vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay

42 243 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2017, 20:16

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN, CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY31.1 Các khái niệm cơ bản và cơ sở pháp lý về tổ chức Công đoàn và Công đoàn cơ sở31.1.1 Các khái niệm cơ bản và cơ sở pháp lý về tổ chức Công đoàn31.1.2 Các khái niệm cơ bản và cơ sở pháp lý về tổ chức Công đoàn cơ sở51.2 Vai trò của tổ chức Công đoàn và Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay6CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY112.1 Thực trạng vai trò của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hiện nay112.1.1 Những vai trò Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đã thực hiện được112.1.2 Những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện vai trò của các Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hiện nay152.2. Nguyên nhân của sự hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện vai trò của các Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hiện nay21CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY30KẾT LUẬN35TÀI LIỆU THAM KHẢO:37PHỤ LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tiểu luận “Vai trò tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam nay” tiểu luận môn Luật Lao động thời gian qua Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm có khơng trung thực thơng tin sử dụng tiểu luận khoa học Hà Nội, Tháng 05, Năm 2017 Sinh viên thực LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tiểu luận này, trình tìm hiểu, thu thập tổng hợp thơng tin tơi nhận giúp đỡ tận tình thành viên Ban lãnh đạo Tổng Công Ty Công Nghiệp Ơtơ Việt Nam Vinamotor, Ban lãnh đạo Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khốn Sài Gòn - Hà Nội SHS Nhân đây, cho phép gửi lời cảm ơn chân thành tới Cơ Đồn Thị Vượng tận tình hướng dẫn, bảo để tơi hồn thành xuất sắc tiểu luận Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU Trong lịch sử trình hình thành, phát triển đấu tranh giai cấp cơng nhân nói riêng giai cấp vơ sản tiến tồn giới nói chung, để bước trưởng thành đến thắng lợi, thành công ngày hôm nay, không kể đến song hành, đóng góp vai trò, tác dụng vơ to lớn tổ chức Cơng đồn, đặc biệt Cơng đồn cấp sở Trong giai đoạn nay, với trình hội nhập, mở cửa phát triển không ngừng lớn mạnh kinh tế đất nước, đời sống, việc làm, thu nhập người dân, công nhân người lao động không ngừng cải thiện, nâng cao Tuy nhiên với cạnh tranh khốc liệt chế thị trường phát triển vũ bão Cách mạng Khoa học – Kỹ thuật, Công nghệ lần thứ (Cách mạng Khoa học - Cơng nghệ 4.0) kỷ ngun số hóa, vấn đề giải việc làm, cải thiện tiền lương, phúc lợi, điều kiện lao động, giải tranh chấp lao động, bảo đảm quyền lợi cho nhân viên người lao động ngày trở nên gay gắt, phức tạp nóng bỏng tới doanh nghiệp, cấp sở, đòi hỏi vào gấp rút tổ chức Cơng đồn, đặc biệt Cơng đồn sở việc nâng cao trình độ, trách nhiệm củng vững cố vai trò việc quan tâm, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công nhân, viên chức, người lao động Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu điều tra thực tế, tơi nhận thấy vai trò, hoạt động cấp Cơng đồn, Cơng đồn sở doanh nghiệp nước ta đạt nhiều bước tiến lớn, nhiều thành tựu vượt bậc so với giai đoạn trước, nhiên bên cạnh tồn nhiều điểm hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động việc phát huy, nâng cao tác dụng, nhiệm vụ, vai trò tổ chức Cơng đồn, Cơng đồn sở thực tế Vì lý định chọn vấn đề “Vai trò tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam nay” làm đề tài cho tiểu luận môn Luật Lao động nhằm tìm hiểu, làm rõ thêm kiến thức học hiểu rõ thực trạng để tìm biện pháp, giải pháp thiết thực, hữu hiệu nhằm giúp nâng cao vai trò tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, tiểu luận bao gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận sở pháp lý tổ chức Cơng đồn, Cơng đồn sở vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Chương 2: Thực trạng vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN, CƠNG ĐỒN CƠ SỞ VÀ VAI TRỊ CỦA CƠNG ĐỒN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Các khái niệm sở pháp lý tổ chức Công đồn Cơng đồn sở 1.1.1 Các khái niệm sở pháp lý tổ chức Cơng đồn Ngay từ năm đầu kỷ XIX, tổ chức Cơng đồn giới thành lập Anh, Pháp, Đức,… từ lan rộng phát triển mạnh mẽ khắp toàn giới Tại Việt Nam, từ năm đầu thập niên 1920, tổ chức tiền thân, sơ khai Cơng đồn thành lập Cơng hội Ba Son, Cơng hội Đỏ, Nghiệp đồn Ái hữu,… Từ nay, tổ chức Cơng đồn, Nghiệp đồn ln song hành hiệp đồng với người công nhân, lao động chiến đấu bền bỉ chống lại ách áp bức, bóc lột, đàn áp, bất cơng giới chủ, đòi bảo vệ quyền bản, yêu cầu, lợi ích hợp pháp toàn thể người dân lao động lợi ích quảng đại quần chúng nhân dân, đất nước, quốc gia, dân tộc, đưa đấu tranh tiến tới thắng lợi, vẻ vang Trên giới nay, với lớn mạnh quy mô hoạt động đa dạng tổ chức Cơng đồn, Nghiệp đồn nghề nghiệp, Cơng hội, có nhiều cách định nghĩa, giải thích, lý giải khác khái niệm tổ chức Cơng đồn Tùy theo nhà nghiên cứu, nước, kinh tế, pháp luật khác lại có cách tiếp cận, nhìn nhận vấn đề, lý giải khác tổ chức Các khái niệm Cơng đồn mà trở nên đa dạng phong phú Hiến Pháp 2013 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam rõ Cơng đồn năm tổ chức trị - xã hội thành lập sở tự nguyện, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng thành viên, hội viên tổ chức mình, mà với Cơng đồn cơng nhân người lao động, tổ chức thành viên khác Mặt trận phối hợp thống hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật, nhà nước tạo điều kiện để hoạt động [Dẫn theo 6;Tr.14-15] định nghĩa chi tiết Cơng đồn sau: “Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp công nhân người lao động thành lập sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc” [6;Tr.15] Theo Luật Cơng đồn 2012 Cơng đồn “là tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân người lao động, thành lập sở tự nguyện, thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân người lao động khác (sau gọi chung người lao động), với quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” [4;Tr.1] Một định nghĩa khác chấp nhận rộng rãi giới, theo Cơng đồn "một hiệp hội người làm công ăn lương có mục đích trì hay cải thiện điều kiện thuê mướn họ" [11;Tr.1] 1.1.2 Các khái niệm sở pháp lý tổ chức Cơng đồn sở Theo phân cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấu máy tổ chức Cơng đồn Việt Nam chia làm bốn cấp: Cơ quan Trung ương Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơng đồn ngành Trung ương Liên đoàn lao động quận huyện tương đương ( hay gọi Cơng đồn cấp sở) Cơng đồn sở Theo đó, Cơng đồn sở cấp tổ chức nhỏ hệ thống cấp tổ chức Công đồn Việt Nam, Cơng đồn sở thành lập doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đơn vị nghiệp quan Nhà nước, tổ chức trị - xă hội, tổ chức xă hội có đồn viên trở lên Cơng đồn cấp Quyết định cơng nhận Nghiệp đồn lao động, tập hợp người lao động tự do, hợp pháp ngành, nghề thành lập theo địa bàn theo đơn vị lao động có mười đồn viên trở lên Cơng đồn cấp Quyết định công nhận [Dẫn theo 8;Tr.1] Nếu coi Tổng Liên đồn Lao động, Tổng Cơng đồn, tổ chức Cơng đồn cấp mái nhà lớn che chở, bảo vệ, đấu tranh cho toàn thể người lao động tổ chức Cơng đồn sở, Cơng đồn tổ chức, xí nghiệp, doanh nghiệp, nghiệp đồn được ví viên gạch ngói tạo nên mái nhà đó, tảng, hạt nhân, tế bào sống quan trọng hàng đầu việc xây dựng, hình thành, hoạt động phát triển, thực vai trò mái nhà chung tổ chức Bởi khơng có tổ chức Cơng đồn cấp mà lại không xây dựng từ gắn kết, tập hợp tổ chức Cơng đồn sở cấp Cùng với phát triển lên kinh tế đất nước, số lượng doanh nghiệp, tổ chức, xí nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh khơng ngừng tăng lên nhanh chóng, kéo nhu cầu hình thành phát triển, mở rộng ngày mạnh mẽ tổ chức Công đồn cấp sở Về khái niệm Cơng đồn sở, theo Luật Cơng đồn 2012 định nghĩa chi tiết Cơng đồn sở “tổ chức sở Cơng đồn, tập hợp đồn viên Cơng đồn quan, tổ chức, doanh nghiệp, Cơng đồn cấp trực tiếp sở cơng nhận theo quy định pháp luật Điều lệ Công đoàn Việt Nam” “được tổ chức quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định pháp luật lao động, quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động lãnh thổ Việt Nam” [4;Tr.1] 1.2 Vai trò tổ chức Cơng đồn Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Trong thời đại kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập với bùng nổ vũ bão Cách mạng khoa học kỹ thuật 4.0 nay, vai trò Cơng đồn Việt Nam nói chung tổ chức Cơng đồn sở nói riêng ngày trở nên quan trọng, có ý nghĩa to lớn sâu rộng không người lao động với tổ chức, xí nghiệp, doanh nghiệp, mà với kinh tế, xã hội phát triển bền vững đất nước ta thời kỳ Cụ thể, tổ chức sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, Cơng đồn, Cơng đồn sở có vai trò lĩnh vực sau: * Trong lĩnh vực quan hệ lao động: - Cơng đồn, Cơng đồn sở đóng vai trò người tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật người lao động vấn đề pháp luật Lao động quyền, nghĩa vụ người lao động giao kết, thực hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động tư vấn hình thức, nguyên tắc ký kết, loại hợp đồng, nội dung hợp đồng, quyền nghĩa vụ bên cung cấp thông tin, thời gian thử việc, thời gian tập vấn đề liên quan giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nghĩa vụ thực cơng việc theo hợp đồng, trình tự, thủ tục, quyền nghĩa vụ bên trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác, trường hợp tạm hoãn, nhận lại người lao động hết thời gian tạm hoãn thực hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thủ tục chế độ, sách người lao động phát sinh sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, để đảm bảo quyền lợi ích cao cho người lao động - Cơng đồn, Cơng đồn sở có vai trò người tuyên truyền, vận động, thuyết phục người sử dụng lao động để họ hiểu ủng hộ cho chủ trương, sách, hoạt động Cơng đồn pháp luật Lao động Nhà nước, từ tôn trọng thực đầy đủ quy định, chủ trương, sách này, bảo đảm quyền lợi ích đáng cho người lao động - Trong doanh nghiệp, Cơng đồn sở đóng vai trò người đấu tranh, đàm phán, bảo vệ, thúc đẩy nâng cao quyền, lợi ích cho người lao động, giữ vai trò quan trọng người đại diện cho lao động tham gia với đơn vị sử dụng lao động xây dựng, sửa đổi, bổ sung giám sát việc thực thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động để đảm bảo quyền lợi thưởng hợp lý, công cho người lao động - Trong việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, Công đồn, Cơng đồn sở đóng vai trò người đại diện, thay mặt cho tập thể người lao động đưa yêu cầu, đàm phán, sửa đổi, thương lượng, ký kết giám sát việc thực thỏa ước lao động tập thể - Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp, Cơng đồn, Cơng đồn sở đóng vai trò bên tham gia đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, người tư vấn pháp luật, sách cho người lao động để giải vấn đề liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người lao động, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng họ - Khi quyền, lợi ích hợp pháp, đáng tập thể lao động 10 pháp luật, chế độ, sách, hiểu biết vấn đề liên quan đến pháp luật Lao động pháp luật Cơng đồn nhiều Cán Cơng đồn sở hạn chế, yếu thiếu hụt, lại chưa đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bản, từ gây nên tình trạng lúng túng, gặp khó khăn Cán Cơng đồn thực công việc, nhiệm vụ, vai trò có liên quan đến vấn đề pháp lý Cơng đồn việc người thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, giải tranh chấp lao động, tuyên truyền thuyết phục người lao động người sử dụng lao động thực chủ trương, đường lối, giải chế độ sách, vụ pháp lý có liên quan bảo vệ quyền lợi người lao động Trong thực tế nay, nhiều cán Cơng đồn khơng có đủ trình độ pháp lý để bảo vệ quyền lợi, lợi ích doanh nghiệp chưa nói đến việc thực thực vai trò người bảo vệ quyền lợi, lợi ích người lao động +) Trong đội ngũ cán Cơng đồn doanh nghiệp tình trạng số cá nhân dù coi thường tổ chức Cơng đồn sở mình, dù thân khơng mong muốn tích cực tham gia, thực hoạt động, vai trò tổ chức Cơng đồn, khơng có khả lắng nghe, hiểu biết pháp lý, tư vấn, đàm phán, đề xuất ý kiến, bảo vệ người lao động tham gia ứng tuyển vào làm cán Cơng đồn, tham gia Ban chấp hành để hưởng vị thế, phụ cấp, cấu, thăng tiến, làm ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng nhân máy lãnh đạo Cơng đồn việc thực vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ Cơng đồn - Việc thành lập tổ chức sở Đảng tổ chức trị- xã hội doanh nghiệp hạn chế, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước Đây nguyên nhân khiến việc thực số vai trò Cơng đồn sở gặp nhiều khó khắn, vai trò lĩnh vực trị doanh nghiệp - Việc số cấp uỷ, quan quản lý nhà nước chưa thực quan tâm lãnh đạo, đạo sát để đưa sách, chủ trương, biện pháp hợp lý nhằm xây dựng, phát triển, nâng cao trình độ đội ngũ công nhân lao 28 động, tháo gỡ, giải vấn đề xúc quan hệ lao động doanh nghiệp gây nhiều khó khăn cho việc Cơng đồn sở phát huy hết vai trò Trong số doanh nghiệp, dù Cơng đồn sở thực tốt công việc trình độ, nhận thức, ý thức, kỷ luật người lao động thấp hỗ trợ hợp lý, thỏa đáng từ mà “làm không xuể”, không thực tốt vai trò - Sự khơng sâu sát, quan tâm đến cấp sở Cơng đồn cấp nguyên nhân làm suy giảm rõ rệt vai trò Cơng đồn sở Trong nhiều trường hợp, thông tin chủ yếu theo chiều đạo – thực từ xuống sở, mà có thơng tin phản ánh, phản biện từ Cơng đồn sở báo cáo, trình lên Nhiều việc làm tốt Cơng đồn sở không kịp thời phản ánh, nhân rộng lên thành điển hình tiên tiến, xuất sắc, với đó, nhiều khó khăn sở chưa tháo gỡ, giải kịp thời - Việc hệ thống pháp luật Lao động pháp luật Cơng đồn nước ta tồn nhiều kẽ hở, chưa có đủ chế tài để mạnh tay xử lý, răn đe tạo điều kiện để số chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động cố ý vi phạm, lách luật, xâm hại đến lợi ích người lao động, gây khó khăn cho hoạt động việc thực vai trò Cơng đoàn sở - Hiện nay, nhiều tổ chức Cơng đồn sở, việc hoạt động Ban chấp hành Cơng đồn tồn nhiều bất cập, yếu kém, vướng mắc, gây khó khăn cho việc thực công tác, phong trào cho việc thực vai trò Cơng đồn sở +) Mặc dù Ban chấp hành quan lãnh đạo cao Cơng đồn sở lại thành phần ý, quan tâm trình tổ chức, hoạt động nhiều Cơng đồn sở Tại số doanh nghiệp, Ban chấp hành chí thiếu quy chế hoạt động chung thống nhất, nghị phân cơng cơng tác, phân cơng vai trò, trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, khiến cho công việc, quyền hành tập thể lãnh đạo 29 Ban chấp hành dần rơi vào tay cá nhân Chủ tịch Cơng đồn sở, biến Chủ tịch Cơng đồn sở thành Thủ trưởng “tối cao”, “ông vua bà hoàng toàn quyền” giải vấn đề theo ý kiến, lợi ích riêng cá nhân mình, làm suy giảm tính dân chủ vốn có Cơng đồn làm lòng tin đồn viên với tổ chức Cơng đồn mình, khiến Cơng đồn khơng khả thực vai trò quy định +) Nhiều Ban chấp hành doanh nghiệp không quan tâm tốt đến việc tập huấn công tác cho cán bộ, ủy viên, lại phân công công tác cho uỷ viên cách không rõ ràng, mâu thuẫn, chồng chéo nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích, khuyết uỷ viên ban chấp hành chuyển công tác, nghỉ cơng tác lại chưa có biện pháp bổ sung, thay kịp thời, đáp ứng yêu cầu cơng việc; thân nhiều uỷ viên Ban chấp hành Cơng đồn sở chưa làm tốt nhiệm vụ việc tham mưu, tổ chức, thực nhiệm vụ, cơng tác, vai trò tổ chức việc phối hợp cộng tác với ủy viên khác, phận khác Những bất cập, yếu khơng làm cho hiệu hoạt động tổ chức trở nên yếu kém, làm uy tín Cơng đồn, gây mâu thuẫn đồn kết nội tổ chức mà làm việc thực vai trò Cơng đồn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Ban chấp hành “bộ não”, thành phần quan trọng cấu thành nên tổ chức cơng đồn người đại diện cho tổ chức để chủ yếu thực vai trò +) Tại số doanh nghiệp, sinh hoạt Ban chấp hành Cơng đồn thường không tổ chức đặn thường kỳ, không ghi sổ, không lưu trữ sổ, tài liệu thành hệ thống sách, giấy tờ, nghị quyết, thành tích để theo dõi thực nhiệm vụ, tổ chức sinh hoạt quan tâm đến việc phê bình, nhắc nhở, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm đưa giải pháp, khiến cho Cơng đồn khơng khơng khắc phục yếu kém, khuyết điểm, sai lầm mắc phải mà tái phạm, làm ảnh hưởng tiêu cực đến toàn tổ chức suy giảm khả thực vai trò, trách nhiệm, chức Cơng đồn 30 - Một ngun nhân dẫn đến tình trạng Cơng đồn sở khơng thể thực tốt vai trò nhiều lĩnh vực Cơng đồn chưa thực tốt chưa có chế hữu hiệu thiết thực để thực việc hiệu việc kiểm tra, giám sát Trong việc thực nhiều vai trò thiếu khả giám sát, thiếu đội ngũ cán có trình độ pháp lý giỏi đề cập trên, thiếu chế kiểm tra, răn đe có sức thuyết phục, Cơng đồn khơng thực hồn chỉnh vai trò, bảo vệ thành đấu tranh mình, điển việc Cơng đồn khơng thực hồn tồn vai trò việc giao kết thỏa ước lao động tập thể bảo vệ người lao động thiếu chế giám sát thực hữu hiệu - Một nguyên nhân khác làm cho Cơng đồn khơng phát huy vai trò phải kể đến thân người lao động, đoàn viên, cán số Cơng đồn sở khơng muốn thiết tha gắn bó, trì tồn Cơng đồn hoạt động tổ chức Cơng đồn Ngồi ra, việc ngày có nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến vấn đề phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo tốt cho đời sống, công việc người lao động, đảm bảo tốt quyền lợi ích cơng nhân, người lao động, tuân thủ quy định pháp luật lao động hợp tác tốt với cấp Đảng ủy, quan quản lý nhà nước mà không cần đến tham gia, tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ Cơng đồn sở đe dọa làm mờ nhạt làm suy yếu vai trò Cơng đồn Cơng đồn sở Theo thống kê Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động Việt Nam CIRD, ba năm từ 2012 – 2014, doanh nghiệp Cơng đồn sở khơng diễn đình cơng nào, doanh nghiệp có Cơng đồn lại nổ 626 đình cơng, bãi cơng, năm năm trước số đình cơng hai doanh nghiệp xấp xỉ tương đương [Dẫn theo 10;Tr.1] Những số biết nói thực đặt cho nhiều người câu hỏi lớn, giá trị đích thực, vai trò việc nên có hay khơng Cơng đoàn sở 31 doanh nghiệp Việt Nam * Tiểu kết: Qua thực trạng vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam nay, ta thấy Cơng đồn sở cố gắng, nỗ lực để thể tốt vai trò nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiên, tác động nhiều nguyên nhân, yếu tố bất lợi khác nhau, việc thực vai trò tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam tồn nhiều hạn chế, khó khăn, yếu kém, đòi hỏi Cơng đồn sở cấp lãnh đạo Cơng đồn, quan quản lý phải có biện pháp kịp thời để giải vấn đề này, góp phần đảm bảo việc thực tốt nâng cao, phát huy vai trò tổ chức Cơng đồn sở giai đoạn 32 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA CƠNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Từ thực trạng phân tích chương 2, ta thấy rõ Cơng đồn sở cố gắng thực tốt vai trò nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiên trình thực nhiều bất cập, khó khăn, yếu khiến Cơng đồn sở khơng phát huy hết vai trò Sau nghiên cứu kỹ lưỡng thực trạng nguyên nhân gây tình trạng bất cập, yếu việc thực vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam nay, xin phép đưa số kiến nghị, giải pháp nhằm giúp Công đoàn sở thực tốt nâng cao vai trò doanh nghiệp Việt Nam nay, hy vọng đòng góp phần nhỏ vào phát triển Cơng đồn Việt Nam nói chung Cơng đồn sở nói riêng, cụ thể sau: - Tiếp tục phát huy thực tốt vai trò làm được, đồng thời bảo vệ, tránh làm suy giảm vai trò thực tiễn hoạt động - Tăng cường tuyên truyền, vận động, gửi kiến nghị lên Cơng đồn cấp quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, buộc đơn vị chủ doanh nghiệp phải thực nghiêm chỉnh trách nhiệm đóng 2% quỹ tiền lương làm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động vào ngân sách Cơng đồn sở theo quy định điều 26, Luật Cơng đồn 2012 - Đưa mức thu linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh người lao động, tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục, xử lý chế tài phù hợp với đoàn viên nhằm thu đúng, thu đủ Cơng đồn phí phục vụ cho ngân sách Cơng đồn - Vận động ủng hộ, tài trợ, đóng góp từ cấp ủy lãnh đạo Nhà nước, Công đoàn cấp trên, chủ doanh nghiệp, nguồn lực xã hội nhằm thu hút thêm nguồn tài bổ sung cho ngân sách thường eo hẹp Cơng đồn sở 33 - Tổ chức chi tiêu hợp lý, tiết kiệm sử dụng ngân sách Cơng đồn Trước tổ chức chi phải có kế hoạch cụ thể xem xét kỹ lưỡng tính phù hợp, tính cấp thiết, chi cho ai, bao giờ, việc để đảm bảo việc sử dụng nguồn tài hiệu quả, kịp thời, tránh thất thốt, lãng phí nguồn quỹ, tiến hành chi phải thực ghi chép, lưu hóa đơn, lưu sổ rõ ràng nhằm kiểm điểm lượng tiền dư, mục chi, kế hoạch chi để tính tốn, hạch tốn chi phí, đảm bảo ổn định, chi chi đủ chi kịp thời - Tố cáo, khiếu nại cần thiết lên quan chức năng, Cơng đồn cấp hành vi sử quỹ Cơng đồn sai mục đích, kiểm soát chi tiêu chủ sử dụng lao động, đảm bảo nguồn tài ln chi đúng, đủ, kịp thời, quỹ Cơng đồn để phục vụ mục đích Cơng đồn - Các quan quản lý nhà nước, Cơng đồn cấp phải đặt tiêu chuẩn khung, quy định sở vật chất làm việc tối thiểu Cơng đồn u cầu, hỗ trợ cần thiết, đưa chế tài pháp lý buộc chủ sử dụng lao động phải đáp ứng điều đó, tránh tình trạng Cơng đồn sở khơng có đủ nguồn lực, phương tiện, điều kiện vật chất cần thiết để hoạt động, để tổ chức thực công tác, phong trào, chức năng, nhiệm vụ, vai trò - Ban chấp hành Cơng đồn sở người sử dụng lao động phải thương lượng, ký quy chế phối hợp làm việc chung để thực tốt quy định pháp luật Lao động pháp Luật Cơng đồn - Các cấp uỷ Đảng phải liên tục tăng cường lãnh đạo, công tác tham mưu, phối hợp với tham gia, vào cấp quyền ngành chức năng, tạo điều kiện cho Cơng đồn sở doanh nghiệp thành lập hoạt động có hiệu - Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao chất lượng, kỹ năng, trình độ, chun mơn cơng tác, nâng cao lực khả giải vấn đề liên quan pháp lý, pháp luật Lao động, Pháp luật Cơng đồn cho cán Cơng đồn, tòi phương pháp mới, hấp dẫn để phổ 34 biên Pháp luật cho cán Cơng đồn sở đồn viên, tạo tâm lý gần gũi tăng gắn kết, tin tường đồn viên với Cơng đồn - Tuyển người có khả năng, lực lĩnh vực pháp lý, có nhiều hiểu biết sâu rộng, nắm vững, có kinh nghiệm trình độ cao pháp luật tham gia công tác cán Công nhằm nâng cao hiệu hoạt động vai trò tổ chức - Bố trí, lựa chọn số lượng cán Cơng đồn hợp lý để hoạt động hiệu Nếu số cán cần tìm, thu hút thêm đoàn viên, người lao động tham gia, q nhiều tìm cách thuyết phục nhằm cắt giảm cho luân phiên thực cá phong tác phong trào - Trong trình hoạt động mình, tổ chức Cơng đồn sở cần đẩy mạnh việc phối hợp, tra, kiểm tra với quan chức việc thực chế độ, sách người lao động chủ doanh nghiệp, đơn vị, kiến nghị kịp thời, đắn lên cấp quản lý để xử lý nghiêm vi phạm, chế độ tiền lương, tiền công, bảo hiểm, an toàn bảo hộ lao động, điều kiện làm việc, vệ sinh lao động - Kiên loại bỏ cá nhân có mục đích tiêu cực, vụ lợi, cá nhân, ích kỷ, hẹp hỏi, chun quyền, khơng hoạt động tích cực, coi thường tổ chức khỏi Ban chấp hành Cơng đồn nhằm làm máy, tăng cường khả thực vai trò tổ chức Cơng đồn - Đào tạo phát triển cán Cơng đồn chun trách, khơng chịu quản lý lãnh đạo doanh nghiệp, hưởng lương từ ngân sách, ngân sách cơng đồn đưa quản lý Cơng đồn sở để giải tình trạng cán Cơng đồn thường xun bị thay đổi không dám đấu tranh ho quyền lợi người lao động - Các Cơng đồn sở nên thực việc luân phiên công tác, thực công việc Cơng đồn cán Cơng đồn để đảm bảo hoạt động liên tục, hiệu tổ chức việc thực có hiệu cơng tác nắm sở, thwucj tốt vai trò Cơng đồn 35 - Các quan quản lý nhà nước cần tiếp tục sửa đổi hồn thiện, có chế tài mạnh tay pháp luật Cơng đồn pháp luật Lao động, tránh tình trạng lách luật, coi thường luật đơn vị sử dụng lao động, gây khó khăn cho hoạt động, cho việc thực vai trò Cơng đồn - Các tổ chức Cơng đồn cấp cần phải thường xuyên quan tâm tới tổ chức Công đoàn sở, giúp đỡ tổ chức tháo gỡ, giải khó khăn, vướng mắc, bất cập tồn tại, đơn đốc, động viên Cơng đồn sở thực nhiệm vụ, chức năng, vai trò mình, giúp đỡ Cơng đồn sở tuyên truyền tới đoàn viên, đào tạo tập huấn cán bộ, trang bị tài liệu, với Ban chấp hành Cơng đồn sở gặp người sử dụng lao động tháo gỡ khó khăn kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp lao động xảy - Các Cơng đồn sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao, hiểu biết, nhận thức cho người lao động chủ sử dụng lao động quy định pháp luật Lao động pháp luật Cơng đồn, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cần thiết phải có tổ chức Cơng đồn doanh nghiệp để thu hút ủng hộ họ dành cho Cơng đồn, tích cực chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, đáng cho cơng nhân, người lao động, tổ chức phong trào hoạt động doanh nghiệp, đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động, góp phần vào phát triển bền vững doanh nghiệp tổ chức Cơng đồn sở - Ban chấp hành Cơng đồn sở cần phải quan tâm tới công tác tổ chức, kiện toàn tổ chức, máy cán bộ, bổ sung ủy viên khuyết thiếu, có quy chế cụ thể, có định, quy định rõ ràng việc phân công công tác, quyền hạn, trách nhiệm, tăng cường tiến hành công tác đào tạo, tập huấn, cung cấp tài liệu, sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm rút kinh nghiệm công tác thường xuyên 36 * Tiểu kết: Với ý kiến, đóng góp, giải pháp vừa đưa ra, tơi hy vọng giúp ích cho tổ chức Cơng đồn sở giải phần khó khăn, vướng mắc hạn chế, yếu gặp phải việc thực vai trò mình, góp phần vào việc nâng cao vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam 37 KẾT LUẬN Nói tóm lại, qua sở lý thuyết sở pháp lý ta thấy Cơng đồn, với tảng cấu thành Cơng đồn sở, tổ chức trị - xã hội có độ lan tỏa rộng lớn đặc biệt quan trọng giai cấp cơng nhân tồn thể người lao động tổ chức, xí nghiệp, doanh nghiệp, có vai trò ý nghĩa hàng đầu khơng việc đấu tranh, đòi hỏi bảo vệ quyền, lợi ích đáng người lao động lĩnh vực quan hệ lao động mà giữ vai trò lớn lĩnh vực trị, văn hóa - tư tưởng, kinh tế - xã hội tổ chức, doanh nghiệp toàn thể kinh tế, xã hội, đất nước Chính việc nâng cao vai trò, hiệu hoạt động tổ chức Cơng đồn, đặc biệt Cơng đồn cấp sở có ý nghĩa quan trọng cấp bách, cần nhà quản lý, cấp lãnh đạo quan tâm giải quyết, thời đại kinh tế thị trường, hội nhập, mở cửa Qua thực trạng vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam nay, nhận thấy Cơng đồn sở cố gắng, nỗ lực để thể tốt vai trò nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiên, tác động nhiều nguyên nhân, yếu tố bất lợi khác nhau, việc thực vai trò tổ chức Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam tồn nhiều hạn chế, khó khăn, yếu kém, đòi hỏi Cơng đồn sở cấp lãnh đạo Cơng đồn, quan quản lý phải có biện pháp kịp thời để giải vấn đề này, góp phần đảm bảo việc thực tốt nâng cao, phát huy vai trò tổ chức Cơng đồn sở giai đoạn Chính vậy, sở hiểu biết cá nhân yêu cầu thực tiễn khách quan đề ra, đưa số ý kiến, biện pháp nhằm giúp cho tổ chức Cơng đồn sở giải phần khó khăn, vướng mắc hạn chế, yếu gặp phải việc thực vai trò mình, góp phần vào việc nâng cao, phát huy vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam, giai đoạn 38 mở cửa, hội nhập, tồn cầu hóa sâu rộng nay, xứng đáng với vai trò tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp Công nhân nhân dân lao động, vố sản tiến toàn giới 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO: Ban chấp hành Cơng đồn Tổng Cơng Ty Cơng Nghiệp Ơtơ Việt Nam Vinamotor (2016), Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2016, Tổng Cơng Ty Cơng Nghiệp Ơtơ Việt Nam Vinamotor, Hà Nội Cơng đồn Cơng thương Việt Nam (2013), Thỏa ước lao động tập thể chưa thực mong đợi, http://www.moit.gov.vn/cdpublic/News/107/thoa-uoc-lao-dong-tap-thechua-thuc-su-nhu-mong-doi.aspx Cơng đồn Cơng Ty Cổ Phần Chứng Khốn Sài Gòn - Hà Nội SHS (2016), Báo cáo trình Đại hội Cơng đồn nhiệm kỳ 2016-2021, Cơng ty cổ phần chứng khốn Sài Gòn - Hà Nội SHS, Hà Nội Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật số 12/2012/QH13 Quốc hội : LUẬT CƠNG ĐỒN, http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban? mode=detail&document_id=163545 NXB Lao động (2015), Bộ Luật Lao động văn hướng dẫn thi hành, NXB Lao động, Hà Nội NXB Lao động (2016), Hiến Pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Năm 2013-1992-1980-959-1946), NXB Lao động, Hà Nội Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam (2016), Tóm tắt trình hình thành phát triển giai cấp cơng nhân tổ chức Cơng đồn Việt Nam (phần 6), http://www.congdoanvn.org.vn/gioi-thieu/lich-su-cdvn-489/tom-tatqua-trinh-hinh-thanh-va-phat-trien-cua-giai-cap-cong-nhan-va-to-chuc-congdoan-viet-nam-(phan-6)-32021.tld Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2016), Tổ chức máy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, http://www.congdoanvn.org.vn/gioithieu/he-thong-to-chuc-cdvn-493 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động - CIRG (2015), Số lượng cơng đồn sở đồn viên khu vực kinh tế, http://quanhelaodong.gov.vn/so-luong-cong-doan-co-so-va-doan-vien/ 40 10 Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động - CIRG (2015), Thống kê đình cơng theo doanh nghiệp có hay khơng có cơng đồn, http://quanhelaodong.gov.vn/thong-ke-dinh-cong-theo-cac-dn-co-hay-khongco-cong-doan/ 11 Wikipedia , Cơng đồn https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C4%91o%C3%A0n 41 PHỤ LỤC Bảng 1: Bảng thống kê lớp đào tạo, hướng nghiệp nâng cao trình độ cán bộ, công nhân viên giai đoạn 2005 - 2016 [1;Tr.21] Loại lớp Đào tạo hướng nghiệp Nâng cao kiến thức, trình độ pháp lý & Nghiệp vụ cơng tác Cơng đoàn 2005 - 2010 2010 - 2015 31/06/2016 22 32 15 19 Bảng 2: Thống kê đình cơng theo doanh nghiệp có hay khơng có Cơng đồn [10;Tr.16] Tổng số Năm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng số 317 252 143 232 428 339 214 73 1998 DN khơng có CĐ Số lượng Tỷ lệ % 132 41,6 75 29,8 79 55,2 43 18,5 32 7,5 0 0 0 361 18,1 42 DN có CĐ Số lượng Tỷ lệ % 185 58,4 177 70,2 64 44,8 189 81,5 396 92,5 339 100 214 100 73 100 1637 81,9 ... VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ TỔ CHỨC CƠNG ĐỒN, CƠNG ĐỒN CƠ SỞ VÀ VAI TRỊ CỦA CƠNG ĐỒN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Các khái niệm sở pháp lý tổ chức Cơng đồn Cơng đồn sở 1.1.1 Các. .. sở vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Chương 2: Thực trạng vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ... nhập, mở cửa 13 CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ VAI TRỊ CỦA CƠNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp 2.1.1 Những vai trò Cơng đồn sở doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ở việt nam hiện nay, Ở những nơi chưa thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này., 1 Thực trạng vai trò của Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hiện nay, - Trong quá trình hoạt động của mình, rất nhiều Công đoàn cơ sở đã không thực hiện được hiệu quả vai trò là một bên tham gia đối thoại với đơn vị sử dụng lao động, là người tư vấn pháp luật, chính sách cho người lao động để giải quyết các vấn đề liên quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm