Nghiên cứu các nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng đối với siêu thị Big C Đà Nẵng

151 345 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 23:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHAN THÙY UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BIG C ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHAN THÙY UYÊN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BIG C ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ VĂN HUY Đã Nẵng, Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Phan Thùy Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN VỀ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò trải nghiệm khách hàng 1.1.3 Trải nghiệm khách hàng môi trường bán lẻ 10 1.1.4 Mối quan hệ trải nghiệm khách hàng lòng trung thành khách hàng 11 1.2 TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ CỦA KHÁCH HÀNG 12 1.2.1 Trải nghiệm mua sắm trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng 12 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng 14 1.3 THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 19 1.3.1 Các nghiên cứu liên quan đến trải nghiệm khách hàng trải nghiệm mua sắm giải trí nước 19 1.3.2 Các nghiên cứu liên quan đến trải nghiệm khách hàng trải nghiệm mua sắm giải trí Việt Nam 24 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 26 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 26 2.1.2 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 26 2.1.3 Nghiên cứu sơ nhằm xây dựng bảng câu hỏi thăm dò ý kiến khách hàng 26 2.1.4 Nghiên cứu thức nhằm thu thập, phân tích liệu phân tích mơ hình 27 2.1.5 Quy trình nghiên cứu 27 2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 28 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 28 2.2.2 Dữ liệu sơ cấp 28 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ ĐỐI VỚI SIÊU THỊ BIG C ĐÀ NẴNG 29 2.3.1 Sơ lược thị trường bán lẻ Việt Nam siêu thị BIG C Đà Nẵng 29 2.3.2 Định nghĩa nhân tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng siêu thị Big C Đà Nẵng 37 2.3.3 Mơ hình nghiên cứu 41 2.3.4 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu 42 2.4 THANG ĐO 43 2.5 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU 44 2.5.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha 44 2.5.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.5.3 Kiểm định mơ hình hồi quy 45 2.5.4 Kiểm định khác biệt cảm nhận chung trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng theo đặc điểm cá nhân 46 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 3.1 MẪU ĐIỀU TRA 48 3.1.1 Chọn mẫu điều tra 48 3.1.2 Đặc điểm mẫu điều tra 49 3.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO CRONBACH’S ALPHA 54 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 57 3.3.1 Phân tích nhân tố EFA cho biến độc lập 57 3.3.2 Đặt tên giải thích nhân tố 59 3.4 MƠ HÌNH ĐIỀU CHỈNH 61 3.4.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 61 3.4.2 Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh 61 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY 62 3.6 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 65 3.7 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH 67 3.7.1 Kiểm định giá trị trung bình nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng 67 3.7.2 Kiểm định giá trị trung bình mức độ cảm nhận trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng 68 3.8 KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM GIẢI TRÍ ĐỐI VỚI TỪNG NHÂN TỐ THEO ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN 69 3.8.1 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng đối theo giới tính 69 3.8.2 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng theo độ tuổi 70 3.8.3 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng đối theo nghề nghiệp 72 3.8.4 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng đối theo thu nhập 72 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 4.1 KẾT LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 74 4.1.1 Kết luận trải nghiệm mua sắm giải trí 74 4.1.2 Đóng góp đề tài 79 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 82 4.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp chung 82 4.2.2 Đề xuất giải pháp 84 4.3 NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 89 4.3.1 Những hạn chế đề tài 89 4.3.2 Hướng nghiên cứu 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Trình độ lao động Big C Đà Nẵng 35 3.1 Bảng tổn hợp thông kê mẫu theo đặc điểm 49 3.2 Tần suất siêu thị theo độ tuổi 52 3.3 Thời gian dành cho lần mua sắm theo đối tượng 53 3.4 Kiểm định Cronbach’s Alpha nhân tố 54 3.5 Bảng hệ số Cronbach’s Alpha thang đo biến trải nghiệm 56 3.6 Kiểm định KMO Bartlett 57 3.7 Bảng Model Summary phương pháp enter 63 3.8 Bảng Cofficients 64 3.9 Kết kiểm định giả thuyết 67 3.10 Kết kiểm định One- Sample T-Test nhân tố 68 3.11 Kết kiểm định One - Sample T-Test mức độ cảm nhận trải nghiệm mua sắm giải trí 68 3.12 Kiểm định Independent Samples T-Test theo giới tính 70 3.13 Bảng phân tích ANOVA kiểm định theo độ tuổi 71 3.14 Bảng phân tích ANOVA kiểm định theo nghề nghiệp 72 3.15 Bảng phân tích ANOVA kiểm định theo thu nhập 73 4.1 Bảng cảm nhận khách hàng biến số 74 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình kinh nghiệm mua sắm giải trí 22 Ibrahim (2002) 1.2 Mơ hình trải nghiệm khách hàng Jagna Nemani 23 1.3 Mơ hình nhân tố tác động đến trải nghiệm mua 25 sắm giải trí (Lê Văn Huy) 2.1 Quy trình nghiên cứu 27 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức siêu thị 34 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 42 3.1 Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lòng trung thành khách hàng đích đến chiến lược doanh nghiệp Một cách tiếp cận để xây dựng lòng trung thành nhà nghiên cứu quản lý quan tâm trải nghiệm khách hàng Trong lĩnh vực bán lẻ nói chung lĩnh vực kinh doanh siêu thị nói riêng thời gian qua có nhiều thay đổi Ảnh hưởng tình hình kinh tế bất ổn, người tiêu dùng mua sắm cách cẩn trọng tạo nên xu hướng mua sắm mới: thường xuyên Người tiêu dùng dần chuyển sang mua sắm kênh thương mại đại có xu hướng đến để giải trí nhiều Nhiều nghiên cứu chứng minh vai trò trải nghiệm khách hàng quan trọng cửa hàng bán lẻ Trải nghiệm khách hàng nhiều hệ nhà nghiên cứu quan tâm, bỏ công sức nghiên cứu Bloch, Ridgway Sherrell (1989), Dawson (1994), Jones (1999), Ibrahim (2002)… Tuy nhiên, nghiên cứu học giả tồn số hạn chế Đó là, nghiên cứu họ chủ yếu lý thuyết hay khái niệm không cung cấp chứng thực nghiệm vai trò sức mạnh yếu tố vĩ mô vi mô mà họ đề xuất ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng bán lẻ Do đó, nghiên cứu tiếp tục làm rõ giá trị độ tin cậy yếu tố vĩ mô vi mô việc giải thích trải nghiệm khách hàng siêu thị Big C Đà Nẵng Với mục đích xây dựng thành phần tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí thang đo lường chúng, kết nghiên cứu trực tiếp giúp đơn vị quản lý kinh doanh siêu thị Big C Đà Nẵng nắm bắt thành phần tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí mối quan hệ chúng, nhằm xây dựng lòng trung thành khách hàng doanh nghiệp, tảng lợi cạnh tranh 8.5 Trải nghiệm mua sắm giải trí One-Sample Statistics N Mean TNMSGT 220 Std Deviation 3.544 Std Error Mean 62310 04201 One-Sample Test Test Value = t TNMSGT Df 3.883 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 16314 0803 2459 Sig (2-tailed) 219 Mean Difference 000 One-Sample Statistics N Trải nghiệm vui vẻ Mean 220 Std Deviation 3.30 696 Std Error Mean 047 One-Sample Test Test Value = t Trải nghiệm vui vẻ 14.910 df Sig (2-tailed) 219 Mean Difference 000 700 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 61 79 One-Sample Statistics N Trải nghiệm giảm căng thẳng 220 Mean 3.87 Std Deviation 702 Std Error Mean 047 One-Sample Test Test Value = t Trải nghiệm giảm căng thẳng Mean Sig Differen (2-tailed) ce df 17.94 219 000 850 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 76 94 One-Sample Statistics N Trải nghiệm thoải mái Mean 220 Std Deviation 3.17 716 Std Error Mean 048 One-Sample Test Test Value = t Trải nghiệm thoải mái df 15.728 219 Sig Mean (2-tailed) Difference 000 759 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 66 85 One-Sample Statistics N Trải nghiệm thư giãn Mean 220 Std Deviation Std Error Mean 766 052 3.46 One-Sample Test Test Value = t Trải nghiệm thư giãn 8.885 df 219 Sig Mean (2-tailed) Difference 000 459 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 36 56 One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean 220 3.92 908 061 Trải nghiệm giải trí One-Sample Test Test Value = t Trải nghiệm giải trí Sig Mean (2-tailed) Difference df -1.337 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -.20 04 219 183 -.082 8.6 Giá trị gia tăng One-Sample Statistics N GTGT Mean 220 Std Deviation 3.1325 Std Error Mean 05555 82390 One-Sample Statistics N Nơi gởi đồ an toàn Mean 220 Std Deviation Std Error Mean 914 062 3.47 One-Sample Test Test Value = t Nơi gởi đồ an toàn Sig (2tailed) df 7.67 219 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 473 35 59 Mean Difference 000 One-Sample Statistics N Ln sẵn có xe đẩy giỏ đựng hàng 220 Mean Std Deviation 3.55 893 Std Error Mean 060 One-Sample Test Test Value = t Ln sẵn có xe đẩy giỏ đựng hàng Sig (2-tailed) df 9.140 219 Mean Difference 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 550 43 67 One-Sample Statistics N Khu vực ăn uống, giải khát ln có sẵn 220 Mean Std Deviation 3.53 Std Error Mean 893 060 One-Sample Test Test Value = t Khu vực ăn uống, giải khát ln có sẵn df 8.830 Sig (2-tailed) 219 Mean Difference 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 532 41 65 One-Sample Statistics N Dịch vụ gói quà miễn phí 220 t Dịch vụ gói q miễn phí 1.659 Mean Std Deviation 3.11 Std Error Mean 1.016 069 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 099 114 -.02 25 One-Sample Statistics N Các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động liên tục 220 Std Deviation Std Error Mean 3.54 807 054 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper t Các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động liên tục Mean 9.941 219 000 541 43 65 One-Sample Statistics N Sẵn sàng phục vụ khách hàng t Sẵn sàng phục vụ khách hàng 15.16 Std Deviation Mean 220 3.83 809 Std Error Mean 055 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 000 827 72 93 8.7 Thực dụng One-Sample Statistics N ĐHTD Mean 220 3.5909 Std Deviation 89820 Std Error Mean 06056 One-Sample Statistics N Tự lựa chọn mua sắm sản phẩm t Tự lựa chọn mua sắm sản phẩm 9.497 220 Mean Std Deviation 3.69 1.079 Std Error Mean 073 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 000 691 55 83 One-Sample Statistics N Mua hàng hóa chất lượng tốt với giá hợp lý 220 t Mua hàng hóa chất lượng tốt với giá hợp lý Mean 9.413 Std Deviation 3.73 Std Error Mean 1.146 077 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 000 727 57 88 One-Sample Statistics N Có thể tìm thấy mặt hàng muốn mua 220 Mean Std Deviation 3.72 1.156 Std Error Mean 078 t Có thể tìm thấy mặt hàng muốn mua 9.217 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 000 718 56 87 One-Sample Statistics N Tìm kiếm giảm giá mua sắm t Tìm kiếm giảm giá mua sắm 2.795 220 Mean Std Deviation 3.23 Std Error Mean 081 1.206 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper 219 006 227 07 39 8.8 Sự thuận tiện One-Sample Statistics N STT Mean 220 Std Deviation 3.4383 Std Error Mean 06227 92359 One-Sample Statistics N Dễ dàng tìm chỗ đậu xe Mean 220 3.58 Std Deviation 870 Std Error Mean 059 One-Sample Test Test Value = Sig Mean 95% Confidence Interval t df (2Differenc of the Difference tailed) e Lower Upper Dễ dàng tìm chỗ đậu xe 9.844 219 000 577 46 69 One-Sample Statistics N Khoảng cách từ nhà đến siêu thị không xa Mean 220 3.45 Std Deviation 961 Std Error Mean 065 One-Sample Test Test Value = t Khoảng cách từ nhà đến siêu thị không xa Sig Mean (2-tailed) Difference df 6.942 219 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 450 32 58 One-Sample Statistics N Siêu thị đặt nơi có điều kiện giao thơng thuận lợi 220 t Siêu thị đặt nơi có điều kiện giao thơng thuận lợi Mean 5.910 Std Deviation 3.43 Std Error Mean 1.072 072 One-Sample Test Test Value = Sig 95% Confidence Interval Mean df (2of the Difference Difference tailed) Lower Upper 219 000 427 28 57 One-Sample Statistics N Luôn sẵn có bảng hướng dẫn siêu thị Mean 220 Std Deviation 3.56 Std Error Mean 1.115 075 One-Sample Test Test Value = t Ln sẵn có bảng hướng dẫn siêu thị Sig Mean (2-tailed) Difference df 7.438 219 000 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 559 41 71 8.9 Khơng khí One-Sample Statistics N KKST Mean 220 Std Deviation 3.7341 Std Error Mean 05077 75306 One-Sample Test Test Value = t KKST 14.459 df Sig (2-tailed) 219 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 73409 6340 8342 Mean Difference 000 One-Sample Statistics N Siêu thị Mean 220 3.61 Std Deviation 947 Std Error Mean 064 One-Sample Test Test Value = t Siêu thị Sig Mean (2-tailed) Difference df 9.540 219 000 609 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 48 73 One-Sample Statistics N Bố trí bên rộng rãi Bố trí bên rộng rãi Mean 220 Std Deviation Std Error Mean 976 066 3.82 One-Sample Test Test Value = Sig 95% Confidence Interval Mean t df (2of the Difference Difference tailed) Lower Upper 12.431 219 000 818 69 95 One-Sample Statistics N Ánh sáng bên hài hòa Ánh sáng bên hài hòa Mean 220 Std Deviation 3.75 950 Std Error Mean 064 One-Sample Test Test Value = Sig 95% Confidence Interval Mean t df (2of the Difference Difference tailed) Lower Upper 11.636 219 000 745 62 87 One-Sample Statistics N Chất lượng khơng khí bên tốt 220 Mean 3.60 Std Deviation 878 Std Error Mean 059 One-Sample Test Test Value = Mean 95% Confidence Interval Sig df Differenc of the Difference (2-tailed) e Lower Upper t Chất lượng khơng khí bên tốt 10.05 219 000 595 48 71 One-Sample Statistics N Chất lượng dịch vụ bán hàng cao Mean 220 Std Deviation 3.76 931 Std Error Mean 063 One-Sample Test Test Value = t Chất lượng dịch vụ bán hàng cao 12.170 df 219 Sig Mean (2-tailed) Difference 000 764 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 64 89 PHỤ LỤC - KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT 9.1 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng nhân tố theo giới tính Group Statistics Giới tính TNMSGT dimension1 N Nam Nữ Mean 73 147 Std Deviation 3.2276 3.1311 61632 62606 Std Error Mean 07213 05164 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means Variances Equal variance s assumed TNMSGT Equal variance s not assumed F Sig t df 281 597 1.08 218 95% Sig Std Confidence Mean (2Error Interval of the Differe tailed Differen Difference nce ) ce Uppe Lower r 1.08 145.81 280 09654 08918 2723 07923 278 09654 08871 2718 07879 9.2 Kiểm định khác biệt trải nghiệm mua sắm giải trí khách hàng nhân tố theo độ tuổi ANOVA TNMSGT Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 3.580 1.193 81.383 84.963 216 219 377 F 3.167 Sig .025 Multiple Comparisons TNMSGT Bonferroni (I) Độ tuổi (J) Độ tuổi Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig 18-25 tuổi 26 - 35 tuổi Dưới 18 tuổi 36 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Dưới 18 tuổi -.20657 -.34182 -.47727 20657 -.13525 10830 13014 19990 10830 10742 347 055 107 347 1.000 Lower Bound -.4950 -.6883 -1.0096 -.0818 -.4213 Upper Bound 0818 0047 0550 4950 1508 18-25 tuổi 26 - 35 tuổi 36 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Dưới 18 tuổi -.27070 34182 13525 -.13545 18591 13014 10742 19943 881 055 1.000 1.000 -.7658 -.0047 -.1508 -.6665 2243 6883 4213 3956 26 - 35 tuổi 18-25 tuổi 36 - 45 tuổi Trên 45 tuổi Dưới 18 tuổi 47727 27070 13545 -.20657 19990 18591 19943 10830 107 881 1.000 347 -.0550 -.2243 -.3956 -.4950 1.0096 7658 6665 0818 36 - 45 tuổi 18-25 tuổi 26 - 35 tuổi Trên 45 tuổi Dưới 18 tuổi -.34182 -.47727 20657 -.13525 13014 19990 10830 10742 055 107 347 1.000 -.6883 -1.0096 -.0818 -.4213 0047 0550 4950 1508 Trên 45 tuổi 18-25 tuổi 26 - 35 tuổi 36 - 45 tuổi -.27070 34182 13525 18591 13014 10742 881 055 1.000 -.7658 -.0047 -.1508 2243 6883 4213 9.3 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng trải nghiệm mua sắm khách hàng nhân tố theo nghề nghiệp Descriptives TNMSGT 95% Confidence Interval for Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Mini mum Maxi mum N Mean Công nhân viên chức 59 3.4576 41697 05428 3.3490 3.5663 2.20 4.40 Buôn bán, kinh doanh 18 3.4111 39688 09355 3.2137 3.6085 2.80 4.20 Nội trợ 12 3.4167 39505 11404 3.1657 3.6677 2.80 4.40 Về hưu 16 3.2750 48922 12230 3.0143 3.5357 2.40 4.20 102 3.4922 57242 05668 3.3797 3.6046 2.00 5.00 Khác 13 3.5077 46630 12933 3.2259 3.7895 2.40 4.20 Total 220 3.4573 49894 03364 3.3910 3.5236 2.00 5.00 Học sinh - sinh viên Test of Homogeneity of Variances TNMSGT Levene Statistic df1 df2 2.398 Sig 214 038 ANOVA TNMSGT Sum of Squares Between Groups df Mean Square 747 149 Within Groups 53.771 214 251 Total 54.518 219 F Sig .594 704 9.4 Kiểm định khác biệt mức độ hài lòng trải nghiệm mua sắm khách hàng nhân tố theo thu nhập ANOVA TNMSGT Between Groups Sum of Squares 5.864 df Mean Square 2.932 832 Within Groups 80.664 97 Total 86.527 99 (I) Thunhap Dưới 2000000 F Sig 3.526 033 Multiple Comparisons TNMSGT Bonferroni Mean 95% Confidence Differe Std Interval (J) Thunhap Sig nce (I- Error Lower Upper J) Bound Bound * 59028 22372 029 0453 1.1353 Từ 2000000 đến 4000000 Từ 4000000 đến 6000000 34280 Từ 2000000 đến Dưới 2000000 59028* 4000000 Từ 4000000 đến 6000000 -.24747 Từ 4000000 đến Dưới 2000000 -.34280 6000000 Từ 2000000 đến 4000000 24747 * The mean difference is significant at the 0.05 level .26916 618 22372 029 23065 858 26916 618 23065 858 -.3129 9985 -1.1353 -.0453 -.8094 -.9985 -.3144 3144 3129 8094 ... hướng dẫn lên kế hoạch thành lập c u l c bộ, mở rộng mặt hàng, cung c p dịch vụ giải trí siêu thị, nhân tố kích thích mua sắm, tăng lợi nhuận cho c ng ty Một số nghiên c u kh c cho c mối liên hệ... Kotler (2011) 4 C c sách giới thiệu tổng quan hành vi người tiêu dùng, cung c p phạm vi nghiên c u hành vi người tiêu dùng, c ch th c nghiên c u thu thập sử dụng chủ thể kh c C c t c giả xem xét... Fisk (1997) C c nghiên c u trư c cung c p nhiều chứng ủng hộ quan điểm cho mua sắm hình th c giải trí Một số nghiên c u x c định tồn trải nghiệm mua sắm giải trí đ c điểm trải nghiệm mua sắm giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng đối với siêu thị Big C Đà Nẵng, Nghiên cứu các nhân tố tác động đến trải nghiệm mua sắm giải trí của khách hàng đối với siêu thị Big C Đà Nẵng

Từ khóa liên quan