Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh cho siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng.

114 150 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2017, 04:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  CHU THỊ PHƢƠNG THẢO GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HÌNH KINH DOANH CHO SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  CHU THỊ PHƢƠNG THẢO GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH KINH DOANH CHO SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC Sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60.34.05 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG VĂN MỸ Đà Nẵng – Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Đà Nẵng, tháng 11 năm 2014 Chu Thị Phƣơng Thảo LỜI CẢM ƠN  Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Đặng Văn Mỹ, ngƣời hƣớng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm quý báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên bảo nhiệt tình anh chị trƣớc tất bạn bè Mặc dù cố gắng nỗ lực mình, song chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc thơng cảm bảo tận tình từ q thầy cô bạn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứuh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu: Kết cấu luận văn bao gồm: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HÌNH KINH DOANH SIÊU THỊ 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Siêu thị đặc điểm kinh doanh siêu thị 1.1.2 hình kinh doanh siêu thị 10 1.2 CÁC YẾU TỐ CỦA HÌNH KINH DOANH 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Các yếu tố hình kinh doanh 13 1.3 PHÂN TÍCH HÌNH KINH DOANH 17 1.3.1 Nhận diện hình kinh doanh 17 1.3.2 Phân tích hình kinh doanh 18 1.3.3 Phƣơng pháp phân tích 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HÌNH KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ CO.OPMART- ĐÀ NẴNG 22 2.1 SƠ LƢỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SIÊU THỊ CO.OPMART – ĐÀ NẴNG 22 2.1 Quá trình hình thành phát triển 22 2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opMart Đà Nẵng 26 2.1.2 Thực trạng kinh doanh thu hút khách hàng siêu thị 37 2.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HÌNH KINH DOANH CỦA SIÊU THỊ 47 2.2.1 Phân tích riêng lẻ yếu tố 47 2.2.2 Phân tích mối tƣơng quan yếu tố hình kinh doanh 71 2.3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA SIÊU THỊ 73 2.3.1.Cạnh tranh Co.opMart so với loại hình bán lẻ khác 73 2.3.1 Cạnh tranh Co.opMart với siêu thị khác 76 2.4.2 Đánh giá khả thu hút đối tác thuê mƣớn mặt 80 2.4.3 Đánh giá khả thu hút khách hàng trực tiếp 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH KINH DOANH CHO SIÊU THỊ CO.OPMART ĐÀ NẴNG 85 3.1 NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN TIỀN ĐỀ 85 3.1.1 Thị trƣờng bán lẻ địa bàn Đà Nẵng 85 3.1.2 Nhu cầu mua sắm cƣ dân thị trƣờng 85 3.1.3 Tình hình cạnh tranh siêu thị bán lẻ 86 3.1.4 Nhu cầu khách hàng mua sắm siêu thị 86 3.1.5 Đánh giá chung thực trạng hình kinh doanh siêu thị Co.opMart Đà Nẵng 88 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG HỒN THIỆN HÌNH KINH DOANH 90 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH KINH DOANH CHO SIÊU THỊ 91 3.3.1 Phát triển thị trƣờng vùng bán hàng siêu thị 91 3.3.2 Phát triển hệ thống dịch vụ cung cấp cho khách hàng 93 3.3.3 Phát triển hệ thống sản phẩm kinh doanh siêu thị 93 3.3.4 Phát triển khách hàng chăm sóc khách hàng 94 3.3.5 Phát triển cở sở hạ tầng kinh doanh siêu thị 95 3.3.6 Kiện toàn hậu cần kinh doanh siêu thị 96 3.3.7 Quản trị tối ƣu chi phí kinh doanh siêu thị 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (Bản sao) DANH MỤC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng Trang 2.1 Tình hình nhân siêu thị Co.opMart Đà Nẵng 25 2.2 Kết tình hình kinh doanh siêu thị Co.opMart 46 Đà Nẵng 2.3 Tổng hợp đánh giá khách hàng đối tác 55 2.4 Tổng hợp đánh giá khách hàng trực tiếp 57 2.5 Tổng hợp đánh giá quy khách hàng trực tiếp 58 Co.opMart Đà Nẵng DANH MỤC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên sơ đồ sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý siêu thị Co.opMart Đà Trang 24 Nẵng 2.2 hệ thống sản phẩm dịch vụ 50 Co.opMart Đà Nẵng 2.3 Chuỗi giá trị ngành kinh doanh Co.opMart 59 Đà Nẵng 2.4 hình sản phẩm tƣơng tác Co.opMart 62 Đà Nẵng 2.5 hình chuyển giao thu nhập 69 2.6 Mối quan hệ chủ thể phƣơng diện giá trị 70 2.7 hình tổng hợp thu nhập Co.opMart Đà Nẵng 71 2.8 hình lực lƣợng cạnh tranh loại 74 hình bán lẻ 2.9 Định vị hình kinh doanh Co.opMart Đà Nẵng 78 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng địa điểm thƣơng mại siêu thị bán lẻ phát triển mạnh mẽ bƣớc khẳng định vị thời gian dài từ thành lập từ năm 2010 đến Để đảm bảo cho việc tăng trƣởng chiếm giữ vị trí lĩnh vực bán lẻ, siêu thị Co.opMart Đà Nẵng không ngừng đổi mới, từ việc kiện tồn máy, đa dạng hố hàng hố kinh doanh, triển khai thực nhiều chƣơng trình khuyến nhằm thu hút khách hàng Hoạt động kinh doanh siêu thị Co.opMart đƣợc phát triển không ngừng thời gian qua, nhƣng gần xuất thách thức lớn trình kinh doanh phát triển Một mặt, xuất siêu thị địa bàn Thành phố nhƣ Metro, Big C, Intimex… Mặt khác, giới tƣ thƣơng trung tâm thƣơng mại địa bàn rầm rộ xuất không ngừng đổi để thu hút khách hàng Rõ ràng rằng, cạnh tranh bắt đầu khốc liệt không thị trƣờng bán lẻ Đà Nẵng mà thị trƣờng bán lẻ Quốc gia Điều ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình thu hút khách nhƣ tình hình kinh doanh siêu thị Co.opMart Đà Nẵng Nhiều năm trở lại đây, xuất rầm rộ hình thức phân phối bán lẻ đại chủ thể nƣớc nƣớc thị trƣờng bán lẻ quốc gia thật hình thành gió hệ thống bán lẻ tâm điểm nhiều nghiên cứu phát triển loại hình phân phối đại Chính vậy, việc nghiên cứu hoạch định chiến lƣợc nhƣ xác định hình kinh doanh cho loại hình siêu thị nói chung siêu thị bán lẻ nói riêng đặt nhiều thách thức lý luận lẫn thực tiễn Đề tài nghiên cứu nhằm xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hình kinh doanh siêu thị đƣa số Giải pháp hồn thiện hình kinh doanh cho siêu thị Co.opMart Đà Nẵng, chọn lọc phát triển điều kiện Việt Nam, làm sở cho việc định hƣớng xây dựng phát triển hệ thống siêu thị bán lẻ tƣơng lai khơng gây méo thảm hại đến mạng lƣới phân phối bán lẻ truyền thống Mục tiêu nghiên cứuh - Mục đích quan trọng nghiên cứu tạo sở cho việc triển khai giải pháp cho phép hồn thiện hình kinh doanh bán lẻ theo hình thức siêu thị Co.opMart Đà Nẵng - Nghiên cứu trƣờng phái lý thuyết hình kinh doanh chiến lƣợc kinh doanh bán lẻ đại làm sở cho việc xây dựng hình nghiên cứu thực tế đề xuất giải pháp hồn thiện hình kinh doanh bán lẻ theo hình thức siêu thị tƣơng quan với loại hình bán lẻ khác - Phân tích, đánh giá tổng hợp thực trạng kinh doanh nhận diện đặc trƣng hình kinh doanh siêu thị bán lẻ Co.opMart Q trình phân tích đánh giá cho phép nhìn nhận ƣu nhƣợc điểm hình kinh doanh theo quan điểm: đánh giá nhà quản lý siêu thị đánh giá khách hàng - Đề xuất định hƣớng hồn thiện hình kinh doanh siêu thị bán lẻ Co.opMart, nhƣ số giải pháp phát triển kinh doanh siêu thị bán lẻ , tạo sở cho nhà hoạch định sách nhƣ nhà quản lý có định chiến lƣợc kinh doanh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu siêu thị hình kinh doanh siêu thị Co.opMart nói chung siêu thị Co.opMart Đà Nẵng nói riêng; Nghiên cứu sở lý luận hình kinh doanh siêu thị thông qua nghiên cứu thực nghiệm quốc gia phát triển; Xác định thành phần, yếu tố hình kinh doanh siêu thị bán lẻ phƣơng diện lý thuyết 92 Có sách cấu, chủng loại sản phẩm định hƣớng đến đối tƣợng khách hàng phục vụ khác phù hợp với thị trƣờng Đà Nẵng điều tra nghiên cứu marketing nhƣ xu phát triển thị trƣờng Bộ phận marketing siêu thị chủ yếu thực sách marketing Saigon Co.op triển khai, chƣa có nghiên cứu sáng tạo riêng mình, điều hạn chế việc tiếp cận thực tế với đặc điểm nhu cầu ngƣời tiêu dùng Đà Nẵng Để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng khách hàng mở rộng phổ mặt hàng kinh doanh siêu thị nên có tỷ lệ mặt hàng ngoại nhập định dành không gian riêng trƣng bày mặt hàng để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khách hàng cao cấp Thiết kế khu vực trƣng bày sản phẩm dành cho nhóm khách hàng riêng biệt với nhiều mặt hàng với nhà cung cấp khác nhau, ví dụ “mỹ phẩm dành cho nam giới” với nhiều mặt hàng với nhà cung cấp khác nhƣ: dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, sữa rửa mặt, nƣớc hoa… hay khu trƣng bày sản phẩm dành cho “Mẹ bé”… Tiếp tục phát triển đa dạng hóa sản phẩm mang nhãn hiệu Co.opMart chiếm đƣợc cảm tình ngƣời tiêu dùng theo tiêu chí “Hàng nhãn Co.opMart chất lƣợng cao - giá rẻ” Các ngành hàng mặt hàng kinh doanh siêu thị cần xác định ngành hàng mặt hàng chủ lực, ngành hàng mặt hàng bổ sung, hỗ trợ Siêu thị nên tiếp tục phát triển ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tỷ lệ tăng trƣởng ngành hàng cao ổn định thị trƣờng; ngành hàng thực phẩm tƣơi sống chế biến nấu chín mạnh siêu thị, cần tìm kiếm ký hợp đồng cung ứng hàng hóa với nhà sản xuất nơng sản theo tiêu chuẩn VietGAP để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm từ khâu sản xuất; Để đảm bảo nguồn cung lâu dài ổn định, siêu thị nên ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm hộ nông dân, đồng thời tạo điều kiện cho ngƣời nông dân yên tâm sản xuất; Hiện mối quan tâm hàng đầu ngƣời 93 tiêu dùng chất lƣợng vệ sinh an tồn thực phẩm, siêu thị có lợi ngành hàng nên cần phát triển rộng rãi địa bàn thành phố điểm bán hàng thực phẩm tƣơi sống theo hình Co.op Food để ngƣời tiêu dùng tiếp cận dễ dàng với nguồn thực phẩm chất lƣợng, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm qua nâng cao uy tín siêu thị 3.3.2 Phát triển hệ thống dịch vụ cung cấp cho khách hàng Phát triển siêu thị thành địa điểm mua sắm lý tƣởng nơi thu hút khơng cƣ dân địa phƣơng mà địa điểm để phục vụ cho nhu cầu mua sắm khách du lịch, cụ thể: - Từng bƣớc đánh giá lại hình kinh doanh Co.opMart Đà Nẵng, nghiên cứu xác định nguyên nhân thành công thất bại, có chiến lƣợc đổi cải tiến điều kiện Việt nam để tiếp tục phát triển - Xây dựng chuẩn mực hình siêu thị bán lẻ khuyến khích đầu tƣ phát triển chuỗi siêu thị, tạo lợi cạnh tranh bao phủ thị trƣờng bán lẻ quốc gia, khai thác tốt lợi qui nhằm ổn định phát triển hình bán lẻ nhƣ lực lƣợng chủ đạo ngành công nghiệp phân phối ngành thƣơng mại Phát triển dịch vụ tiện tích phục vụ cho khách hàng trƣớc trình mua sắm siêu thị, cụ thể: dịch vụ cung cấp thông tin mua sắm, dịch vụ bán hàng qua điện thoại, web, dịch vụ gởi xe, dịch vụ chuyển hàng theo địa chỉ, dịch vụ gộp hàng, dịch vụ gói quà dịch vụ hƣớng dẫn mua sắm siêu thị … Song, phù hợp với nhu cầu mua sắm khách hàng hạn chế, chƣa kích thích đáp ứng tốt nhu cầu viếng thăm mua sắm khách hàng (Wijk& al., 2006) Vì thế, tƣơng quan so sánh ngành hàng kinh doanh siêu thị bán lẻ so với loại hình bán lẻ truyền thống 3.3.3 Phát triển hệ thống sản phẩm kinh doanh siêu thị Lĩnh vực kinh doanh hàng hóa kiot, quầy hàng, gian hàng đa 94 dạng siêu thị Co.opMart Đà Nẵng, 2/3 diện tích Co.opMart dành cho hộ kinh doanh, chi nhánh thuê làm gian hàng, hàng hóa kinh doanh đa dạng tập trung chủ yếu: hàng thời trang theo thƣơng hiệu, hàng trang sức, hàng giày da, hàng nội thất, hàng sách báo, hàng điện máy sơ cấp… Các hàng hóa khơng có đặc trƣng định, ngƣợc lại, thƣơng mại bên siêu thị Co.opMart giá cao so với sở kinh doanh bán lẻ địa bàn thành phố phải chịu chi phí kinh doanh mà chủ yếu chi phí mặt cao Hệ thống dịch vụ siêu thị Co.opMart Đà Nẵng bao gồm mãng, dịch vụ bên dịch vụ bên Co.opMart Hệ thống dịch vụ bên Co.opMart chủ yếu dịch vụ giữ xe rải rác có dịch vụ cà phê, kem giải khát nhƣng không đƣợc tổ chức chu đáo Các dịch vụ khác mang tính thời vụ tổ chức đặc điểm quản lý không gian bao quanh Co.opMart thuộc Ban quản lý Co.opMart Ngƣợc lại, hệ thống dịch vụ bên Co.opMart chủ yếu đƣợc tổ chức tầng 03 với hình thức giải trí, ăn uống rạp chiếu phim cao cấp Nhìn chung dịch vụ hạn chế, chƣa tạo liên kết hƣớng đến nhu cầu khách hàng mục tiêu Vì thế, thân dịch vụ cung cấp chƣa thật có hiệu nhƣ chƣa tạo động lực thu hút khách hàng đến với siêu thị Co.opMart 3.3.4 Phát triển khách hàng chăm sóc khách hàng Phát triển sản phẩm dịch vụ: Do đặc điểm kinh doanh bán lẻ với qui lớn, Co.opMart Đà Nẵng thực đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh, từ thực phẩm đến hàng gia dụng đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tiêu dùng hộ gia đình Trong ngành hàng, cấu chủng loại hàng hóa đa dạng hầu hết hàng hóa có thƣơng hiệu, chủ yếu thƣơng hiệu quốc gia Hệ thống dịch vụ Co.opMart Đà Nẵng phong phú nhiều so với loại hình bán lẻ khác, từ dịch vụ gởi xe, dịch vụ chuyển hàng đến dịch vụ chăm sóc khách hàng 95 Phát triển thị trƣờng khách hàng: siêu thị tăng cƣờng hƣớng đến khách hàng hộ gia đình có thu nhập từ trung bình trở lên định cƣ địa bàn thành phố Bên cạnh đó, siêu thị hƣớng đến phân đoạn khách hàng khách du lịch đến tham quan mua sắm Đà Nẵng, cƣ dân địa phƣơng tỉnh lân cận có dịp đến Viếng thăm Đà Nẵng Phạm vi thị trƣờng Co.opMart Đà Nẵng lớn nhiều so với loại hình bán lẻ khác, mặt qui kinh doanh sức chứa Co.op Mart Đà Nẵng, lạ loại hình kinh doanh địa bàn Thành phố mặt khác sách kinh doanh đƣợc khuyếch trƣơng rộng rãi đến vùng khác địa bàn Một số siêu thị có tuyến xe buýt dành riêng cho khách hàng đến mua sắm siêu thị nhƣ Big C, Lottemart Vì vậy, để thu hút khách hàng đến siêu thị nhiều nữa, khách hàng nơi xa siêu thị, Co.opmart Đà Nẵng cần tổ chức chuyến xe buýt miễn phí tuyến đƣờng trọng điểm để đƣa đón khách đến tham quan mua sắm siêu thị, nâng cao uy tín gia tăng hài lòng khách hàng siêu thị 3.3.5 Phát triển cở sở hạ tầng kinh doanh siêu thị Quá trình vận hành hệ thống hạ tầng kinh doanh đòi hỏi phải thƣờng xun phân tích đánh giá chất lƣợng hiệu khâu cơng việc, rà sốt khả tình hình thực tiêu kế hoạch, phát xác định nhân tố ảnh hƣởng đề xuất giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thiện liên tục hạ tầng cấu trúc kinh doanh, nâng cao hiệu lực phối hợp hiệu máy kinh doanh Lƣu ý rằng, yếu tố hạ tầng hậu cần kinh doanh định khả kinh doanh chủ thể, tạo điều kiện cho việc tơn vinh hàng hóa kinh doanh, thu hút khách hàng chia trình mua sắm khách hàng Song yếu tố hạ tầng hậu cần kinh doanh ảnh hƣởng mạnh mẽ đến chi phí kinh doanh, làm gia tăng chi phí kinh doanh Do đó, quản trị tốt sở hạ 96 tầng kinh doanh giải đáp đƣợc toán kinh tế kỹ thuật đặt hình Tiếp tục đầu tƣ trang thiết bị đại hóa hệ thống kho, bãi, phƣơng tiện vận chuyển hàng hóa, hệ thống máy lạnh, máy in mã vạch, đầu đọc mã vạch, máy in hóa đơn, hệ thống camera, xe đẩy hàng, kệ giá siêu thị tạo không gian mua sắm đại, tiện nghi để thu hút khách hàng nhiều Điện tốn hóa hệ thống kinh doanh siêu thị, nâng công nghệ thông tin lên tầm cao phục vụ cho công tác quản lý tập trung siêu thị, định kinh doanh cách kịp thời Bố trí xếp khơng gian mua sắm, vui chơi giải trí, dịch vụ siêu thị cách hợp lý nhằm thu hút khách hàng đến tham quan mua sắm Hiện siêu thị số gian hàng để trống gây thẩm mỹ ảnh hƣởng đến không gian bố cục bên siêu thị siêu thị nên có sách cho thuê, hay sử dụng vào mục đích kinh doanh, chẳng hạn phát triển thêm gian hàng bán đặc sản miền Trung để thu hút khách du lịch 3.3.6 Kiện toàn hậu cần kinh doanh siêu thị Vấn đề cần kiện toàn hệ thống từ khâu cung ứng đầu vào đến khâu xuất bán với tối thiểu hóa thời gian chi phí vận hành, góp phần tiết giảm chi phí chung vừa giải pháp nâng cao khả cạnh tranh, vừa yếu tố định hiệu kinh doanh siêu thị nói chung Co.opMart Đà Nẵng nói riêng Kiện tồn cách có hiệu họat động chức năng, công tác lãnh đạo, quản trị nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển nhƣ cơng tác kế tốn kiểm sốt quản lý Nhƣ vậy, vấn đề cần hoàn thiện tổ chức lại hạ tầng hậu cần kinh doanh tƣơng lai Co.opMart Đà Nẵng thực theo hƣớng chủ yếu là: ▪ Kiện toàn cách có hiệu họat động chức năng, công 97 tác lãnh đạo, quản trị nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển nhƣ công tác kế tốn kiểm sốt quản lý ▪ Kiện tồn hoạt động vận hành từ nhập liệu đến bán hàng cung ứng dịch vụ theo hƣớng phối hợp chặt chẽ khâu, tiết giảm chi phí vận hành, phát triển đa dạng dịch vụ cho khách hàng, mở rộng phạm vi ảnh hƣởng siêu thị thị trƣờng, đa dạng hình thức hỗ trợ bán hàng nhƣ bán hàng chỗ, bán hàng qua điện thoại bƣớc xúc tiến bán hàng cung cấp thơng tin hàng hóa qua mạng internet 3.3.7 Quản trị tối ƣu chi phí kinh doanh siêu thị Đặc trƣng quản trị giảm thiểu chi phí q trình tăng cƣờng kiểm sốt yếu tố hình kinh doanh, đặc biệt yếu tố hạ tầng hậu cần kinh doanh siêu thị nâng cao hiệu lực công tác quản trị chi phí nhằm giảm thiểu chi phí tính mét vng kinh doanh siêu thị, góp phần giảm giá bán đại phận hàng hóa mang tính nhạy cảm giá tâm trí ngƣời tiêu dùng (Allaire & Firsirotu, 2004) Quản trị chi phí, đòi hỏi Co.opMart Đà Nẵng có phải kiện tồn yếu tố hình kinh doanh, nâng cao hiệu sử dụng không gian trƣng bày hàng hóa, tăng cƣờng khai thác quảng cáo bên bên siêu thị Ngƣợc lại, việc xây dựng siêu thị cần tính đến yếu tố chi phí kinh doanh, chọn mục tiêu chi phí kinh doanh làm sở để từ có sách cho phù hợp, cụ thể: lựa chọn vị trí đặt siêu thị có mức chi phí mặt thấp, đầu tƣ xây dựng siêu thị mức trung bình, không nên cao cấp, xác định qui siêu thị cách hợp lý theo số lƣợng khách hàng tiềm thu hút phục vụ 98 KẾT LUẬN Sự đời phát triển siêu thị bƣớc tiến công nghệ phân phối bán lẻ, phù hợp với xu phát triển kinh tế – xã hội Thành phố Đà Nẵng nhƣ nƣớc Đây thực loại hình kinh doanh bán lẻ văn minh, tiến xã hội Trong thời gian qua, tham gia siêu thị làm cho hoạt động kinh doanh bán lẻ trê thị trƣờng diễn sôi động hơn, cạnh tranh thị trƣờng lĩnh vực trở nên gay gắt mạnh mẽ Theo đó, hình thức kinh doanh bán lẻ khơng ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân thành phố Bên cạnh đó, với phát triển hệ thống siêu thị góp phần đáng kể làm thay đổi văn hóa tiêu dùng ngƣời dân thành phố, góp phần nâng cao tính văn minh, tiến hoạt động thƣơng mại bán lẻ Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Co.opMart Đà Nẵng thời gian qua nhiều vấn đề bất cập, cần quan tâm, giải Sự phát triển hệ thống siêu thị chƣa thật đồng bộ, hệ thống chƣa phân bố đồng địa bàn thành phố nhìn chung chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu tiêu dùng ngƣời dân Vấn đề xây dựng hình kinh doanh loại hình siêu thị nhƣ để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu ngƣời tiêu dùng, nâng cao lực cạnh tranh nhƣ đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh Co.opMart thị trƣờng Thành phố Đà Nẵng cần đƣợc quan tâm nghiên cứu giải Với việc chọn đề tài nghiên cứu là: “Giải pháp hồn thiện hình kinh doanh cho siêu thị Co.opMart Đà Nẵng” cho nội dung luận văn Tác giả tiến hành nghiên cứu luận văn với nội dung cụ thể sau: - Hệ thống vấn đề lý luận chung siêu thị, bao gồm vấn đề phân phối, đặc trƣng hoạt động kinh doanh siêu thị, vị trí 99 siêu thị hệ thống kinh doanh bán lẻ, phƣơng thức phân loại siêu thị… làm sở phân tích hoạt động kinh doanh Co.opMart thị trƣờng Thành phố Đà Nẵng - Kết hợp lý luận với thực tiễn qua việc nghiên cứu, phân tích, đánh giá mơi trƣờng hoạt động Co.opMart, dự báo phát triển siêu thị thời gian tới, đề giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh Co.op Mart Đà Nẵng đến năm 2020 - Phân tích đánh giá trạng hình siêu thị bán lẻ doanh nghiệp nƣớc, tác giả nghiên cứu đề tài cố gắng triển khai khâu cần thiết nhằm đảm bảo đạt đƣợc kết mong muốn Trên sở tham khảo nghiên cứu quốc gia có ngành cơng nghiệp phân phối bán lẻ đại phát triển Qua nghiên cứu tác giả nêu điểm mạnh điểm yếu siêu thị môi trƣờng cạnh tranh với loại hình bán lẻ khác Điều cho phép giải thích khn khổ định thành cơng, tồn tại, khó khăn siêu thị môi trƣờng bán lẻ nƣớc ta Những kết luận nghiên cứu hữu ích cho nhà quản lý siêu thị q trình hồn thiện hình kinh doanh Tác giả đề xuất hệ thống giải pháp cho phép cải thiện hình kinh doanh, sở phác họa yếu tố hình kinh doanh siêu thị điều kiện nƣớc ta nói chung nhƣ Co.opMart Đà Nẵng nói riêng Hệ thống giải pháp mà tác giả nghiên cứu đề xuất góp phần hồn thiện không định hƣớng chiến lƣợc cho nhà quản lý siêu thị mà cho phép họ cải tiến liên tục hình kinh doanh yếu tố nhằm đảm bảo tồn phát triển bền vững siêu thị môi trƣờng bán lẻ địa bàn thành phố Đà Nẵng Các phân tích, kết luận giải pháp đƣợc đề xuất đề tài 100 tƣ liệu bổ ích cho nhà quản lý siêu thị nhƣ quan chuyên môn liên quan trực tiếp đến q trình phát triển hình kinh doanh bán lẻ đại nƣớc ta Từ kết quảng hiên cứu cho thấy, cần thiết phải định hƣớng nghiên cứu chun sâu hình kinh doanh bán lẻ theo hình thức siêu thị, tổ chức thu thập thơng tin đánh giá thƣờng xun hình kinh doanh tổ chức, từ nhanh chóng đề xuất giải pháp nhằm điều chỉnh cải tiến hình kinh doanh nhằm nâng cao lực cạnh tranh thu hút khách hàng Những nghiên cứu tƣơng lai tập nghiên tìm kiếm đề xuất phƣơng pháp đánh giá hình kinh doanh theo trạng thái động, tức đề xuất cách thức đo lƣờng đánh giá hiệu hình kinh doanh siêu thị biến thiên yếu tố bên bên tổ chức Nhƣ cho phép nhìn nhận cách sinh động hình kinh doanh thay đổi mơi trƣờng cạnh tranh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng (tháng 9/2009), Tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng ước tháng tháng năm 2009 [2] Th.S Nguyễn Đình Chính (2004), “Mơi trƣờng kinh doanh siêu thị”, Tạp chí Marketing, Số 12/2004, tr 14-17 [3] Hoàng Dƣơng – Giang Thơ (2009), Các siêu thị bán hàng Tết qua điện thoại giao hàng miễn phí tận nhà, Báo Đà Nẵng ngày 3/1/2009 [4] GS.TS Đặng Đình Đào, GS.TS Hồng Đức Thân, Giáo trình Kinh tế thương mại [5] Vũ Cao Đàm (1999), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [6] PGS.TS Trần Minh Đạo( 2002), Giáo trình Marketing, NXB Giáo Dục [7] Nguyễn Ngọc Hoà (2010), Xây dựng chiến lược chuỗi siêu thị Co.opMart Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế [8] Ths Nguyễn Ngọc Hòa (2003), “Chiến lƣợc sản phẩm kinh doanh siêu thị”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, tháng 7/2003, tr 26-28 [9] Nguyễn Thị Lê Hà (2010), Hệ thống siêu thị Hà Nội, Trƣờng đại học Ngoại thƣơng Hà Nội [10] Nguyễn Thành Nhân (2003), Các yếu tố tác động vào thỏa mãn khách hàng hàm ý hoạt động kinh doanh siêu thị TP Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM [11] Nguyễn Thị Nhung (2000), Định hướng phát triển loại hình kinh doanh siêu thị TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại học Kinh tế TP HCM [12] TS Nguyễn Thi Nhiễu (2006), Siêu thị – Phương thức kinh doanh bán lẻ đại Việt Nam, NXB Lao động – xã hội [13] K Ngọc – V Công (2004), Nhiều chợ nội ô tải, giải pháp khắc phục ?, Báo Đà Nẵng ngày 10/6/2004 [14] Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (2010), Báo cáo khả thi Dự án đầu tư [15] Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (2002), Báo cáo khả thi Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ Đà Nẵng [16] UBND tỉnh Đà Nẵng (tháng 12/2010), Số liệu Kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng tỉnh Hậu Giang 2010 – 2011 [17] UBND thành phố Đà Nẵng (2008), Cơ hội đầu tư hợp tác phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng – tài liệu chương trình hội thảo báo Sài gòn tiếp thị tổ chức ngày -9/10/2008 [18] UBND tỉnh Đà Nẵng (7/2010), Định hướng tổng thể tình hình kinh tế xã hội tỉnh Đà Nẵng đến năm 2020 [19] UBND tỉnh Đà Nẵng(7/2010), Định hướng tổng thể tình hình kinh tế xã hội Tp.Đà Nẵng đến năm 2020 Websites [20] http://www.Vietnamnet.com.vn [21] http://www.Thanhnien.com.vn [22] http://mfonews.net [23] http://www.thoidai.org [24] http://cadn-khai-truong-trung-tam-thuong-mai-vda-va-sieu-thiCo.opMart-da-nang.aspx [25] http://danviet.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/sieu-thi-Co.opMart-danang-no-luc-ton-vinh-hang-viet/121139p25c50.htm [26] http://www.thuongmai.vn/danh-ba/doanh-nghiep-viet-nam/657-sieu-thithuc-pham-banh-keo/51550-he-thong-sieu-thi-Co.opMart-.html [27] http://www.VnExpress.com.vn [28] www.mot.gov.vn [29] www.gso.gov.vn [30] www.Danang1260.net [31] www.vneconomy.com.vn PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào anh (chị)! Tơi sinh viên trƣờng Đại Học Đà Nẵng, nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu so sánh chất lƣợng dịch vụ siêu thị Co.opMart Đà Nẵng” Nhằm đáp ứng tối đa thoã mãn khách hàng phục vụ cho mục đích nghiên cứu, tơi mong muốn nhận đƣợc từ quý vị chia sẻ kiến qua phiếu điều tra sau Tơi đảm bảo bí mật thơng tin mà anh (chị) cung cấp Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Anh/chị thƣờng siêu thị bao lần tháng?  lầnCo.opMart  1-5 lầnCo.opMart Co.opMart  5-10 lầnCo.opMart Co.opMart  10 lần Câu 2: Anh/chị siêu thị Đà Nẵng?  Co.o Mart Co.opMartCo.opMart Co.opMart Co.opMart  Thuận Thành Co.opMart Co.opMart  Green Câu 3: Anh/chị sử dụng siêu thị nhiều nhất?  Co.o Mart Co.opMartCo.opMart Co.opMart Co.opMartSiêu thị khác ( ngừng vấn) Câu 4: Anh/chị có đồng ý với mệnh đề tác động đến hài lòng khách hàng cách đánh dấu X vào thích hợp theo thang điểm 1-5, đó: 1: hồn tồn khơng đồng ý Co.opMart Co.opMart 2: không đồng ý Co.opMart Co.opMart 3: trung lập 4: đồng ý Co.opMart Co.opMart Co.opMart Co.opMart Co.opMart 5: hoàn toàn đồng ý  Mức độ kỳ vọng 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIỄN GIẢI Khía cạnh Phƣơng Tiện Hữu Hình Siêu thị chất lƣợng tốt phải có trang thiết bị đại Cơ sở vật chất Siêu thị chất lƣợng tốt phải to, đẹp Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải ăn mặc lịch Siêu thị chất lƣợng tốt phải có tạp chí, tờ rơi, áp phích ấn tƣợng Khơng gian Siêu thị chất lƣợng tốt phải thuận tiện cho khách hàng Khía cạnh Độ Tin Cậy Siêu thị chất lƣợng tốt phải luôn thực nhƣ hứa Khi khách hàng gặp khó khăn, Siêu thị chất lƣợng tốt phải quan tâm giúp đỡ Siêu thị chất lƣợng tốt phải thực dịch vụ từ Siêu thị chất lƣợng tốt phải cung cấp dịch vụ vào thời điểm hứa Siêu thị chất lƣợng tốt phải siêu thị có tên tuổi qui lớn Khía cạnh Nhân Viên Phục Vụ Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải thực dịch vụ xác Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải lịch với khách hàng Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải cung cấp dịch vụ mà khách hàng cần Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải có kiến thức chun mơn trả lời câu hỏi khách hàng Khách hàng cảm thấy an toàn sử dụng dịch vụ Siêu thị chất lƣợng tốt Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải phục vụ khách hàng nhiệt tình Khía cạnh Giải Quyết Khiếu Nại Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải sẵn sàng trả lời khiếu nại khách hàng Siêu thị chất lƣợng tốt phải giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải tạo tin tƣởng cho khách hàng Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải trả lời khách hàng kể lúc bận rộn Khía cạnh Chính sách Siêu Thị Siêu thị chất lƣợng tốt phải có bãi giữ xe thuận tiện cho khách hàng Siêu thị chất lƣợng tốt phải thể quan tâm khách hàng Siêu thị chất lƣợng tốt phải có hoạt động thuận tiện cho khách hàng Nhân viên Siêu thị chất lƣợng tốt phải hiểu đƣợc nhu cầu đặc biệt khách hàng 5 5  Mức độ cảm nhận Diễn giải Khía cạnh Phƣơng Tiện Hữu Hình Siêu thị (tên siêu thị) có trang thiết bị đại Cơ sở vật chất Siêu thị (tên siêu thị) to, đẹp Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) ăn mặc lịch Siêu thị (tên siêu thị) có tạp chí, tờ rơi, áp phích ấn tƣợng Không gian Siêu thị (tên siêu thị) thuận tiện cho khách hàng Khía cạnh Độ Tin Cậy Siêu thị (tên siêu thị) luôn thực nhƣ hứa Khi khách hàn gặp khó khăn, Siêu thị (tên siêu thị) quan tâm giúp đỡ Siêu thị (tên siêu thị) thực dịch vụ từ Siêu thị (tên siêu thị) cung cấp dịch vụ vào thời điểm hứa 10 Siêu thị (tên siêu thị) siêu thị có tên tuổi qui lớn III Khía cạnh Nhân Viên Phục Vụ 11 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) thực dịch vụ xác 12 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) lịch với khách hàng 13 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) cung cấp dịch vụ mà khách hàng cần 14 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) có kiến thức chun mơn trả lời câu hỏi khách hàng 15 Khách hàng cảm thấy an toàn sử dụng dịch vụ Siêu thị (tên siêu thị) 16 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) phục vụ khách hàng nhiệt tình IV Khía cạnh Giải Quyết Khiếu Nại Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) sẵn sàng trả lời khiếu nại khách hàng 18 Siêu thị (tên siêu thị) giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng 19 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) tạo tin tƣởng cho khách hàng 20 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) trả lời khách hàng kể lúc bận rộn V Khía cạnh Chính sách Siêu Thị 21 Siêu thị (tên siêu thị) có bãi giữ xe thuận tiện cho khách hàng 22 Siêu thị (tên siêu thị) thể quan tâm khách hàng 23 Siêu thị (tên siêu thị) có hoạt động thuận tiện cho khách hàng 24 Nhân viên Siêu thị (tên siêu thị) hiểu đƣợc nhu cầu đặc biệt khách hàng I II 5 5  Đánh giá chất lượng dịch vụ STT Diễn giải Anh/chị hài lòng với dịch vụ mà siêu thị (tên siêu thị) cung cấp Anh/chị giới thiệu dịch vụ siêu thị (tên siêu thị) cho ngƣời khác đƣợc hỏi Anh/chị sử dụng dịch vụ siêu thị (tên siêu thị) dài hạn  Thông tin cá nhân: Tên ngƣời đƣợc vấn Giới tính  Nam Tuổi Thu nhập hàng tháng  Nữ  Dƣới 18  18-25  25-40  Trên 40  Dƣới triệu  1-3 triệu  3-5 triệu  Trên triệu ... logic kinh doanh triết lý kinh doanh công ty Mô hình kinh doanh tập hợp yếu tố cho phép ngƣời kinh doanh triển khai hoạt động kinh doanh mối quan hệ chúng để mô tả giá trị sản phẩm đề nghị cho. .. ngƣời kinh doanh triết lý kinh doanh, cách thức triển khai kinh doanh dịch vụ cung cấp cho khách hàng Chính định phổ hàng, cách thức kinh doanh sở phân biệt khác ngƣời kinh doanh ngƣời kinh doanh. .. trình kinh doanh c Phân loại siêu thị Việc phân loại siêu thị đƣợc xác định tuỳ thuộc vào tiêu thức khác nhau, cụ thể nhƣ: qui mô siêu thị, chức kinh doanh siêu thị, trình độ tổ chức kinh doanh siêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh cho siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng., Giải pháp hoàn thiện mô hình kinh doanh cho siêu thị CO.OPMART Đà Nẵng.

Từ khóa liên quan