Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện thạch thất, thành phố hà nội – thực trạng và giải pháp

67 273 2
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2017, 20:29

MỤC LỤCMỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử nghiên cứu23. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu34. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu45. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu46. Ý nghĩa của đề tài47. Bố cục của khóa luận5Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC61.1. Một số khái niệm cơ bản61.1.1. Khái niệm cán bộ61.1.2. Khái niệm công chức71.1.3. Khái niệm về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức91.2. Nội dung của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức111.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng111.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng121.2.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng121.2.4. Đánh giá kết quả đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức151.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức151.3.1. Các yếu tố khách quan151.3.2. Các yếu tố chủ quan161.4. Cơ sở pháp lý cho hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức17Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THẠCH THẤT THÀNH PHỐ HÀ NỘI192.1. Khái quát về UBND huyện Thạch Thất192.1.1. Vị trí, chức năng192.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn19 2.1.3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy202.2. Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội242.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức và sự cần thiết của công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội242.2.2. Thực trạng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Thạch Thất282.3. Đánh giá công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC của UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội412.3.1. Ưu điểm412.3.2. Hạn chế432.3.3. Nguyên nhân45Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI473.1. Phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội473.2. Một số giải pháp hoàn thiên công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội483.2.1. Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng483.2.2. Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng493.2.3. Hoàn thiện công tác lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng493.2.4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp503.2.5. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tài chính và đào tạo đội ngũ giảng viên513.3. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác ĐTBD CBCC tại UBND huyện Thạch Thất, TP Hà Nội51KẾT LUẬN54DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO55 BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Khóa luận tốt nghiệp ngành Người hướng dẫn Sinh viên thực Mã số sinh viên Khóa Lớp : QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC : THS PHÙNG THỊ THANH LOAN : KIỀU THỊ HƯƠNG : 1305QLNB036 : 2013-2017 : ĐH QLNN 13B HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu đưa khóa luận dựa kết thu trình nghiên cứu riêng tôi, không chép kết nghiên cứu tác giả khác Nội dung khóa luận có tham khảo sử dụng số thơng tin, tài liệu từ văn luật, nguồn sách, liệt kê danh mục tài liệu tham khảo Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Kiều Thị Hương LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo tận tình hướng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập, nghiên cứu rèn luyện trường Đại học Nội vụ Hà Nội Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn Ths Phùng Thị Thanh Loan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi thực khóa luận Tôi xin cảm ơn cán bộ, công chức, phòng Nội vụ huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi thời gian tơi tìm hiểu tình hình thực tế cung cấp tài liệu, số liệu để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do hạn chế mặt thời gian nên q trình nghiên cứu khóa luận nhiều thiếu sót Kính mong góp ý bảo thầy, cô trường Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Kiều Thị Hương MỤC LỤC BẢNG KÊ CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 Từ viết tắt UBND HĐND CBCC ĐTBD BQL DAĐTXD TDTT GPMB HCNN ĐVSN PTKTXH CCHC QLNN Tên cụm từ viết tắt Ủy ban nhân dân Hội đồng nhân dân Cán bộ, công chức Đào tạo, bồi dưỡng Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Thể dục thể thao Giải phóng mặt Hành nhà nước Đơn vị nghiệp Phát triển kinh tế xã hội Cải cách hành Quản lý nhà nước DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU STT Tên sơ đồ, bảng biểu Trang Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức máy UBND huyện Thạch Thất 23 Bảng 2.1: Cơ cấu độ tuổi cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất 24 Bảng 2.2: Tổng hợp trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công chức UBND huyện 25 Bảng 2.3: Tổng hợp trình độ lí luận trị cán cơng chức UBND huyện 26 Bảng 2.4: Tổng hợp trình độ tin học ngoại ngữ cán công chức UBND huyện 26 Bảng 2.5: Tiêu chuẩn giáo viên 38 Biểu đồ 2.1: Phương pháp đào tạo hiệu 36 Biểu đồ 2.2: Hình thức đánh giá kết học tập hiệu Biểu đồ 2.3: Cơ sở vật chất nơi đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất 36 37 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta trình Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng Quá trình tạo cho đất nước ta có nhiều hội lớn khơng thách thức đòi hỏi phải không ngừng nỗ lực để vươn lên Sự phát triển không ngừng kinh tế, xã hội tiến khoa học kỹ thuật làm cho đời sống nhân dân ngày nâng cao, dân trí phát triển Trước tình hình đòi hỏi người cán bộ, cơng chức phải có đủ lực, giỏi chun mơn tốt phẩm chất trị đáp ứng nhu cầu cơng việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Cán gốc công việc"; "công việc thành công thất bại cán tốt hay kém" Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu “Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy nhà nước định phần lớn lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công chức - người thực thi công vụ Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa nay, để phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ, cơng chức đòi hỏi quyền cấp phải thường xun quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó Thực tế chứng minh: nơi CBCC có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi công việc vận hành trôi chảy, thông suốt ngược lại Thời gian qua công tác ĐTBD cán bộ, cơng chức quan Nhà nước nói chung UBND huyện Thạch Thất nói riêng đạt thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chuyên môn đội ngũ cán công chức ngày nâng cao, máy quan nhà nước hoạt động có hiệu Tuy nhiên, thực tế, nguyên nhân khác nhau, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất hạn chế, ảnh hưởng tới việc xây dựng phát triển đội ngũ cán huyện, điều kiện tình hình Những bất cập ĐTBD cán bộ, công chức UBND huyện, đặt nhiều vấn đề cần nghiên cứu phương diện lý thuyết thực tiễn Nhận thấy tầm quan trọng ý nghĩa công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC q trình thực tập Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội, chọn đề tài: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội – Thực trạng giải pháp” làm khóa luận tốt nghiệp Hy vọng kết nghiên cứu khóa luận góp phần vào việc nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC Bộ máy hành nhà nước nói chung UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội nói riêng Lịch sử nghiên cứu Ở nước ta năm gần đây, chủ đề nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC không thu hút nhà lãnh đạo mà vấn đề quan tâm nhà khoa học nhà quản lý Nói đến ĐTBD, có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học đề cập Một số cơng trình khoa học tiêu biểu ĐTBD nêu sau: - Lê Khắc Á (2015), Đổi đào tạo, bồi dưỡng cơng chức quan Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ quản lý hành cơng - Nguyễn Mạnh Bình (2001), Đào tạo bồi dưỡng cơng chức hành Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh theo yêu cầu cải cách hành nước ta - Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán cơng chức, Nxb Chính trị Quốc gia - Nguyễn Hữu Thanh (2000), Đổi nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức, Nxb Chính trị Quốc gia - Trần Hậu Thành (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân, Nxb Chính trị Quốc gia - Nguyễn Trọng Thóc (2005), Xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, Nxb Chính trị Quốc gia - Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh (2004), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, Nxb Chính trị Quốc gia Nhìn chung cơng trình nghiên cứu đề cập trực tiếp gián tiếp đến nhiều nội dung ĐTBD CBCC theo yêu cầu Nhà nước pháp quyền nhiều mức độ phạm vi khác nhau, tương ứng với khoảng thời gian định, giải vấn đề búc xúc Tuy nhiên đề tài công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất đến chưa có cơng trình đề cập Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu Từ thực trạng nguyên nhân tồn tại, hạn chế công tác ĐTBD cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất đề khuyến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác ĐTBD cán bộ, cơng chức UBND huyện thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích sở lý luận sở pháp lý công tác ĐTBD cán bộ, cơng chức; - Phân tích thực trạng đánh giá công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Thạch Thất; - Đề xuất giải pháp khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác ĐTBD CBCC UBND huyện Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Thời gian: 2014 – 2016 - Không gian nghiên cứu: Khảo sát công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài dựa vào phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Nhà nước, nghị quyết, định, thị đề án, kế hoạch trung ương UBND huyện Thạch Thất, đồng thời có kế thừa kết nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện 5.2 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập thông tin trực tiếp: quan sát; - Phương pháp thu thập thông tin gián tiếp: phân tích tổng hợp số liệu, điều tra xã hội học, khảo sát, thống kê, so sánh, nghiên cứu tài liệu, tư liệu tham khảo Ý nghĩa đề tài 6.1 Ý nghĩa lý luận - Những luận điểm kết luận đề tài góp phần làm sáng tỏ cung cấp luận khoa học cho việc xác định quan điểm hoạch định sách huyện cơng tác ĐTBD CBCC Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Phương hướng hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Định hướng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ CBCC chuyên nghiệp, vững vàng trị, tính thơng nghiệp vụ, có đủ lực xây dựng hệ thống trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tiên tiến, đại Kế hoạch đào tạo cần nhắm vào mục tiêu ưu tiên như: - Đào tạo bồi dưỡng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức - Nâng cao lực thực công việc cho đội ngũ công chức hành máy nhà nước - Gắn ĐTBD với sử dụng công chức; đảm bảo thực tốt mối quan hệ đào tạo – sử dụng – đề bạt – luân chuyển công tác cán - Thực đào tạo bồi dưỡng có trọng tâm, trọng điểm - Có kế hoạch đào tạo với đào tạo lại; ĐTBD với tự đào tạo, tự bồi dưỡng Phương hướng đề ra: `- 100% CBCC đào tạo tiêu chuẩn quy định; - 95% CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp ĐTBD theo chương trình quy định; 90% cán lãnh đạo, quản lý cấp phòng ĐTBD trước bổ nhiệm; - 70 – 80% thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; Đối với CBCC cấp huyện: - 90% cán cấp huyện có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 47 - 100% cán cấp huyện bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành theo công việc; - 90% cơng chức cấp huyện có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; - 70 – 80% công chức cấp huyện thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; - Đưa nhiều CBCC ĐTBD nước phát triển phát triển; - 100% người hoạt động không chuyên trách bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ - 100% đại biểu Hội đồng nhân dân cấp bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ hoạt động năm 2016 nửa đầu năm 2017 Nội dung ĐTBD gồm: Lý luận trị; Kiến thức, kỹ quản lý nhà nước; Kiến thức hội nhập; Tin học, ngoại ngữ chuyên ngành; Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo tiêu chuẩn cho CBCC cấp xã; Đào tạo trình độ sau đại học cho CBCC sở quy hoạch cán bộ; Bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp theo chương trình quy định 3.2 Một số giải pháp hồn thiên cơng tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo để tránh trường hợp đào tạo lệch hướng, khơng sát với thực tế, giai đoạn có ý nghĩa quan trọng trình ĐTBD Trong trình phân tích cơng việc đánh giá thực cơng việc cho cán quản lý khó đo lường, để xác định nhu cầu đào tạo cán bộ, quản lý cần trả lời câu hỏi như: đối tượng tham gia đào tạo? Tiêu chuẩn tham gia đào tạo? Các kiến thức, kỹ cần thiết cho cán quản lý? Mặt khác, để xác định nhu cầu đào tạo cho nhân viên cần vào trình độ chun mơn, nhu cầu cơng việc, 48 Việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cần vào kết thực công việc nhân viên lãnh đạo trực tiếp đánh giá để xem nhân viên có hồn thành cơng việc hay khơng Những người có kết thực cơng việc khơng đạt yêu cầu cử học lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ đáp ứng cơng việc Những nhân viên tuyển dụng nhu cầu lao động thiếu người từ phận khác chuyển sang chưa quen với công việc cử học 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng Các khóa học đào tạo UBND huyện chưa đưa mục tiêu cụ thể cần đạt Các thông báo khóa học đề cập đến số lượng người tham gia khóa học, thời gian, địa điểm đào tạo Mỗi khóa học cần thơng báo mục tiêu cụ thể cung cấp kiến thức, kỹ năng, yêu cầu, trình độ, kết sau khóa học cần đạt gì…Trên sở đánh giá chất lượng khóa đào tạo đạt mức độ nào, nâng cao hiệu công tác ĐTBD CBCC Các mục tiêu đưa cần đáp ứng yêu cầu sau: - Mục tiêu đưa phải phù hợp với nhu cầu đào tạo, phải mang tính khả thi - Có tiêu cụ thể phương pháp để đánh giá hiệu đào tạo - Giới hạn số lượng, cấu học viên, thời gian chương trình đào tạo, tránh đào tạo dàn trải gây lãng phí - Định kì phải đánh giá điều chỉnh phù hợp với thực tiễn 3.2.3 Hồn thiện cơng tác lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng Để hồn thiện cơng tác lựa chọn đối tượng đào tạo bồi dưỡng cần vào yêu cầu sau: - Đào tạo phải yêu cầu vị trí việc làm, tránh đào tạo kiến thức không cần thiết - Phải phù hợp tuổi, giới tính, trình độ, kỹ năng, trình độ, phẩm chất đạo đức 49 - Những đối tượng chưa đáp ứng yêu cầu bắt buộc phải đào tạo - Xem xét nhu cầu, nguyện vọng cá nhân đào tạo 3.2.4 Xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp Đổi công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng từ khâu chiêu sinh, tổ chức đào tạo, quản lý chất lượng, đánh giá kết Đối tượng đào tạo phải gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức, trước hết đảm bảo chuẩn hóa đội ngũ cán lãnh đạo cấp sở góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn huyện Đổi công tác quản lý giảng dạy, học tập, tăng cường biện pháp kiểm tra, đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên chất lượng học tập, rèn luyện học viên, theo hướng phát huy tinh thần tự giác, tự học, biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo Đổi quy chế đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực; tránh tình trạng tiêu cực, dễ dãi, hình thức; cương xử lý tượng vi phạm quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, biểu tiêu cực, thiếu trách nhiệm quản lý, giảng dạy, học tập Đổi phương pháp giảng dạy học tập, thực dạy lý luận gắn với thực tiễn, học đôi với làm, nhà trường gắn với thực tiễn công tác sở; giảng dạy ý xây dựng nhiều tập tình thực tiễn lãnh đạo, quản lý, vận động nhân dân, thực hành công vụ sở để rèn luyện kỹ công tác cho người học Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phù hợp với đặc điểm tâm lý, trình độ nhận thức, khả tiếp thu người học, tăng cường hình thức đối thoại, thảo luận, làm việc theo nhóm, sử dụng cơng nghệ thơng tin giảng dạy cách hợp lý hiệu Trên sở chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng quan chức ban hành, trình giảng dạy, giảng viên nghiên cứu, chọn lọc, bổ sung, cải tiến, cập nhật thông tin, làm cho nội dung giảng sát 50 với mục tiêu, bảo đảm yêu cầu lý luận thực tiễn, đặc biệt bảo đảm tính thiết thực hiệu cao 3.2.5 Chuẩn bị tốt sở vật chất, tài đào tạo đội ngũ giảng viên Cần đầu tư trang thiết bị, vật chất cho sở đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu dạy, học theo phương pháp Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, bồi dưỡng phải đáp ứng việc áp dụng, sử dụng phương pháp trao đổi tích cực Cần giới hạn số lượng học viên cho lớp học cho phù hợp với việc áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu công việc đạt kết Cần tăng cường hoạt động nghiên cứu thực tiễn cho giảng viên theo Đề án việc đưa giảng viên thực tế có thời hạn sở cấp có thẩm quyền phê duyệt để có hội cọ sát thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm phục vụ thiết thực, hiệu quả, gắn sát với thực tiễn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 3.3 Một số kiến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác ĐTBD CBCC UBND huyện Thạch Thất, TP Hà Nội Thứ nhất, hồn thiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng Hoàn thiện bước xác định nhu cầu đào tạo Đây hoạt động nằm quy trình ĐTBD cán bộ, công chức thực bước lập kế hoạch, hoạt động chưa rõ rang, cụ thể chưa đem lại hiệu cao Nhu cầu đào tạo phải phận, UBND xã, thị trấn lập gửi lên phòng nội vụ, sau phòng nội vụ vào kế hoạch phận UBND xã để xem xét nhu cầu đào tạo thơng qua trình độ, tình hình thực tế thời gian công tác cán bộ, công chức quan Rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức Hoạt động nhằm tổng hợp số lượng cán bộ, công chức trình độ, lực 51 thực tế cán bộ, công chức, làm để đưa định có nên tổ chức đào tạo hay khơng đào tạo nên đào tạo nội dung Thứ hai, trọng đào tạo lý luận trị chuyên môn nghiệp vụ Khi cử cán bộ, công chức học cần phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể sở nguồn nhu cầu thực tiễn Đồng thời xác định nhiệm vụ rõ ràng cho vị trí cơng việc, sở cử cán bộ, cơng chức đào tạo phù hợp với vị trí cơng việc Bên cạnh việc trang bị kiến thức lý luận trị, cần tăng cường đào tạo lực chuyên môn, nghiệp vụ; kĩ phối hợp xử lý vấn đề có tính chất liên ngành, kĩ lãnh đạo, quản lý, xây dựng kế hoạch, tổ chức, sử dụng nguồn nhân lực…đối với cán lãnh đạo, quản lý Thứ ba, đổi chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy Đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với điều kiện, đặc điểm cán bộ, cơng chức Chương trình đào tạo phải vào yêu cầu nghiệp vụ cụ thể đối tượng cán bộ, công chức để xây dựng cho thích hợp, tránh việc đào tạo tràn lan Đổi phương pháp giảng dạy, mạnh dạn áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, thường xun cập nhật thơng tin đường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước kiến thức có liên quan đến nội dung giảng dạy Thường xuyên cử cán tập huấn, tạo điều kiện cho cán bộ, cơng chức có điều kiện nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Trang bị kiến thức kĩ cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Thứ tư, thực tốt bước tổ chức đào tạo việc tăng cường đầu tư mặt áp dụng công nghệ thông tin vào đào tạo, bồi dưỡng Để có đội ngũ cán bộ, cơng chức có đầy đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu trình phát triển cần phải đầu tư đào tạo, bồi dưỡng mặt, có đầu tư 52 tài chính, sở vật chất kĩ thuật, thời gian…Nhất việc áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải công việc hàng ngày cán bộ, công chức Đây chủ trương Chính phủ cơng tác cải cách hành nhà nước thơng tin quan hành số hóa đại cổng thơng tin điện tử Mặt khác, việc ứng dụng công nghệ thông tin giải công việc cán bộ, công chức góp phần nâng cao hiệu hoạt động quan Chính vậy, UBND huyện Thạch Thất cần tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức quan mình, từ nâng cao chất lượng hoạt động chất lượng quản lý Trong thời gian tới UBND cần quan tâm đến đội ngũ cán bộ, công chức đương nhiệm UBND huyện cán dự nguồn huyện Huyện cần tăng cường cho công tác quản lý CBCC làm việc quan hành huyện, đặc biệt cần trọng đến khâu tuyển dụng CBCC Đây công việc quan trọng, máy hành huyện thiếu nhiều biên chế cho chương trình CCHC Huyện cần tuyển dụng ứng viên thực có lực trình độ, tâm huyết vào làm việc quan hành huyện Loại trừ tiêu cực tuyển dụng, người lực, dựa vào mối quan hệ “con ơng cháu cha” để làm việc quan, làm cho mặt hành nhà nước thêm cồng kềnh mà hiệu công việc khơng thực tốt, lại phải tốn kinh phí cho họ đào tạo lại Cũng cần tránh tình trạng tuyển người tài lại không khai thác lực họ Để nâng cao lực cán đương nhiệm quan hành huyện, cần mở lớp ĐTBD với nhiều loại hình thức khác (chính quy khơng quy) theo quy hoạch định Đặc biệt sinh viên trường, nguồn nhân lực trẻ,có tâm huyết với nghề Tuy họ chưa có kinh nghiệm thực tiễn việc giải công việc, cần tạo điều kiện để lực lượng cán trẻ thích ứng 53 KẾT LUẬN Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức hoạt động quan trọng chế độ công vụ quốc gia Một nhà nước muốn trì quyền lực, lực hiệu quản lý phải chăm lo cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức, có lực thực thi cơng vụ, có khả hồn thành tốt nhiệm vụ giao Dưới lãnh đạo Đảng Nhà nước, năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nói chung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Thạch Thất nói riêng đạt thành tựu định, góp phần to lớn việc tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội nâng cao hiệu hoạt động quản lý nhà nước Nhờ vào công tác ĐTBD CBCC huyện mà số lượng chất lượng CBCC huyện Thạch Thất tăng lên đáng kể so với năm trước Đội ngũ CBCC huyện phần đáp ứng yêu cầu lực chuyên môn phẩm chất đạo đức công xây dựng địa phương, ngày tiến tới xây dựng Thạch Thất trở thành huyện giàu mạnh, dân chủ văn minh Việc xây dựng đội ngũ CBCC có phẩm chất, lực đáp ứng yêu cầu công xây dựng phát triển đất nước yếu tố định nghiệp phát triển đất nước không Việt Nam mà chung cho tất quốc gia giới 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Vũ Ngọc Am (2003), Đổi công tác giáo dục trị - tư tưởng cho cán Đảng viên sở, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bộ Tài Chính (2010), Thơng tư số 139/2010/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chính phủ (2008), Nghị định số 14/2008NĐ-CP quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc UBND huyện; quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Chính phủ (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Chính phủ (2012), Nghị định số 61/2012/NĐ - CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Bộ Nội vụ Đảng cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Học viện Hành (2010), Tập giảng Kỹ thuật xây dựng văn bản, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Học viện Hành (2012), Giáo trình Tổ chức máy hành nhà nước, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất (2016), việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất 10 Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất (2017), Cơng văn số 282/UBND-NV việc báo cáo danh sách số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 11 Thang Văn Phúc, Nguyễn Minh Phương (2005), Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán cơng chức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 Quốc hội (2003), Luật Tổ chức Hội Đồng Nhân Dân Ủy Ban Nhân Dân 55 13 Quốc hội (2004), Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân Ủy ban nhân dân 14 Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức 15 Nguyễn Hữu Thanh (2000), Đổi nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán cơng chức, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Trọng Thóc (2005), Xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Hồng Trang (2004), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh Cán bộ, công chức 19 Viện ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 56 PHỤ LỤC Một số hình ảnh UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Ảnh 1: Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất 57 Ảnh 2: Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Ảnh 3: Mở lớp bồi dưỡng công tác văn thư cho công chức làm công tác văn thư toàn huyện 58 Phụ lục Quyết định việc Quy định chức nhiệm vụ quyền hạn cấu tổ chức Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất 59 Phụ lục Công văn việc báo cáo danh sách số lượng chất lượng cán công chức viên chức năm 2016 60 Phụ lục Phiếu khảo sát công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 61 ... luận sở pháp lý công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội Chương 3: Giải pháp hồn... chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức cần thiết công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 2.2.1.1 Số... tập Phòng Nội vụ huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội, chọn đề tài: “ Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội – Thực trạng giải pháp làm khóa luận tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện thạch thất, thành phố hà nội – thực trạng và giải pháp, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện thạch thất, thành phố hà nội – thực trạng và giải pháp, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại UBND huyện thạch thất, thành phố hà nội – thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn