TIỂU LUẬN TRIẾT học vận DỤNG QUAN điểm TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY

19 635 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2017, 16:22

Quan điểm toàn diện là một trong những nguyên tắc, phương pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của phép biện chứng duy vật. Cơ sở lý luận của nó là nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. Quan điểm toàn diện đòi hỏi, muốn nhận thức được bản chất của sự vật, hiện tượng chúng ta phải xem xét sự tồn tại của nó trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố, thuộc tính khác nhau trong tính chỉnh thể của sự vật, hiện tượng đó với sự vật, hiện tượng khác; tránh cách xem xét phiến diện, một chiều và phải nắm được đâu là mối liên hệ chủ yếu, bản chất quy định sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng; tránh chủ nghĩa chiết trung kết hợp vô nguyên tắc các mối liên hệ; tránh sai lầm của thuật ngụy biện, coi cái cơ bản thành cái không cơ bản, không bản chất thành cái bản chất hoặc ngược lại, dẫn đến sự nhận thức sai lệch, xuyên tạc bản chất của sự vật, hiện tượng. 3 VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY MỞ ĐẦU Quan điểm toàn diện nguyên tắc, phương pháp luận khoa học hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn phép biện chứng vật Cơ sở lý luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến Quan điểm tồn diện đòi hỏi, muốn nhận thức chất vật, tượng phải xem xét tồn mối liên hệ qua lại phận, yếu tố, thuộc tính khác tính chỉnh thể vật, tượng với vật, tượng khác; tránh cách xem xét phiến diện, chiều phải nắm đâu mối liên hệ chủ yếu, chất quy định vận động, phát triển vật, tượng; tránh chủ nghĩa chiết trung kết hợp vô nguyên tắc mối liên hệ; tránh sai lầm thuật ngụy biện, coi thành không bản, không chất thành chất ngược lại, dẫn đến nhận thức sai lệch, xuyên tạc chất vật, tượng Việc nhận thức đắn, bảo vệ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin đặc biệt quan điểm toàn diện phép biện chứng vật trở thành nhiệm vụ trị cấp bách Trước năm 1986, nhận thức vận dụng chưa lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào công xây dựng chủ nghĩa xã hội dẫn đến thất bại to lớn sụp đổ hệ thống nước xã hội chủ nghĩa Liên Xơ nước Đơng Âu, Việt Nam dẫn đến tụt hậu kinh tế khủng hoảng kinh tế xã hội Trước tình hình đó, với thái độ “nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) Đảng Cộng sản Việt Nam đề đường lối đổi toàn diện lĩnh vực đời sống, lấy đổi kinh tế làm trọng tâm, với đổi kinh tế đổi trị lĩnh vực khác đời sống xã hội Thực tiễn cơng đổi đòi hỏi phải biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Trong có Phép biện chứng vật mà đặc biệt quan điểm toàn diện để làm sáng tỏ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta thực thắng lợi cơng đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,công bằng, văn minh 4 NỘI DUNG I QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Khái quát lịch sử phát triển phép biện chứng đặc điểm phép biện chứng vật Phép biện chứng xuất từ thời cổ đại từ đến nay, lịch sử phát triển trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, gắn liền với phát triển khoa học thực tiễn Cùng với phát triển tư người, phương pháp biện chứng qua ba giai đoạn phát triển, thể triết học với ba hình thức lịch sử nó: phép biện chứng tự phát, phép biện chứng tâm phép biện chứng vật Hình thức thứ phép biện chứng tự phát thời cổ đại Các nhà biện chứng phương Đông lẫn phương Tây thời kỳ thấy vật, tượng vũ trụ sinh thành, biến hóa sợi dây liên hệ vơ tận Tuy nhiên, nhà biện chứng hồi thấy trực kiến, chưa phải kết nghiên cứu thực nghiệm khoa học Hình thức thứ hai phép biện chứng tâm Đỉnh cao hình thức thể triết học cổ điển Đức, người khởi đầu Cantơ người hoàn thiện Hêghen Có thể nói, lần lịch sử phát triển tư nhân loại, nhà triết học Đức trình bày cách có hệ thống nội dung quan trọng phương pháp biện chứng Song theo họ biện chứng tinh thần kết thúc tinh thần, giới thực chép ý niệm nên biện chứng nhà triết học cổ điển Đức biện chứng tâm Tuy nhiên, với hạn chế phép biện chứng tâm triết học cổ điển Đức, khoa học tự nhiên phát triển sang giai đoạn tổng quát, nghiên cứu trình phát sinh, phát triển vật, tượng quan điểm vật, tất yếu bị phủ định thay phép biện chứng vật Hình thức thứ ba phép biện chứng vật Phép biện chứng vật thể triết học C.Mác Ph.Ăngghen xây dựng, sau V.I.Lênin phát triển C.Mác Ph.Ăngghen gạt bỏ tính chất thần bí, kế thừa hạt nhân hợp lý phép biện chứng tâm để xây dựng phép biện chứng vật với tính cách học thuyết mối liên hệ phổ biến phát triển hình thức hồn bị Nội dung phép biện chứng vật bao gồm nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển Đây nguyên lý có ý nghĩa khái quát phép biện chứng vật Từ nguyên lý mối liên hệ phổ biến rút quan điểm toàn diện quan điểm lịch sử cụ thể, từ nguyên lý phát triển rút quan điểm phát triển Những quan điểm có tính chất phương pháp luận khoa học hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Còn phạm trù, quy luật phép biện chứng vật cụ thể hóa nguyên lý Cụ thể: Ba quy luật bao gồm: quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại; quy luật phủ định phủ định; quy luật thống đấu tranh mặt đối lập Sáu cặp phạm trù bao gồm: riêng, chung đơn nhất; nguyên nhân kết quả; tất nhiên ngẫu nhiên; nội dung hình thức, chất tượng; khả thực Trong phép biện chứng vật, quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại cách thức phát triển; quy luật thống đấu tranh mặt đối lập nguyên nhân động lực bên phát triển quy luật quy luật phủ định phủ định khuynh hướng phát triển đó, đời thay cũ, tiến cũ Các quy luật phép biện chứng vật định hướng việc nghiên cứu quy luật đặc thù khoa học chuyên ngành đến lượt mình, quy luật phát triển giới có tác dụng sở gắn bó với quy luật đặc thù Mối quan hệ qua lại quy luật với quy luật đặc thù tạo nên sở khách quan mối liên hệ chủ nghĩa vật biện chứng với khoa học chuyên ngành Việc nghiên cứu làm sáng tỏ nguyên lý, phạm trù, quy luật nhiệm vụ phép biện chứng vật Nguyên lý mối liên hệ phổ biến – sở lý luận quan điểm toàn diện phép biện chứng vật a Khái niệm mối liên hệ mối liên hệ phổ biến Thế giới vật chất tạo thành từ vật, tượng, trình khác Vậy, chúng có mối quan hệ qua lại với nhau, ảnh hưởng lẫn hay chúng tồn biệt lập, tách rời Nếu chúng tồn liên hệ qua lại, nhân tố quy định liên hệ Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng, vật tượng tồn tách rời nhau, bên cạnh kia; chúng khơng có phụ thuộc, khơng có ràng buộc lẫn nhau; có liên hệ hời hợt bên ngồi, mang tính ngẫu nhiên Trong số người theo quan điểm siêu hình có người thừa nhận liên hệ tính đa dạng nó, lại phủ nhận khả chuyển hóa lẫn chúng Phương pháp phổ biến rộng rãi trước hết khoa học tự nhiên sau ảnh hưởng triết học Tây Âu suốt kỷ XVIIXVIII Quan điểm phương pháp siêu hình dẫn đến sai lầm giới quan triết học, dựng lên ranh giới giả tạo vật tượng Vì vậy, phương pháp siêu hình khơng có khả phát chung, chất, mang tính quy luật vận động phát triển vật tượng Còn chủ nghĩa tâm thừa nhận vật, tượng trình khác giới tồn liên hệ qua lại Nhưng theo nhà tâm sở liên hệ, tác động qua lại vật, tượng cảm giác, ý thức, ý niệm, ý niệm tuyệt đối lực lượng siêu nhiên Ngược lại, chủ nghĩa vật biện chứng sở kế thừa giá trị tư tưởng biện chứng kho tàng lý luận nhân loại tổng kết thành tựu khoa học tự nhiên kỷ XIX, khái quát nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật tượng giới Theo quan điểm biện chứng, giới chỉnh thể thống Các vật, tượng trình cấu thành giới vừa tách biệt, vừa có liên hệ, tác động qua lại, thâm nhập chuyển hóa lẫn Liên hệ theo quan điểm biện chứng phụ thuộc, ràng buộc, quy định lẫn tác động qua lại với Trong phép biện chứng, khái niệm mối liên hệ dùng để quy định, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng hay mặt, yếu tố vật, tượng giới Thí dụ: Mối liên hệ điện tích dương điện tích âm nguyên tử; mối liên hệ nguyên tử, phân tử, vật thể; mối liên hệ vô với hữu cơ; sinh vật với môi trường; xã hội với tự nhiên; cá nhân với cá nhân; cá nhân với tập thể, cộng đồng; quốc gia, dân tộc; mặt, phận đời sống xã hội; tư với tồn tại; hình thức, giai đoạn nhận thức; hình thái ý thức xã hội… Mối liên hệ phổ biến khái niệm dùng để mối liên hệ tồn nhiều vật, tượng giới Trong mối liên hệ vật, tượng, mối liên hệ phổ biến mối liên hệ mặt đối lập, mối liên hệ lượng chất, khẳng định phủ định, chung riêng, chất tượng… Giữa vật, tượng giới vừa tồn mối liên hệ đặc thù, vừa tồn mối liên hệ phổ biến phạm vi định mối liên hệ phổ biến nhất, mối liên hệ đặc thù thể mối liên hệ phổ biến điều kiện định Phép biện chứng nói chung thừa nhận mối liên hệ phổ biến vật, tượng, trình cấu thành giới Tuy vậy, nói sở liên hệ phổ biến, phép biện chứng tâm coi sở liên hệ cảm giác (duy tâm chủ quan), hay ý niệm tuyệt đối (duy tâm khách quan) Đó cách giải thích cách chủ quan, thần bí, khơng khoa học Đứng quan điểm vật khoa học, phép biện chứng vật khẳng định rằng, sở liên hệ tính thống vật chất giới Theo quan điểm này, vật, tượng giới dù có đa dạng, khác chúng dạng tồn khác giới giới vật chất Ngay tư tưởng, ý thức người vốn phi vật chất, thuộc tính dạng vật chất có tổ chức cao óc người, nội dung chúng kết phản ánh trình vật chất khách quan b Tính chất mối liên hệ Tính khách quan mối liên hệ Các vật, tượng giới có đa dạng, phong phú chúng hình thức tồn khác giới vật chất Theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan Sự quy định lẫn