De thi thu mon Hoa truong THPT Nguyen Viet Xuan Vinh Phuc lan 1 nam 2017 BlogHoaHoc

5 182 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2017, 18:43

TR NG THPT CHUYÊN H LONG THI TH ( thi g m trang) KÌ THI TRUNG H C PH THỌNG QU C GIA N M 2016 Môn: HịA H C Th i gian làm bài: 90 phút, không k th i gian phát đ Mã đ thi 132 H , tên thí sinh: L p : Cho KLNT: C = 12; N = 14; P = 31; O = 16; S = 32; H = 1; Li = 7; Na = 23; K = 39, Rb = 85,5; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 87,5; Ba = 137; Al = 27; Zn = 65; Cu = 64; Pb = 207; Ag = 108; Fe = 56; Cu = 64; Mn = 55; Cl = 35,5; Br = 80 Câu 1: Ph n ng d i thu c lo i ph n ng oxi hóa - kh ? A 2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O B AgNO3 + HCl AgCl + HNO3 C 2NO2 + 2NaOH NaNO3 + NaNO2 + H2O D Ca(OH)2 + 2CO2 Ca(HCO3)2 Câu 2: Phenol không ph n ng v i ch t sau đây? A NaOH B Br2 C NaHCO3 D Na Câu 3: Hiđrocacbon X u ki n th ng ch t khí Khi oxi hoá hoàn toàn X thu đ c th tích khí CO h i H2O : u ki n X ph n ng v i dung d ch AgNO3 NH3 t o k t t a S c u t o c a X tho mãn tính ch t A B 3.` C D Câu 4: Có dung d ch riêng bi t: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào m i dung d ch m t Ni S tr ng h p xu t hi n n mòn n hoá A B C D Câu 5: Phát bi u sau không ? A Trong dãy kim lo i ki m, t Li đ n Cs nhi t đ nóng ch y gi m d n B Có th dùng dung d ch Na2CO3 đ làm m m t t c lo i n c c ng C Các kim lo i Na, K, Ca, Ba đ u có c u trúc m ng tinh th l p ph ng tâm kh i D M t nh ng tác d ng c a criolit trình s n xu t nhôm làm t ng tính d n n c a ch t n phân Câu 6: Khi n th c ph m có ch a ch t béo, tinh b t ho c protein ph n ng hoá h c x y đ u tiên c a lo i th c ph m c th ph n ng A thu phân B oxi hoá C kh D polime hoá Câu 7: t cháy hoàn toàn h p ch t h u c sau s n ph m thu đ c khác v i ch t l i? A Protein B Cao su thiên nhiên C Ch t béo D Tinh b t Câu 8: Cho phát bi u sau: (a) nhi t đ th ng, Cu(OH)2 có th tan dung d ch glucoz (b) Anilin m t baz , dung d ch c a làm gi y quì tím chuy n thành màu xanh (c) nhi t đ th ng, axit acrylic ph n ng đ c v i dung d ch brom (d) u ki n thích h p, glyxin ph n ng đ c v i ancol etylic (e) u ki n th ng, etilen ph n ng v i dung d ch AgNO3/NH3 cho k t t a màu vàng S phát bi u A B C D Câu 9: Nhúng m t đinh s t s ch vào dung d ch Cu(NO3)2 Sau m t th i gian l y đinh s t ra, làm khô, th y kh i l ng đinh s t t ng gam Kh i l ng s t ph n ng A 3,5 gam B 7,0 gam C 5,6 gam D 2,8 gam Câu 10: Thành ph n hoá h c c a qu ng boxit A FeCO3 B Al2O3.2H2O C Fe3O4.nH2O D AlF3.3NaF Câu 11: Ancol amin sau b c? A (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 B (C2H5)2NH C2H5CH(OH)CH3 C (C2H5)2NH C2H5CH2OH D (CH3)3COH (CH3)3CNH2 Câu 12: Kim lo i s t không tan dung d ch sau đây? A FeCl3 B H2SO4 loãng, ngu i C AgNO3 D HNO3 đ c, ngu i http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đ thi th hóa Trang 1/4 – Mã đ thi 132 Câu 13: u ki n th ng, kim lo i sau không ph n ng v i n c? A Li B K C Sr D Be Câu 14: Cho 8,24 gam -amino axit X (phân t có m t nhóm –COOH m t nhóm –NH2) ph n ng v i dung d ch HCl d thu đ c 11,16 gam mu i X A H2NCH(C2H5)COOH B H2NCH2CH(CH3)COOH C H2N[CH2]2COOH D H2NCH(CH3)COOH Câu 15: Ion X2+ có c u hình electron tr ng thái c b n 1s22s22p6 S h t mang n ion X2+ A 16 B 18 C 20 D 22 Câu 16: Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) ph n ng hoàn toàn v i H2 (d , xúc tác Ni, to) thu đ c A CH3CH2CH2OH B CH3CH2CHO C CH3CH2COOH D CH2=CH-COOH Câu 17: t 3,36 gam kim lo i M khí quy n clo thu đ c 9,75 gam mu i clorua Kim lo i M A Cu B Zn C Fe D Al Câu 18: Cho nguyên t M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19) Bán kính nguyên t c a nguyên t t ng d n theo th t A M < X < R < Y B Y < X < M < R C Y < M < X < R D M < X < Y < R Câu 19: Khi th c hi n thí nghi m cho ch t kh (kim lo i, phi kim,…) ph n ng v i axit nitric đ c th ng t o khí NO2 đ c h i, gây ô nhi m môi tr ng h n ch l ng khí NO2 thoát môi tr ng, ng i ta nút ng nghi m b ng t m dung d ch sau ? A Mu i n B Xút C C n D Gi m n Câu 20: Hoà tan m gam Fe dung d ch HNO3 đ c, nóng d thu đ c 8,064 lít khí NO2 (s n ph m kh nh t, đktc) Giá tr c a m A 8,96 B 6,16 C 6,72 D 10,08 Câu 21: Trong công nghi p, đ u ch kim lo i Ag, Cu g n nh tinh t (99,99%) ng i ta s d ng ph ng pháp sau đây? A thu luy n B nhi t luy n C n phân nóng ch y D n phân dung d ch Câu 22: Th y Sở GD & ĐT Vĩnh Phúc Trường THPT Nguyễn Viết Xuân ĐỀ THI KHẢO CHUYÊN ĐỀ LẦN NĂM HỌC: 2016-2017 Mơn: Hóa 12; Thời gian: 50 phút (Đề thi gồm có 40 câu) Mã đề thi 271 oc c om (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H=1; He=4; Li=7; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; I=127; Ag=108; Sn=119; Ba=137, P=31, Pb=207 ht :// bl og ho ah Câu 1: Phát biểu sau không xà phòng chất tẩy rửa tổng hợp? A Đều sản xuất cách đun nóng chất béo với dung dịch kiềm B Xà phòng hỗn hợp muối natri (kali) axit béo, khơng nên dùng xà phòng nước cứng tạo muối kết tủa C Chất tẩy rửa tổng hợp muối natri axit cacboxylic, bị kết tủa nước cứng D Đều có khả hoạt động bề mặt cao, có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt chất bẩn Câu 2: Trong pháp biểu sau độ cứng nước: (1) Khi đun sơi ta loại độ cứng tạm thời nước (2) Có thể dùng Na2CO3 để loại độ cứng tạm thời độ cứng vĩnh cửu nước (3) Có thể dùng HCl để loại độ cứng nước (4) Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng nước Chọn pháp biểu đúng: A (1) (2) B Chỉ có C (1), (2) (4) D Chỉ có Câu 3: Hiđro hố cao su Buna thu polime có chứa 11,765% hiđro khối lượng, trung bình phân tử H2 phản ứng với k mắt xích mạch cao su Giá trị k A B C D Câu 4: Polime dùng làm ống dẫn nước, đồ giả da, vải che mưa A PP B PS C PVA D PVC Câu 5: Để phân biệt xà phòng, hồ tinh bột, lòng trắng trứng ta dùng thuốc thử sau đây? A Chỉ dùng Cu(OH)2 B Kết hợp I2 AgNO3/NH3 C Kết hợp I2 Cu(OH)2 D Chỉ dùng I2 Câu 6: Suất điện động chuẩn pin điện hoá Mn–Cd +0,79V điện cực chuẩn cặp Cd2+/Cd – 0,40V Thế điện cực chuẩn cặp Mn2+/Mn là: A –0,39V B +0,39V C –1,19V D +1,19V Câu 7: Cho dãy chất: C2H2, HCHO, HCOOH, CH3CHO, (CH3)2CO, C12H22O11 (mantozơ), HOOCCH3 Số chất dãy tham gia phản ứng tráng gương A B C D Câu 8: Để tạo thành thuỷ tinh hữu (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp A CH2=C(CH3)-COOCH3 B CH3-COO-CH=CH2 C CH2=CH-COO-CH3 D CH3-COO-C(CH3)=CH2 Câu 9: Để điều chế cao su Buna người ta thực theo sơ đồ biến hóa sau: H 30% H 80% H 50% H 80% C2H6   C2H4   C2H5OH   buta-1,3-đien   cao su buna Tính khối lượng etan cần lấy để điều chế 5,4 kg cao su buna theo sơ đồ trên? A 46,875 kg B 62,50 kg C 15,625 kg D 31,25 kg Câu 10: Lysin chất có cơng thức phân tử A C5H11O2N B C6H14O2N2 C C9H11O3N D C5H9O4N Câu 11: Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đun nóng, thu 41,25 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá : http://bloghoahoc.com - Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/4 - Mã đề thi 271 ht :// bl og ho ah oc c om A 31,25% B 40,00% C 50,00% D 62,50% Câu 12: Thủy phân hoàn toàn 4,34 gam tripeptit mạch hở X (được tạo nên từ hai α-amino axit có cơng thức dạng H2NCxHyCOOH) dung dịch NaOH dư, thu 6,38 gam muối Mặt khác thủy phân hoàn toàn 4,34 gam X dung dịch HCl dư, thu m gam muối Giá trị m A 7,25 B 8,25 C 5,06 D 6,53 Câu 13: Số đồng phân cấu tạo mạch hở có CTPT C5H8 A B C D Câu 14: Khi để lâu ngày khơng khí ẩm vật sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát sâu tới lớp sắt bên xảy trình: A Sn bị ăn mòn điện hố B Fe bị ăn mòn điện hố C Sn bị ăn mòn hố học D Fe bị ăn mòn hố học Câu 15: Hồ tan m gam hỗn hợp Ba, Al vào nước thu dung dịch X chứa chất tan 12,544 lít H2 (đktc), khơng chất rắn không tan Thổi CO2 dư vào dung dịch X thu kết tủa Y dung dịch Z Đun nóng dung dịch Z đến phản ứng kết thúc thu kết tủa T Lấy kết tủa Y trộn với kết tủa T nung khơng khí đến khối lượng không đổi thu chất rắn Q Khối lượng Q A 35,70g B 39,78g C 38,76g D 38,25g Câu 16: Trong nước tiểu người bị bệnh tiểu đường có chứa lượng nhỏ glucozơ Phản ứng sau để nhận biết có mặt glucozơ có nước tiểu? A Cu(OH)2 hay H2/Ni,t0 B NaOH hay [Ag(NH3)2]OH C Cu(OH)2 hay Na D Cu(OH)2 hay [Ag(NH3)2]OH Câu 17: Thực thí nghiệm sau: (I) Cho dung dịch NaCl vào dung dịch KOH (II) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 (III) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, có màng ngăn (IV) Cho Cu(OH)2 vào dung dịch NaNO3 (V) Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3 (VI) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2 Số thí nghiệm điều chế NaOH A B C D Câu 18: Điện phân dung dịch CuCl2 với điện cực trơ, sau thời gian thu 0,32 gam Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ hồn tồn lượng khí X vào 200 ml dung dịch NaOH nhiệt độ thường) Sau phản ứng nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thiết thể tích dung dịch NaOH không thay đổi) Nồng độ ban đầu dung dịch NaOH A 0,05M B 0,1 M C 0,2M D 0,15 M Câu 19: Thuỷ phân este C4H6O2 môi trường axit ta hỗn hợp hai chất hữu có phản ứng tráng gương Cơng thức cấu tạo este A HCOO-CH2-CH=CH2 B CH3-CH=CH-OCOH C CH2=CH-COOCH3 D CH3COO-CH=CH2 Câu 20: Este A điều chế từ amino axit B ancol metylic Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam A thu 1,12 lít N2 (đktc), 13,2 gam CO2 6,3 gam H2O Biết tỉ khối A so với H2 44,5 CTCT A A H2N–CH2–CH2–COOCH3 B CH2–CH=C(NH2)–COOCH3 C CH3–CH(NH2)–COOCH3 D H2N–CH2–COOCH3 Câu 21: Đimetyl amin amin bậc A B C D Câu 22: Ứng dụng sau kim loại kiềm? A Dùng điều chế Al công nghiệp B Tạo ...TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH Tỉnh Yên Bái ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Toán - Lần thứ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2,0 điểm).Cho hàm số y = x + 3x + m (1) 1/ Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số (1) m  4 2/ Xác định m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị A, B thỏa mãn tam giác OAB vuông O (O gốc tọa độ) Câu 2(0,5 điểm).Cho số phức z thỏa mãn 1  i  z  i   2z  2i Tìm mô đun số phức w  z  2z  z2 Câu 3(0,5 điểm).Giải bất phương trình  log  x  1  log  x  x    Câu 4(1,0 điểm).Tính tích phân I    ecos x  x  sinxdx Câu 5(1,0 điểm).Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm I  -1;2;3 mặt phẳng (P) có phương trình x  y  z   Viết phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) tìm tọa độ tiếp điểm M Câu (1,0 điểm) 2cos  a/ Cho góc  thỏa mãn cot   Tính giá trị biểu thức P  2sin   3cos3  b/ Xét tập hợp E gồm số tự nhiên có chữ số đôi khác tạo thành từ chữ số {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Chọn ngẫu nhiên phần tử tập hợp E Tìm xác suất để phần tử chọn số chia hết cho Câu 7(1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABC có AB = AC = a,  ABC = 300 , SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc hai mặt phẳng (SBC) (ABC) 600 Tính thể tích khối chóp S.ABC khoảng cách từ trọng tâm G tam giác ABC đến mặt phẳng (SBC) theo a Câu (1,0 điểm) Giải bất phương trình:  4x  x  1 x  x    4x  3x  5 x   Câu (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đỉnh B thuộc đường thẳng  d1  : 2x  y   , đỉnh C thuộc đường thẳng  d  : x  y   Gọi H hình chiếu B AC Xác định tọa độ đỉnh hình chữ nhật ABCD biết 9 2 M  ;  , K  9;2  trung điểm AH, CD điểm C có tung độ dương 5 5 Câu 10(1,0 điểm) Cho số thực không âm a, b, c thỏa mãn  a  b  c    ab  bc  ca  Tìm giá trị lớn biểu thức P   a  b  c    b  c  -Hết -Thí sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề) (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 2: Chất sau đisaccarit? A Saccarozơ B Xenlulozơ ah oc c Câu 1: Thí nghiệm sau không xảy phản ứng hóa học? A Cho kim loại Mg vào dung dịch HNO3 B Cho kim loại Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 C Cho kim loại Ag vào dung dịch HCl D Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 om Cho biết nguyên tử khối nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16 ; S =32; Cl =35,5; Al = 27; Zn = 65; Na = 23; Cu = 64; Ag = 108; Fe = 56; Ba = 137; K = 39; Mg =24 C Glucozơ D Amilozơ Câu 3: Polime X chất rắn suốt, có khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên ht :// bl o gh o dùng để chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X A poli(metyl metacrylat) B polietilen C poli (vinyl clorua) D poliacrilonitrin Câu 4: Để phân biệt loại dung dịch: H2N-CH2-COOH ; CH3COOH ; CH3CH2NH2 cần thuốc thử A dd NaOH B Quỳ tím C Na kim loại D dd HCl Câu 5: Một lượng Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi lượng Ag ban đầu, ngâm lượng Ag vào lượng dư dung dịch gì? A HCl B Fe(NO3)3 C AgNO3 D HNO3 Câu 6: Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch riêng biệt nhiệt độ thường: CuSO4, K2CO3, Ca(OH)2, H2SO4, HCl, Ca(NO3)2 Số chất tác dụng thu kết tủa A B C D Câu 7: Cho chất: Cao su buna, poli(metyl metacrylat), tơ olon, tơ nilon-6,6 polietilen Số chất tạo thành từ phản ứng trùng hợp A B C D Câu 8: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A Boxit B Đá vôi C Thạch cao sống D Thạch cao nung Câu 9: Xà phòng hóa chất sau thu glixerol? A Tristearin B Metyl fomat C Metyl axetat D Benzyl axetat Câu 10: Kim loại sau tác dụng với khí clo dung dịch axit clohiđric cho loại muối? A Fe B Cu C Ag D Al Câu 11: Chất phản ứng thủy phân A Tinh bột B Glucozơ C Saccarozơ D Xenlulozơ Câu 12: Trong số chất đây, chất có tính bazơ mạnh A NH3 B CH3NH2 C (C6H5)2NH D C6H5NH2 http://bloghoahoc.com - Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/4 - Mã đề thi 132 Câu 13: Trong công nghiệp, Ca điều chế cách đây? A Điện phân nóng chảy CaCl2 B Điện phân dung dịch CaSO4 C Cho kim loại Na vào dung dịch Ca(NO3)2 D Cho kim loại Zn vào dung dịch CaCl2 Câu 14: Kim loại X sử dụng nhiệt kế, áp kế số thiết bị khác Ở điều kiện ht :// bl o gh o ah oc c om thường, X chất lỏng Kim loại X A Pb B W C Hg D Li Câu 15: Số este có công thức phân tử C3H6O2 A B C D Câu 16: Dung dịch lòng trắng trứng phản ứng với Cu(OH)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng A Màu vàng B Màu xanh lam C Màu đỏ máu D Màu tím Câu 17: Tơ sau tơ thiên nhiên? A Tơ lapsan B Tơ nilon-6,6 C Tơ nitron D Tơ tằm Câu 18: Trong hỗn hợp X gồm Fe2O3 ; ZnO ; Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu dung dịch Y phần không tan Z Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư thu lượng kết tủa gồm A Fe(OH)2 ; Cu(OH)2 B Fe(OH)3 C Fe(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Zn(OH)2 D Fe(OH)3 ; Zn(OH)2 Câu 19: Để bảo vệ ống thép ( dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) phương pháp điện hóa, người ta mạ vào mặt ống thép kim loại gì? A Ag B Cu C Zn D Pb Câu 20: Phát biểu sau sai? A Tripeptit Gly-Ala-Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2 B Tất peptit có khả tham gia phản ứng thủy phân C Protein đơn giản tạo thành từ gốc α -amino axit D Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit Câu 21: Cho vào ống nghiệm vài tinh thể K2Cr2O7, sau thêm tiếp khoảng 1ml nước lắc để K2Cr2O7 tan hết, thu dung dịch X Thêm vài giọt dung dịch KOH vào dung dịch X, thu dung dịch Y Màu sắc dung dịch X Y A Màu vàng màu nâu đỏ B Màu vàng màu da cam C Màu da cam màu vàng D Màu nâu đỏ màu S GD T TNH PH YấN THPT PHM VN NG THI TH THPT QUC GIA LN NM 2017 Mụn: KHOA HC T NHIấN HểA HC Thi gian lm bi: 50 phỳt, khụng k thi gian phỏt ( thi cú 40 cõu / trang) Mó : 132 Cho bit nguyờn t ca cỏc nguyờn t : H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137 Cõu 1: Trong s cỏc cht sau: xeluloz, saccaroz, frutoz, glucoz S cht thy phõn n cựng ch thu c glucoz l: A tinh bt xenluloz B Tinh bt, xenluloz, saccaroz C xenluloz, fructoz, saccaroz D Tinh bt, saccaroz Cõu 2: Phỏt biu no sau õy ỳng ? A Polietilen v poli(vinyl clorua) l sn phm ca phn ng trựng ngng B T nilon-6,6 c iu ch t hexametyleniamin v axit axetic C T visco, t xenluloz axetat thuc loi t tng hp D Si bụng , t tm l polime thiờn nhiờn Cõu 3: Sobitol l sn phm ca phn ng ? A Oxi húa glucoz bng AgNO3 ammoniac B Kh glucoz bng H2 ,xt Ni un núng C Lờn men ancol etylic D Glucoz tỏc dng vi Cu(OH) Cõu 4: Tờn gi ca ca C2H5NH2 l: A etylamin B imetylamin C metylamin D propylamin Cõu 5: tỏch Ag hn hp Ag, Cu, Fe m lng Ag khụng thay i thỡ dựng cht no sau õy ? A HCl B HNO3 C Fe2(SO4)3 D AgNO3 Cõu 6: chng minh glucoz cú tớnh cht ca andehit, ta cho dung dch glucoz phn ng vi ? A Cu(OH)2 nhit thng to dung dch mu xanh lam B Dung dch AgNO3 ammoniac C Kim loi Na D Dung dch HCl Cõu 7: Cú cht hu c: H2NCH2COOH, C2H5COOH v CH3(CH2)3NH2 nhn bit cỏc cht trờn dựng thuc th l: A qu tớm B NaOH C HCl D H2SO4 Cõu 8: Bit ion Pb2+ dung dich oxi húa c Sn Hai kim loi Pb v Sn c ni vi bng dõy dn in v nhỳng vo dung dch HCl thỡ cht b n mũn in húa l: A HCl B Pb C Sn D Pb v Sn Cõu 9: Ming chui xanh tip xỳc vi dung dch iot cho mu xanh tớm vỡ ming chui xanh cú: A glucoz B mantoz C tinh bt D saccaroz Cõu 10: Cụng thc húa hc ca cht no l este ? A CH3CHO B HCOOCH3 C CH3COCH3 D CH3COOH Cõu 11: to b nhõn to (cht bộo rn) t du thc vt (cht bộo lng) ta cho du thc vt thc hin phn ng ? A ehirro hoỏ B X phũng hoỏ C Hiro hoỏ D Oxi hoỏ Cõu 12: Cho hn hp hai axit bộo gm axit oleic v axit stearic tỏc dng vi glixerol S triglixerit ti a to thnh l: http://bloghoahoc.com Chuyờn trang thi th Húa Trang 1/5 Mó thi 132 A B C D Cõu 13: Kim loi no sau õy cú cng ln nht tt c cỏc kim loi ? A Vonfam B ng C St D Crom Cõu 14: Tớnh cht hoỏ hc c trng ca kim loi l: A tớnh oxi hoỏ B tớnh baz C tớnh kh D tớnh axit Cõu 15: Chn phỏt biu ỳng ? A Phn ng gia axit cacboxylic v ancol cú mt ca axit sunfuric c l phn ng mt chiu B Phn ng thu phõn metyl axetat mụi trng axit l phn ng thun nghch C Khi thu phõn cht bộo luụn thu c etilenglicol D Tt c cỏc este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm l mui v ancol Cõu 16: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo th t tng dn lc baz t trỏi sang phi l: A phenylamin, etylamin, amoniac B phenylamin, amoniac, etylamin C etylamin, amoniac, phenylamin D etylamin, phenylamin, amoniac Cõu 17: Cht thuc loi isaccarit l: A fructoz B glucoz C xenluloz D saccaroz Cõu 18: Hp cht no sau õy thuc loi tripeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH2-CO-NH-CH2-COOH C H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH Cõu 19: Hn hp X cha ba este mch h, phõn t ch cha mt loi nhúm chc v c to bi t cỏc axit cacboxylic cú mch khụng phõn nhỏnh t chỏy ht 0,2 mol X cn dựng 0,52 mol O2, thu c 0,48 mol H2O un núng 24,96 gam X cn dựng 560 ml dung dch NaOH 0,75M thu c hn hp Y cha cỏc ancol cú tng lng l 13,38 gam v hn hp Z gm hai mui, ú cú a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) T l gn nht a : b l: A 0,6 B 1,2 C 0,8 D 1,4 Cõu 20: un núng 0,1 mol hn hp E cha X, Y bng dung dch NaOH (va ) Cụ cn dung dch sau phn ng thu c m gam mui ca glyxin, alanin v valin t chỏy hon ton lng mui ny thu c 0,2 mol Na2CO3 v hn hp gm CO2, H2O, N2 ú tng lng ca CO v H2O l 65,6 gam Mt khỏc t chỏy 1,51m gam hn hp E cn dựng a mol O thu c CO2, H2O MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN Mức độ nhận thức Tên chủ đề Este-lipit Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vậndụng cao TN TN TN TN - CTCT - Gọi tên - Tính chất vật lí - Tính chất - Toán xác định hóa học CTPT qua phản - Đồng phân, ứng đốt cháy, xà điều chế phòng hóa - Xác định sản phẩm phản ứng thủy phân 1(c13) 1(c33) 1(câu10) Cacbohiđrat Amin, aminoaxit, peptit, protein Polime vật liệu polime Tổng hợp hữu Đại cương kim loại Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm hợp chất Tổng số câu, số điểm 3(0,75đ) - Khái niệm, phân - Tính chất hóa - BT nhận biết loại học - Tính khối lượng - CTPT - CTCT sản phẩm, khối - Tính chất vật lý lượng chất phản ứng 3(0,75đ) 1(c11) 1(c14) 1(c35) - Khái niệm, phân -Tính chất hóa - BT xác định loại học CTPT, CTCT - Tên gọi - Điều chế, - BT muối - Tính chất vật lý nhận biết amin, amino axit 3(0,75đ) 1(c2) 1(c19) 1(c28) - Khái niệm, phân -Ứng dụng -Điều chế loại, tính hất vật lí -Nhận biết 3(0,75đ 1(c7) 1(c15) 1(30) -Điều chế -BT xác định -BT hỗn hợp chất CTPT, CTCT các chất -Nhận biết chất 6(1,5đ) chất -BT xác định - Mối liên hệ đại lượng thông chất thông qua phản ứng qua t/c hóa học 2(c26,29) 2(c17,24) 2(c3739) - Vị trí, t/c vật lí, -Tính chất hóa BT về: Kl tác cấu tạo học dụng với dd axit, 5(1,25đ) -dãy điện hóa -Điều chế dd muối, phi kim -Ứng dụng -Vận dụng dãy điện hóa 2(c3,5) 2(c18,22 1(c25) - Vị trí, cấu tạo, t/c -T/c hóa học -BT đơn chất kim vật lí, ứng dụng -Điều chế loại -BT hợp chất 6(1,5đ) kim loại 2(c4,8) 2(c20,21 2(2732) http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 1/5 – Mã đề thi 132 Sắt, Crôm, - Vị trí, cấu tạo, t/c -T/c hóa học Đồng vật lí, ứng dụng đơn chất kim loại, hợp chất sắt, crom -Điều chế 2(c1,12) 1(c16) Hóa học môi Các tượng, trường chất hóa học ảnh hưởng đến môi trường -PP xử lí ô nhiểm MT 1(c6) 10 Tổng hợp vô - Vị trí, cấu tạo, t/c -Nhận biết kim vật lí, ứng dụng loại hợp chất kim loại -Mối quan hệ t/c hóa học chất 1(c9) 1(c23) Tổng số câu, số 12(2,75đ) điểm 12(3,25đ) http://bloghoahoc.com – Chuyên trang đề thi thử Hóa -BT đơn chất kim loại -BT hợp chất kim loại 4(1đ) 1(c34 1(0,25đ) -Bài tập đơn chất -BT hợp KL, hỗn hợp kim kim loại, loại hợp chất loại chất hỗn hợp 6(1,5đ) kim 2(c31,36) 12(3,0đ) 2(c38,40) 4(1đ) 40(10đ) Trang 2/5 – Mã đề thi 132 SỞ GD-ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN I Môn: Hoá học (KHTN) Thời gian làm 50 phút Mã đề: 132 Họ, tên thí sinh: ………………………….Số báo danh: Cho biết: H=1; Li=7; Be=9; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Cr= 52; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Br= 80, Ag= 108; Ba= 137 Câu 1: Tính chất vật lí sau kim loại không electron tự định? A tính dẫn điện B tính dẻo C khối lượng riêng D tính dẫn nhiệt Câu 2: Công thức cấu tạo thu gọn Glyxin (axit aminoaxetic) A CH3CH(NH2)COOH B H2NCH2COOH C HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH D (CH3)2CHCH(NH2)COOH Câu 3: Trong kim loại: Al, Fe, Cu, Mg Kim loại có tính khử mạnh A Al B Fe C Mg D Cu Câu 4: Phương pháp chung để điều chế kim loại Na, Ca, Al công nghiệp A điện phân dung dịch B nhiệt luyện C thủy luyện D điện phân nóng chảy Câu 5: Một mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- SO42- Phương pháp làm mền mẫu nước cứng A đun sôi B dùng HCl C dùng Na2CO3 D Dùng H2SO4 2+ Câu 6: Nước thải công nghiệp thường chứa ion kim loại nặng Hg , Pb2+, Fe3+ Để xử lí sơ nước thải trên, làm giảm nồng độ ion kim loại nặng với chi phí thấp, người ta sử dụng chất sau ... http:/ /bloghoahoc. com - Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 4/4 - Mã đề thi 2 71 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ MƠN HĨA HỌC 2 017 A 11 D 21 D 31 C C 12 A 22 A 32 B B 13 B 23 C 33 D D 14 B 24 C 34 C C 15 A 25... C C 15 A 25 A 35 D C 16 D 26 C 36 C A 17 D 27 A 37 B A 18 B 28 D 38 B B 19 B 29 C 39 A 10 B 20 40 D ho ah oc c om ht :// bl og D http:/ /bloghoahoc. com - Chuyên trang đề thi thử Hóa 30 A ... Chuyên trang đề thi thử Hóa Trang 2/4 - Mã đề thi 2 71 ho ah oc c om Khi cho Fe tác dụng với chất số chất tạo hợp chất sắt có hóa trị III? A (1) , (2) B (1) , (2), (3) C (1) , (3) D (1) , (3), (4) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu mon Hoa truong THPT Nguyen Viet Xuan Vinh Phuc lan 1 nam 2017 BlogHoaHoc, De thi thu mon Hoa truong THPT Nguyen Viet Xuan Vinh Phuc lan 1 nam 2017 BlogHoaHoc

Từ khóa liên quan