ELC Cong bo thong tin giao dich mua lai co phieu quy

2 264 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 14:33

CQNG HOA xA HQI CI-n) NGHiA VIltT NAM EL D{k /{lp - Tif - Hanh phuc - * * * * * -CONG I no THONG Gio'i thi~ll v~ t6 clnrc dang ky TIN GIAO DlCH MUA L~I giao djch mua l~i co PHIEU c6 phi~u Ten t6 chuc dang ky giao dich mua lai e6 phieu: CONG TY CO PHAN DAu TV PHA T TRIEN CONG NGHI;: Dn;:N nj-VIEN THONG Ten giao dich: ELECTRONICS COMMUNICATIONS TECHNOLOGY INVESTMENT DEVELOPMENT CORPORATION Dia ehi tru sa ehinh: Toa nha Eleom, Duy Tan, phuong Dich Vong Hau, quan C~u Giay, I-IaNQi Fax: 04-38355884 Dien thoai: 04-38359359 .~- Ma chung khoan: ELC V'~\()'435 I~~:/~; M~nh gia: 10.000 d6ng/e6 phieu , , '" ~%>I , V~n d~cu I~.: 475.9:3.75,0.~~0 dong (Bon tram bay muai lam ty, chin tram bay muoi ba bay 11'0/11 nam mum nghin dong) co oHA ~Hf~~.U_ f '.0 \~" ' ""7;:' ~u~ .(' , viE', ;HO~ N~i mo tai khoan: Ngan bang TMCP Quan d(>i- Chi nhanh Thang Long - Ha NQi " q " ~ So hi9L1 tai khoan: 0541100098009 Can eLI'phap Iy hoat dong kinh doanh Gi5y chung nhan dang ky kinh doanh s6 0101435127 Sa K~ hoach va D~u ill Ha NQi dp lfin d.1u 18 thang 07 nam 2003, dp thay d6i lfrn thu 20 30 thang 05 nam 2017 Ngfll1h ngh~ killh doanh ehu y~u: L~p d~t may moe va thi~t bi cong nghi~p; Ban buon may moe, thi~t bi va pI1\! tung may khae; Nghien cuu va phat tri~n thvc nghi~m khoa h9c tv nhicll va ky thu~t; San xufit linh ki~n di~n tu; San xu~t san ph~m di~n tu dan dl,mg; San xu~t thi~t bi l\Jo'ng, ki€m tra, dinh hu6ng va di~u khi~n; San xu~t thi~t bi va d\lng C\l guang l1Qc;S,ln xufit thi~t bi di~n khac; Ban buon thi~t bi va linh ki~n di~n tu, vi~n thong; Xu~t b~lnph5n m~l11;I-IO(;1t dQng vi~n thong khac; Dich Vl,l thong tin khac chua ph an vao dau; San phAm/dieh Vl,lehinh: ThuO'ng m~i d~i ly, san ph~m ph~n m€m va tich hqp h~ th6ng va ho trq lLl' van Vel eac sim ph~m khac T6ng mLre v6n kinh doanh t~i thai di~m 31103/2017: 1.108.036.577.973 d6ng (Ngu6n BeTe hqp II Plmong T6ng T6ng an nh6r Quy 1/2017) giao dich mua I~i c6 phi~u s6 c6 phi6u guy n~m giLttru6c thvc hi~n giao dieh: s6 Itrng nguaj lao o(>ng I1ghivi¢c 1~1ll1e6 phi~u guy 4 Nguon von: IQ'inhuan sau thuS chua phan phoi Thai gian dir ki~n giao dich: nr 26/06/2017 dSn Trung tam luu ky chirng khoan Vi~t Nam hoan tAt thu tuc chuyen quyen sa hfru Phuong thirc giao dich: giao dich thoa thuan khong qua san Nguyen tilc xac dinh gia: bang gia phat hanh c6 phieu 1£110.000 d6ng/c6 phieu, S6 hrong d~t mua hang ngay: thea thea thuan voi nguoi lao dong Cong ty chung khoan duoc chi dinh lam dai ly thirc hien giao dich mua Iai c6 phieu: khong co Ha N(ji, xcuor -t: (hang 06 nam 2017 D~I DI1J:NTHEO PHAp LU~T rv-/ ... c6 phieu 1£110.000 d6ng/c6 phieu, S6 hrong d~t mua hang ngay: thea thea thuan voi nguoi lao dong Cong ty chung khoan duoc chi dinh lam dai ly thirc hien giao dich mua Iai c6 phieu: khong co Ha... phan phoi Thai gian dir ki~n giao dich: nr 26/06/2017 dSn Trung tam luu ky chirng khoan Vi~t Nam hoan tAt thu tuc chuyen quyen sa hfru Phuong thirc giao dich: giao dich thoa thuan khong qua san
- Xem thêm -

Xem thêm: ELC Cong bo thong tin giao dich mua lai co phieu quy, ELC Cong bo thong tin giao dich mua lai co phieu quy

Từ khóa liên quan