Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh gia lai tt

26 128 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2017, 15:18

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRỊNH TUẤN ANH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2017 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa Học Xã Hội Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trung Thành Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Nhã Phản biện 2: TS Nguyễn Thanh Dương Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện khoa học xã hội 11 15 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với xu hội nhập đổi toàn diện tất lĩnh vực; kinh tế, trị, văn hố- xã hội mà trước hết đổi kinh tế Đảng Nhà nước ta năm qua trọng phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước Đó nhân tố làm biến đổi sâu sắc kinh tế nước ta Phát triển kinh tế thị trường khắc phục thiếu sót thời kỳ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, mặt khác phát huy tối đa khả năng to lớn, huy động có hiệu cao tiềm vật chất, tinh thần nhân dân, phát huy nội lực, tạo phát triển đáp ứng nhu cầu sống Hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường với mặt tích cực tiêu cực hàng ngày hàng tác động tới mặt đời sống xã hội, làm biến đổi đời sống xã hội nói chung, Pháp luật nói riêng chịu ảnh hưởng chi phối Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế, điều kiện xã hội chịu ảnh hưởng biến đổi sâu sắc Một mặt đời sống xã hội ngày cải thiện, người có hội làm giàu phát huy khả Song, khoảng cách người giàu người nghèo ngày cách biệt, phân tầng xã hội ngày rõ nét Tình hình xã hội diễn biến phức tạp, tội phạm có chiều hướng gia tăng số vụ, tội phạm có tổ chức ngày phổ biến tinh vi, phức tạp, tội phạm có tính chất chiếm đoạt tài sản (Tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ) tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm người, tội phạm ma tuý v.v Đối tượng thực tội phạm ngày đa dạng, phức tạp thành phần, nghề nghiệp, độ tuổi Trong đó, tội phạm người chưa thành niên thực ngày gia tăng, với tính chất mức độ phạm tội ngày nguy hiểm, sử dụng nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi Trong thời gian tới, tội phạm người chưa thành niên thực tiếp tục gia tăng Thời gian qua, địa bàn nước nói chung địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, tội phạm người chưa thành niên thực thường xuyên xảy ra, với tính chất mức độ ngày nghiêm trọng xảy hầu hết huyện, thị xã, thành phố tỉnh Trước tình hình đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra nước nói chung Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai nói riêng có nhiều cố gắng điều tra triệt phá nhiều tội phạm người chưa thành niên thực Tuy nhiên, tỷ lệ điều tra khám phá vụ án chưa tiêu đề ra, chưa đáp ứng kỳ vọng nhân dân, với tình trạng vi phạm thủ tục tố tụng, đặc biệt áp dụng biện pháp tạm giam Áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam nói riêng người chưa thành niên phạm tội hoạt động quan trọng trình giải vụ án hình Tạm giam biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc Tố tụng hình Áp dụng biện pháp tạm giam không quy định pháp luật Tố tụng hình trực tiếp xâm phạm tới quyền Công dân ghi nhận Hiến pháp văn pháp luật, ảnh hưởng tới uy tín Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng thời ảnh hưởng tới kết giải vụ án hình Vấn đề then chốt chỗ: Đây loại đối tượng có nhân thân đăc biệt, khơng có biện pháp tác động, xử lý linh hoạt phù hợp, mang tính giáo dục nhân đạo, không giải tốt vụ án hình mà khơng đạt mục đích giáo dục, cải tạo đối tượng này, khơng thực sách hình nghiêm khắc đậm tính nhân đạo Nhà nước Từ phân tích cho thấy, việc nghiên cứu, nâng cao nhận thức, hạn chế thiều sót, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quy định pháp luật Tố tụng hình giai đoạn điều tra vụ án hình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cần thiết Vì học viên chọn vấn đề “áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai” để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong thời gian qua có số cơng trình khoa học, số viết nghiên cứu việc áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội nói riêng trình giải vụ án hình - Tiến sỹ Nguyễn Vạn Ngun có cơng trình “Các biện pháp ngăn chặn vấn đề nâng cao hiệu chúng” (Nhà xuất Công an nhân dân, Hà Nội, 1995); - Nguyễn Mai Bộ có cơng trình “ Những biện pháp ngăn chặn tố tụng hình sự” (Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997); - Luận án tiến sỹ Nguyễn Văn Điệp “Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp”; - Luận văn thạc sỹ Trương Hồng Sơn “Áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan cảnh sát điều tra Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả”; - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hoài “Các biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội”…Ngồi số cơng trình khoa học, số viết đăng tạp chí Cơng an nhân dân, tạp chí Khoa học giáo dục Cảnh sát nhân dân, tạp chí Kiểm sát, tạp chí Tòa án nhân dân đề cập đến vấn đề Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Tình hình nghiên cứu cho thấy, đề “Áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai” cần nghiên cứu, để có giải pháp nâng cao hiệu áp dụng, hạn chế thiếu sót, bảo đảm quyền người việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai tham khảo áp dụng phạm vi nước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Trên sở làm rõ vấn đề lý luận thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh Gia Lai giai đoạn từ 2012 đến nay, phát khó khăn vướng mắc, thiếu sót việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích trên, luận văn đặt giải nhiệm vụ chủ yếu sau đây: + Nghiên cứu, làm rõ vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn nói chung biện pháp tạm giam nói riêng theo quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam, lý luận áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình + Phân tích, đánh giá quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 Bộ luật tố tụng hình 2015 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội + Làm rõ tình hình tội phạm người chưa thành niên thực thờì gian qua địa bàn tỉnh Gia Lai Những yếu tố tác động ảnh hưởng tới việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai + Khảo sát đánh giá thực tiễn áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai Chỉ kết qủa đạt được, hạn chế thiếu sót, vấn đề khó khăn, vướng mắc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội vấn đề phát sinh đối tượng phạm tội ngày gia tăng giai đoạn + Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm người chưa thành niên, thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối tượng Đưa yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật Tố tụng hình việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận quy định pháp luật TTHS thực tiễn liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm giam đối tượng đặc thù người chưa thành niên phạm tội - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Luận văn nghiên cứu vấn đề áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra quan Cảnh sát điều tra + Về không gian, thời gian: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2012 – 2016 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu dựa sở phương pháp luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối sách Đảng Nhà nước đấu tranh phòng ngừa tội phạm nói chung tội phạm người chưa thành niên thực nói riêng Để giải nhiệm vụ đặt ra, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê phương pháp chuyên gia Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn góp phần làm rõ vấn đề mang tính lý luận áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam nói riêng người chưa thành niên phạm tội Luận văn phân tích, làm rõ thực trạng tình hình tội phạm người chưa thành niên thực hạn chế thiếu sót đồng thời nguyên nhân, điều kiện hạn chế thiếu sót việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Luận văn đưa yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật Tố tụng hình người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu trường đại học, Học viện, sở đào tạo chuyên ngành luật Kết nghiên cứu luận văn góp phần trang bị kiến thức chuyên sâu cho cán làm công tác thực tiễn công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Cơng an tỉnh Gia Lai nói riêng Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nói chung q trình áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội xác, khách quan, hiệu quả, đảm bảo quyền người hoạt động tố tụng hình Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn tạm giam, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Chương 2: Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng tỉnh Gia Lai Chương 3: Yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật Tố tụng hình người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình giai đoạn tố tụng định việc áp dụng biện pháp tạm giam có mục đích riêng nhằm đảm bảo thực tốt chức tố tụng quan áp dụng Chẳng hạn, việc tạm giam bị can giai đoạn điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan điều tra tiến hành hoạt động thu thập chứng từ lời khai bị can cách thuận lợi nhất, đồng thời giúp cho việc quản lý giám sát bị can chặt chẽ, khơng để bị can có điều kiện thông cung - Ý nghĩa việc áp dụng biện pháp tạm giam: Với vai trò biện pháp ngăn chặn, tạm giam có ý nghĩa lớn việc đấu tranh phòng chống loại tội phạm bảo đảm quyền tự dân chủ công dân 1.2 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam biện pháp tạm giam 1.2.1 Về áp dụng 1.2.2 Về đối tượng áp dụng 1.2.3 Chủ thể có thẩm quyền áp dụng 1.2.4 Thủ tục áp dụng 1.2.5 Thời hạn áp dụng 1.3 Những vấn đề lý luận áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình 1.3.1 Khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Có thể đưa khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình sau: 10 Áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình việc Cơ quan điều tra có thẩm quyền cách ly bị can từ đủ 14 tuổi đến 18 tuổi khỏi đời sống xã hội từ có Quyết định khởi tố vụ án hình đến kết thúc việc điều tra có đủ theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn tội phạm, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, trốn tránh pháp luật có hành vi gây cản trở việc điều tra giải vụ án hình quan điều tra 1.3.2 Đặc điểm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình - Đặc điểm đối tượng áp dụng người chưa thành niên phạm tội - Đặc điểm chủ thể có thẩm quyền áp dụng - Cơ quan điều tra - Đặc điểm thủ tục áp dụng - Đặc điểm thời hạn áp dụng Kết luận Chương Trong Chương luận văn làm sáng tỏ vấn đề lý luận biện pháp ngăn chặn tạm giam, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình Trong đó, luận văn tập trung làm sáng tỏ vấn đề sau đây: - Qua việc nghiên cứu, tham khảo nhiều quan điểm khác nhà khoa học luận văn phân tích, đến thống nhận thức khái niệm biện pháp ngăn chặn, khái niệm biện pháp tạm giam, phân biệt biện pháp bắt tạm giam với biện pháp tạm giam từ 11 rút mục đích, ý nghĩa biện pháp tạm giam làm rõ quy định pháp luật TTHS Việt Nam biện pháp tạm giam - Trong Chương luận văn làm rõ khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS đặc điểm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS - Nội dung Chương sở, tiêu chí để nghiên cứu, đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng tỉnh Gia Lai chương sau 12 Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2003 VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN TẠM GIAM ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH GIA LAI 2.1 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2003 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội 2.1.1 Mặt tích cực Quy định áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quy định chặt chẽ, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng việc giải vụ án hình nhanh chóng, thuận lợi, khách quan, tồn diện, hạn chế việc vi phạm thủ tục tố tụng nói chung vi phạm thủ tục tố tụng với người chưa thành niên phạm tội nói riêng việc áp dụng biện pháp tạm giam 2.1.2 Những hạn chế bất cập Việc tạm giam bị can, bị cáo người chưa thành niên phạm tội phụ thuộc vào độ tuổi người chưa thành niên, loại tội phạm mà người thực Theo quy định Điều 303 Bộ luật Tố tụng Hình sự, tạm giam người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi có đủ quy định Điều 88 Bộ luật Tố tụng Hình sự, trường hợp phạm tội nghiêm trọng cố ý phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Chỉ tạm giam người từ đủ 16 tuổi đến 18 tuổi có đủ quy định Điều 88 Bộ luật Tố tụng 13 Hình sự, trường hợp phạm tội nghiêm trọng cố ý, phạm tội nghiêm trọng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng Thực tiễn áp dụng quy định gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thời điểm xem xét, định tạm giam người chưa xác định xác tính chất tội phạm mà người thực tội phạm loại 2.1.3 Những sửa đổi bổ sung Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội Bộ luật TTHS 2015 góp phần hồn thiện chế tố tụng để bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi; khắc phục bất cập, hạn chế thực tiễn xử lý vụ án có người 18 tuổi tham gia tố tụng Bảo đảm tương thích với Công ước quốc tế quyền trẻ em, đồng với Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em Pháp điển hóa Thơng tư liên tịch số 01 ngày 12/7/2011 hướng dẫn thi hành số quy định BLTTHS người tham gia tố tụng người chưa thành niên, bảo đảm tính cụ thể hóa Bộ luật Đồng thời, tăng cường vai trò giáo dục, phòng ngừa gia đình, nhà trường xã hội BLTTHS 2015 quy định theo hướng hạn chế hơn, chặt chẽ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam nói riêng người bị buộc tội người 18 tuổi 2.2 Thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội thực tiễn áp dụng tỉnh Gia Lai 2.2.1 Những yếu tố tác động đến việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội tỉnh Gia Lai 14 - Tình hình tội phạm người chưa thành niên địa bàn tỉnh Gia Lai Hiện nay, tình hình an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh Gia Lai tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp Các đối tượng phản động nước ln tìm cách chống phá - Những thuận lợi, khó khăn việc áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội tỉnh Gia Lai + Thuận lợi: Nhà nước có sách hình người chưa thành niên phạm tội, chủ yếu giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, tạo điều kiện cho họ phát triển lành mạnh để trở thành công dân có ích cho xã hội Cơng tác lãnh đạo, đạo lãnh đạo Công an địa phương tốt Sự phối hợp quan THTT kịp thời, sở tuân thủ pháp luật, hạn chế phối hợp mang tính chất thỏa thuận Viện kiểm sát thường xuyên định kỳ tiến hành kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam nhà tạm giữ, trại tạm giam địa bàn tỉnh Gia Lai + Khó khăn: Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hạn chế kiến thức văn hố, khoa học đại Vấn đề lại khó khăn địa bàn làm cho phối hợp gia đình nhà trường vấn đề giáo dục, quản lý người chưa thành niên hạn chế 15 Các quy định pháp luật TTHS áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp ngăn chặn người chưa thành niên phạm tội nói riêng chưa chặt chẽ, rõ ràng 2.2.2 Tình hình áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội tỉnh Gia Lai - Về chế độ ăn, ở, sinh hoạt - Về chế độ thăm nuôi, tiếp tế, gửi quà, nhận – gửi thư - Về chế độ khám chữa bệnh - Về chế độ khác 2.2.3 Những hạn chế, thiếu sót việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội tỉnh Gia Lai nguyên nhân - Hạn chế, thiếu sót Trong giai đoạn 2012- 2016 Cơ quan Cảnh sát điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai lạm dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Trong thời gian qua việc vi phạm thời hạn tạm giam địa bàn tỉnh Gia Lai chấn chỉnh tình trạng vi phạm thời hạn tạm giam tạm giam hạn người chưa thành niên Vẫn tình trạng cung, nhục hình bị can người chưa thành niên Chính việc lạm dụng, áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS dẫn đến tình trạng tải nhà tạm giữ, trại tạm giam địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua 16 - Nguyên nhân hạn chế, thiếu sót + Nguyên nhân khách quan Trên thực tế quy định pháp luật nhiều vấn đề chưa đồng bộ, chưa thống nhất, có chồng chéo Sự lãnh đạo Đảng cơng tác tư pháp nói chung thực quy định tạm giam người chưa thành niên phạm tội thời gian trước chưa quan tâm mức Sự giám sát Quốc hội, HĐND cấp việc thực thi pháp luật việc tạm giam người chưa thành niên chưa thường xuyên Các điều kiện, sở vật chất bảo đảm cho hoạt động áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên chưa đáp ứng thay đổi điều kiện kinh tế xã hội, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến + Nguyên nhân chủ quan * Nguyên nhân phát sinh từ phía người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn quan cảnh sát điều tra * Nguyên nhân từ hạn chế công tác tra, kiểm tra pháp luật lực lượng Cảnh sát nhân dân * Do số lượng tội phạm người phạm tội người chưa thành niên tăng cao * Do phối hợp chưa chặt chẽ quan cảnh sát điều tra với quan, lực lượng khác việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên Kết luận Chương Trong Chương việc đánh giá quy định BL TTHS 2003 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành 17 niên phạm tội, sửa đổi, bổ sung BL TTHS 2015 biện pháp ngăn chặn tạm giam người chưa thành niên phạm tội Khái quát tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Gia Lai, luận văn trình bày rõ nét thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra Trên sở đánh giá thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội quan Cảnh sát điều tra, rút ưu điểm, hạn chế, thiếu sót tìm ngun nhân hạn chế, thiếu sót để đưa giải pháp khắc phục hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình bảo đảm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS quy định pháp luật Đảm bảo ngăn chặn kịp thời tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi cho trình điều tra, khám phá tội phạm người chưa thành niên gây 18 Chương 3: YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ 3.1 Yêu cầu - Yêu cầu bảo vệ quyền người người chưa thành niên phạm tội Do người chưa thành niên chưa có phát triển đầy đủ thể chất tinh thần, nên hoạt động tố tụng liên quan đến người chưa thành niên cần phải tiến hành để vừa bảo vệ lợi ích xã hội, đồng thời trọng bảo vệ quyền, lợi ích người chưa thành niên, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý họ - Yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm người chưa thành niên thực Do chưa phát triển hoàn thiện mặt thể chất, tâm lý nhân cách nên việc bảo vệ, chăm sóc người chưa thành niên nhiệm vụ tồn xã hội Việc phòng ngừa điều tra tội phạm, xử lý người chưa thành niên phạm tội vấn đề vừa mang tính pháp lý vừa mang tính nhân văn - Yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử người chưa thành niên phạm tội Bộ luật TTHS đạo luật quan trọng quy định trình tự, thủ tục giải vụ án hình sự, góp phần bảo vệ quyền trẻ em cách trao cho em quyền tố tụng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp 19 - Yêu cầu khác 3.2 Giải pháp 3.2.1 Giải pháp Lập pháp Thứ nhất: cần quy định cụ thể, rõ ràng việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội điều luật riêng khái niệm, cứ, điều kiện áp dụng, thẩm quyền áp dụng thay đổi, hủy bỏ áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Thứ hai: cần quy định cụ thể việc gia hạn tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội Thứ ba: giống BLTTHS 2003, BLTTHS 2015 hạn chế cần khắc phục cần quy định thời hạn gia hạn để điều tra thời hạn gia hạn tạm giam để điều tra theo hướng thống với Thứ tư: thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam người 18 tuổi thực hành vi phạm tội 3.2.2 Giải pháp áp dụng pháp luật - Kịp thời hướng dẫn, giải thích áp dụng quy định pháp luật biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội - Tổng kết, rút kinh nghiệm áp dụng 3.2.3 Giải pháp khác - Thực chun mơn hóa lực lượng điều tra vụ án có đối tượng phạm tội người chưa thành niên - Xây dựng chế phối hợp quan chức việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội 20 - Đầu tư sở vật chất, xây dựng cải tạo, sửa chữa trại tạm giam, nhà tạm giữ - Tăng cường giám sát xã hội việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội Kết luận Chương Từ thực tế nghiên cứu Chương với sở khoa học khách quan, Chương luận văn đưa số yêu cầu giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật TTHS người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra địa bàn tỉnh Gia Lai Trong đó, luận văn làm rõ yêu cầu bảo vệ quyền người người chưa thành niên phạm tội, yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm người chưa thành niên thực hiện, yêu cầu điều tra, truy tố, xét xử người chưa thành niên phạm tội phải đảm bảo theo trình tự, thủ tục TTHS thân thiện Từ yêu cầu trên, luận văn đưa số giải pháp Lập pháp, giải pháp áp dụng pháp luật số giải pháp mang tính tổ chức nhằm khắc phục hạn chế, thiếu sót, góp phần hoàn thiện pháp luật bảo đảm áp dụng quy định pháp luật TTHS biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai 21 KẾT LUẬN Tạm giam người chưa thành niên phạm tội phận hợp thành BPNC TTHS, công cụ, phương tiện hữu hiệu để quan THTT nói chung CQĐT nói riêng áp dụng hoạt động điều tra, giải VAHS Thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2012- 2016 tuân thủ đầy đủ quy định BLTTHS năm 2003, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống ngăn chặn tội phạm người chưa thành niên thực Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt được, trình áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua bộc lộ số hạn chế, thiếu sót làm ảnh hưởng đến q trình tố tụng, đến quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên, đến uy tín quan tố tụng đặc biệt Cơ quan Cảnh sát điều tra Những tồn nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan Song nói nguyên thuộc nhận thức người tiến hành tố tụng CQĐT Trước yêu cầu đổi tồn diện q trình cải cách tư pháp diễn biến phức tạp tình hình tội phạm người chưa thành niên thực địa bàn tỉnh Gia Lai, đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao kiến thức pháp luật nghiệp vụ người THTT có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn nói chung áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra VAHS nói riêng, tìm ngun nhân, điều 22 kiện khắc phục hạn chế, thiếu sót q trình áp dụng, đồng thời kiến nghị hồn thiện pháp luật bảo đảm thực quy định pháp luật TTHS việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội địa bàn Luận văn nghiên cứu làm rõ thực trạng áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội gai đoạn điều tra VAHS Cơ quan Cảnh sát điều tra từ thực tiễn tỉnh Gia Lai, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót trình áp dụng biện pháp năm gần nguyên nhân Trên sở đó, chúng tơi cố gắng đưa số giải pháp nâng cao hiệu việc áp dụng quy định pháp luật TTHS biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội hồn thiện pháp luật; nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, chun mơn hóa đội ngũ cán có thẩm quyền THTT điều tra vụ án người chưa thành niên thực hiện; đầu tư xây dựng, sửa chữa sở vật chất kỹ thuật cho trại tạm giam, nhà tạm giữ địa bàn… Trong trình thực luận văn, tác giả nhận giúp đỡ nhiều đơn vị, cá nhân Tác giả xin cảm ơn nhà khoa học Trường Học viện khoa học xã hội, Công an tỉnh Gia Lai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai; đặc biệt tác giả xin chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Trung Thành, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả trình thực luận văn 23 Mặc dù tác giả cố gắng, vấn đề nghiên cứu phức tạp, khả kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tác giả hạn chế nên khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý nhà khoa học người quan tâm đến vấn đề 24 ... luận áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình 1.3.1 Khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình. .. khái niệm áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình sau: 10 Áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình việc... việc áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên phạm tội giai đoạn điều tra vụ án hình địa bàn tỉnh Gia Lai Từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giam người chưa thành niên
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh gia lai tt, Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh gia lai tt, Áp dụng biện pháp tạm giam đối với người chưa thành niên phạm tội trong giai đoạn điều tra vụ án hình từ thực tiễn tỉnh gia lai tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn