ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

75 151 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2017, 20:30

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu13. Đối tuợng và phạm vi nghiên cứu44. Mục tiêu nghiên cứu45. Nhiệm vụ nghiên cứu46. Phương pháp nghiên cứu47. Bố cục của đề tài5PHẦN NỘI DUNG6CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG61.1. Đơn vị sự nghiệp công61.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hoạt động sự nghiệp công61.1.1.1. Khái niệm hoạt động sự nghiệp công61.1.1.2. Đặc điểm hoạt động sự nghiệp công61.1.1.2. Phân loại hoạt động sự nghiệp công81.1.2. Khái niệm, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập91.1.2.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp công lập91.1.2.2. Phân loại đơn vị sự nghiệp công lập101.2. Quản lý tài chính tại đơn vị sự nghiệp công111.2.1. Khái niệm quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công111.2.2. Mục tiêu quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công111.2.3. Nguyên tắc quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập121.2.4. Vai trò của quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập131.2.5. Nội dung quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công141.2.5.1. Các khoản thu và quản lý các khoản thu141.2.5.2. Các khoản chi và quản lý các khoản chi.151.2.5.3. Quy trình quản lý tài chính tại các ĐVSNC161.2.5.4. Sử dụng kết quả tài chính và trích lập các Quỹ221.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp công241.3.1. Quy định của nhà nước về quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công241.3.1.1. Luật Ngân sách nhà nước241.3.1.2. Quy định quản lý tài chính khác251.3.2. Đặc điểm của đơn vị sự nghiệp251.3.2.1. Đặc điểm của ngành251.3.2.2. Quy mô, tầm quan trọng của đơn vị sự nghiệp261.3.3. Thị trường đầu vào, đầu ra của đơn vị sự nghiệp261.3.3.1. Thị trường đầu vào của đơn vị sự nghiệp261.3.3.2. Thị trường đầu ra của đơn vị sự nghiệp271.3.4. Năng lực quản lý tài chính nội tại của đơn vị sự nghiệp281.3.4.1. Trình độ cán bộ quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp281.3.4.2. Hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị sự nghiệp28TIỂU KẾT CHƯƠNG 129CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH30Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM302.1. Khái quát chung về Thông tấn xã Việt Nam302.1.1 Vị trí, chức năng của TTXVN302.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn302.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của TTXVN322.1.4. Đội ngũ nhân sự322.2. Cơ sở pháp lý của công tác quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp tại TTXVN332.3. Thực trạng quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam.342.3.1. Thực trạng quy trình quản lý tài chính342.3.2. Quản lý các khoản thu342.3.3. Quản lý nội dung chi372.3.3.1. Chi thường xuyên402.3.3.2.Chi không thường xuyên:412.3.3.3.Khái quát quản lý chi:422.3.4. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm422.3.4.1. Trích lập các Quỹ422.3.4.2. Sử dụng các Quỹ432.4. Đánh giá thực trạng quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN452.4.1. Kết quả đã đạt được trong quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN452.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN.462.4.2.1. Hạn chế trong quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN462.4.2.2. Nguyên nhân của hạn chế trong quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN47TIỂU KẾT CHƯƠNG 249CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NỘI DUNG VÀ KIẾN NGHỊ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM.503.1. Định hướng phát triển của TTXVN giai đoạn 2016 2020503.1.1. Định hướng phát triển về công tác thông tin Mở rộng nguồn thông tin.503.1.2. Định hướng phát triển về đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật513.1.3. Định hướng đổi mới công tác quản lý, tổ chức đào tạo523.1.4. Định hướng phát triển ngành thông tấn523.2. Nội dung đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN533.2.1. Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kinh tế, kỹ thuật533.2.1.1. Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Thông tấn xã Việt Nam533.2.1.2. Hoàn thiện, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật thuộc thẩm quyền của các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam543.2.2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính tại các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN543.2.2.1. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình chấp hành kỷ luật tài chính nội bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc Thông tấn xã Việt Nam543.2.2.2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các Ban chức năng thuộc Thông tấn xã Việt Nam đối với quá trình chấp hành kỷ luật tài chính ở đơn vị sự nghiệp553.2.3. Mở rộng phân cấp quyền tự chủ về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp563.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu573.2.5. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và giám sát chặt chẽ các khoản chi583.2.6. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính, kế toán603.2.7. Tăng cường cơ sở vật chất, mở rộng ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính613.3. Kiến nghị điều kiện hỗ trợ đổi mới quản lý tài chính ở các đơn vị sự nghiệp thuộc TTXVN613.3.1. Kiến nghị với Chính phủ613.3.2. Kiến nghị với Bộ Tài chính623.3.3. Kiến nghị với Thông tấn xã Việt Nam63TIỂU KẾT CHƯƠNG 364KẾT LUẬN65DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO66PHỤ LỤC BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THƠNG TẤN XÃ VIỆT NAM Khóa luận tốt nghiệp ngành : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Người hướng dẫn : THS TRẦN THỊ HOÀNG ANH Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA Mã số sinh viên : 1305QLNC048 Khóa : 2013-2017 Lớp : ĐH QLNN 13C HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích khố luận có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu khóa luận tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Người cam đoan Nguyễn Thị Quỳnh Nga LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Cơ ThS Trần Thị Hồng Anh, tận tình hướng dẫn suốt trình viết khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn q Thầy, Cơ khoa Hành học, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tình truyền đạt kiến thức năm em học tập Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà hành trang q báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em chân thành cảm ơn Giám đốc Thông xã Việt Nam cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập Ban Kế hoạch – Tài để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối em kính chúc quý Thầy, Cô dồi sức khỏe thành công nghiệp cao q Đồng kính chúc Cơ, Chú, Anh, Chị làm việc Thông xã Việt Nam dồi sức khỏe, đạt nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cám ơn! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn thu ĐVSN thuộc TTXVN Trang 36 Bảng 2.2: Cơ cấu khoản chi thường xuyên ĐVSN thuộc TTXVN 40 Bảng 2.3: Cơ cấu khoản chi không thường xuyên ĐVSN 41 BẢNG CHÚ THÍCH CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung TTXVN Thông xã Việt Nam HĐSN Hoạt động nghiệp HĐSNC Hoạt động nghiệp công ĐVSN Đơn vị nghiệp ĐVSNC Đơn vị nghiệp công NSNN Ngân sách nhà nước TSCĐ Tài sản cố định PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản lý tài hoạt động quản lý quan trọng tổ chức điều kiện kinh tế thị trường Bởi vì, tài biểu tổng hợp bao quát hoạt động đơn vị Thơng qua quản lý tài chính, chủ thể quản lý khơng kiểm sốt tồn chu trình hoạt động đơn vị mà đánh giá chất lượng hoạt động chúng Tài biểu lợi ích chủ thể tham gia liên quan đến đơn vị Thơng qua quản lý tài chính, chủ thể quản lý sử dụng cơng cụ kích thích lợi ích cách hữu hiệu Hòa nhập với xu hướng chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chủ trương xã hội hóa dịch vụ cơng, đơn vị nghiệp Việt Nam khơng đơn thực tiêu kế hoạch Nhà nước giao mà tự tổ chức cung ứng dịch vụ cho xã hội Nguồn tài đơn vị không ngân sách nhà nước cấp mà đơn vị khai thác thêm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cho xã hội Trong năm gần đây, số thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ không nguồn thu bổ sung mà chiếm tỷ trọng ngày cao tổng nguồn kinh phí đơn vị Tuy nhiên, nhiều đơn vị nghiệp lúng túng việc quản lý sử dụng nguồn vốn Thông xã Việt nam, với tư cách đơn vị nghiệp, nằm tình trạng Mặc dù năm vừa qua, công tác quản lý tài TTXVN đạt số kết định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, song chế quản lý tài đơn vị nghiệp TTXVN bộc lộ hạn chế, khiếm khuyết Để góp phần làm cho cơng tác quản lý tài TTXVN ngày tốt hơn, phù hợp với tiến trình đổi đất nước điều kiện hội nhập kinh tế giới khu vực, mạnh dạn chọn đề tài: “Đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Thông xã Việt Nam” Lịch sử nghiên cứu Quản lý tài phận, khâu quản lý kinh tế xã hội khâu quản lý mang tính tổng hợp Quản lý tài coi hợp lý, có hiệu tạo chế quản lý thích hợp, có tác động tích cực tới q trình kinh tế xã hội theo phương hướng phát triển hoạch định Việc quản lý, sử dụng nguồn tài đơn vị nghiệp có liên quan trực tiếp đến hiệu kinh tế xã hội phải có quản lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa tượng tiêu cực, tham nhũng khai thác sử dụng nguồn lực tài đồng thời nâng cao hiệu việc sử dụng nguồn tài Q trình đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thực số năm gần Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu lĩnh vực ít, có số phân tích, bình luận tạp chí, số luận văn, luận án nghiên cứu quản lý tài Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu: “Đổi chế quản lý tài đơn vị nghiệp cơng, nâng cao chất lượng dịch vụ công đến năm 2020” – TS Lưu Thái Bình (http://hcma1.vn/tin-tuc-hoat-dong/876/Do-i-mo-i-co-che-qua-n-ly-ta-i-chi-nh-donvi-su-nghie-p-cong-nang-cao-cha-t-luo-ng-di-ch-vu-cong-de-n-nam-2020.html) “Quản lý tài đơn vị nghiệp vấn đề đặt nay” – TS.Nguyễn Phú Giang (http://www.sav.gov.vn/759-1-ndt/quan-ly-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-vanhung-van-de-dat-ra-hien-nay.sav) “Quản lý tài đơn vị nghiệp công: Một số kiến nghị” THS.Trần Mạnh Hà (http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-lytai-chinh-tai-cac-don-vi-su-nghiep-mot-so-kien-nghi-56044.html) Trong viết trên, tác giả đưa phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản lý tài đơn vị nghiệp công nhằm cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công Bàn thực trạng đổi chế quản lý, đổi chế quản lý tài Những cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trước mà tơi tìm hiểu kể đến: - Luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh – Trần Thị Kim Thoa – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2016: “Xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng Cơng nghiệp Nam Định” Tác giả nghiên cứu tổng quan quản lý tài đơn vị nghiệp có thu phân tích thực trạng cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng Cơng nghiệp Nam Định Từ xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài trường Cao đẳng Cơng nghiệp Nam Định - Luận văn thạc sĩ quản lý kinh tế - Nguyễn Thị Ngọc Liên – Trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015: “Quản lý tài Trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng” Tác giả nêu rõ lý luận đơn vị nghiệp có thu, tài đơn vị nghiệp có thu quản lý tài đơn vị nghiệp có thu; nêu phương pháp thiết kế nghiên cứu sử dụng Về thực trạng quản lý tài Trung tâm chứng nhận phù hợp tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tác giả bắt tay vào quản lý thực trạng nguồn thu, chi tài cân đối thu, chi tài Trung tâm Chứng nhận phù hợp Từ đánh giá theo tiêu chí nội dung quản lý tài Trung tâm chứng nhận phù hợp đưa số định hướng, giải pháp, kiến nghị hoàn thiện quản lý tài Trung tâm nhằm đạt hiệu cao Các cơng trình nghiên cứu có đóng góp định việc cung cấp lý luận giải pháp việc đổi quản lý tài nói chung, quản lý tài đơn vị nghiệp cơng lập nói riêng Mỗi đề tài đem đến cách nhìn sâu sắc vấn đề từ kinh nghiệm nghiên cứu để tơi hồn thành khố luận Trong khn khổ quản lý tài TTXVN có số cơng trình nghiên cứu mang tính kỹ thuật báo chí Riêng nghiên cứu đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống Do tơi có hội thực tập quan nên phần hiểu rõ cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN Do tơi định chọn đề tài “Đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Thông xã Việt Nam” Đề tài khơng có tính khoa học mà thiết thực quan, tổ chức Không mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu, vận dụng kiến thức chuyên ngành học vào thực tế Đồng thời qua việc nghiên cứu đề tài, tơi mong muốn đóng góp số ý kiến quý quan để công tác đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Thơng xã Việt Nam nâng cao hoàn thiện, hợp lý Đối tuợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: hoạt động quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN Vì TTXVN đơn vị nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước, lại bao gồm nhiều đơn vị trực thuộc, nên quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN bao hàm nhiều nội dung phức tạp quản lý tài Nhà nước với tư cách chủ sở hữu TTXVN, quản lý tài đơn vị thuộc TTXVN … Do khn khổ hạn chế nên khóa luận tập trung nghiên cứu quản lý tài đơn vị thuộc TTXVN Cơ chế, chế độ quản lý tài Nhà nước TTXVN giới hạn văn có giá trị thi hành - Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận khảo sát đơn vị trực thuộc nước TTXVN, khơng đề cập đến quản lý tài đại diện nước Thời gian khảo sát chủ yếu tập trung năm từ năm 2014 - 2016 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu khóa luận làm rõ sở lý luận thực trạng quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN, sở đề xuất số nội dung đổi quản lý tài đơn vị nghiệp TTXVN thời gian tới Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận quản lý tài đơn vị nghiệp cơng - Phân tích thực trạng quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN - Đề xuất số nội dung đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN thời gian tới Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử; quan điểm Đảng Nhà nước quản lý tài đơn vị nghiệp công - Phương pháp cụ thể: Phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, nghiên cứu tài liệu thứ cấp, hệ thống hóa, mơ hình hóa nhằm rút kết luận đề xuất cần thiết Mặt khác, trình xử lý nghiệp vụ tài nay, ĐVSN thường thực theo tư chủ quan cá nhân người thực hiện, nên khơng có đồng bộ, qn tồn đơn vị, khơng cho phép chủ thể quản lý kiểm soát đầy đủ nội dung cần thực Trong thời gian tới, ĐVSN nên xem xét, phân loại nghiệp vụ tài phát sinh đơn vị thành nhóm nghiệp vụ chủ yếu thiết lập quy trình tác nghiệp, kiểm sốt cụ thể cho nhóm nghiệp vụ Các quy trình cần ban hành thành văn bản, áp dụng thống toàn đơn vị để đảm bảo tính thống nhất, qn, tránh bỏ sót thao tác nghiệp vụ tài cần thiết Ví dụ như: quy trình theo dõi kiểm sốt nguồn thu (theo nội dung thu, theo đơn vị thực hiện, theo thời gian thực hiện, ), kiểm soát khoản chi (theo nội dung chi, theo đơn vị thực hiện, theo độ lớn khoản chi, theo thời gian thực hiện, ) Việc tăng cường kỷ luật tài phải cán lãnh đạo đơn vị Bởi vì, cán lãnh đạo đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng kỷ luật tài chính, gương mẫu thực kỷ luật tài trực tiếp đạo phận đơn vị thực nghiêm kỷ luật tài thiết lập, quy chế tài nội đơn vị phát huy tác dụng mong muốn Nếu khơng đáp ứng u cầu này, quy chế dù xây dựng chặt chẽ, khoa học đến đâu tập giấy vô nghĩa nằm tủ tài liệu Hàng năm, ĐVSN cần có tổng kết, đánh giá tình hình thực kỷ luật tài đơn vị mình, tuyên dương, khen thưởng phận chấp hành tốt kỷ luật tài kiên xử lý phận chấp hành chưa tốt kỷ luật tài đơn vị 3.2.2.2 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát Ban chức thuộc Thông xã Việt Nam trình chấp hành kỷ luật tài đơn vị nghiệp Hiện tại, mức độ kiểm tra, giám sát tài ĐVSN Ban chức giúp việc cho lãnh đạo TTXVN chưa đồng đều, chưa phối hợp tốt với Để khắc phục nhược điểm này, trước mắt, hoạt động kiểm tra, giám sát tài Ban chức thuộc TTXVN cần tăng cường theo hướng: 55 - Ban kiểm tra nội cần thay đổi quan điểm làm việc theo kiểu “đóng cửa bảo nhau” Cần có thái độ kiên xử lý sai sót mang tính hệ thống cơng tác quản lý tài ĐVSN Sau đợt kiểm toán, toán cần báo cáo lãnh đạo TTXVN ban hành thị để chấn chỉnh sai sót yêu cầu đơn vị phải báo cáo kết thực kiến nghị kiểm tốn, khơng để tình trạng kiến nghị dừng lại biên kiểm toán Trường hợp thấy cần thiết, kiểm toán viên nội đề xuất thành lập đồn phúc tra kết kiểm toán đơn vị kiểm tốn Cơng tác kiểm tốn nội cần tập trung vào việc tuân thủ chế độ tài chính, kế toán Thay kiểm toán hoạt động ĐVSN cho việc kiểm tốn báo cáo tài đơn vị thực Quá trình kiểm tốn tn thủ, kiểm tốn hoạt động tập trung vào đánh giá hệ thống kiểm soát nội đơn vị để giúp đơn vị phát chấn chỉnh kịp thời điểm yếu hệ thống kiểm soát nội - Ban Kế hoạch Tài cần kiên thu hồi nguồn kinh phí cấp cho ĐVSN chưa sử dụng hết tài khoản TTXVN Cần có chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ ĐVSN để phối hợp với đơn vị chấn chỉnh sai sót, tháo gỡ kịp thời vướng mắc từ phát sinh - Ban Thanh tra, Ban Kế hoạch Tài chính, Ban Tổ chức cán cần có phối hợp chặt chẽ trình kiểm tra, giám sát tài ĐVSN để tránh chồng chéo cho phép đạt hiệu cao công việc - Phòng Chính sách - Thi đua khen thưởng cần nghiên cứu, xem xét, đưa tiêu đánh giá chất lượng thực kỷ luật tài thành nội dung để xét thành tích thi đua, khen thưởng đơn vị thuộc TTXVN Về lâu dài, TTXVN không can thiệp sâu vào hoạt động tài ĐVSN, cần có hướng giám sát tài đơn vị thơng qua kênh cấp vốn kênh đặt hàng tiêu thụ sản phẩm dịch vụ ĐVSN 3.2.3 Mở rộng phân cấp quyền tự chủ tài cho đơn vị nghiệp Hiện tại, TTXVN chưa mạnh dạn phân cấp quyền tự chủ tài cho ĐVSN nên đơn vị phụ thuộc nhiều vào TTXVN, tính tự chủ tài 56 ĐVSN giới hạn nguồn kinh phí cấp phát cho đơn vị hoạt động dịch vụ đơn vị tự khai thác Để giúp đơn vị ngày nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chuyển sang hướng tự chủ hồn tồn tài TTXVN cần sớm nghiên cứu sửa đổi chế phân cấp quản lý tài cho ĐVSN Cần coi bước đột phá làm thay đổi hẳn tư tưởng bao cấp trước Trước mắt, cần ý nội dung như: - Phân cấp cho đơn vị định đầu tư xây dựng đến mức định nguồn vốn tự bổ sung đơn vị nguồn thu khác đơn vị tự khai thác - Cho phép đơn vị tự chủ thực hoạt động tài nhằm tạo nhiều nguồn thu - Cho phép ĐVSN chủ động liên doanh liên kết với tập thể, cá nhân thực hoạt động lĩnh vực hoạt động dịch vụ tinh thần không trái với pháp luật, đảm bảo lợi ích bên mang lại chất lượng dịch vụ tốt cho xã hội Việc phân cấp quản lý tài phải liền với việc làm rõ trách nhiệm thủ trưởng ĐVSN tinh thần quyền hạn trách nhiệm không tách rời Trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo phải đặt lên hàng đầu đến trách nhiệm tập thể 3.2.4 Nâng cao hiệu quản lý nguồn thu ĐVSN cần tính tốn tiêu cách hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo xác khoa học Bên cạnh đó, ĐVSN cần quản lý chặt chẽ nguồn thu đơn vị mà trước quản lý lỏng lẻo quản lý thu quảng cáo, thu tăng lượng phát hành, thu từ bán tin mạng, Đồng thời ĐVSN cần nỗ lực khai thác, tìm kiếm nguồn thu để dần tỷ trọng nguồn thu đơn vị Quan điểm phát triển hoạt động dịch vụ ĐVSN cần thay đổi theo hướng chủ động, tích cực phát triển nguồn thu, phải coi kênh tạo nguồn thu quan trọng, giúp cho đơn vị tự cân dần cán cân thu chi đơn vị, xóa bỏ tư tưởng tăng thu để tăng thu nhập cho người lao động 57 Các đơn vị chủ động nghiên cứu, xây dựng đơn giá thu hoạt động dịch vụ phù hợp với mặt giá cả, chất lượng dịch vụ đơn vị cho đảm bảo giá có tính cạnh tranh có lãi Trước mắt, ban chức TTXVN cần giúp lãnh đạo TTXVN rà soát lại chế quản lý, cấp phát kinh phí thời để sửa đổi điểm bất cập, cụ thể là: - Khi xét duyệt kinh phí nghiệp, ngồi việc kiểm tra khoản mục lương, cần phải xem xét đến tính chất cân đối, phù hợp khoản mục chi khác so với định mức để đảm bảo khơng có khoản mục kinh phí bị sử dụng lãng phí mà phê duyệt - Đối với khoản kinh phí thừa năm trước bổ sung trừ vào kinh phí năm sau chấn chỉnh ý thức quản lý nguồn thu ĐVSN - Để khuyến khích đơn vị tích cực tăng trưởng nguồn thu đơn vị, TTXVN cần nghiên cứu, tạo chế thưởng đơn vị có nguồn thu đơn vị tăng trưởng nhanh, vượt kế hoạch, phạt đơn vị khơng hồn thành kế hoạch thu đơn vị thơng qua hình thức: điều chỉnh giảm mức lương bình qn phạt thu khơng đạt kế hoạch thưởng cho đơn vị vượt kế hoạch cách điều chỉnh tăng mức lương bình quân đơn vị đó… 3.2.5 Sử dụng tiết kiệm, hiệu giám sát chặt chẽ khoản chi Để quản lý tốt khoản chi, thân ĐVSN cần thực tốt thủ tục, quy trình kiểm sốt nội theo nhiều cấp Quy trình kiểm soát phổ biến nên áp dụng kiểm soát qua cấp: Kiểm sốt từ cấp phòng, phận thực hiện, kiểm sốt phận kế tốn tài cuối kiểm soát phê duyệt lãnh đạo đơn vị Để thực quy trình này, phận trực tiếp thực chi phí thiết phải tập hợp chứng từ chuyển cho kế tốn đơn vị kiểm sốt trước trình lãnh đạo phê duyệt Sau qua cấp kiểm soát đầy đủ, kế toán phản ánh nghiệp vụ vào chi phí Cần kiên xóa bỏ tình trạng chứng từ phận thực chuyển thẳng lên thủ trưởng đơn vị phê duyệt trước có kiểm sốt phận kế tốn tài 58 Trong khoản mục chi phí, ĐVSN thuộc TTXVN cần quan tâm chấn chỉnh việc tính tốn chi phí khấu hao TSCĐ cho đầy đủ, quy định Nhà nước, để đảm bảo đắn diễn biến, kết hoạt động đơn vị - Theo quy định Thông tư 25/TT-BTC ngày 21/3/2002 Bộ Tài (đã hết hiệu lực) thì: Trên sở định mức kinh tế kỹ thuật chế độ chi tiêu tài hành Nhà nước, đơn vị chủ động xây dựng tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu nội bộ, để bảo đảm hoạt động thường xuyên cho phù hợp với hoạt động đặc thù đơn vị tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí tiết kiệm có hiệu TTXVN thường xuyên yêu cầu đơn vị phải tự xây dựng hệ thống định mức chi phí hoạt động dịch vụ, trình lên TTXVN phê duyệt trước thực hiện, đến thời điểm có số ĐVSN thực Sắp tới, ĐVSN chưa xây dựng khẩn trương xây dựng quy chế chi tiêu nội cho đơn vị mình, trình lên TTXVN duyệt để làm chi Chấm dứt tình trạng chi phí tự phát Đặc biệt, cần ý khoản mục chí phí sau: - Làm rõ để trích lập quỹ lương Tổng quỹ lương ĐVSN không vượt quy định Nhà nước - Các khoản chi phí khấu hao TSCĐ, cơng cụ dụng cụ, chi phí khác, phải xác định rõ để phân bổ vào chi phí để đảm bảo phù hợp doanh thu chi phí, đảm bảo phản ánh kết hoạt động đơn vị - Các khoản chi thuê khoán chun mơn th chun gia đọc dò, dịch bài, phải có đầy đủ hợp đồng th khốn Thủ trưởng đơn vị trực tiếp ký với đối tượng Khi toán khoản chi phải đối tượng thuê trực tiếp đề nghị toán, ủy quyền văn cho người đơn vị toán hộ - Các khoản trả tiền nhuận bút thiết phải có giấy biên nhận ghi rõ người hưởng trả tiền cho viết nào, vượt 500.000đ/lần phải nộp thuế vãng lai - Các khoản tiền hoa hồng quảng cáo phải có giấy biên nhận ghi rõ người hưởng vượt 500.000đ/lần phải nộp thuế vãng lai 59 3.2.6 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán tài chính, kế tốn Nâng cao lực quản lý tài phải xây dựng tảng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ cán làm cơng tác tài kế tốn Trong đó, lực đội ngũ cán tài chính, kế tốn ĐVSN chưa đều, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên môn, chưa am hiểu công tác quản lý, chưa cố gắng tự đào tạo Vì ĐVSN cần nhanh chóng khắc phục điểm yếu Đối với đội ngũ nhân viên có, đơn vị cần có sách bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; đào tạo củng cố kiến thức chuyên môn như: - Nêu cao tinh thần đạo đức nghề nghiệp, kiên khơng sử dụng cá nhân có phẩm chất đạo đức làm cơng tác tài chính, kế tốn - Thường xuyên cử cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính, kế tốn đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức ngắn hạn, dài hạn - Khuyến khích cán bộ, nhân viên học tập, nghiên cứu để phục vụ cho cơng việc hình thức khen thưởng vật chất, chế trả lương theo trình độ, chất lượng công việc - Tạo điều kiện để cá nhân tự đào tạo thơng qua việc hỗ trợ kinh phí học tập, tạo điều kiện thời gian, Cùng với sách đào tạo tốt, ĐVSN cần có sách sử dụng lao động cơng tác tài chính, kế tốn khoa học hợp lý, như: - Trọng dụng người lao động có lực chuyên môn tốt - Phân công lao động với lực trình độ người, nguyên tắc bất kiêm nhiệm, đảm bảo kiểm soát lẫn chuyên môn - Luân chuyển công việc theo định kỳ để cá nhân có điều kiện tiếp cận với nhiều vị trí cơng tác khác nhau, bổ sung kiến thức thiếu - Định kỳ, phải tổ chức kiểm tra, sát hạch, đánh giá trình độ chuyên môn người lao động Nếu không đạt u cầu phải chuyển sang làm cơng tác khác Bên cạnh đó, có nhu cầu bổ sung thêm nguồn nhân lực làm cơng tác tài chính, kế tốn, ĐVSN cần có sách tuyển dụng lao động chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng chuyên môn phẩm chất đạo đức phải đặt lên hàng đầu Cần 60 tổ chức thi tuyển nhân viên công khai, có tiêu chí đánh giá đầy đủ mặt, minh bạch, khách quan, để tuyển chọn nguồn nhân lực có chất lượng tốt cho cơng tác tài chính, kế tốn 3.2.7 Tăng cường sở vật chất, mở rộng ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác tài chính, kế tốn ĐVSN thuộc TTXVN hạn chế khơng làm giảm suất lao động mà khơng tương xứng với khả thân ĐVSN nói riêng TTXVN nói chung Điều đáng tiếc vấn đề tin học hóa cơng tác quản lý tài chính, kế tốn chưa quan tâm mức lãnh đạo TTXVN lãnh đạo ĐVSN nên đến thời điểm này, việc áp dụng công nghệ thơng tin cơng tác tài chính, kế tốn đơn vị bỏ ngỏ, ĐVSN tự xoay sở, vận dụng chắp vá tùy theo khả Qua khảo sát thực tế đơn vị cho thấy, chủ yếu chương trình kế toán ĐVSN thuộc TTXVN sử dụng phần mềm foxpro lạc hậu, chương trình viết sơ sài, chắp vá, không đáp ứng u cầu quản lý Hệ thống máy tính có phòng Kế tốn ĐVSN chưa trang bị đồng bộ, số máy tính có cấu hình thấp, máy in hạn chế khơng có máy photocopy riêng - Cần đầu tư mua phần mềm kế toán đại hệ thống thiết bị văn phòng đồng phục vụ cơng tác tài kế tốn ĐVSN 3.3 Kiến nghị điều kiện hỗ trợ đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ - Chính phủ cần quan tâm tới phân cấp ủy quyền mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục trình duyệt, thực chế cửa, giảm bớt tầng lớp trung gian, nhằm tạo quyền chủ động thực cho ĐVSN trình tổ chức hoạt động - Chính phủ cần sớm ban hành hệ thống văn quản lý tài chuyên ngành cho loại hình đơn vị nghiệp công để phù hợp với đặc thù hoạt động loại đơn vị nghiệp công 61 - Việc hồn thiện chế sách phải tiến hành từ khâu rà sốt, đánh giá chế, sách, chế độ thực thời gian qua, xem xét nhu cầu tính đến đòi hỏi tương lai Cơ chế, sách phải theo hướng đồng bộ, tránh tình trạng chồng chéo, khơng minh bạch, không tạo kẽ hở không gây cản trở cho q trình thực - Các ĐVSN nói chung quản lý tay nguồn lực tài tương đối lớn mà nguồn gốc chủ yếu xuất phát từ ngân sách nhà nước Để đảm bảo việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực tài này, việc đánh giá hiệu sử dụng tài ĐVSN có ý nghĩa Cùng với xu hướng giao quyền tự chủ tài gắn liền với trách nhiệm nhiều cho ĐVSN có thu việc xác định tính hiệu quản lý tài lại cần thiết Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn hướng dẫn việc đánh giá hiệu hoạt động ĐVSN, trọng thiết lập hệ thống tiêu đánh giá cụ thể để ĐVSN vào xác định lực hướng phấn đấu để ngày phát triển lớn mạnh 3.3.2 Kiến nghị với Bộ Tài - Nhà nước cần quan tâm tới phân cấp ủy quyền mạnh mẽ, đơn giản hóa thủ tục trình duyệt, thực chế cửa, giảm bớt tầng lớp trung gian, nhằm tạo quyền chủ động thực cho ĐVSN trình tổ chức hoạt động - Việc hồn thiện chế sách phải tiến hành từ khâu rà sốt, đánh giá chế, sách, chế độ thực thời gian qua, xem xét nhu cầu tính đến đòi hỏi tương lai Cơ chế, sách phải theo hướng đồng bộ, tránh tình trạng chồng chéo, khơng minh bạch, không tạo kẽ hở không gây cản trở cho trình thực - Các ĐVSN nói chung quản lý tay nguồn lực tài tương đối lớn mà nguồn gốc chủ yếu xuất phát từ ngân sách nhà nước Để đảm bảo việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực tài này, việc đánh giá hiệu sử dụng tài ĐVSN có ý nghĩa Cùng với xu hướng giao quyền tự chủ tài gắn liền với trách nhiệm nhiều cho ĐVSN có thu việc xác định tính hiệu quản lý tài lại cần 62 thiết Đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn hướng dẫn việc đánh giá hiệu hoạt động ĐVSN, trọng thiết lập hệ thống tiêu đánh giá cụ thể để ĐVSN vào xác định lực hướng phấn đấu để ngày phát triển lớn mạnh Kiểm soát chặt chẽ khoản chi ĐVSN nhằm tăng cường công tác quản lý tài đơn vị q trình phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, vai trò chủ yếu hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài Để góp phần tăng cường quản lý chi ĐVSN thuộc TTXVN, để quản lý khoản chi ngân sách nhà nước theo nguyên tắc “tiết kiệm, hiệu quả”, đề nghị Kho bạc Nhà nước Bộ Tài nên: Một là, có chế phối hợp chặt chẽ với TTXVN hoạt động kiểm soát chi ĐVSN thuộc TTXVN nhằm đảm bảo thống nhất, tuân thủ quy định chung chế độ, định mức chi tiêu, phương thức tốn, Nhà nước ĐVSN nói chung, chế độ sách quy định riêng theo đặc thù TTXVN Hai là, phải có văn hướng dẫn thực kiểm sốt chi thống đồng bộ, kiểm soát tất khoản chi ngân sách qua Kho bạc, không để khoản chi khơng kiểm sốt Hạn chế dần đến chấm dứt tình trạng kiểm sốt “hình thức” theo bảng kê tốn, khơng theo thực tế phát sinh 3.3.3 Kiến nghị với Thông xã Việt Nam - Quy chế chi tiêu nội TTXVN có nhiều bất cập, nhiều tiêu định mức khơng phù hợp với giá thị trường, nhiều khoản mục phát sinh Do vậy, đề nghị TTXVN cần sớm xây dựng lại quy chế chi tiêu nội ngành để tạo điều kiện cho ĐVSN xây dựng định mức chi tiêu đơn vị - Hiện nay, tồn ĐVSN khơng có thu thể nhiều bất lợi Nên TTXVN cần có giải pháp để tạo nguồn thu cho đơn vị đó, dần chuyển ĐVSN khơng có thu thành ĐVSN có thu nhằm tăng thêm tính tự chủ hoạt động tài đơn vị 63 TIỂU KẾT CHƯƠNG Chương khóa luận dựa tình hình thực tế TTXVN đưa nội dung kiến nghị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Thông xã Việt Nam ngày tốt Những giải pháp, kiến nghị tham khảo, điều tra từ đội ngũ cán công chức trực tiếp thực công tác quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc TTXVN, từ thân người thực khóa luận sau tìm hiểu tình hình thực tế quan Những giải pháp, kiến nghị mang tính chất lâu dài, cần tham gia cán bộ, công chức làm việc quan, với quan tâm đạo sát lãnh đạo đơn vị nghiệp thuộc TTXVN đem lại hiệu cao cho công tác đổi quản lý tài 64 KẾT LUẬN Nâng cao lực quản lý tài yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu hoạt động tất tổ chức, chủ thể kinh tế Trong điều kiện xã hội Việt Nam ngày phát triển, quan hệ kinh tế ngày mở rộng dần phản ánh chất vốn có nó, việc làm chủ quan hệ kinh tế, quan hệ tài để hướng theo mục đích người quản lý lại cần thiết, đồng thời đòi hỏi chủ thể phải có lực quản lý tài tốt Đề tài “Đổi quản lý tài đơn vị nghiệp thuộc Thông xã Việt Nam” tập trung giải số vấn đề sau đây: - Đã làm rõ vấn đề lý luận ĐVSN; tập trung phân tích nội dung cần quản lý tài ĐVSN Khóa luận phân tích tương đối cụ thể nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến cơng tác quản lý tài ĐVSN - Đã nghiên cứu, sâu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài ĐVSN thuộc TTXVN, kết quả, hạn chế cơng tác quản lý tài ĐVSN thuộc TTXVN - Trên sở xem xét nguyên nhân định hướng phát triển TTXVN năm tới, khóa luận đề xuất quan điểm, giải pháp đổi quản lý tài ĐVSN này, vấn đề mang đậm tính thời có ý nghĩa thực tiễn cao đề xuất giải pháp tài cần thiết để hướng đơn vị bước nâng cao tính tự chủ tài chính, tự cân đối thu chi Bên cạnh đó, tác giả mạnh dạn đưa kiến nghị với quan quản lý Nhà nước bất cập chế quản lý tài ĐVSN với mong muốn sớm Nhà nước tháo gỡ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đầy đủ cho hoạt động ĐVSN Với lượng thời gian nghiên cứu hạn chế, có nhiều cố gắng, song khóa luận khơng tránh khỏi nhiều khiếm khuyết Tơi hy vọng nhận nhiều ý kiến góp ý để hồn thiện viết 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006: Thông tư hướng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập Bộ Tài (2016), Thơng tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn số nội dung quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đơn vị nghiệp công lập Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Chính phủ : Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Học viện Hành quốc gia (2003), Quản lý tài công- Lý luận thực tiễn Nguyễn Thị Ngọc Liên (2015), Quản lý tài trung tâm chứng nhận phù hợp – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng – Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, trường Đại học Quốc gia Hà Nội Nxb Lao động (2003), Quản lý tài cơng NXB Thông (2015), 70 năm Thông xã Việt Nam Thông xã Việt Nam (2014), Báo cáo tốn tài năm 2014 10 Thơng xã Việt Nam (2015), Báo cáo tốn tài năm 2015 11 Thông xã Việt Nam (2016), Báo cáo tốn tài năm 2016 12 Thơng xã Việt Nam (2015), Quy chế chi tiêu nội 13 Trần Thị Kim Thoa (2016), Xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định – Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 66 14 http://hcma1.vn/tin-tuc-hoat-dong/876/Do-i-mo-i-co-che-qua-n-ly-ta-i-chinh-don-vi-su-nghie-p-cong-nang-cao-cha-t-luo-ng-di-ch-vu-cong-de-n-nam2020.html 15 http://www.sav.gov.vn/759-1-ndt/quan-ly-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-vanhung-van-de-dat-ra-hien-nay.sav 16 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-lytai-chinh-tai-cac-don-vi-su-nghiep-mot-so-kien-nghi-56044.html 67 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ cấu tổ chức TTXVN TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ THÔNG TIN CÁC ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC CHO TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Thư ký Biên tập Ban Biên tập tin Thế giới Ban Biên Tập tin đối ngoại Ban Biên tập tin nước CÁC ĐƠN VỊ PHỤC VỤ THÔNG TIN Ban Ban Biên Biên tập tập ảnh Kinh tế Trung tâm Thông tin – Tư liệu Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông Ban tổ chức cán Ban Kế hoạch Tài Báo Tin Tức Báo Thể Bản tin Báo ảnh Báo Điện thao Khoa học Dân tộc tử văn hóa Cơng Miền Vietnam Nghệ núi plus Văn phòng Ban Kiểm tra Báo Le Courrier Vietnam Báo Việt Nam New Trung tâm Kỹ thuật Thông Báo Ảnh Việt Nam Tạp chí Vietnam Law and Leger Forum Trung tâm truyền hình Thơng Nhà Xuất Thơng Trung tâm phát triển Truyền thông Thông Trung tâm Tin học Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông Công ty TNHH MTVITXA Công ty TNHH MTV In Thương mại Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung- Tây Nguyên Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam 63 quan thường trú TTXVN nước 30 quan TTXVN nước 68 Phụ lục 2: Biểu đồ thể số lượng CBCNV TTXVN theo khối lượng công tác 69 ... (http://hcma1.vn/tin-tuc-hoat-dong/876/Do-i-mo-i-co-che-qua-n-ly-ta-i-chi-nh-donvi-su-nghie-p-cong-nang-cao-cha-t-luo-ng-di-ch-vu-cong-de-n-nam-2020.html) “Quản lý tài đơn vị nghiệp vấn đề đặt nay” – TS .Nguyễn. .. (http://www.sav.gov.vn/75 9-1 -ndt/quan-ly-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-vanhung-van-de-dat-ra-hien-nay.sav) “Quản lý tài đơn vị nghiệp công: Một số kiến nghị” THS.Trần Mạnh Hà (http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-lytai-chinh-tai-cac-don-vi-su-nghiep-mot-so-kien-nghi-56044.html)... THS.Trần Mạnh Hà (http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/quan-lytai-chinh-tai-cac-don-vi-su-nghiep-mot-so-kien-nghi-56044.html) Trong viết trên, tác giả đưa phân tích thực trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM, ĐỔI MỚI QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Ở CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

Từ khóa liên quan