Áp dụng án treo đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước

89 97 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 08:42

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THÀNH LONG ÁP DỤNG ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2017 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THÀNH LONG ÁP DỤNG ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH PHƯỚC Chuyên ngành : Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu tơi, hướng dẫn GS.TS Võ Khánh Vinh Tuy nhiên, trình thực Luận văn, tơi có tham khảo số viết, cơng trình nghiên cứu tài liệu liên quan tác giả, quan Nhà nước, số liệu trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Việc sử dụng nguồn tham khảo trích dẫn, Danh mục tài liệu tham khảo Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan TÁC GIẢ LÊ THÀNH LONG MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội 26 Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC .49 2.1 Tổng quan kết thụ lý giải vụ án có bị cáo người chưa thành niên phạm tội .49 2.2 Kết áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Bình Phước 51 Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ÁN TREO ĐÚNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN .64 3.1 Các yêu cầu bảo đảm áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội 64 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội 67 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình NCTN : Người chưa thành niên NCTNPT : Người chưa thành niên phạm tội TNHS : Trách nhiệm hình TAND : Tòa án nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1 Thống kê số vụ án hình có bị cáo người chưa thành niên thụ lý địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 2011 đến 2015 .50 Bảng 2.2 Các tội phạm mà bị cáo người chưa thành niên thực thụ lý giải địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm 2011 đến 2015 .50 Bảng 2.3 Tình hình áp dụng án treo Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước NCTNPT từ năm 2011 đến năm 2015… …………………………………………52 Bảng 2.4 Tình hình áp dụng án treo Tòa án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước từ năm 2011 đến năm 2015 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trẻ em có vai trò đặc biệt quan trọng gia đình xã hội Người Việt Nam vốn có truyền thống yêu thương gắn bó với cháu, cháu khơng nguồn hạnh phúc mà niềm mong ước, nơi gửi gắm ước mơ, niềm tin hãnh diện Vì vậy, từ Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đời, Đảng Nhà nước ta dành quan tâm đặc biệt trẻ em Nhiều chủ trương, sách đời hướng tới mục tiêu lợi ích tốt cho phát triển toàn diện thể chất, tinh thần đạo đức trẻ em Nhà nước ban hành tổ chức thực nhiều sách tầm chiến lược, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đào tạo lớp người giàu lòng u nước, có sức khỏe, có văn hóa, hết lòng, phục vụ nghiệp giải phóng dân tộc, thống đất nước, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong giai đoạn đất nước đổi mới, với nhiều sách kinh tế, xã hội ban hành, Nhà nước ta phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền trẻ em (ngày 20-2-1990), quốc gia châu Á thứ hai giới phê chuẩn Cơng ước Điều làm thay đổi nhanh nhận thức hành động trẻ em thực quyền trẻ em Việt Nam Chúng ta ban hành luật, sách, văn hướng dẫn tiêu chuẩn, quy chuẩn, chương trình hành động, chương trình mục tiêu, dự án, xây dựng tổ chức máy, bố trí đào tạo cán quản lý, xây dựng phát triển tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em Nhờ cơng tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em có chuyển biến tích cực Sự nghiệp kết tinh tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác giáo dục “Vì lợi ích mười năm trồng cây, lợi ích trăm năm trồng người” Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX khẳng định: “Chính sách chăm sóc, bảo vệ trẻ em tập trung vào thực quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em sống môi trường an tồn lành mạnh, phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ, tinh thần đạo đức; …” Tuy nhiên, vấn đề người chưa thành niên phạm tội thu hút quan tâm xã hội quan bảo vệ pháp luật Trong năm gần đây, tình hình người chưa thành niên vi phạm pháp luật, người chưa thành niên phạm tội gia tăng, trẻ hóa tội phạm chưa thành niên đòi hỏi phải có biện pháp thích hợp, khơng nhằm đảm bảo trật tự an tồn xã hội mà nhằm để bảo vệ phát triển bền vững cộng đồng tương lai Trong BLHS năm 1999 cơng cụ sắc bén, hữu hiệu nhằm đấu tranh phòng ngừa tội phạm Các tội phạm phong phú đa dạng, khác tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội Để đấu tranh có hiệu với tội phạm, đảm bảo nguyên tắc phân hóa TNHS, cá thể hóa hình phạt người phạm tội, BLHS quy định hệ thống hình phạt phong phú, đa dạng có tính phân hóa cao để áp dụng tội phạm, người phạm tội Mục đích việc áp dụng hình phạt người phạm tội giáo dục họ trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân theo pháp luật quy tắc sống xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa họ phạm tội mới, có nghĩa hồn trả cho xã hội người trở nên vơ hại, khơng nguy tái phạm Tuy nhiên, để đạt mục đích đó, ngồi việc áp dụng hình phạt - biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc - số trường hợp định có hiệu cao áp dụng biện pháp khác, không cần bắt người phạm tội phải chấp hành hình phạt Một biện pháp áp dụng nhiều thực tiễn án treo Phạt cho hưởng án treo chế định pháp lý độc lập, thể quan điểm Đảng, Nhà nước việc áp dụng pháp luật hình nghiêm minh nhân đạo, nghiêm trị khoan hồng, tính ưu việt chế định án treo kết hợp Tuy nhiên, thực tiễn vận dụng án treo NCTNPT địa bàn tỉnh Bình Phước thời gian qua bên cạnh mặt tích cực chủ yếu, làm bộc lộ hạn chế định pháp luật thực định trình áp dụng quy định Chẳng hạn việc vận dụng quy định điều kiện cho hưởng án treo số tòa án huyện, thị khơng chuẩn xác, cho hưởng án treo đối tượng có tiền án, tiền ngược lại người có nhân thân tốt thời phạm tội đáng xử treo lại xử giam, có nơi có lúc xử q nhẹ mức năm để cho bị cáo hưởng án treo Việc thi hành, giám sát, giáo dục người hưởng án treo địa bàn tỉnh Bình Phước nhiều xã, phường, thị trấn chưa chặt chẽ, chí có nơi khơng thực việc quản lý, giám sát, giáo dục người hưởng án treo Việc phối hợp Tòa án với quan thực việc giám sát, giáo dục gia đình người hưởng án treo lỏng lẻo, mang tính hình thức dẫn tới việc quản lý, giám sát, giáo dục chưa hiệu trường hợp người hưởng án treo phạm tội thời gian thử thách Từ phân tích việc nghiên cứu cách sâu rộng toàn diện chế định án treo người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Phước cần thiết góp phần hồn thiện quy định án treo giải pháp nâng cao hiệu áp dụng án treo thực tế Với ý nghĩa đó, tác giả chọn nghiên cứu "Áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước" để làm đề tài luận văn thạc sĩ Tình hình nghiên cứu đề tài Án treo chế định đặc biệt pháp luật hình việc áp dụng chế định có ý nghĩa to lớn việc thực sách nhân đạo Nhà nước người phạm tội Vì vậy, đề tài nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu cấp độ mức độ khác Ở cấp độ giáo trình, có: Giáo trình Luật hình Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật hình Việt Nam Trường Đại học Luật Hà Nội Trong giáo trình Luật hình chế định án treo cập nhật mức độ Ở cấp độ bình luận khoa học, phân tích chun sâu, có: "Tội phạm học, luật hình tố tụng hình sự’’, Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật, "Hình phạt luật hình Việt Nam" (sách chuyên khảo tập thể nghiên cứu khoa học Bộ pháp Nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 1995, "Chế định án tích mơ hình lý luận nó" GS.TSKH Lê Cảm; luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Hữu Nhuận với đề tài: "Án treo luật hình Việt Nam" số sách chuyên khảo "Án treo luật hình Việt Nam" tác giả Phạm Thị Học, Trường Đại học Luật Hà Nội xuất năm 1996, "Chế định án treo luật hình Việt Nam" tác giả Lê Văn Luật Nhà xuất pháp ấn hành năm 2007 Trong bình luận khoa học Bộ luật hình sách chuyên khảo nêu trên, tác giả dừng lại đề cập cách tổng thể khía cạnh chế định án treo Ngồi cơng trình nghiên cứu nêu trên, có số viết đăng tạp chí như: "Nhân thân người phạm tội việc áp dụng biện pháp án treo", Vũ Thế Đoàn, đăng Tạp chí Tòa án nhân dân, số 6/1990; "Án treo thực tiễn áp dụng", Đỗ Văn Chỉnh, đăng tạp chí Tòa án nhân dân, số 7/2007 số 12, 13, 14/2013; “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội” tác giả Đinh Văn Quế (Tạp chí kiểm sát số 6/2007),… Các cơng trình nghiên cứu nêu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn án treo luật hình Việt Nam Tuy nhiên góc độ nghiên cứu lý luận cao án treo người chưa thành niên phạm tội luật hình Việt Nam thực tiễn áp dụng tỉnh Bình Phước chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích tổng quát luận văn làm sáng tỏ mặt lý luận án treo áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam; xây dựng, đề xuất số kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu án treo người chưa thành niên phạm tội thực tiễn xét xử địa bàn tỉnh Bình Phước Quá trình nghiên cứu luận văn tiếp cận tổng thể từ chung đến cụ thể, từ lý luận đến đánh giá thực tiễn để từ để tìm ngun nhân tồn tại, thơng qua đề giải pháp nhằm hoàn thiện chế định 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ luận văn làm rõ vấn đề lý luận pháp luật hình Việt Nam áp dụng án treo NCTNPT; Thực tiễn áp dụng án treo NCTNPT địa bàn tỉnh Bình Phước Đồng thời thơng qua việc nghiên cứu đề tài tác giả mong muốn đưa yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng án treo NCTNPT Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn áp dụng án treo NCTNPT từ thực tiễn tỉnh Bình Phước 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung, đề tài nghiên cứu quy định hành pháp luật hình Việt Nam người chưa thành niên phạm tội; Thực tiễn áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội; - Về thời gian, đề tài nghiên cứu việc áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam áp dụng án treo NCTNPT từ năm 2011 đến 2015; - Về không gian, đề tài nghiên cứu thực tiễn áp dụng án treo NCTNPT địa bàn tỉnh Bình Phước Trong thời gian thử thách, người hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định Luật thi hành án hình 02 lần trở lên, Tòa án định buộc người phải chấp hành hình phạt án cho hưởng án treo Trường hợp thực hành vi phạm tội Tòa án buộc người phải chấp hành hình phạt án trước tổng hợp với hình phạt án theo quy định Điều 56 Bộ luật này.” 3.2.2 Các giải pháp khác Từ nghiên cứu phân tích nội dung chế định án treo thực tiễn việc áp dụng án treo tỉnh Bình Phước cho thấy rõ hạn chế, vướng mắc nguyên nhân hạn chế, vướng mắc Để nâng cao hiệu áp dụng án treo tỉnh Bình Phước cần phải khắc phục hạn chế, vướng mắc Bên cạnh giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật văn hướng dẫn áp dụng pháp luật án treo phạm vi nước cụ thể tỉnh Bình Phước cần thực tốt biện pháp sau 3.2.2.1 Tăng cường công tác hướng dẫn giải thích pháp luật; cơng tác kiểm tra giám sát cấp Hội đồng nhân dân cấp Đối với quan trung ương cần kết phối hợp ban hành thông liên ngành để áp dụng pháp luật cách đầy đủ, rõ ràng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử kết cuối việc thực chế định án treo dễ hiểu, rõ ràng nhất, đồng thời cần hướng dẫn giải thích pháp luật cho quan tiến hành tố tụng cấp thực cách thống Những hướng dẫn quan liên ngành cấp cần xuất phát thống từ giai đoạn điều tra vụ án, điều tra viên phải ý thu thập đầy đủ liệu điều kiện sau xét có cho bị cáo hưởng chế định án treo hay không Như phía quan điều tra nói chung hay điều tra viên nói riêng phải thực hiểu nắm vững quy định pháp luật chế định án treo có sau Hội đồng xét xử sở kết điều tra hồ sơ vụ án mà đưa phán xác cho bị cáo hưởng chế định án treo Trong thời gian vừa qua Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn Nghị số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06.11.2013 quy định chi tiết chế định án treo, nhiên theo đánh giá tác giả 69 Nghị chưa phía Cơ quan điều tra thực quan tâm ảnh hưởng tới chất lượng điều tra vụ án, việc điều tra, xác minh trình nhân thân chưa thực sâu sắc tinh thần Nghị Hội đồng thẩm phán Tòa án tối cao ban hành Đối với quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh quan cấp trực tiếp quan tiến hành tố tụng cấp cần phải có phối hợp chặt chẽ với Hội đồng nhân dân cấp để lắng nghe dư luận xã hội phản ánh xung quanh vấn đề Tòa án định cho hưởng án treo nào, cần kiểm tra thường xuyên việc áp dụng pháp luật lĩnh vực cho người bị kết án hưởng án treo, việc quản lý, giáo dục người bị kết án hưởng chế định án treo cấp quyền xã, phường, thị trấn Thơng qua cơng tác kiểm tra cần có biện pháp uốn nắn, rút kinh nghiệm kịp thời chấn chỉnh kịp thời công tác ba quan tiến hành tố tụng trình điều tra, truy tố, xét xử Đối với quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn cho đơn vị cấp việc hiểu vận dụng quy định pháp luật chế định án treo cách đồng thống nhất, cần thiết phải có buổi tập huấn riêng Điều 60 Bộ luật hình sự, Nghị số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06.11.2013 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Đây văn quan trọng quy định chế định án treo mà Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán cần phải nắm chặt chẽ vận dụng tốt chế định 3.2.2.2 Tập huấn nghiệp vụ nâng cao lực người tiến hành tố tụng luật a Trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử Đối với Thẩm phán Hội thẩm nhân dân Bên cạnh số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định BLHS năm 1999 phải đồng thời kết hợp với số giải pháp khác yếu tố người yếu tố tổ chức máy Trong đó, yếu tố người ln yếu tố quan trọng nhất, việc định hình phạt khâu quan trọng hoạt động xét xử, việc định hình phạt phù hợp, pháp luật, đảm bảo cơng bằng, 70 hợp tình, hợp lý hồn tồn phụ thuộc vào Hội đồng xét xử, cụ thể Thẩm phán Hội thẩm Chính vậy, thời gian tới, để xây dựng đội ngũ xét xử sạch, đủ lực, trình độ chun mơn để thực nhiệm vụ; bảo đảm đạo đức; phẩm chất; có tinh thần trách nhiệm, lĩnh trị nghề nghiệp, kiên bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, Ngành Tòa án cần tập trung tiến hành giải pháp sau: - Thực chặt chẽ việc tiêu chuẩn hố Thẩm phán Hội thẩm Tòa án theo quy định Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, đồng thời bước nâng cao tiêu chuẩn Thẩm phán chuyên nghiệp Trong thời gian tới, cần phải có chế thu hút, tuyển chọn người có tâm huyết, đủ đức, tài để làm cơng tác xét xử, mở rộng nguồn để bổ nhiệm Thẩm phán không cán quan pháp, mà luật gia, luật sư, ưu tiên tuyển dụng sinh viên xuất sắc trình học tập Nghiên cứu thực chế tăng thời hạn bổ nhiệm thực chế độ bổ nhiệm khơng có kỳ hạn - Đối với vụ án người chưa thành niên thực hành vi phạm tội, Thẩm phán, Hội thẩm cần phải có kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm người chưa thành niên thực để định hình phạt người chưa thành niên phạm tội khơng đưa định mang tính chất ý chí luận dẫn đến tình trạng tùy tiện,chủ quan lựa chọn hình phạt mức hình phạt Đồng thời, cần phải có đội ngũ Thẩm phán chuyên xét xử vụ án ngưởi chưa thành niên thực hành vi phạm tội số nước giới Đối với Kiểm sát viên Trong thời gian tới, Viện kiểm sát cần có lộ trình hợp lý, bước vững nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng Kiểm sát viên phiên tòa Để làm điều đó, đổi công tác cán thực nhiệm vụ kiểm sát hoạt động xét xử xem nhân tố định - Cần tăng cường phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm Từ phiên tòa này, Kiểm sát viên tích lũy thêm kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho thân - Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ 71 - Trang bị thiết bị cần thiết cho Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát xét xử - Kiểm sát viên phải trau dồi vấn đề chuyên môn nghiệp vụ khơng ngừng tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm Muốn nên đổi nội dung đào tạo, trọng việc đào tạo thực tiễn đào tạo kỹ thực hành quyền công tố Kiểm sát viên thông qua việc tổ chức thi đánh giá kỹ Kiểm sát viên phiên tòa giả định, đặc biệt tập trung rèn kỹ xử lý tình phát sinh phiên tòa cho Kiểm sát viên Đối với Điều tra viên - Khi tiến hành điều tra phải mang tính cụ thể, nhân văn xử lý người chưa thành niên phạm tội: Không phải tất người chưa thành niên phạm tội phải xử lý hình Trong công tác điều tra, điều tra viên cần thu thập thông tin, chứng để không làm rõ tất vấn đề phải chứng minh vụ án hình mà nhằm xác định rõ vấn đề khác theo quy định Điều 302 Bộ luật Tố tụng hình Phải vận dụng cách có nguyên tắc quy định Điều 69 Bộ luật Hình Chúng ta thấu hiểu đồng tình với quan niệm “Nhà lựa chọn cuối để xử lý người chưa thành niên phạm tội” Và đương nhiên, lựa chọn biện pháp để xử lý người chưa thành niên phạm tội điều tốt lành không lý tưởng mà hành động chiến lược lâu dài cụ thể tất Đối với Luật sư: Để thực mục tiêu, định hướng đáp ứng yêu cầu cải cách pháp, cần triển khai số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ Luật sau: Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện thể chế, mơi trường pháp lý nhằm đề cao vị thế, hình ảnh dấn thân bảo vệ cơng lý, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, tôn trọng bảo vệ quyền người hoạt động pháp, góp phần vào cơng đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an tồn xã hội đội ngũ luật Có sách nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ luật đáp ứng yêu cầu cải cách pháp, thu hút nguồn nhân lực tham gia hoạt động hành nghề luật 72 Thứ hai, trọng thực có hiệu cơng tác giáo dục trị, tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết hợp với học tập Quy tắc Đạo đức Ứng xử nghề nghiệp luật sư; tiếp tục triển khai việc quán triệt thực văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị Trung ương khoá XI Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp, bồi dưỡng giáo dục trị, tưởng thường xuyên nội Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật luật thành viên Thứ ba, LĐLSVN sớm hoàn thiện Đề án thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng luật Việt Nam, đổi nội dung, chương trình phương pháp đào tạo theo hướng chuyên sâu, phù hợp với định hướng chung cải cách pháp Xây dựng đội ngũ giảng viên hữu kiêm nhiệm có lực, phương pháp giảng dạy đại, có kinh nghiệm thực tiễn; hồn thiện chương trình, tài liệu, tập giảng phục vụ tốt công tác bồi dưỡng luật b Trong giai đoạn thi hành án Đối với Tòa án: Phải kịp thời định nhanh, gọn, thời gian quy định như: Quyết định thi hành án phạt cho hưởng án treo, Quyết định giao người bị kết án phạt cho hưởng án treo cho quyền địa phương nơi người bị kết án cư trú, án, sổ theo dõi người bị kết án treo đồng thời phải cử cán trực tiếp gửi đến đơn vị qn đội quyền địa phương có trách nhiệm quản lý, giám sát người bị kết án đầy đủ văn việc thi hành án để quan nắm được, cần chấm dứt việc gửi văn qua đường bưu điện 3.2.2.3 Tăng cường biện pháp giám sát người hưởng án treo Một nguyên nhân khiến việc giám sát, giáo dục người hưởng án treo nhiều hạn chế, thực chưa tốt thái độ bất hợp tác người hưởng án treo Một số người hưởng án treo cố tình trốn tránh việc thực nghĩa vụ mình, số có hành vi vi phạm pháp luật phạm tội thời gian thử thách Nguyên nhân số người hưởng án treo nghĩa vụ quyền lợi thời gian thử thách Để khắc phục tượng đồng thời chống tình trạng tái phạm cần 73 phải tăng cường việc tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người hưởng án treo Khi Tòa án định cho người phạm tội hưởng án treo cần giải thích rõ cho người phạm tội hiểu thời gian thử thách gì, nghĩa vụ quyền lợi họ thời gian thử thách đặc biệt lưu ý họ hậu phạm tội thời gian thử thách Ủy ban nhân dân xã thực việc giám sát, giáo dục người hưởng án treo cần đảm bảo quyền lợi hợp pháp họ thời gian thử thách Ví dụ người hưởng án treo có quyền khỏi nơi cư trú (nếu khơng bị hình phạt bổ sung quản chế) phải báo cáo với Ủy ban nhân dân nơi cư trú Mặt khác, đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân xã thực việc giám sát, giáo dục phải đảm bảo quyền xin rút ngắn thời gian thử thách người hưởng án treo họ có đủ điều kiện Khi hết thời gian thử thách án treo người hưởng án treo có u cầu phải cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách họ 3.2.2.4 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân án treo Các quan Cơng an, Tòa án, Viện kiểm sát, Sở pháp cần phối hợp thực tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân có việc tuyên truyền, phổ biến Luật thi hành án hình năm 2010 Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cho hưởng án treo, phải coi mặt quan trọng phòng chống tội phạm Đồng thời cần có biện pháp tuyên truyền cụ thể để người dân hiểu ý nghĩa, tác dụng án treo, hiểu trách nhiệm toàn xã hội việc cải tạo, giáo dục người hưởng án treo nhằm phát huy hiệu cao việc áp dụng án treo Ðể việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân đạt kết cao, trước hết quan cần củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Phối hợp quyền cấp xây dựng chương trình giáo dục pháp luật thông qua đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, xã Thành lập nâng cao hiệu hoạt động câu lạc pháp luật, tập trung kiện tồn lại câu lạc có, đổi hình thức sinh hoạt câu lạc gắn với việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Ði với đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Triển khai văn pháp luật nhiều hình thức, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền miệng, giới thiệu văn luật theo hướng tăng cường trao đổi, đối thoại, giải đáp thắc mắc từ 74 phía người tuyên truyền nhằm nâng cao tính chủ động tìm hiểu tiếp cận kiến thức pháp luật cán nhân dân Phối hợp tốt công tác tuyên truyền pháp luật lồng ghép vào buổi sinh hoạt hàng tháng đồn thể Tiếp tục trì nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền xã, phường, thôn, tổ dân phố Xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật nhà văn hóa Tòa án phối hợp chặt chẽ với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua phiên tòa xét xử lưu động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhân dân Như vậy, để nâng cao hiệu chế định án treo thực tế cần phải có quan tâm phối hợp cách đồng tất lĩnh vực việc ban hành hệ thống văn pháp luật thống nhất, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, mặt khác việc vận dụng quy định pháp luật chế định án treo phải thống phạm vi toàn quốc, cho tất Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên người làm công tác quản lý, giám sát giáo dục người phạm tội phải có phối kết hợp cách chặt chẽ hiệu quả, đồng thời trình tác nghiệp người hiểu vận dụng cách đắn, xác pháp luật từ việc thu thập đánh giá người phạm tội nhân thân họ dư luận xã hội tình hình trật tự trị an góp phần cho việc phán cuối có cho người bị kết án cải tạo ngồi xã hội xác hay khơng có tác dụng giáo dục cao mang ý nghĩa sâu sắc nhân văn, từ đem lại niềm tin không người phạm tội, gia đình họ mà có tác dụng xã hội, mục đích hình phạt nói chung chế định án treo nói riêng đạt hiệu 3.2.2.5 Cần hồn thiện tổ chức Tòa gia đình người chưa thành niên Để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp NCTN cách hiệu phù hợp với đường lối cải cách pháp theo Nghị 08/TW Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết, bước đầu thành lập Tòa gia đình NCTN đã, tạo hành lang pháp lý để mơ hình tòa chuyên trách vào hoạt động thời gian sớm Là mơ hình mới, lần tổ chức hệ thống xét xử nên khơng tránh khỏi khó khăn, hạn chế ban đầu mơ hình, thẩm quyền, vụ trí Tòa gia đình NCTN hệ thống tòa án Việt Namhình chọn kết hợp việc giải vụ 75 án liên quan đến NCTN gia đình Việc giải vụ án NCTNPT ln có liên quan đến vụ việc nhân, gia đình ln có đặc thù riêng, yêu tố thuộc đạo đức truyền thống, văn hóa ứng xử trực tiếp tác động đến quyền, lợi ích hợp pháp tâm tình cảm, sống tinh thần NCTN Hệ lụy từ sống không ấm êm NCTN gia đình trở thành ngun xơ đẩy NCTN sa ngã, chí có hành vi vi phạm pháp luật phạm tội Do đó, việc chọn mơ hình kết hợp Tòa gia đình tòa NCTN điều phù hợp với điều kiện thực tiễn đất nước Như vậy, Tòa gia đình NCTN khơng có nhiệm vụ xét xử tranh chấp nhân gia đình, xét xử vụ án hình người thực hành vi phạm tội NCTN mà xét xử vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, … có liên quan đến NCTN Tuy nhiên, chọn theo hướng tức tất vụ án có liên quan đến NCTN trở thành đối tượng xét xử hệ thống tòa chun trách Lúc đó, thẩm quyền Tòa gia đình NCTN rộng vụ việc, NCTN tham gia với nhiều cách tố tụng: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, bị cáo,… Trong số trường hợp dịnh gây chồng chéo thẩm quyền xét xử Tòa gia đình NCTN với tòa án nhân dân cấp Hơn nữa, với thẩm quyền dẫn đến phải mở rộng cấu bên hệ thống tòa án chuyên trách như: phải có Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân có kiến thức, chun mơn chun sâu lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, lao động,…có liên quan đến NCTN Và khơng đảm bảo yêu cầu cải cách pháp theo tinh thần Nghị 49/NQ-TW yêu cầu giảm tải cồng kềnh máy tòa ánhình Tòa gia đình NCTN coi mơ hình pháp lý tưởng xét nhiều phương diện Nó giúp cho nhận thức ngày sâu sắc phát triển trẻ em NCTN Để từ đó, đảm bảo nhu cầu trẻ em để em đạt tối đa tiềm phát triển mình, đảm bảo an tồn sống tốt đẹp cho trẻ em- “Trẻ em, tương lai ngày mai” Đó thiết chế hữu hiệu bảo vệ cho NCTN Việt Nam 76 Kết luận chương Quyết định hình phạt áp dụng án treo NCTNPT trường hợp định hình phạt đặc biệt Tính chất đặc biệt thể chỗ hình phạt áp dụng người chưa thành niên phạm tội giảm nhẹ so với người người thành niên phạm tộitình tiết khác tương đương, mức giảm nhẹ phụ thuộc vào độ tuổi người phạm tội tất loại hình phạt áp dụng người chưa thành niên phạm tội Khi áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội, Tòa án phải áp dụng pháp luật thật xác, phải dựa định hình phạt, tuân thủ nghiêm chỉnh nguyên tắc, đặc biệt nguyên tắc “Việc xử lý hành vi phạm tội người chưa thành niên chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai làm, phát triển lành mạnh trở thành cơng dân có ích cho xã hội” Có đảm bảo định hình phạt người chưa thành niên phạm tội cách nghiêm minh, pháp luật, công bằng, nhân đạo nâng cao hiệu hình phạt 77 KẾT LUẬN Án treo chế định phápđời phát triển với đời phát triển luật hình Việt Nam từ ngày đầu thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đây chế định đặc biệt, mang chất pháp lý biện pháp miễn chấp hành hình phạt có điều kiện Tòa án áp dụng định hình phạt Đây giai đoạn bản, nội dung quan trọng trình áp dụng pháp luật hình Giai đoạn chiếm vị trí đặc biệt q trình áp dụng pháp luật hình xác, khách quan điều kiện cần thiết để đảm bảo cho người bị kết án tự ý thức công pháp luật thân họ thấy rõ lỗi lầm, sai phạm mà tâm cải tạo trở thành người cơng dân có ích cho xã hội, trực tiếp góp phần tích cực vào q trình đấu tranh phòng, chống tội phạm Do tình hình tội phạm người chưa thành niên có chiều hướng gia tăng, quy định pháp luật phòng, chống người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng khơng đáp ứng đòi hỏi thực tiễn việc nghiên cứu áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam để đưa giải pháp nâng cao hiệu qủa định hình phạt người chưa thành niên phạm tội yêu cầu cấp bách Khi thực đề tài, mục đích phải nghiên cứu tồn diện từ sở lý luận thực tiễn để làm rõ vấn đề định hình phạt người chưa thành niên phạm tội theo quy định BLHS năm 1999 Qua đó, cho thấy áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội trường hợp đặc biệt định hình phạt chứa đựng nội dung, đặc điểm quy tắc áp dụng đặt thù bên cạnh quy tắc chung; Không phải trường hợp người chưa thành niên phạm tội phải chịu hình phạt quy định Chương X BLHS năm 1999 cho thấy khơng phải tất loại hình phạt áp dụng người chưa thành niên phạm tội BLHS quy định định hình phạt cho hưởng án treo người chưa thành niên phạm tội có điểm đặc trưng riêng xuất phát từ đặc điểm riêng người chưa thành niên, sách nhân tạo khoan hồng Nhà nước ta 78 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tập trung vào vấn đề lý luận liên quan đến quy định hành án treo quy định người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng quy định Qua phân tích quy định hành mâu thuẫn chồng chéo, bất cập quy định Đồng thời, đánh giá thực trạng áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội, sai sót thường gặp trình áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội nguyên nhân sai sót Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, tất chương coi người chưa thành niên phạm tội không đối tượng phải trừng trị mà nạn nhân yếu tố không lành mạnh từ môi trường xã hội Chính vậy, truy cứu trách nhiệm hình định hình phạt đối tượng cần phải xem xét, cân nhắc mối quan hệ biện chứng chủ thể hành vi phạm tội với nạn nhân môi trường xã hội; Giữa quy định pháp luật hình với lòng nhân đạo, bao dung người với người Từ đó, có định hình phạt tối ưu việc cải tạo, giáo dục phòng ngừa tội phạm Cuối cùng, tác giả đề xuất số giải pháp khác để nâng cao hiệu hoạt động định hình phạt NCTN phạm tội bao gồm giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tố tụng hình hoạt động điều tra, truy tố xét xử NCTN phạm tội giải pháp tăng cường nâng cao hoạt động cải tạo, giáo dục từ gia đình, nhà trường quyền địa phương NCTN phạm tội bị áp dụng hình phạt khơng tước tự hưởng án treo Với nội dung nghiên cứu nêu trên, tác giả mong muốn đóng góp phần cơng sức việc hồn thiện quy định pháp luật hình liên quan đến việc áp dụng án treo NCTN phạm tội nâng cao hiệu hoạt động áp dụng án treo NCTN phạm tội hệ thống Tòa án 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 Bộ Chính trị Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác pháp thời gian tới, Ban chấp hành trung ương Đảng, Hà Nội Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách pháp đến năm 2020, Hà Nội Lê Cảm (2001), Các vấn đề lý luận nhân thân người phạm tội, tạp chí Tòa án nhân dân, (số 10), tr 6-11 Lê Cảm (2005), Chế định án treohình lí luận luật hình Việt Nam, Tạp chí Tòa án nhân dân (số 2), tr.7-8 Lê Cảm (1998), Hoàn thiện pháp luật Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nxb.Công an Nhân dân Lê Cảm (2005), Những vấn đề khoa học luật hình (phần chung), Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Trần Văn Dũng (2013), Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số10), tr.14-15 Đại hội đồng Liên hiệp quốc (1989), Công ước Quốc tế Quyền trẻ em thông qua ngày 20/11/1989 Nguyễn Ngọc Hòa, Lê Thị Sơn (2006), Từ điển Pháp luật hình sự, nxb.Tư pháp, Hà Nội 10 Dương Tuyết Miên (2004), Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Luật học,(số 4),tr.5-8 11 Đoàn Tấn Minh (2009), Cần sửa đổi, bổ sung số quy định người chưa thành niên phạm tội Luật hình năm 1999, Tạp chí Kiểm sát (số 10), tr.12-13 12 Đinh Văn Quế (2006), Bình luận khoa học Bộ luật hình năm 1999, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 13 Đinh Văn Quế (2000), Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Nxb.Chính trị Quốc gia, Hà Nội 80 14 Đinh Văn Quế (2005), Một số vấn đề định hình phạt quy định BLHS 1999,Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 6), tr.11-12 15 Quốc Hội (2009), Bộ luật hình Việt Nam 1999 (sửa đổi, bổ sung) 16 Quốc Hội (2015), Bộ luật hình Việt Nam 2015 ( sửa đổi, bổ sung ) 17 Quốc Hội (2002, 2006, 2007), Bộ luật lao động 1994 (sửa đổi, bổ sung), tr 22-20 18 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình 2003, Hà Nội 19 Quốc hội (2004), Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em 20 Trương Thị Quỳnh Trâm (2014), Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện khoa học xã hội 21 Quách Hữu Thái (2010), Những vướng mắc thực tiễn xét xử người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân,(số 6), tr 9-11 22 Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước (2015), Tham luận Tòa hình Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2015 23 Tòa án nhân dân tối cao (2012), Báo cáo tổng kết năm 2012 phương hướng nhiệm vụ cơng tác năm 2013 Ngành Tòa án nhân 24 Tòa án nhân dân tối cao (2002), Công văn số 81/2002/TANDTG ngày 10 tháng năm 2002 việc giải đáp nghiệp vụ 25 Tòa án nhân dân Tối cao ( 2007 ), Công văn số 271/TANDTC-KHXX ngày 17/2/2007 hướng dẫn ấn định thời gian thử thách người bị phạt hưởng án treo 26 Toà án nhân dân tối cao (2000), Nghị số 01/2000/NQ-HĐTP ngày4/8 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng số quy định Bộ luật hình sự, Hà Nội 27 Tòa án nhân dân tối cao (2006), Nghị số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/05/2006 Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật hình 81 28 Tòa án nhân dân tối cao (2013), Nghị số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình án treo, Hà Nội 29 Trường Đại học Luật Hà Nội (2001), Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb.Cơng an nhân dân, Hà Nội 30 Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình luật hình Việt Nam tập 1, Nxb.Cơng an nhân dân, Hà Nội 31 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2008, 2009), Những vấn đề chung Luật hình tội phạm, Giáo trình Luật hình Việt Nam,Nxb.Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 32 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2008, 2009), Trách nhiệm hình hình phạt, Giáo trình Luật hình Việt Nam, Nxb.Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 33 Nguyễn Đức Tuất (2010), Quyết định hình phạt người chưa thành niên chuẩn bị phạm tội phạm tội chưa đạt, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 1), tr.12-13 34 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1998), Tăng cường lực hệ thống pháp người chưa thành niên Việt Nam, Nxb.Bộ Pháp 35 Trịnh Tiến Việt (2010), Những khía cạnh pháphình hình phạt biện pháp pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số13),tr.15-16 36 Trịnh Tiến Việt (2003), “Nhân thân người phạm tội, cần cân nhắc định hình phạt”, Kiểm sát, ( số 01), tr.21-23 37 Võ Khánh Vinh (1988), Quyết định hình phạt: Một số vấn đề chung, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 4), tr.18-21 38 Võ Khánh Vinh (2008), Giáo trình Tội phạm học, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 39 Võ Khánh Vinh (1996), Tội phạm học, Luật hình sự, Luật tố tụng hình sự, NXB trị quốc gia 82 40 Võ Khánh Vinh (Chủ biên)(2014), Luật hình Việt Nam (phần chung), Nxb.Khoa học xã hội, Hà Nội 41 Võ Khánh Vinh (2001), Một số ý kiến sách hình NCTN phạm tội Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (số 04), Hà Nội, tr 20 – 29 83 ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THÀNH LONG ÁP DỤNG ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH PHƯỚC Chun ngành : Luật hình. .. VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ ÁN TREO ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI 1.1 Những vấn đề lý luận áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội 1.2 Quy định pháp luật hình. .. định án treo giải pháp nâng cao hiệu áp dụng án treo thực tế Với ý nghĩa đó, tác giả chọn nghiên cứu "Áp dụng án treo người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng án treo đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước, Áp dụng án treo đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn