Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

210 163 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2017, 14:46

Trờng đại học kinh tế quốc dân ho ng khánh v©n NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM !" "# Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: pgs.ts ngun minh ph−¬ng LỜI CAM ĐOAN Tơi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày….tháng…năm 2017 Tác giả Luận án Hoàng Khánh Vân LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận án, NCS nhận nhiều giúp đỡ từ gia đình, thầy giáo, bạn bè đồng nghiệp Lời cảm ơn đầu tiên, NCS xin trân trọng gửi tới gia đình người thân yêu ln động viên, giúp đỡ khuyến khích NCS hồn thành luận án Với lòng biết ơn mình, NCS xin trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Minh Phương Sự hướng dẫn tận tình, tâm huyết trách nhiệm giúp NCS hồn thành luận án NCS xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, chia sẻ tài liệu, hỗ trợ tìm kiếm thơng tin tạo điều kiện cho NCS thực nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận án Hoàng Khánh Vân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan định giá sản phẩm nghiên cứu góc độ chuyên gia kinh tế 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước ngồi việc vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá sản phẩm 11 1.2.1 Các cơng trình nghiên cứu vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá bán sản phẩm 11 1.2.2 Các cơng trình nghiên cứu vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá chuyển nhượng nội 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá sở chi phí 18 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu nước việc vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí định giá sản phẩm 21 1.3.1 Các cơng trình nghiên cứu vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá bán sản phẩm 21 1.3.2 Các cơng trình nghiên cứu vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá chuyển nhượng nội 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 25 2.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí hệ thống phương pháp kế tốn quản trị chi phí 25 2.1.1 Bản chất kế tốn quản trị chi phí 25 2.1.2 Phân loại chi phí 28 2.1.3 Hệ thống phương pháp kế tốn quản trị chi phí 31 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Tổng quan chung định giá sản phẩm doanh nghiệp 35 Định giá theo quan điểm lý thuyết kinh tế 35 Định giá theo quan điểm marketing 38 Định giá theo quan điểm kế toán 42 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá sở chi phí 43 2.4 Định giá sản phẩm sở chi phí doanh nghiệp sản xuất 48 2.4.1 Các phương pháp định giá sản phẩm sở chi phí 48 2.4.2 Định giá sản phẩm bán bên sở chi phí 53 2.4.3 Định giá sản phẩm chuyển nhượng nội sở chi phí 60 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 66 3.1 Nghiên cứu định tính 67 3.1.1 Mục đích nghiên cứu định tính 67 3.1.2 Mẫu khảo sát định tính 68 3.1.3 Phương pháp nghiên cứu định tính 68 3.2 Nghiên cứu định lượng 71 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu Các giả thuyết nghiên cứu 71 3.2.2 Phương pháp chọn mẫu 73 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu định lượng 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 Chương 4: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 83 4.1 Tổng quan doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 83 4.1.1 Khái quát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 83 4.1.2 Đặc điểm sản phẩm quy trình sản xuất sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 86 4.2 Đặc điểm tổ chức quảndoanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam 88 4.2.1 Mơ hình tổ chức phận đơn giản 88 4.2.2 Mơ hình tổ chức phận chức 89 4.2.3 Mơ hình tổ chức phận chiến lược 89 4.3 Thực trạng vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí định giá sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 90 4.3.1 Thống mô tả mẫu khảo sát 90 4.3.2 Phương pháp kế toán quản trị chi phí định giá sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 92 4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá sở chi phí 103 4.4 Đánh giá thực trạng vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 115 KẾT LUẬN CHƯƠNG 121 Chương 5: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAM 122 5.1 Định hướng phát triển ngành thức ăn chăn nuôi Việt Nam 122 5.2 Phương hướng hồn thiện phương pháp kế tốn quản trị chi phí việc định giá sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 124 5.3 Hoàn thiện vận dụng phương pháp KTQTCP định giá sản phẩm DN chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 126 5.3.1 Hoàn thiện phương pháp KTQTCP phục vụ định giá DN chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 127 5.3.2 Hoàn thiện vận dụng phương pháp KTQTCP định giá sản phẩm DN chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam 138 5.4 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện vận dụng phương pháp kế tốn quản trị chi phí việc định giá sản phẩm doanh nghiệp CBTACN Việt Nam 147 5.4.1 Về phía Nhà nước 147 5.4.2 Về phía Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam 148 5.4.3 Về phía Doanh nghiệp CBTACN Việt Nam 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 150 KẾT LUẬN 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC 157 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tăt Diễn giải Activity Based Costing ABC Chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp CPNVLTT Chi phí Nhân cơng trực tiếp CPNCTT Chi phí Sản xuất chung CPSXC Chi phí bán hàng CPBH Chi phí quảndoanh nghiệp CPQLDN Chi phí biến đổi CPBĐ Chi phí cố định CPCĐ Cost – Volumn - Profit CVP Chế biến thức ăn chăn nuôi CBTACN Doanh nghiệp DN Exploratory Factor Anlysis EFA Kế toán quản trị KTQT Kế tốn quản trị chi phí KTQTCP Kế tốn tài KTTC Ngun vật liệu NVL Tài sản cố định TSCĐ Thức ăn chăn nuôi TACN Trách nhiệm hữu hạn TNHH Doanh nghiệp DN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng phân loại chi phí 28 Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Các phương pháp kế tốn quản trị chi phí 32 Các phương pháp tiếp cận giá 39 Thống thông tin vấn theo Bảng vấn sâu 71 Mẫu khảo sát 75 Bảng 3.3: Bảng 4.1: Bảng 4.2: Bảng mã hóa thang đo 78 Cronbach’s alpha biến nghiên cứu 104 Sơ đồ hệ số tương quan 108 Bàng 5.1: Dự kiến tiêu kế hoạch chế biến thức ăn công nghiệp sử dụng chăn nuôi gia súc, gia cầm giai đoạn 2014-2020 123 Dự kiến tiêu chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp sử dụng chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản giai đoạn 2015-2020 124 Bảng 5.2: Bảng 5.3: Bảng 5.4: Dự kiến khối lượng nguyên liệu nhập cho thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản chế biến công nghiệp 124 Bảng phân loại chi phí theo hình thái chi phí 128 Bảng 5.5: Bảng 5.6: Bảng 5.7: Bảng 5.8: Dùng phương pháp bình phương bé Excel 130 Nhóm chi phí tiêu thức phân bổ Công ty Vimark 132 Chi phí chung số lượng tiêu thức T11/2015 Vimark 133 Phân bổ chi phí cho sản phẩm N85 công ty Vimark 133 Bảng 5.9: Chi phí sản phẩm N85 cơng ty Vimark 134 Bảng 5.10: Xác định hoạt động nhóm hoạt động 135 Bảng 5.11: Bảng phân bổ mức sử dụng nguồn lực vào nhóm hoạt động 136 Bảng 5.12 Bảng 5.13: Bảng 5.14: Bảng 5.15: Tiêu thức đo lường cho nhóm hoạt động 137 Xác định chi phí chung cho mẻ sản phẩm TA# 005GR 137 Xác định chi phí chung đến kg sản phẩm TA# 005GR 137 Chi phí sản phẩm TA# 005GR 138 Bảng 5.16: Giá bán đơn vị sản phẩm N85 141 Bảng 5.17: Giá bán đơn vị sản phẩm TA# 005GR 144 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 67 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến phương pháp định giá sở chi phí 72 Hình 4.1: Sản lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi 84 Hình 4.2: Thị phần doanh nghiệp TACN ngành chăn nuôi Việt Nam 85 Hình 5.1: Mơ hình hạch tốn chi phí theo hoạt động 134 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Lý chọn đề tài Thức ăn chăn ni nhân tố mắt xích quan trọng để phát triển ngành chăn nuôi, vốn coi giải pháp đảm bảo an ninh lương thực tồn giới Sản xuất thức ăn chăn ni giới có nhiều biến động nhiên giữ xu hướng tăng Tại Việt Nam nhu cầu thức ăn chăn nuôi đạt mức tăng khoảng 10%/năm xấp xỉ 18-20 triệu tấn/năm Dự kiến đến năm 2020, quy mơ đạt 2526 triệu tấn/năm Tuy nhiên hoạt động sản xuất nước gần không đáp ứng nhu cầu nội địa Điều thấy thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam thị trường nhiều tiềm cho doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Xác định giá bán sản phẩm hợp lý nhằm mang lại hiệu cao cho hoạt động kinh doanh vấn đề quan trọng quản trị doanh nghiệp Khi đưa định giá, nhà quản trị dựa nhiều nguồn thông tin khác với chiến lược định giá khác nhau, nhiên phủ nhận vai trò thơng tin chi phí Xét hiệu kinh tế, giá bán sản phẩm phải bù đắp chi phí tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp Thậm chí, doanh nghiệp phải chấp nhận mức giá bán niêm yết thị trường, thơng tin chi phí quan trọng việc xác định mức giá bán thực tế (sau trừ khoản chiết khấu hoa hồng cho kênh phân phối trung gian) Chính việc vận hành hệ thống kế toán quản trị nhằm cung cấp thơng tin chi phí để xác định giá bán sản phẩm cho tình đa dạng hoạt động kinh doanh vấn đề then chốt để trì phát triển doanh nghiệp Tại nước phát triển giới doanh nghiệp xây dựng sử dụng hệ thống kế toán quản trị chi phí đại, cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà quản trị việc định giá bán Tuy nhiên Việt Nam, doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung vào kế tốn tài để cung cấp thơng tin chi phí, giá thành phục vụ cho việc định giá sản phẩm Hệ thống kế tốn khơng thể cung cấp thơng tin chi phí phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định giá sản phẩm nhà quản trị Do doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi khó đứng vững mơi trường kinh doanh ngày cạnh tranh, đặc biệt bối cảnh Việt Nam tham gia hiệp định thương mại giới Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) ... định giá sản phẩm sở chi phí doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam (3) Khuyến nghị số giải pháp hồn thiện phương pháp kế tốn quản trị chi phí định giá sản phẩm doanh nghiệp chế biến thức. .. dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí việc định giá sản phẩm nhân tố tác động đến phương pháp định giá sở chi phí với việc nghiên cứu điển hình doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi Việt Nam. .. THIỆN PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM 122 5.1 Định hướng phát triển ngành thức ăn chăn nuôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam, Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam, Nghiên cứu phương pháp kế toán quản trị chi phí trong việc định giá sản phẩm tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Từ khóa liên quan