nghi quyet 35 2017 qh14 chuong trinh giam sat cua quoc hoi nam 2018

3 110 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2017, 00:54

QUỐC HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Nghị số: 35/2017/QH14 Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI NĂM 2018 QUỐC HỘI Căn Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Luật Hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13; Trên sở xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBTVQH14 ngày 18/5/2017 Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình giám sát Quốc hội năm 2018 ý kiến vị đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: Điều Nội dung giám sát Tại kỳ họp thứ a) Xem xét báo cáo: - Báo cáo bổ sung Chính phủ kết thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước tháng đầu năm 2018; báo cáo toán ngân sách nhà nước năm 2016 báo cáo khác quan hữu quan theo quy định pháp luật; - Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực kiến nghị giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội (nếu có); - Báo cáo kết giám sát vấn đề xúc, lên lĩnh vực phụ trách Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận kỳ họp (nếu có); - Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết giám sát việc giải kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ b) Tiến hành hoạt động chất vấn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội c) Giám sát chuyên đề Việc thực sách, pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước doanh nghiệp cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 20112016 Tại kỳ họp thứ a) Xem xét báo cáo: - Báo cáo công tác năm 2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội; Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; - Báo cáo Chính phủ thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao việc giải khiếu nại, tố cáo; Báo cáo Chính phủ tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị Quốc hội; báo cáo Chính phủ cơng tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cơng tác phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, việc thực mục tiêu quốc gia bình đẳng giới; báo cáo khác quan hữu quan theo quy định pháp luật; - Báo cáo tổng hợp thành viên Chính phủ, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước người bị chất vấn khác việc thực nghị Quốc hội giám sát chuyên đề chất vấn kỳ họp, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn phiên họp; - Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc thực kiến nghị giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội (nếu có); - Báo cáo kết giám sát vấn đề xúc, lên lĩnh vực phụ trách Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội xem xét, thảo luận kỳ họp (nếu có); - Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết giám sát việc giải kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5; Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết giám sát việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo b) Tiến hành hoạt động chất vấn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội c) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ Quốc hội bầu phê chuẩn theo Nghị số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 Quốc hội Điều Tổ chức thực Căn vào Chương trình giám sát Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Quốc hội xây dựng, triển khai thực chương trình giám sát tổ chức hoạt động giải trình Hội đồng, Ủy ban; Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội điều kiện tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, phối hợp tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết theo quy định pháp luật Quốc hội giao Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp tổ chức thực Nghị Chương trình giám sát Quốc hội năm 2018; đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội việc thực hoạt động giám sát; đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giám sát; đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết giải kiến nghị sau giám sát; tổng hợp báo cáo kết việc thực chương trình giám sát Các quan, tổ chức trung ương địa phương có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với quan Quốc hội, Đoàn giám sát Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội hoạt động giám sát; báo cáo cung cấp đầy đủ, kịp thời, xác thơng tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu quan tiến hành giám sát Các quan chịu giám sát thực đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc kiến nghị sau giám sát báo cáo kết thực đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thông qua ngày 12 tháng năm 2017 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Thị Kim Ngân ... sử dụng vốn, tài sản nhà nước doanh nghi p cổ phần hóa doanh nghi p nhà nước giai đoạn 20112016 Tại kỳ họp thứ a) Xem xét báo cáo: - Báo cáo công tác năm 2018 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng... hội năm 2018; đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban Quốc hội; hướng dẫn Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội việc thực hoạt động giám sát; đạo tiếp tục nghi n... sát thực đầy đủ, kịp thời, nghi m túc kiến nghị sau giám sát báo cáo kết thực đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nghị Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: nghi quyet 35 2017 qh14 chuong trinh giam sat cua quoc hoi nam 2018, nghi quyet 35 2017 qh14 chuong trinh giam sat cua quoc hoi nam 2018

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn