luc hap dan

15 392 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:28

Kiểm tra bài cũ Câu 1: Phát biểu và viết hệ thức định luật II Niu-Tơn. Trả lời: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. m F a = hay amF = Kiểm tra bài cũ Câu 2: Phát biểu và viết hệ thức định luật III Niu-Tơn. Trả lời: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. BAAB FF = Lực nào giữ cho Măt Trăng chuyển động gần như tròn đều quanh Trái Đất ? Lực nào giữ cho Trái Đất chuyển động gần như tròn đều quanh Mặt Trời ? Tiết 19 Bài 11: lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn i- lực hấp dẫn Lực hấp dẫn lực hút lẫn nhau giữa mọi vật trong vũ trụ. Lực hấp dẫn tương tác từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. ii- định luật vạn vật hấp dẫn 1.Định luật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng F hd F hd m 1 m 2 r ii- ®Þnh lt v¹n vËt hÊp dÉn 2. HƯ thøc: F hd = G m 1 m 2 r 2 F hd : Lực hấp dẫn (N) m 1 , m 2 : Khối lượng của hai vật (kg) r : Khoảng cách giữa hai chất điểm (m) G : Hằng số hấp dẫn ; G = 6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 (11.1) Điều kiện để áp dụng hệ thức (11.1) cho các vật bình thường: Khoảng cách giữa chúng phải lớn hơn rất nhiều so với kích thước của chúng. Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. ii- định luật vạn vật hấp dẫn 2. Hệ thức: T¹i sao chóng ta kh«ng c¶m nhËn thÊy ®­îc lùc hót gi÷a c¸c vËt thÓ th«ng th­êng ? V× G=6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 rÊt nhá nªn F hd rÊt nhá. Do ®ã ta kh«ng c¶m nhËn ®­îc lùc hÊp dÉn. Em vËn dông ®Þnh luËt hÊp dÉn ®Ó gi¶i thÝch hiÖn t­îng thñy triÒu.
- Xem thêm -

Xem thêm: luc hap dan, luc hap dan, luc hap dan