Tiểu luận pháp luật về chính quyền địa phương

28 2,609 37
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2017, 19:38

MỤC LỤCChương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XÃ11.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền địa phương cấp xã.11.2. Cơ sơ pháp lý về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã4Chương 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÃ SƠN DƯƠNG82.1. Khái quát về xã Sơn Dương82.2.Bộ máy tổ chức của xã Sơn Dương92.3. Những thuận lợi và khó khăn14Chương 3. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOAT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XÃ SƠN DƯƠNG173.1. Trong tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND173.2. Trong công tác tuyển chon và sử dụng cán bộ công chức183.3. Trong quản lý sử dụng đất đai193.4. Trong quản lý ngân sách193.5. Trong việc chứng thực203.6. Xây dựng cơ sơ vật chất của chính quyền địa phương203.7. Giải pháp khắc phục tình trạng tảo hôn, mê tín dị đoan21KẾT LUẬN234 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO25 LỜI CẢM ƠN Thành công không chỉ xuất phát từ nỗ lực của bản thân mà còn tự sự hỗ trợ, giúp đỡ từ mọi người, dù đó là trực tiếp hay gián tiếp thì nó đều đáng trân trọng Từ bước vào học tập ở giảng đường đại học, đã nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo của thầy cô và bạn bè Tôi xin cảm ơn thầy cô khoa Nhà nước và Pháp luật trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã truyền đạt vốn tri thức quý báu nhất cho suốt thời gian học tập tại trường Và đặc biệt kỳ học này, khoa đã tổ chức cho tiếp cận học phần “Pháp luật về chính quyền địa phương” rất hữu ích cho sinh viên ngành Quản lý nhà nước cũng sinh viên các ngành khác Tôi xin trân thành cảm ơn TS Tạ Quang Ngọc đã tận tình hướng dẫn qua những buổi học giảng đường và những giờ thảo luận sôi nổi Nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của chính quyền địa phương đã chọn đề tài “ Tìm hiểu về chính quyền địa phương xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” để làm bài tiểu luận của mình Vì thời gian nghiên cứu cũng không nhiều, khoảng thời gian vừa lấy tư liệu, vừa tiến hành nghiên cứu Do đó bài báo cáo của không thể tránh khỏi những sai sót nhất định Chính vì vậy rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dạy từ quý thầy cô để bài báo cáo của được đầy đủ và hoàn thiện nữa Tôi xin trân thành cám ơn! Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan là bài tiểu luận của Tất cả thông tin, tư liệu công trình là hoàn toàn trung thực Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có sự không trung thực về nội dung thông tin được sử dụng bài tiểu luận này Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2017 LỜI MỞ ĐẦU Trong luật tổ chức CQĐP số: 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015 quy định đơn vị hành chính của nước cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam Trong đó cấp chính quyền sát với dân nhất là cấp chính quyền địa phương, cấp xã phường, thị trấn Là nơi trực tiếp đưa các chủ chương, chính sách của Đảng và nhà nước vào đời sống Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định “ Nền tảng của mọi công tác là cấp xã và cấp xã là cấp gần gũi dân nhất, là nền tảng của nền hành chính, cấp xã làm được thì mọi công việc đều xong xuôi” Lich sử phat triển của nước ta cung cho thấy chỉ cần được lòng dân là bất kể việc có khó đến đâu cung có thể giải quyết được , đặc biệt là qua cuộc kháng chiến giải phóng đan tộc Nhân thức được tầm quan trọng của chính quyền địa phương cấp xã hệ thống chính trị nước ta Tôi xin chọn đề tài “ Tìm hiểu về chính quyền địa phương xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” để làm bài tiểu luận của mình Bài tiểu luận gồm phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết luận; phần nội dung gồm chương: - Chương 1: Cơ sơ lý luận và sơ pháp lý về tổ chức, hoạt đọng của chính quyền địa phương cấp xã - Chương 2: Thực trạng tổ chức và hoạt đọng của chính quyền địa phương xã Sơn Dương - Chương 3: Ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương xã Sơn Dương MỤC LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 DANH MỤC TỪ VÀ CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Từ, cụm từ viết tắt CQĐP CQ HĐND UBND Nội dung Chính quyền địa phương Chính quyền Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XA 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vị trí, vai trò của chính quyền địa phương cấp xã 1.1.1 Khái niêm, đặc điểm của chính quyền địa phương cấp xa CQ cấp xã được gọi là CQ sở: là cấp CQ cuối cùng hệ thống CQ cấp, là nền tảng của hệ thống chính trị, là cấp CQ trực tiếp quan hệ với dân tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, là sở thực tiễn hình thành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Việt Nam Đây là cấp gần nhất, sát dân nhất, trực tiếp thực hiện quản lý Nhà nước ở địa phương, có chức quản lý, điều hành các lĩnh vực đời sống xã hội theo Hiến pháp và pháp luật, là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao mọi mặt đời sống tinh thần của nhân dân CQ cấp xã bao gồm HDND và UBND, thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo Hiến pháp và pháp luật, các văn bản của quan quản lý nhà nước cấp trên, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ngăn ngừa và chống các biểu hiện quan liêu, vô trách nhiệm, hách dịch của quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác quan, cán bộ, công chức nhà nước và bộ máy CQ địa phương CQ phường xã có những đặc điểm sau - CQ sơ trực tiếp tiếp xúc với nhân dân ở nhân dân, cán bộ xã hằng ngày sinh hoạt với nhân dân mối quan hệ không chỉ là CQ với dân Mà là quan hệ gia tộc, xóm làng lâu đời Những vấn đề thuộc phạm vi, thẩm quyền, chức của CQ sở giải quyết trực tiếp liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, có thể nói công việc hằng ngày của CQ là công việc của đân và ngược lại công việc của dân cũng chính là công việc của CQ - CQ xã có chức nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, các mục tiêu kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện quản lý hành chính địa bàn theo thẩm quyền được giao, hướng dẫm và giám sát các hoạt động tự quản của nhân dân, tao thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp làm ăn theo quy định của pháp luật Ngoài còn có chính quyền cấp ủy quyền thực hiện một số nhiêm vụ như: thu thuế, phí, quản lý tài nguyên, thực hiện chính sách xã hội bằng ngân sách, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa bàn - Tổ chức bộ máy chính CQ cấp xã theo quy định của pháp luật, chỉ có HĐND và UBND không có các quan tổ chức chuyên môn các phòng ban mà thay vào đó là các cán bộ chuyên trách phụ trách các mảng chuyên môn - CQ xã hoạt đông với phương châm “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” 1.1.2 Vi trí, vai trò của chính quyền cấp xa HĐND xã là quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiêm trước nhân dân địa phương và quan nhà nước cấp UBND xã HĐND cùng cấp bầu ra, là quan chấp hành của HĐND, quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật các văn bản của quan nhà nước cấp và HĐND cùng cấp Trong lịch sử hành chính Việt Nam thì chính quyền sở có vai trò, vị trí quan trọng, là nền móng của toàn bộ máy nhà nước và quản lý mọi mặt đời sống của địa phương: - Đây là cấp gần nhất, là cầu nối giữa Đảng, CQ với nhân dân Điều này nói lên chất lượng hoạt động của CQ sở sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng và nhà nước, ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của nhân dân - Là cấp thực thi chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước vào cuộc sống, ngược lại là cấp kiểm nghiệm tính giá trị của chính sách và tính hiệu lực của hệ thống thể chế chính sách có phù hợp với sự phát triển của xã hội hay không - Là cấp tiếp nhận nhanh nhất những phản ánh tâm tư, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân, cũng thể hiện rõ nét nhất hoàn cảnh của địa phương Do đó hoạt đọng quản lý nhà nước có sat thực tế, có chủ động, sáng tạo, có đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích hợp pháp của người dân hay không, đều phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của cấp CQ địa phương - Là cấp tham gia xây dựng và phát triển tiến trình dân chủ tại địa phương, dân chủ địa phương là sở của nền dân chủ xã hội, động lực của sự phát triển và tiến bộ xã hội mà mọi quốc gia đều quan tâm Trong xây dựng và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nội dung quan tâm hàng đầu là phải hoàn thiện nền dân chủ sở, bước đầu tiên của việc phát triển tiinh thần dân chủ xã hội nói chung Chất lượng giải quyết nội dung này lại thuộc về lực thực hiện quy chế dân chủ sở, chất lượng nắm bắt, giải quyết vấn đề đặt cho sự phát triển địa phương của đội ngũ cán bô, công chức sở - Là cấp thực hiện công bằng và bình đẳng xã hội theo pháp luật Do đó mọi người dân có hội ngang tiếp cận các dịch vụ xã hội hoặc được hưởng những quyền, lợi ngang với sự đóng góp hay không đề tùy thuộc vào chất lượng thực hiện của cấp CQ sở - CQ sở gồm quan quyền lực nhà nước ở địa phương – quan chấp hành quan quyền lực nhà nước ở địa phương ( UBND), có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, UBND là quan hành chính nhà nước co thẩm quyền chung ở đia phương, thực hiện chức quản lý nhà nước mọi lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội và hành chính pham vi lãnh thổ địa phương 1.2 Cơ sơ pháp lý về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã 1.2.1 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của HĐND 1.2.1.1 Tổ chức HĐND cấp xa Tại Điều 32, Luật Tổ chức CQĐP số: 77/2015/QH13, quy định HĐND xã bao gồm các đại biểu HĐND cử tri xã bầu Việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng được thực hiện theo nguyên tắc sau: a) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu b) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 1000 dân đến 2000 dân được bầu 20 đại biểu c) Xã miền núi, vùng cao và hải đảo có 2000 dân đến 3000 dân được bầu 25 đại biểu; có 3000 dân thì cứ thêm 1000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, tổng số không quá 35 đại biểu d) Xã không thuộc các quy định tại các điểm a, b, c khoản này có từ 4000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu; có 4000 dân thì cứ thêm 2000 dân được bầu thêm 01 đại biểu, tổng số không quá 35 đại biểu Thường trực HĐND xã gồm: Chủ tịch HĐND, một Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch HĐND xã là đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách HĐND xã thành lập Ban pháp chế, Ban kinh tế – xã hội Ban của HĐND xã gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và các Ủy viên Số lượng ủy viên của các Ban HĐND xã HĐND xã quyết định Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy viên của các Ban HĐND xã hoạt động kiêm nhiệm 1.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xa Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vị vi phạm pháp luật khác, phòng chống quan liêu, tham nhũng phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân địa bàn xã Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chỉ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBNĐ và các Ủy viên UBND xã Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã phạm vi được phân quyền Giám sát việc phân theo Hiến pháp và Pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã; giám sát hoạt động của thường trực HĐND, UBND cấp, Ban của HĐND cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ HĐND xã bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này Bãi nhiệm đại biểu HĐND xã và chấp nhận việc đại biểu HĐND xã xin làm nhiệm vụ đại biểu Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND, Chủ tịch UBND 1.2.2 Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của UBND 1.2.2.1 Tổ chức UBND cấp xa UBND xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an UBND xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; UBND xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch 1.2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp xa Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, và Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã  Tiểu kết 10 • • • • • • • • • • • • • • • • Chủ tịch HĐND Các Phó Chủ tich HĐND Chủ Tịch UBND Phó Chủ tịch UBND Chủ tịch UB MTTQ Bí thư Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Chủ tịch Hội Nông dân Chủ tịch Hôi Cựu Chiến binh Chỉ huy quân sự Trưởng công an xã Văn phòng – thống kê Ban Văn hóa – Xã hội Tư pháp – Hộ tịch Địa chính – Xây dựng Tài chính – Kế toán Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND tại kỳ họp của HĐND xã Sơn Dương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã bầu các đồng chí vào vị trí lãnh đạo của UBND xã gờm có 05 thành viên • • • • • Đồng chí Chủ tịch UBND xã (Đ/C: Giàng Văn Thức) Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã (Đ/C: Nguyễn Văn Công) Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã (Đ/C: Nùng A Linh) Đồng chí Trưởng Công an xã ( Đ/C: Vũ Xuân Huy) Đồng chí chỉ huy quân sự xã (Đ/C: Nguyễn Mạnh Hùng) Cán bộ giúp việc cho UBND xã gờm: • • • • • 03 công chức Văn phòng Ủy ban 02 công chức kế toán – tài chính 02 địa chính xây dựng 02 Tư pháp hộ tịch 02 Văn hóa – Xã hội UBND xã họp ít nhất mỗi tháng lần 14 Các quyết định vủa UBND được quá nửa tổng số thành viên UBND biểu quyết tán thành UBND thảo luận tập thể và quyết định theo đa số các vấn đề sau: - Chương trình làm việc của UBND - Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách hằng năm và quỹ dự trữ của địa phương trình HĐND quyết định - Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của địa phương trình HĐND quyết định - Kế hoạch huy động nhân lực, tài chính để giải quyết các vấn đề cấp bách của địa phương trình HĐND quyết định - Các biện pháp thực hiện nghị quyết của HĐND về kinh tê – xã hội ; thông qua các báo cáo của UBND trước trình HĐND Đề án thành lập mới, sáng lập, giải thể các quan chuyên môn thuộc UBND và thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính địa phương 2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xa Sơn Dương Có trach nhiêm xây dựng kế hoạch phát triển, quản lý về kinh tế hằng năm, bao gồm các ngành: nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, tài chính, địa chính, quản lý các trường, giao thông vận tải, thủy lợi và các sơ kĩ thuật khác địa bàn xã Lập kế hạch dự toán ngân sách của xã, trình HĐND phê duyệt và báo cáo quan hành chính nhà nước, quan tài chính cấp trực tiếp và tổ chức thực hiện kế hoạch đó Lập quy hoạch kế hoach sử dụng đất đai của xã và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoach, đề án , cải thiện điiều kiện làm việc nâng cao sản 15 xuất, kiểm tra việc quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học và các công trình công cộng khác địa bàn Phối hợp với các quan nhà nước cấp để tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực như: thu thuế, phí và lệ phí đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và báo cáo ngân sách theo quy định của pháp luật Thực hiện nhiêm vụ đảm bảo an ninh chính trị kinh tế, xã hội địa bàn xã Tuyên truyền giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành hiến pháp, luật, các văn bản của quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của HDND xã quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội an ninh quốc phòng Xây dựng trật tự an ninh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang vá xây dựng quộc phòng toàn dân, quản lý hộ khẩu, hộ tịch ở địa phương, quản lý việc cư trú của công dân, lại của người nước ngoài ở địa phương Phòng chống thiên tai bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức xã hội, baaor vệ tính mạng, tự do, danh dự, tài sản, các quyền, lợi ích khác của công dân, chống buôn lậu, ma túy, tham nhũng, bài trừ mê tín dị đoan nhân dân Tuyên truyền nhân dân tham gia tích cự vào các công tác xã hội của địa phương 2.2.3 Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tich UBND xa Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã; 16 Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư địa bàn xã theo quy định của pháp luật; Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật; Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội địa bàn xã theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quan nhà nước cấp phân cấp, ủy quyền 2.3 Những thuận lợi và khó khăn 2.3.1 Thuận lợi Xã Sơn Dương là địa bàn có nguồn tài nguyên rừng vô cùng quý giá Phần lớn diện tích của xã là rừng phục vụ khai thác lâm nghiệp: trồng keo, 17 bạch đàn, quế, … phần lớn diện tích rừng là rừng tự nhiên, ngoài còn một số loại rừng đặc thù khác: rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, … Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân vùng Đất đai ở địa phương rất màu mỡ, là điều kiện cho người dân sử dụng canh tác, phát triển nông nghiệp trồng lúa, ngô, khoai, sắn và các loại trồng khác Bên cạnh đó, xã còn có nhiều núi đá vôi thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ Lực lượng cán bộ tận tụy nhiêt tình với công việc, ham học hỏi, tiếp thu tốt ứng dụng công nghệ, tin học vào công việc 2.3.2 Khó khăn Hiện các loại khoáng sản lâm nghiệp chính của vùng khai thác quá mức nên ngày cang bị suy giảm can kiệt Diện tích các cánh rừng tự nhiên bị thu hẹp dần tập quán của người dân đốt rừng làm dãy làm nương rẫy, khai thác gỗ Chất lượng đất nông nghiệp bị suy thoái và dần bị thu hẹp, dân số của vùng không ngừng được tăng lên Đội ngũ cán bộ còn hạn chế về hiều mặt, vai trò quản lý nhà nước còn yếu kém, gây trở ngại lớn việc áp dụng khoa học, kĩ thuật vào sản xuất, chưa mạnh dạn đưa các giải pháp chuyển đổi kinh tế Trang thiết bị, sở hạ tậng đầu tư cho UBND xã còn nhiều thiếu thốn, không phát huy được sự động của cán bộ, không tạo được động lực cho cán bộ nhân viên có tinh thần hăng say công việc Giao thông lại được nhà nước đầu tư, chất lượng vẫn còn thấp hiện xuống cấp trầm trọng Đặc biệt là ở các thôn: Vườn Rậm, 18 Vườn Cau, Đồng Đặng vào mùa mưa thì hệ thống đường giao thông không thể lại được Những khó khăn này đã làm chậm tiến độ phát triển kinh tế của xã Số hộ gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo rất cao, điều kiện kinh tế, lại khó khăn nên nhiều người dân mù chữ, số lượng em học cao đẳng và đại học còn ít, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cản bộ phục vụ sau này cho xã Trình độ văn hóa thấp dẫn đến hiện tượng tảo hôn vẫn diễn ở nhiều nơi, tệ nạn xã hôi gia tăng ngày càng nhiều tình trạng khai thác than diễn phức tap địa bàn của xã , hiên tương mê tín dị đoan còn nhiều Chất lương đội ngũ cán bộ còn thấp, trình độ chưa đáp ứng được với yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính đất nước Tình trạng quan liêu cửa quyền hách dịch còn diễn khá phổ biến gây khó khăn cho người dân, làm cho người dân mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ cũng vào quan nhà nước Tư tưởng một người làm quan cả họ được nhờ in đậm vào lối sống của người dân Chính từ đó làm cho kinh tế, xã hội của xã kém phát triển  Tiểu kết Giúp ta thấy rõ được cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở cấp xa, thuận lợi và khó khăn tố chức ở tại địa phương, giúp chung ta lắm roc được điểm mạnh và điểm yếu để phát huy 19 Chương Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOAT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG XA SƠN DƯƠNG 3.1 Trong tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND Đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, những năm gần thực hiện thí điểm mô hình Bí thư Đảng kiêm Chủ tich HĐND xã, việc thực hiện mô hình này sẽ đáp úng yêu cầu đổi mới tổ chức và hoat động của HĐND xã, sẽ gắn được chức kiểm tra, kiểm soát của Đảng với chức giám sát của HĐND xã Từ đó có thể nâng cao hiệu lực, hiệu quả của tổ chức Đảng và HĐND địa bàn xã Đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND xã, xây dựng UBND xã thành một quan phối hợp hành động đa chức năng, nhiều tác dụng, vừa là quan quyết định những vấn đề thuộc đơn vị cấp xã, đồng thời là quan chấp hành các quan nhà nước cấp và cũng là quan hành chính nhà nước điều hành các công việc phạm vị địa phương mình; hay vai trò của quan này một quan tư pháp để giải quyết những tranh chấp dân sự những việc liên quan đến hôn nhân gia đình, khám phá và giải quyết những vi phạm pháp luật mà tính chất nguy hiểm ở mức độ thấp Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND xã và công tác tổ chức HĐND xã Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, trước hết phải đổi mới công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử làm đại biểu, không nên nặng về cấu mà nên coi trọng phẩm chất, đạo đức, trình độ, lực công tác, tâm huyết với hoạt động của HĐND, có khả đại diện cho cộng đồng dân cư và lực tham vấn, quyết định Cần cải tiến và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, kỳ họp HĐND xã phải thực sự là diễn đàn của nhân dân, là nơi thể hiện phương châm “dân biết, 20 dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là hoạt động thu hút sự quan tâm theo dõi của cử tri Do vậy tổ chức kỳ họp phải có sự chuẩn bị chu đáo, đại biểu HĐND phải được cung cấp đầy đủ và kịp thời các báo cáo, tờ trình và thông tin liên quan đên nghiên cứu trước cuôc họp; đồng thời phải dành thời gian thỏa đáng cho đai biểu thảo luận và chất vấn Chủ tọa cần linh đọng điều hành kỳ họp, gơi mở để đai biểu mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp, nhất là ý kiến phản biện để xem xét vấn đề một cách thấu đáo hơn, đa chiều nhằm ban hành những nghị quyết có tính khả thi cao Việc xây dựng và ban hành nghị quyết phải đảm bảo quy trình theo luật định Cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương cấp xã còn khá công kềnh, chưa có tính khoa học Khả sử lý công việc còn chậm chạp , han chế về nhiều mặt 3.2 Trong công tác tuyển chon và sử dụng cán bộ công chức Cần nâng cao lực, tiến tới tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ xã Cán bộ xã chủ yếu xuất thân từ nông dân, lớn lên và trưởng thành môi trường nông thôn, có một số về lực và trình đọ còn hạn chế Công tác đào tạo cán bộ xã, đặc biệt là kĩ thực hành có tính nghề nghiệp lại chưa được chú trọng đúng mức Trong điều kiện trình độ dân trí của nhân dân đã được nâng cao, tính chất quản lý ngày càng phức tạp, đòi hỏi việc quản lý nhà nước cần phải khoa học, bài bản, nên cán bộ cấp xã cần phải co trình đọ, nhất là kỹ thực hành tổng hợp Nếu cán bộ cấp cần chuyên sâu thì cán bộ cấp xã lại phải có tri thức ở diện rộng, đa năng, có thể giải quyết được ít cũng biết được thủ tục và cách giải quyết nhiều vấn đề rất khác trực tiếp nảy sinh ở sở, để hướng dẫn cho người dân thực hiện Cần nghiên cứu đổi mới tiêu chuẩn các 21 chức danh cán bộ xã, kể cả chế điều chuyển cán bộ cấp huyện cho các quan cấp xã, nghiên cứu đổi mới tại các sở đào tạo cán bộ Ưu tiên tuyển chon cán bộ đào tạo tai địa phương nhằm tao thận lợi cho các hoạt đọng của xã, đồng thời có thể gần gũi dân hơn, dễ dang với việc giải quyết các vấn đề phát sinh hoat đông quản lý tại địa phương Thực hiện tót công tác quy hoach đào tạo, bồi dưỡng đọi ngũ cán bộ, công chức các tổ chức xã, đồng thời đôi với việc đổi mới nôi dung, chương trình đào tạo phù hợp với chức danh, công việc của cán bộ công chức 3.3 Trong quản lý sử dụng đất đai Tăng cường sử lý các vị phạm đât đai để răn đe, phòng ngừa vi phạm tái diễn Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất đai ở địa phương Hoàn thiện hệ thông thông tin đât đai, giải quyết nhanh có hiệu quả và triệt để các vụ tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình Giải quyết nhanh chóng có hiệu quả, thỏa đáng các khiếu nại, tranh chấp của nhân dân để không gây mâu thuẫn, xich mích không có, tạo lòng tin của nhân dân vào chính quyền xã 3.4 Trong quản lý ngân sách Quản lý tốt nguồn thu nhập ngân sách của xã, lập kế hoạch, xác định đúng vấn đề trọng tâm khai thác ngân sách xã Tổ chức tổng kết, khen thưởng, động viên kipk thời những tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác thu ngân sách Quản lý người, phòng chống tiêu cực công tác thu, chi ngân sách địa bàn Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ về trình độ ngnhieepj vụ chuyên môn kỹ giao tiếp ứng xử đối với người nộp thuế, 22 ứng dụng công nghệ công việc Việc sử dụng chế độ luân phiên cán bộ thuế cũng được lưu tâm nhằm không để cán bộ, các đối tượng nộp thuế có thời gian điều kiên móc ngoạc với 3.5 Trong việc chứng thực Quan tâm đầu tư sở vật chất cho UBND cấp xã, tăng cừng công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ kip thời cung cấp các thông tin thực tiễn việc phát hiện giấy tờ văn bản giả mạo nhằm đáp ứng được các yêu cầu phát hiện các hành vi làm giả mạo giấy tờ ngày cang tinh vi, hiện đại Quy đinh rõ ràng và tăng trách nhiệm của cán bộ thực hiện thụ lý kiểm tra hồ sơ chưng thực trước trình lãnh đạo UBND , lãnh đạo phòng tư pháp ký Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác chứng thực thông qua các buổi giao ban chuyên đề, tổng kết rút kinh nhiệm, tập huấn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, tra để kịp thời chấn chỉnh , khắc phục các cai sót qua trình thực hiện nhiệm vụ của địa phương 3.6 Xây dựng sơ vật chất của chính quyền địa phương Cùng với việc đổi mới tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, chế hoạt động, phương pháp quản lý vấn đề xây dựng sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền xã hoat đọng có chất lượng và hiệu quả là việc vô cùng quan trọng Sau 72 năm thành lập ( 1945 – 2017), trụ sở UBND xã sơn dương còn nhiều sơ sài, phương tiện kĩ thuật còn nhiều thiếu thốn, thô sơ, thậm trí nơi tiếp dân còn không được khang trang, sach sẽ Nguyên nhân bản là đia phương còn quà khó khăn, thu không đủ chi, phải huy đong sự đóng góp của nhân dân và phụ thuộc vào ngân sách của nhà nước 23 Cần phải thấy dược trụ sơ chính quyền cấp xã không chỉ là nơi họp, làm việc mà còn là biểu hiện bộ mặt của chính quyền cấp xã, quyền lực của nhà nước Trước tinh hình đó, dề nghị chính quyền cấp hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng lại trụ sở Dể xây dưng chính quyền cấp xã, cải cách hành chính thành công không chú ý đến sở vật chất để tao điều kiện cho chính quyền hoạt đọng thì cũng không thế nào mang lại hiệu quả mong muốn 3.7 Giải pháp khắc phục tình trạng tảo hôn, mê tín dị đoan Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhận thức cho người dân về hôn nhân gia đình, tác hại của việc tảo hôn sớm Thực hiện tốt các chương trình về kế hoạch hóa gia đình, giảm tình trạng đông Giáo dục tư tưởng cho nhân dân tránh mê tín dị đoanquá mức, có chính sách hỗ trợ gia đình thuộc vào diện khó khăn Có biện pháp toàn diên xóa bỏ thủ tục lạc hậu của người dân Cần nâng cao uy tín cua UBND để người dân tin tueoengr làm theo sự hướng dẫn của chính quyền Đề nghị với quan cấp có dự án xây dựng đường giao thông lai cho các thôn khó khăn, góp phần vào việc phat triển kinh tế của vùng 24  Tiểu kết Trên là một số những ý kiến chủ quan của cá nhân đưa các giải pháp nhăm nâng cao hiêu qua cũng lực hoat động của chính quyền địa phương cấp xa nói chung và cho xa Sơn Dương nói riêng Mong muốn góp chút hiểu biết ít ỏi của mình sau hoc xong môn pháp luật về chính quyền địa phương để nên hành chính của nước ta ngày cang được tiến bộ dưới sự lanh đạo sáng suốt của Đảng và nhà nước 25 KẾT LUẬN Sau nhiều năm đổi mới, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thử thách nghiien trọng, chủ nghĩa xã hôi sự thoái trào, nền kinh tế nước nghèo nàn , chậm phát triển , các thê lực thù đich sức chông phá Nhưng với đường lối lãnh đạo đung đắn của Đảng và nhà nước đã đưa đất nước vượt qua được giai đoạn khó khăn vương nên phát triển kinh tế đát nước, chuyển từ nên kinh tế bao cấp sang nền kinh tế xã hội chủ nghĩa nhiều thành phần , mở rông hợp tác thu hút vốn đầu tư quốc tế , săn sàng làm bạn là đối tác tin cập của tất cả các quốc gia thê giới Trên sở tôn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, không sâm pham vào chuyên nội bộ cua Cùng với đổi mới về kinh tê Đang cung sức cải cách lại bộ máy hanh chính nhà nước từ trung ương tới địa phương, từng bước xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân, dân, vì dân Đảng rất coi quyền làm chủ của nhân dân, để thực hiện quyền làm chủ đấy cần xây dựng hệ thông chính trị vững mạnh, chính quyền cấp xã vững mạnh vì là chính quyền gần dân nhất, có thể thấu hiểu đươc lòng dân nhất , trực tiếp phục vụ lợi ich của quần chúng nhân dân, sẵn sàng nghe ý kiên nguyên vong của người dân Với tư cánh là quan hành chính nhà nước gần dân nhất chính quyền cấp xã cần phải quan tâm chăm sóc mọi mặt đời sông của nhân dân , nghe phản ánh nguyen vong của dân dến Đảng và nhà nước để co thể có điều chỉnh kịp thời phù hợp với lòng dân, tránh tình trang các thế lực xấu gây rồi loan làm mất liền tin của dân vao quan nhà nước 26 Trong quá trinh phát triển cung không thể tránh được sai sót và tồn tại ví vậy Đảng và nhà nước ta đưa rất nhiều các cải cách nhằm hướng đất nước ta đến đường dân giàu, nước mạnh, xa hội công bằng dân chue văn minh 27 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật tổ chức chính quyền địa phương số:77/1015/QH13 Giáo chình luật tổ chức chính quyền địa phương Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013 Luật đất đai 2013 Luật ngân sách nhà nước 2002 Các trang Web: www.chinhphu.vn/ vietnamnet.vn/ 28 ... KHẢO Luật tổ chức chính quyền địa phương số:77/1015/QH13 Giáo chình luật tổ chức chính quyền địa phương Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2013 Luật đất đai 2013 Luật. .. Nội dung Chính quyền địa phương Chính quyền Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CẤP XA 1.1... thức được tầm quan trọng của chính quyền địa phương cấp xã hệ thống chính trị nước ta Tôi xin chọn đề tài “ Tìm hiểu về chính quyền địa phương xã Sơn Dương, huyện Hoành
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận pháp luật về chính quyền địa phương, Tiểu luận pháp luật về chính quyền địa phương, Tiểu luận pháp luật về chính quyền địa phương

Từ khóa liên quan