Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

15 1,676 3
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/07/2013, 01:27

Chµo mõng c¸c thÇy c« cïng c¸c em ! Gi¸o viªn : TrÇn ThÞ TiÕn Tæ tù nhiªn Quy ước tiết học : 1/ Phần cần ghi vào vở : - Các đề mục. - Khi nào có biểu tượng xuất hiện. 2/ Học sinh viết nháp gọn dễ đọc 3/ Học sinh thực hiện các yêu cầu của giáo viên Kiểm tra bài cũ 1, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì? 2, Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các hàm số y = 2x - 2 y = 2x + 1? y = 2 x - 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = 2 x + 1 . . . . 2 1 − Khi nµo th× 2 ®­êng th¼ng y=ax+b(a 0) vµ y=a’x+b’(a’ 0) song song víi nhau? Trïng nhau? C¾t nhau? ≠≠ TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau . y = 2 x 1. §­êng th¼ng song song 1. §­êng th¼ng song song (d) // (d’) (d) // (d’) (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)  y = ax+b (a 0) (d) y = a'x+b' (a 0) (d') ≠ ≠ y = 2 x - 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = 2 x + 1 . . . . 2 1 − ⇔ =    ≠ ' ' bb aa ⇔    = = ' ' bb aa Bµi tËp 1: Bµi tËp 1: TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau §­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng §­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng y = - 0,5x +2 y = - 0,5x +2 lµ: lµ: A. A. y = 1 - 0,5x y = 1 - 0,5x C. C. y = - 0,5x + 2 y = - 0,5x + 2 B. B. y = - 0,5 x + 2 y = - 0,5 x + 2 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = - 0 , 5 x + 2 y = 1 - 0 , 5 x y = - 0 , 5 x + 2 1. §­êng th¼ng song song 1. §­êng th¼ng song song TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau (d) // (d’) (d) // (d’)    ≠ = ⇔ ' ' bb aa (d) trïng (d’) (d) trïng (d’)    = = ⇔ ' ' bb aa 2. §­êng th¼ng c¾t nhau 2. §­êng th¼ng c¾t nhau  (d) c¾t (d’) (d) c¾t (d’) a'a ≠⇔ 1 2 3 4 -2 -3 -4 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 -1 x y O y = - 0 , 5 x + 2 y = 1 - 0 , 5 x *Chó ý: *Chó ý: SGK / 53 SGK / 53 y = ax+b (a 0) (d) y = a'x+b' (a 0) (d') ≠ ≠ y = - 0 , 5 x + 2 TiÕt 25: ®­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau Bµi tËp 2: Bµi tËp 2: C¸c c©u sau ®óng hay sai? C¸c c©u sau ®óng hay sai? A. A. (d (d 1 1 ) // (d ) // (d 2 2 ) ) B. B. (d (d 1 1 ) c¾t (d ) c¾t (d 3 3 ) t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 1 ) t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 1 C. C. (d (d 2 2 ) // (d ) // (d 3 3 ) ) D. D. (d (d 3 3 ) trïng (d ) trïng (d 4 4 ) ) § § § S Cho c¸c ®­êng th¼ng : Cho c¸c ®­êng th¼ng : (d (d 1 1 ): ): y = - 3x +1 (d y = - 3x +1 (d 3 3 ): ): y = 3x +1 y = 3x +1 (d (d 2 2 ): ): y = 2 + 3x (d y = 2 + 3x (d 4 4 ): ): y = 1 + - 3 x y = 1 + - 3 x [...]...Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau 3 Bài tập áp dụng Bài tập 3: Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + 3 y = (2m + 1)x - 5 Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là: a, Hai đường thẳng song song b, Hai đường thẳng cắt nhau Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau 3 Bài tập áp dụng Bài tập 4: Cho hai hàm số bậc nhất: y = mx + n - 3 y = (2-m)x +... thị của hai hàm số trên trùng nhau khi: m = 3 m = 2 C A n = 2 n = 3 m = 1 B n = 5 m = 1 D n = 4 Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau 3 Bài tập áp dụng Bài tập 5: Điền vào chỗ trống để được khẳng định đúng: a = a' b b' 1 (d) // (d') (d) trùng (d') 2 a = a' b = b' a a' 3 (d) (d') cắt nhau Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau Hướng dẫn... a' 3 (d) (d') cắt nhau Tiết 25: đường thẳng song song đường thẳng cắt nhau Hướng dẫn về nhà: 1 Học thuộc các kết luận của bài 2 Làm bài tập: 20; 22; 24 /54; 55 /SGK Xin cảm ơn các thầy cô các em học sinh . Hai đường thẳng song song. a, Hai đường thẳng song song. b, Hai đường thẳng cắt nhau. b, Hai đường thẳng cắt nhau. Tiết 25: đường thẳng song song và đường. Tiết 25: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 3. Bài tập áp dụng 3. Bài tập áp dụng Bài tập 3: Bài tập 3: Cho hai hàm số bậc nhất: Cho hai hàm số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đại số 9-Tiết 25: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau, Đồ thị hàm số y = ax + b với a 0 là gì? Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạ độ đồ thị của các Đường thẳng song song Đường thẳng song song Đường thẳng song song Đường thẳng song song Đường thẳng cắt nhau Đường thẳng cắt nhau Bài tập áp dụng Bài tập áp dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn