Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

8 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2017, 02:07

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRÝỜNG TIỂU HỌC NGƠ QUANG TÁM Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (TT) Người thực : Tăng Thị Thanh Hòa Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Bài cũ : 2/19 :Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng Hỏi bạn Mai muốn mua bút chì phải trả người bán tiền ? Bài giải : tá = 24 24 bút chì gấp bút chì số lần : 24 : = (lần ) Số tiền mua bút chì : 3000 : = 1000(đồng ) Đáp số : 1000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ơn tập bổ sung giải tốn (tt) Ví dụ : Có 100 bao gạo chia cho bao Số ki-lô-gam gạo bao Số bao gạo 5kg 20 bao 10kg 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số kg gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần người ?(Mức làm người ) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải tốn (tt) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người Cách : Cách Muốn đắp xong nhà ngày gấp ngày số lần : ngày,cần số người : : = ( lần ) 12 x = 24 ( người ) Muốn đắp xong nhà Muốn đắp xong nhà ngày ,cần số người : ngày ,cần số người : 12 : = ( người ) 24 : = (người ) Đáp số : người Đáp số : người Bước bước “Rút đơn vị ” Bước bước “Tìm tỉ số ” Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong cơng việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày cần : 70 : = 14 (người ) Đáp số : 14 người ... tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong cơng việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày 16 tháng... năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải tốn (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày cần... lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Tốn : Ơn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần người
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)