti u va mang tớnh gn nh va phự hp vi quy mụ hot ng ca Cụng ty. Mt c cu t chc hp lý, gn nh, khoa hc, cú s phõn cụng cụng vic, quyn hn v trỏch nhim rừ rng s to nờn mt mụi trng kinh doanh hot ng tt hn. Nhỡn nhn c s cn thit ú cụng ty ó v ang khụng ngng nghiờn cu phỏt trin v a ra c cu t chc b mỏy ti u nht phự hp vi mụ hỡnh kinh doanh theo hỡnh thc dch v thng mi ca cụng ty. Ton Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh cú 3 phũng chớnh l: Phũng Giỏm c, Phũng k toỏn, Phũng Kinh Doanh. Phũng Giỏm c: Bao gm Giỏm c v cỏc phú giỏm c trong ú cú mt phú giỏm c ph trỏch kinh doanh v mt phú giỏm c ph trỏch k thut l kin trỳc s ph trỏch chung cỏc hot ng ca cụng ty. Phũng k toỏn: Qun lý cỏc lnh vc liờn quan ti ti chớnh, k toỏn nhm phc v v phn ỏnh ỳng, trung thc nht nng lc ca cụng ty v ti chớnh nhm ỏnh giỏ tham mu cho ban giỏm c v ngun lc v hin trng vn ca cụng ty. Phũng Kinh doanh: Khai thỏc tỡm vic khỏch hng v ký kt cỏc hp ng kinh t ph trỏch vic hon thin cỏc th tc cụng n cng nh cỏc ti liu cụng n, nghim thu, bn giao ti liu ng thi phi hp vi phũng k toỏn trong vic xỏc nh chớnh xỏc cụng n ca khỏch hng cú k hoch thu n v khai thỏc khỏch hng. SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long Giỏm c Phú giỏm c 4 Chuyên đề thực tập chuyên ngành S 1.1- B mỏy t chc ca Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh B mỏy t chc qun lý ca Cụng ty c t chc thnh phũng v cỏc t phự hp vi mụ hỡnh v c im kinh doanh ca Cụng ty. ng u Cụng ty l giỏm c cú chc nng nhim v quyt nh ch trng chớnh sỏch, chin lc kinh doanh, la chn cỏc hng hoỏ, quyt nh hot ng m rng Cụng ty. Trc tip iu hnh cỏc phú giỏm c, cỏc trng phũng t chc iu hnh cỏc hot ng kinh doanh sao cho t hiu qu cao nht, ỏp ng yờu cu bo ton v phỏt trin Cụng ty. Xem xột b nhim phú giỏm c, xõy dng i ng cỏn b nhõn viờn m bo hot ng Cụng ty mt cỏch hiu qu v phỏt trin v lõu di. Xõy dng c cu t chc qun tr v iu hnh hot ng ca Cụng ty, ký kt hp ng kinh t, vn bn giao dch ca cỏc c quan chc nng phự hp vi phỏp lut hin hnh. Thc hin ch chớnh sỏch v phỏp lut Nh nc trong hot ng ca Cụng ty, ban hnh biu mu bỏo cỏo ca Cụng ty, cỏc nh mc, nh biờn v lao ng k thut, chi phớ, doanh thu. H tr cho Giỏm c cú Phú giỏm c hot ng theo s ch o ca giỏm c, trin khai thc hin cụng vic c Giỏm c giao phú. Tng phũng v t chc cú chc nng nhim v rừ rng nhng gia cỏc phũng v cỏc t chc cú mi quan h mt thit vi nhau. '@73&-H Tng phũng ban trong cụng ty cú chc nng nhim v rừ rng nhng gia cỏc phũng ban cú mi quan h mt thit h tr tng tỏc vi nhau. IH%#J@73 T chc hot ng kinh doanh bỏn l theo quy nh ca Cụng ty. T chc trc tip vi khỏch hng. Xõy dng k hoch bỏn hng v chu trỏch nhim v kt qu bỏn hng v thu hi n cng nh mi phỏt sinh ca t. SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long Phũng k toỏn Phũng kinh doanh Kho 5 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Tham mu cho ban Giỏm c xõy dng cỏc k hoch ti chớnh cỏc chin lc kinh doanh. Phũng kinh doanh: Chu trỏch nhim lp k hoch u t, iu kinh doanh, thu thp, x lý thụng tin v kinh t, th trng, khỏch hng v tham mu xõy dng, qung bỏ, phỏt trin thng hiu Cụng ty ng thi tớch cc tỡm kim khỏch hng, n hng v t chc thc hin phi hp vi phũng ti chớnh k toỏn trong vic thu hi v gii quyt cụng n khỏch hng, hng dn qun lý nghip v kinh doanh trong ton Cụng ty. IK#&L5 B mỏy k toỏn c Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh c t chc theo hỡnh thc tp trung. Mi cụng vic u c thc hin phũng k toỏn khụng t chc cỏc b phn k toỏn riờng m ch phõn cụng cụng vic cho k toỏn viờn to iu kin kim tra, kim soỏt ch o nghip v, m bo s lónh o tp trung thng nht ca k toỏn trng cng nh s ch o ca lónh o Cụng ty. ng thi thit lp cỏc vn bn, biu mu bỏo cỏo k toỏn ti chớnh, quy nh thng nht cỏc ghi chộp k toỏn. T chc hch toỏn k toỏn ton b hot ng kinh doanh ca Cụng ty, lp k hoch chi tiờu, mua sm, thit b phc v cụng tỏc kinh doanh v trỡnh giỏm c. IM#: õy l ni bo qun hng hoỏ mua v ca Cụng ty. Kho ca cụng ty hin ti c Giang - Long Biờn - H Ni. 1.4 Tụ ch c b mỏy kờ toa n ta i Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh. 8N8D(O# Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh t chc hot ng vi quy mụ va. Do vy cụng ty s dng cụng tỏc k toỏn theo mụ hỡnh tp trung. Phũng ti chớnh K toỏn qun lý ton b s vn v giy t ti liu liờn quan n ti chớnh k toỏn nh: s sỏch thu, chi, s tin mt, cụng n v cỏc bỏo cỏo hng nm ca Cụng ty chu trỏch nhim hch toỏn cỏc hot ng kinh doanh ca Cụng ty theo ch hch toỏn kinh t T Nhõn huy ng v s dng vn cú hiu qu. B mỏy k toỏn gm cú 4 nhõn viờn: trong ú cú 1 k toỏn trng, 3 k toỏn phn hnh. Mụ hỡnh t chc b mỏy k toỏn ca Cụng ty cú th khỏi quỏt qua s sau: SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long K toỏn trng 6 Chuyên đề thực tập chuyên ngành S 1.2 - S t chc b mỏy k toỏn ca cụng ty *M#.,P: Ngi ng u b mỏy k toỏn cú nhim v qun lý chung ton b h thng k toỏn ca Cụng ty chu trỏch nhim trc Giỏm c v tt c cỏc cụng tỏc ti chớnh k toỏn v iu hnh chung ca phũng k toỏn v kim tra ụn c hch toỏn k toỏn ca tng thnh viờn. K toỏn trng cú nhim v qun lý iu hnh phũng k toỏn, ch o thc hin trin khai cụng tỏc ti chớnh k toỏn ca Cụng ty, t chc thit lp cỏc vn bn, biu mu bỏo cỏo ti chớnh, tham mu cho Giỏm c xõy dng cỏc k hoch ti chớnh, chin lc kinh doanh, k hoch chi phớ kinh doanh, chu s lónh o trc tip ca Giỏm c. K toỏn trng cú nhim v theo dừi tt c cỏc phn hnh k toỏn, xem xột bng biu, chng t, qun lý chung mi chi phớ c hch toỏn, thu thp mi thụng tin liờn quan n cỏc ti liu cụng tỏc k toỏn lp cỏc bỏo cỏo ti chớnh hng thỏng ng thi ký duyt, gi cỏc bỏo cỏo ti chớnh ny trỡnh Giỏm c. Chun b h s ti chớnh v tham mu cho Ban Giỏm c thụng qua vic phõn tớch cỏc ch tiờu ti chớnh, m bo ngun ti chớnh lnh mnh, y , kp thi. V cui k lp bng cõn i k toỏn, bng lu chuyn tin t v cỏc bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca cụng ty. * M#Q : Cú nhim v theo dừi tỡnh hỡnh thu chi tin qua ti khon ngõn hng. I&R: Cú nhim v gi tin mt cn c vo chng t gc hp l thu hoc chi tin mt. Th qu phn thu, chi tin mt vo cui ngy i chiu vi s liu k toỏn thanh toỏn tin mt. * M#(S: Cú nhim v theo dừi cụng n v cung cp thụng tin v tỡnh hỡnh cụng ty mt cỏch nhanh chúng v chớnh xỏc. ', G @A2 B B Ghi chộp, phn ỏnh kp thi, y v chớnh xỏc tỡnh hỡnh bỏn hng ca doanh nghip trong k c v giỏ tr v s lng hng bỏn trờn tng s v trờn tng mt hng, tng a im bỏn hng, tng phng thc bỏn hng. SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long K toỏn Ngõn hng Th Qu K Toỏn Cụng n 7 Chuyên đề thực tập chuyên ngành Tớnh doanh thu v phn ỏnh chớnh xỏc tng giỏ thanh toỏn ca hng bỏn ra bao gm c doanh thu bỏn hng, GTGT u ra ca tng nhúm mt hng, tng húa n. Xỏc nh chớnh xỏc giỏ mua thc t ca lng hng ó tiờu th, ng thi phõn b phớ thu mua cho hng tiờu th nhm xỏc nh kt qu bỏn hng. Kim tra, ụn c tỡnh hỡnh thu hi v qun lý tin hng, qun lý khỏch n, theo dừi chi tit theo tng khỏch hng, s tin khỏch n. Tp hp y , chớnh xỏc kp thi cỏc khon chi phớ bỏn hng thc t phỏt sinh v kt chuyn (hay phõn b) chi phớ bỏn hng cho hng tiờu th lm cn c xỏc nh kt qu kinh doanh. Cung cp thụng tin cn thit v tỡnh hỡnh bỏn hng, phc v cho vic ch o, iu hnh hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Tham mu cho lónh o v cỏc gii phỏp thỳc y quỏ trỡnh bỏn hng. 8N807T#$'()**+,- /8 1.4.2.1 Cỏc chớnh sỏch k toỏn chung. Cụng ty ỏp dng cỏc chớnh sỏch k toỏn theo ỳng Ch k toỏn ca B Ti chớnh. Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng nh sau: - Cụng ty ỏp dng niờn k toỏn (nm ti chớnh) theo nm dng lch t 01/01 n 31/12 hng nm. - n v tin t s dng: VN - K toỏn thu: trc õy k toỏn thu ca Cụng ty ỏp dng theo quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B Ti chớnh. T nm 2009 Cụng ty thc hin v tớnh thu theo lut thu GTGT s 13/2008/QH12, lut thu TNDN s 14/2008/QH12 ngy 03/6/2008, lut thu TNCN s 04/2007/QH12 ngy 21/7/2007 ca k hp Quc hi khúa 12 thụng qua phng phỏp tớnh thu GTGT ca cụng ty theo phng phỏp Khu tr. - K toỏn hng tn kho: nguyờn tc ghi nhn theo phng phỏp nhp trc xut trc. - K toỏn ti sn c nh: nguyờn tc ghi nhn nguyờn giỏ l ton b chi phớ hp lý m Cụng ty ó b ra cú c ti sn c nh ú. Cụng ty trớch khu hao theo phng phỏp ng thng da trờn quyt nh s 206/2003/Q-BTC ngy 12/12/2003 ca B Ti chớnh. - Nghip v phỏt sinh bng ngoi t c chuyn i theo t giỏ ngy phỏt sinh SV : Nguyễn Thị Lớp: Kế Toán K39 Bắc Thăng Long 8 [...]... nhúm 9 (TK 911) c thự ca Cụng ty l kinh doanh thng mi nờn ch yu s dng ti khon v doanh thu, chi phớ, kt qu kinh doanh Do ú cụng ty thng s dng TK 156, 511,515, 711, 632, 641, 642, 635, 811,911 l ch yu 1.4.2.4 Tụ chc võ n du ng hờ thụ ng s sỏch k toỏn Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh cn c vo cỏc cụng vn, quyt nh, ch th mi nht ca B Ti chớnh trờn c s tỡnh hỡnh thc t ti Cụng ty vn dng SV : Nguyễn Thị... thc t ngy cui k chờnh lch t giỏ tớnh vo doanh thu v chi phớ hot ng ti chớnh Nhng trờn thc t cụng ty rt him khi phi thanh toỏn bng ngoi t 1.4.2.2 T chc vn dng h thng chng t k toỏn Cụng ty ó ng ký s dng hu ht cỏc chng t trong h thng chng t k toỏn thng nht theo quyt nh s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 do B Ti chớnh ban hnh Cỏc chng t m cụng ty s dng l: Húa n GTGT Hp ng kinh t Giy ngh Giy chng nhn au m thai... quan n vic lu tr chng t Khi cú cụng vic cn s dng li chng t sau khi ó a vo lu tr, k toỏn cụng ty tuõn th cỏc yờu cu: SV : Nguyễn Thị Bắc Thăng Long 10 Lớp: Kế Toán K39 Chuyên đề thực tập chuyên ngành - Nu s dng cho cỏc i tng trong doanh nghip phi xin phộp K toỏn trng - Nu s dng cho cỏc i tng bờn ngoi doanh nghip thỡ phi c s ng ý ca K toỏn trng v th trng n v Hy chng t: Chng t c hy sau mt thi gian... loi Cỏc giai on trờn ca chng t k toỏn cú quan h mt thit vi nhau m bt c mt chng t no cng phi tri qua õy l quy trỡnh luõn chuyn chng t m k toỏn Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh thc hin rt cht ch v hiu qu 1.4.2.3 Tụ chc võ n du ng H thng Ti khon k toỏn Cụng ty ó v ang ỏp dng h thng ti khon k toỏn theo Ch k toỏn hin hnh H thng ti khon k toỏn s dng theo quy nh ca B Ti chớnh, gm 55 ti khon cp 1 Trong ú... chng t k toỏn: - Kim tra tớnh rừ rng, trung thc, hp lý, y cỏc ch tiờu, cỏc yu t ghi chộp trờn chng t k toỏn - Kim tra tớnh hp phỏp ca cỏc nghip v kinh t, ti chớnh phỏt sinh ghi trờn chng t k toỏn, i chiu chng t k toỏn vi cỏc ti liu khỏc cú liờn quan SV : Nguyễn Thị Bắc Thăng Long 9 Lớp: Kế Toán K39 Chuyên đề thực tập chuyên ngành - Kim tra tớnh chớnh xỏc ca thụng tin, s liu trờn chng t k toỏn Khi... nghim vt t, cụng c, sn phm hng húa - Chng t tin t: Phiu thu, phiu chi, giy ngh tm ng - Chng t TSC: Biờn bn giao nhn, biờn bn thanh lý TSC, bng tớnh v phõn b khu hao, biờn bn theo dừi TSC Quy trỡnh luõn chuyn chng t: Khi cú nghip v kinh t phỏt sinh trong n v K toỏn Cụng ty tin hnh nh khon, phn ỏnh nghip v trờn chng t theo h thng ghi s k toỏn ti n v Ni dung ca vic t chc ghi s k toỏn bao gm: - Phõn... qun lý kinh t, ti chớnh ca Nh nc phi t chi thc hin, i vi cỏc chng t k toỏn lp khụng ỳng th tc, ni dung v ch s khụng rừ rng thỡ ngi chu trỏch nhim kim tra hoc ghi s phi tr li yờu cu lm thờm th tc v iu chnh sau ú mi lm cn c ghi s Mt s chng t c s dng ti Cụng ty: - Chng t v bỏn hng, mua hng: Húa n GTGT, phiu thu, phiu chi - Chng t lao ng tin lng: Bng chm cụng, phiu xỏc nhn sn phm hon thnh, bng thanh toỏn... chm cụng Phiu hon thnh sn phm Giy ngh mua hang Giy ngh tm ng Phiu thu Phiu chi Sộc chuyn khon bng kim kờ qu Biờn bn giao nhn TSC Biờn bn ỏnh giỏ li TSC Chng t c lp mt ln khi nghip v kinh t phỏt sinh s liờn quy nh Cụng ty cú quy nh phõn cp ký trờn chng t mt cỏch rừ rng Vớ d, phiu chi vi mi giỏ tr u phi cú ch ký ca Giỏm c mi cú hiu lc Trỡnh t luõn chuyn chng t k toỏn bao gm cỏc bc sau: - Lp, tip nhn,... ng s sỏch k toỏn Cụng ty TNHH u t phỏt trin Trung Anh cn c vo cỏc cụng vn, quyt nh, ch th mi nht ca B Ti chớnh trờn c s tỡnh hỡnh thc t ti Cụng ty vn dng SV : Nguyễn Thị Bắc Thăng Long 11 Lớp: Kế Toán K39
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh, Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh, Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tư phát triển Trung Anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn