Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

8 85 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 02:07

GIÁO ÁN Mơn Tốn Thứ tư ngày 16 tháng năm 2010 Toán: Một người làm hai ngày trả 72 00 đồng tiền công.Hỏi với mức trả cơng thế, làm ngày người trả tiền ? Bài giải: Tóm tắt : Số tiền công trả cho ngày làm : ngày : 72 000 đồng 72 000 : = 36 000 (đồng ) ngày : … đồng ? Số tiền công trả cho ngày làm : 36 000 x = 180 000 (đồng) Đáp số : 180 000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) a) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia vào bao Bảng cho biết số bao gạo có chia hết số gạo vào bao, bao đựng kg, 10 kg, 20 kg : Số ki-lô-gam gạo bao 5kg 10kg Số bao gạo 20bao 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số ki-lô-gam bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người nhau) Bài giải Cách Muốn đắp xong nhà ngày, cần Tóm tắt : số người : 12 x = 24 (người) * ngày : 12 người Muốn đắp xong nhà ngày , ngày : … người ? cần số người :24 : = (người) Đáp số : người (* )Bước bước rút đơn vị Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người Bài giải nhau) Cách ngày gấp ngày số lần : Tóm tắt : 4: = (lần )* * ngày : 12 người Muốn đắp xong nhà ngày , ngày : … người ? cần số người : 12 : = (người) Đáp số : người (** )Bước bước “tìm tỉ số ” Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong cơng việc ngày cần người ? (Mức làm người nhau) Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) Tóm tắt : 7ngày : 10 người ngày : … người ? Bài giải : Để làm xong cơng việc ngày cần số người : 10 x7 = 70 (người) Để làm xong công việc ngày cần số người : 70 : = 14 (người) Đáp số : 14 người ... tháng năm 2009 Toán: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người nhau) Bài giải Cách Muốn... Ơn tập bổ sung giải tốn (tiếp theo ) 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong cơng việc ngày cần người ? (Mức làm người nhau) Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung. .. tháng năm 2009 Tốn: Ơn tập bổ sung giải tốn (tiếp theo ) b) Bài toán : Muốn đắp xong nhà ngày, cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần có người ? (Mức làm người Bài giải nhau) Cách ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)