nhau, tác động chuyển hóa lẫn vật, tượng thân chúng vốn có nó, tồn khơng phụ thuộc vào ý thức người; người có khả nhận thức mối liên hệ Tính phổ biến mối liên hệ Phép biện chứng vật khẳng định: Khơng có vật, tượng hay trình tồn cách riêng lẻ, cô lập tuyệt vật, tượng hay trình khác mà trái lại chúng tồn liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc, tác động, chuyển hóa lẫn Khơng có vật, tượng cấu trúc hệ thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống mở tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn Sự liên hệ vật tượng phổ biến, khơng diễn vật, tượng tự nhiên, xã hội tư mà diễn mặt, yếu tố, trình vật, tượng Ví dụ: Trong giới tự nhiên, tự nhiên vô tự nhiên hữu cơ, động vật thực vật có quan hệ với Trong đời sống xã hội, cá nhân, tập đồn người, quốc gia có quan hệ với Trong tư quan hệ giai đoạn nhận thức cảm tính với giai đoạn nhận thức lý tính Ph.Ăngghen rõ, tất giới tự nhiên mà nghiên cứu hệ thống, tập hợp vật thể khăng khít với Việc vật thể có liên hệ qua lại với có nghĩa vật thể tác động lẫn nhau, tác động qua lại vận động Tính đa dạng mối liên hệ, quan điểm vật biện chứng khơng khẳng định tính khách quan, tính phổ biến liên hệ, mà tính đa dạng Có mối liên hệ bên trong, có mối liên hệ bên ngồi Có mối liên hệ chất mối liên hệ không chất, liên hệ tất yếu liên hệ ngẫu nhiên Có mối liên hệ chủ yếu, có mối liên hệ thứ yếu Có mối liên hệ trực tiếp, có mối liên hệ gián tiếp Có mối liên hệ chung bao qt tồn giới, có mối liên hệ bao quát số lĩnh vực lĩnh vực giới Có mối liên hệ thời gian q trình lịch sử vật, tượng… Tính đa dạng liên hệ tính đa dạng tồn tại, vận động phát triển vật tượng quy định Các loại liên hệ khác có vai trò khác vận động, phát triển vật tượng Chẳng hạn: vật, tượng có mối liên hệ bên mối liên hệ bên ngồi, vai trò chúng vận động phát triển vật, tượng khác Mối liên hệ bên giữ vai trò định, mối liên hệ bên ngồi khơng có ý nghĩa định, phải thơng qua mối liên hệ bên mà phát huy tác dụng vận động, phát triển vật, tượng Dĩ nhiên phân loại mối liên hệ có ý nghĩa tương đối Các loại liên hệ khác chuyển hóa lẫn Sự chuyển hóa diễn ra, thay đổi phạm vi bao quát qua xem xét, kết vận động khách quan vật, tượng Chẳng hạn ngẫu nhiên xem xét quan hệ này, lại tất nhiên, xem xét mối quan hệ khác; trình vận động, phát triển mối liên hệ ngẫu nhiên chuyển hóa thành tất nhiên ngược lại Như vậy, liên hệ tác động qua lại vật, tượng giới vô cùng, vơ tận mà phong phú, đa dạng phức tạp Đặc biệt lĩnh vực đời sống xã hội, tính phức tạp liên hệ nhân lên đan xen, chồng chéo, chằng chịt vơ vàn hoạt động có mục đích, có ý thức người Chính mà q trình nhận thức phân loại sát mối liên hệ xã hội trở nên khó khăn nhiều so với giới tự nhiên Nguyên lý mối liên hệ phổ biến sở, tảng phép biện chứng vật Đồng thời sở lý luận quan điểm tồn diện quan điểm mang tính phương pháp luận khoa học nhận thức hoạt động thực tiễn Nội dung yêu cầu quan điểm toàn diện nhận thức hoạt động thực tiễn Quan điểm tồn diện ý nghĩa phương pháp luận rút từ nguyên lý mối liên hệ phổ biến Quan điểm có nội dung là: phải nhìn thấy vật chỉnh thể tất mặt, thuộc tính, mối liên hệ thân vật tượng vật tượng với vật tượng khác với môi trường xung quanh; phải biết phân biệt mối liên hệ, phải biết ý đến mối liên hệ bên trong, để từ hiểu rõ bên trong, chủ yếu, tất nhiên để hiểu rõ chất vật Quan điểm tồn diện có ý nghĩa to lớn sống chúng ta, lĩnh vực nhận thức hoạt động thực tiễn Quan điểm toàn diện nguyên tắc, phương pháp luận bản, quan trọng phép biện chứng vật hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn Với tư cách nguyên tắc phương, pháp luận việc nhận thức vật, tượng, quan điểm toàn diện thể số yêu cầu sau đây: Một là, Phải xem xét vật, tượng mối liên hệ phổ biến, mối liên hệ vốn có Sự vật, tượng, chất vật, tượng hình thành, biến đổi bộc lộ thông qua mối liên hệ chúng với vật, tượng khác Vì để nhận thức đắn vật, tượng khơng xem xét thân nó, mà phải xem xét mối liên hệ với vật, tượng khác Khẳng định yêu cầu này, V.I.Lênin viết: “Muốn thực hiểu vật, cần phải nhìn bao quát nghiên cứu tất mặt, tất mối liên hệ “quan hệ gián tiếp” vật đó”, phải tính đến “tổng hòa quan hệ muôn 10 vẻ vật với vật khác” Chẳng hạn, kinh tế trị tồn mối quan hệ biện chứng với Xem xét vấn đề trị mà khơng tính đến vấn đề kinh tế, ngược lại dẫn tới sai lầm cực đoan Dĩ nhiên, nguyên lý mối liên hệ phổ biến vật, tượng tồn mối liên hệ, điều kiện lịch sử định người nhận thức tất mối liên hệ Bởi vậy, tri thức đạt vật tương đối, không đầy đủ, không trọn vẹn Ý thức điều đó, tránh việc tuyệt đối hóa tri thức có vật, coi tri thức chân lý bất biến, tuyệt đối, sữa đổi, bổ sung phát triển Bởi vậy, sống đòi hỏi cần thiết phải xem xét tất mặt đề phòng cho khỏi phạm sai lầm cứng nhắc Hai là, Xem xét toàn diện tất mối liên hệ vật phải đánh giá vị trí, vai trò chúng, tránh xem xét cách dàn trải, bình quân Sự vật tồn mối liên hệ phổ biến, vị trí, vai trò mối liên hệ khơng “ngang bằng” Vì vậy, có xác định vị trí, vai trò mối liên hệ nhận thức chất vật, thấy khuynh hướng vận động, phát triển Theo V.I.Lênin, phép biện chứng đòi hỏi người ta phải ý tất mặt mối liên quan hệ đó, khơng phải lấy mẫu chổ này, mẫu chổ Như xem xét tồn diện khơng “bình qn, dàn đều” mà có “trọng tâm, trọng điểm”, phải tìm vị trí mặt, yếu tố, mối liên hệ tổng thể chúng, phải từ tri thức nhiều mặt, nhiều mối liên hệ vật, tượng để khái quát, rút mối liên hệ chủ yếu nhất, chất nhất, quan trọng chi phối tồn phát triển chúng Chẳng hạn, xã hội học trước triết học Mác xuất hiện, dừng lại mô tả mối liên hệ đa dạng, phong phú mà chưa xác định đươc vị trí, vai trò chúng, đánh giá sai vị trí, vai trò chúng, nên chưa thể coi khoa học Trong sống thực tiễn phải tìm nguyên nhân tượng, vụ việc đó, dừng lại việc liệt kê loạt nguyên nhân, mà chưa phân loại được, chưa xác định nguyên nhân bản, chủ yếu, bên trong, bên ngoài, khách quan, chủ quan … nhận thức hạn chế thực tiễn gặp nhiều khó khăn Ba là, Phải nhận thức vật tính chỉnh thể nó, tính nhiều mặt tác động qua lại quy định lẫn nhau, chi phối lẫn chúng Sự vật thực tế tồn với tư cách chỉnh thể Nó khơng phải “tổng số 11 đơn giản” mối liên hệ (mối liên hệ vật với vật khác, mối liên hệ mặt vật, yếu tố cấu thành vật), mà tổng số mối liên hệ hữu cơ, có tác động qua lại quy định, chi phối lẫn Có nhận thức vật tính chỉnh thể nhận thức vật, nhận thức chất vật Tuy nhiên, theo V.I.Lênin, làm điều hồn tồn đầy đủ, cần thiết phải xem xét tất mặt đề phòng khơng phạm sai lầm cứng nhắc Sở dĩ khơng làm điều hồn tồn đầy đủ q trình vận động, phát triển, vật, tượng phải trải qua nhiều giai đoạn tồn tại, phát triển khác nhau, giai đoạn khơng phải lúc vật, tượng bộc lộ tất mối liên hệ bên bên ngồi Hơn nữa, tất mối liên hệ phát điều kiện định Và thân người, chủ thể nhận thức với phẩm chất lực ln ln bị chế ước điều kiện xã hội lịch sử, bao quát hết mối liên hệ bên bên vật, tượng Từ u cầu cho thấy, lơgíc q trình hình thành quan điểm tồn diện nhận thức, xem xét vật, tượng phải trải qua nhiều giai đoạn, từ quan niệm ban đầu toàn thể đến nhận thức mặt, mối liên hệ cụ thể vật, tượng đến nhận thức nhiều mặt, nhiều mối liện hệ vật, tượng cuối tới khái quát tri thức phong phú để rút tri thức chất vật, tượng Từ quan điểm toàn diện nhận thức, rút cách nhìn đồng hoạt động thực tiễn Theo V.I.Lênin vận dụng quan điểm tồn diện vào hoạt động thực tiễn đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ “chính sách dàn đều” “chính sách có trọng điểm” Theo đó, muốn cải tạo vật, tượng phải áp dụng đồng hệ thống biện pháp, phương tiện khác để tác động làm thay đổi mặt, mối liên hệ tương ứng vật, tượng Song bước, giai đoạn phải nắm khâu trọng tâm, then chốt để tập trung lực lượng giải Quan điểm toàn diện đối lập với quan điểm phiến diện, chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện Ảnh hưởng lối tư người sản xuất nhỏ, hay mắc bệnh phiến diện nhận thức thực tiễn: nhận thấy mặt này, mối liên hệ mà không thấy mặt khác, mối liên hệ khác, làm việc nọ, bỏ việc kia; nhận thức vật trạng thái cô lập, giải cơng việc khơng đảm bảo tính đồng Một biểu bệnh phiến diện việc xem xét giải công việc cách dàn đều, 12 bình qn, khơng thấy vị trí, vai trò khác mối liên hệ, không xác định trọng tâm, trọng điểm hoạt động Quan điểm toàn diện hoàn toàn xa lại với chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện Thực chất chủ nghĩa chiết trung kết hợp cách vô nguyên tắc, chủ quan mối liên hệ với nhau: coi mối liên hệ “ngang bằng” nhau, kết hợp mà mặt khách quan kết hợp với Đi đôi với chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện Thuật ngụy biện lối tư đánh tráo cách có chủ đích vị trí, vai trò mối liên hệ, coi không bản, không chất chất Chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện biểu khác phương pháp luận sai lầm việc xem xét vật, tượng Trong thực tế lối tư chiết trung thường biểu người có nhận thức mơ hồ vật, người thiếu kiến kẻ hội chủ nghĩa Còn thuật ngụy biện thủ thuật người có chủ đích, nhằm biện hộ cho quan điểm, hành vi sai lầm, để xuyên tạc vật Chủ nghĩa chiết trung thuật ngụy biện tồn diện, thực chất đối lập với quan điểm tồn diện Nói khác này, V.I.Lênin viết: “Tính linh hoạt áp dụng cách chủ quan chủ nghĩa chiết trung ngụy biện Tính linh hoạt áp dụng cách khách quan, nghĩa phản ánh tính tồn diện trình vật chất thống trình đó, phép biện chứng, phản ánh xác phát triển vĩnh viễn giới” Như vậy, hoạt động cần quán triệt quan điểm toàn diện Việc nghiên cứu nghành khoa học tự nhiên không tách rời nhau, ngược lại phải mối quan hệ với nhau, thâm nhập vào Có nhiều vật, tượng đòi hỏi phải có nghiên cứu liên ngành khoa học Trong lĩnh vực xã hội, nguyên tắc toàn diện có vai trò quan trọng Chúng ta hiểu chất tượng xã hội tách khỏi mối liên hệ, tác động qua lại với tượng xã hội khác II VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA Đặc điểm trình đổi nước ta Từ thập niên cuối kỷ XX đến nay, có nhiều nước tiến hành cải cách, cải tổ hay đổi cho phù hợp với biến đổi to lớn giới Cùng với xu chung giới, Việt Nam tiến hành đổi 30 năm 13 Vài nét khái niệm đổi Việt Nam Từ cuối năm 1980 đến nay, khái niệm đổi Đảng Nhà nước ta sử dụng phổ biến văn kiện mình, từ sử dụng rộng rãi nhiều cơng trình khoa học, trở thành câu nói cửa miệng người Việt Nam Đặc biệt số sách báo giới viết Việt Nam để nguyên từ “đổi mới” mà không cần dịch tiếng nước Đổi khơng phải cách mạng xã hội, q trình mang tính cách mạng, có ý nghĩa cách mạng nhằm tạo bước nhảy vọt phát triển đất nước xây dựng mơ hình phát triển Với ý nghĩa đó, khái niệm đổi khơng hồn tồn đồng với khái niệm cải cách Tuy cải cách tạo thay đổi chất định đời sống xã hội, tạo nên biến đổi riêng lẽ, phận Còn đổi bao hàm nội dung cải cách, thí dụ cải cách hành nội dung trình đổi nước ta, đổi không thay đổi riêng lẽ, phận cải cách, mà thay đổi tồn diện dẫn đến thay đổi mơ hình phát triển Tính tồn diện đổi thể chổ từ đổi kinh tế chủ yếu, phải đến đổi trị, văn hóa, xã hội; đổi từ đường lối đến sách, từ sách đối nội đến sách đối ngoại; từ đổi tư duy, nhận thức, tư tưởng đến đổi hoạt động thực tiễn Trong q trình đổi phải có gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế trung tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm vụ then chốt với khơng ngừng nâng cao văn hóa – tảng tinh thần xã hội; tạo nên phát triển đồng ba lĩnh vực điều kiện định /ảo đảm cho phát triển toàn diện bền vững đất nước Trong q trình đổi mới, Việt Nam có tham khảo học kinh nghiệm cải tổ Liên Xô, cải cách Đông Âu, Trung Quốc nước khác, khơng rập khn, áp dụng máy móc, mà có chủ trương cách làm khác Đặc điểm trình đổi Việt Nam Tính tất yếu phải đổi Việt Nam Tính tất yếu đổi Việt Nam có số nét đặc thù sau đây: Thứ nhất, áp dụng cách máy móc mơ hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết vào Việt Nam mà nội dung khơng thừa nhận sản xuất hàng hóa chế thị trường, coi kế hoạch đặc trưng quan trọng kinh tế xã hội chủ nghĩa, phân bổ nguồn lực theo kế hoạch chủ yếu, coi thị trường công cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch Không thừa nhận kinh tế nhiều thành phần, coi kinh tế quốc doanh tập thể chủ yếu, muốn nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân; xây dựng kinh tế khép kín, hướng nội, thiên phát triển công 14 nghiệp nặng, chủ yếu dựa vào lợi lao động, tài nguyên, đất đai nguồn ngoại viện nước xã hội chủ nghĩa trước Thi hành chế độ phân phối theo lao động danh nghĩa thực tế bình quân, cào bằng, quan tâm đến lợi ích cá nhân Nhà nước thực chế độ bao cấp tràn lan tạo tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước, khơng phát huy tính động tích cực người lao động Mơ hình kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp nói cần thay mơ hình khác Đó yêu cầu cấp bách phải tiến hành đổi Việt Nam Gắn liền với sai lầm áp dụng cách máy móc mơ hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết vào Việt Nam khuyết điểm, sai lầm lãnh đạo quản lý Đó sai lầm nghiêm trọng kéo dài chủ trương, sách lớn, sai lầm đạo chiến lược tổ chức thực hiện, đặc biệt bệnh chủ quan ý chí, lối suy nghĩ hành động giản đơn, nóng vội chạy theo nguyện vọng chủ quan, nguyên nhân nguyên nhân dẫn đến sai lầm, khuyết điểm lãnh đạo quản lý kinh tế, xã hội, bắt nguồn từ khuyết điểm công tác tư tưởng, công tác tổ chức công tác cán Thứ hai, xuất phát từ xã hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế nước ta chủ yếu sản xuất nhỏ, lực lượng sản xuất trình độ thấp, lại trải qua hàng chục năm chiến tranh mà hậu để lại nặng nề Thêm vào thiên tai liên tiếp xảy nhiều năm làm cho Việt Nam vốn nghèo nàn lạc hậu lại chồng chất thêm khó khăn to lớn: GDP tính theo bình qn đầu người vào diện thấp giới; sở vật chất – kỹ thuật lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề; tuyệt đại phận lao động thủ công, suất lao động thấp; đời sống nhân dân vô khó khăn Đứng trước tình hình đó, người Việt Nam phải tìm cách để khỏi thực tế khắc nghiệt ấy, tự cứu lấy Thứ ba, sau ngày giải phóng miền Nam, thống đất nước, điều kiện quốc tế phát triển đất nước có nhiều thay đổi Nếu trước Việt Nam nhận ủng hộ, giúp đỡ to lớn có hiệu Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa anh em nghiệp xây dựng đất nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, viện trợ hào hiệp thời kháng chiến không Hơn nữa, Mỹ số nước phương Tây tiến hành bao vây, cấm vận Việt Nam hàng thập kỷ, gây tổn thất lớn cho kinh tế Việt Nam Thêm vào đó, Việt Nam lúc phải đối phó với hai chiến tranh biên giới phía Bắc biên giới phía Tây – Nam, đất nước thực chất chưa có hòa bình, buộc phải đầu tư lớn 15 cho quốc phòng, ảnh hưởng nhiều đến xây dựng kinh tế Trong thời kỳ “Vấn đề Campuchia” chưa giải quyết, quan hệ Việt Nam với nước khu vực đa số nước khác trở nên bất bình thường, chí có lúc Việt Nam gần bị lập diễn đàn quốc tế Trong hồn cảnh vậy, khơng có đường khác phải thay đổi cách nghĩ, cách làm; thay đổi đường lối, chủ trương; thay đổi sách đối nội đối ngoại để khỏi tình trạng khó khăn Thứ tư, cải cách, cải tổ từ phía nước ảnh hưởng đến trình đổi Việt Nam Trước tiến hành cải cách, cải tổ, tất nước hệ thống xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng, phải tiến hành cải cách, cải tổ nhằm khỏi tình trạng Hội nghị toàn thể Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (tháng năm 1985) đề xướng công cải tổ Đại hội XXVII Đảng Cộng sản Liên Xơ thơng qua Trong q trình cải tổ, với sai lầm mơ hình, Đảng Cộng sản Liên Xô Nhà nước Xô Viết mắc nhiều sai lầm chủ trương cách làm nên cải tổ không thành công dẫn đến Liên Xô tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ Vào thập niên cuối kỷ trước, nhiều cải cách nước Đông Á, đặc biệt Trung Quốc thành cơng, có tác động to lớn đến công đổi nước ta Sự vận dụng quan điểm toàn diện phép biện chứng vật vào trình đổi nước ta a Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ở Việt Nam việc vận dụng quan điểm toàn diện phép biện chứng vật vào công đổi nước ta thực cách triệt để hiệu Việc đổi Đảng ta xác định trước hết đổi tư kinh tế với quan điểm đổi toàn diện tất lĩnh vực, lấy đổi kinh tế trọng tâm, đổi trị phải thận trọng bước Kinh tế đất nước phát triển, đưa nước ta thoát nghèo vững tiến lên đường xã hội chủ nghĩa.Bước vào công đổi mới, Đảng xác định phải đổi tư duy, trước hết tư kinh tế Đảng ta định từ bỏ mơ hình tập trung bao cấp, chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, coi mơ hình kinh tế tổng quát thời kỳ độ, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh hình thức phân phối Từng bước hoàn 16 thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập mơi trường cạnh tranh, bình đẳng, thúc đẩy cấu lại kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mơ, giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất Đảng Cộng sản Việt Nam xác định phát triển kinh tế nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước gắn liền với phát triển kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng cấu kinh tế hợp lý, đại, có hiệu bền vững, gắn kết chặt chẽ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, coi trọng phát triển ngành công nghiệp nặng, cơng nghiệp chế tạo có tính tảng ngành cơng nghiệp có lợi thế; phát triển nơng, lâm, ngư nghiệp ngày đạt trình độ cơng nghệ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến xây dựng nông thôn Bảo đảm phát triển hài hòa vùng miền; thúc đẩy phát triển nhanh vùng kinh tế trọng điểm, đồng thời, tạo điều kiện phát triển vùng có nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa Xây dựng kinh tế độ lập, tự chủ, đồng thời chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Nhờ có đường lối phát triển kinh tế đắn giải pháp phù hợp, gần 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế gây ấn tượng, giới đánh giá cao, sức mạnh kinh tế đất nước tăng lên nhiều Sau 10 năm đổi (1996) đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tếxã hội; sau 25 năm đổi (năm 2010) đất nước khỏi tình trạng nước nghèo phát triển, bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình Trong giai đoạn 2001- 2010, kinh tế tăng trưởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 7,26%/năm Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2010 theo giá thực tế đạt 101,6 tỷ USD gấp 3,26 lần so với năm 2000, năm 2011 khoảng 170 tỷ USD GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt 1168 USD, năm 2014 ước tính khoảng 1900 USD/ người Trong năm 2011-2015, tác động khủng hoảng tài thê giới, suy thối kinh tế tồn cầu nên kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng GDP bị giảm sút Tuy vậy, tốc độ tăng GDP bình quân mức khá, ước đạt 5,8% Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) năm 2006-2010 đạt gần 45 tỷ USD, vượt 77,8% so với kế hoạch đề Tổng vốn ODA cam kết đạt 31 tỷ USD, gấn hớn 1,3 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỷ USD, vượt 17,5% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tỷ trọng khu vực cơng nghiệp dịch vụ tăng lên, khu vực nông nghiệp giảm xuống Năm 2010, cấu GDP, khu vực công nghiệp chiếm 41,1%, khu vực dịch vụ chiếm 38,3%, khu vực nông 17 nghiệp chiếm 20,6% Kết cấu hạ tầng ngày xây dựng đại, đồng bộ; nguồn nhân lực qua đào tạo ngày tăng lên ( năm 2013 49%), đời sống nhân dân ngày cải thiện b Đổi hệ thống trị, phát huy dân chủ, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Trên sở đổi kinh tế có hiệu quả, tiến hành đổi trị mà thực chất đổi hệ thống trị “Thực chất việc đổi kiện toàn hệ thống trị” “thực dân chủ xã hội chủ nghĩa” “Dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mục tiêu, vừa động lực công đổi mới, thể quan hệ gắn bó Đảng, Nhà nước nhân dân” Cần phải đổi hệ thống trị để nhân dân thực thấy “người có quyền” quyền đáng, hợp pháp bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt Nội dung xây dựng Đảng bao gồm xây dựng Đảng trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo phong cách cơng tác Mục đích nhằm xây dựng Đảng ,vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Đảng lấy chủ nghĩa MácLê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động; đẩy mạnh nghiên cứu lý luận Đảng cầm quyền, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới; phòng chống nguy lớn Đảng cầm quyền: sai lầm đường lối, bệnh quan liêu, dân chủ thối hóa, biến chất cán bộ, đảng viên Đảng khẳng định phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ, kiên định đường lối đổi mới, chống giáo điều, bảo thủ chủ quan, nóng vội, cực đoan Đảng tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ số vấn đề đảng cầm quyền, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề nảy sinh từ thực tiễn đổi mới; tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, khắc phực suy thối tư tưởng trị, đạo đức lối sống phận cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” lực thù địch Tổ chức việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Đảng nhân dân 18 Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức, máy Đảng hệ thống trị theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm tổ chức, sáp nhập số ban, bộ, ngành Trung ương để giảm bớt đầu mối, thực cải cách hành Đảng, phát huy dân chủ sinh hoạt Đảng Chú trọng kiện toàn tổ chức sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng khâu công tác cán (đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng sách cán bộ) Đổi tăng cường công tác dân vận; nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục đổi phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội Việt Nam đẩy mạnh việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Nhân dân, Nhân dân, Nhân dân; khẳng định nguyên tắc quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng; phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam ban hành Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 2013 loạt luật, luật pháp lệnh theo hướng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đề cao vai trò tối cao Hiến pháp, pháp luật đời sống xã hội Trên sở tiến hành đổi tổ chức hoạt động Quốc hội, Chính phủ, quan tư pháp quyền địa phương cấp Ở nước ta việc đổi hệ thống trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa Dân chủ chất chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa mục tiêu, động lực ngiệp đổi Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương thể chế hóa pháp luật, pháp luật bảo đảm c Đổi lĩnh vực văn hoá- xã hội người Đảng ta đề chủ trương kết hợp chặt chẽ tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa, thực tiến cơng xã hội sách bước phát triển Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, coi văn hóa vừa mục tiêu vừa động lực, nguồn lực nội sinh phát 19 triển, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa giới, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú đời sống văn hóa, người Việt Nam Đảng ta quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo khoa học, công nghệ, coi phát triển giáo dục, đào tạo với khoa học, công nghệ quốc sách hàng đầu Tiến hành đổi toàn diện giáo dục, đào tạo thực đồng giải pháp phát triển nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cấp học ngành học Mở rộng giáo dục mầm non tuổi Thực phổ cập giáo dục tiểu học trung học sở Phát triể mạnh dạy nghề giáo dục chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục đại học Phát triển khoa học công nghệ thực động lực then chốt trình phát triển nhanh bền vững, góp phần tăng nhanh suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế; nâng tỷ lệ đóng góp yếu tố suất tổng hợp (TFT) vào tăng trưởng Thực đồng nhiệm vụ chủ yếu: Nâng cao lực khoa học công nghệ; đổi chế quản lý; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng Trên sở phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ bước phát triển kinh tế tri thức theo số lộ trình hợp lý Trong năm đổi mới, Việt Nam quan tâm thực sác xã hội hạnh phúc người, coi thể tính ưu việt, chất chế độ xã hội chủ nghĩa khắc phục mặt trái chế kinh tế thị trường Chính sách xã hội bảo đảm không ngững nâng cao đời sống vật chất thành viên xã hội ăn, ở, lại, lao động, học tập, nghỉ ngơi, chữa bệnh nâng cao thể chất Mỗi năm tạo bình quân 1,5 đến 1,6 triệu việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp Xây dựng triển khai Luật Việc làm; nghiên cứu xây dựng chương trình việc làm cơng d Đổi đường lối, sách quốc phòng, an ninh đối ngoại Về đổi đường lối, sách quốc phòng, an ninh: Những năm qua, với thành tựu vượt bậc công đổi đất nước, lĩnh vực quốc phòng, an ninh nước ta ln Ðảng, Nhà nước, nhân dân chăm lo xây dựng, củng cố Vì vậy, tiềm lực trận quốc phòng tồn dân, gắn với trận an ninh nhân dân, cơng tác giáo dục quốc phòng ngày tăng cường, củng cố Quân đội nhân dân Công an nhân dân tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, quy, tinh nhuệ bước đại, thật xứng đáng 20 lực lượng nòng cốt công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Ðối với nước ta, quốc phòng cơng giữ nước quốc gia độc lập có chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, hoạt động nước, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt nhằm giữ vững hòa bình, răn đe, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động chống phá kẻ thù, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược hình thức, quy mơ Vì thế, xây dựng đấu tranh quốc phòng ln thể thống biện chứng tính giai cấp-nhân dân-dân tộc; mang đậm dấu ấn đấu tranh giai cấp điều kiện mới, hoàn cảnh mới; phong phú nội dung, linh hoạt, sáng tạo hình thức phương pháp; tập trung, thống lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Quốc phòng toàn dânvà an ninh nhân dân quan điểm Ðảng, Nhà nước ta lãnh đạo, đạo, tổ chức, xây dựng quốc phòng đất nước Xác định vị trí, vai trò quốc phòng phản ánh tầm nhìn chiến lược Ðảng cần thiết phải tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, đồng thời rõ mối quan hệ khơng thể tách rời quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh tế Về đổi đường lối, sách đối ngoại: Thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế, lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần tích cực vào đấu tranh hòa binh, độc lập, dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới KẾT LUẬN Hiện nay, đất nước ta tiếp tục thực công đổi mới, tiến hành cơng nghiệp hố - đại hố, việc nghiên cứu phép biện chứng cách có hệ thống, việc nắm vững nguyên tắc vận dụng nguyên tắc phép biện chứng vật, có quan điểm toàn diện yêu cầu thiết để đổi tư duy, định hướng tư tưởng mang lại cho công cụ tư sắc bén để đấu tranh chống lại tư siêu hình, bảo thủ lạc hậu thực thắng lợi mục tiêu XHCN cách mạng nước ta 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO C.Mác Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb CTQG, H 1995, tập 20 Các Văn kiện Đảng: VI, VII, VIII, IX, X, XI Giáo trình Triết học Mác - Lênin lý luận vận dụng (Dùng cho đào tạo chức danh cán trị cấp chiến thuật, chiến dịch), Nxb TCCT, H.2008 Giáo trình triết học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học), Nxb Lý Luận Chính Trị, HN 2006 Hồng Chí Bảo, Bản chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác Lênin, Nxb.CTQG, H.1998 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình triết học Mác - Lênin (tái có sửa chữa, bổ sung), Nxb CTQG, H.2004 Nguyễn Mạnh Hưởng, Chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng nghiệp đổi chúng ta, Tạp chí Quốc phòng tồn dân, tháng 4/2011 Lê Hữu Nghĩa, Triết học Mác - Lênin nghiệp đổi xã hội, Tạp chí Triết học, số 3/2001 Lênin Toàn tập, Nxb CTQG, H 1995, tập 29 ... NỘI DUNG I QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT – CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Khái quát lịch sử phát triển phép biện chứng đặc điểm phép biện chứng vật Phép biện chứng xuất... QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÀO QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA Đặc điểm trình đổi nước ta Từ thập niên cuối kỷ XX đến nay, có nhiều nước tiến hành cải cách, cải tổ hay đổi cho... vật vào trình đổi nước ta a Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ở Việt Nam việc vận dụng quan điểm toàn diện phép biện chứng vật vào công đổi nước ta thực cách triệt
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học vận DỤNG QUAN điểm TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN TRIẾT học vận DỤNG QUAN điểm TOÀN DIỆN TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY vật vào CÔNG CUỘC đổi mới ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan