de on tap cuoi nam toan lop 10 co ban 2010 2011 14171

1 162 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2017, 09:28

ễn tp Toỏn lp 3- B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 GV: Nguyn Th Thanh Thy 1 KIM TRA MễN TON LP 3 1 Bi 1 (2 ): Tớnh nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bi 2 (2 ): Tỡm x a. 64: X= 21 (d 1) b. X: 6= 7 (d 3) Bi 3 (2 ): An 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn 2 túi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên kẹo ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Hai năm nữa, tuổi em tôi bằng 4 1 tuổi mẹ tôi. Vậy năm nay, em tôi bao nhiêu tuổi? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. KIM TRA MễN TON LP 3 2 Bi 1(2 ): Tớnh nhanh a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 100 b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 Bi 2 (2 ): Tỡm x a. 85: X= 9 (d 4) ễn tp Toỏn lp 3- B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 GV: Nguyn Th Thanh Thy 2 b. 52: X= 4 ( d 4) Bài 3( 2 đ): An 27 quyển truyên tranh, Bình 19 quyển truyện tranh, Dũng nhiều hơn Bình 12 quyển truyện tranh. Hỏi Dũng nhiều hơn An bao nhiêu quyển truyện tranh ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm, tuổi anh tôi bằng 3 1 tuổi mẹ tôi. Hỏi mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ tôi bao nhiêu tuổi ? Bài 5( 2 đ): Cho hình vuông cạnh dài 3 cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông. KIM TRA MễN TON LP 3 3 Bài 1( 2 đ):Tính nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi 2 (2 im): Tỡm X a. ( x + 37) + 19 = 65 b. ( x - 36) + 17 = 80 Bài 3( 2 đ): Hùng 16 que tính, Minh nhiều hơn Hùng 7 que tính nhng ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 bạn bao nhiêu que tính ? Bài 4( 2 đ): 4 thùng kẹo, mỗi thùng 6 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo 28 viên kẹo. Hỏi tất cả bao nhiêu viên kẹo ? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. b. DB là cạnh chung của tam giác nào ? ễn tp Toỏn lp 3- B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 GV: Nguyn Th Thanh Thy 3 A B D M C KIM TRA MễN TON LP 3 4 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. 80- ( x- 23) = 65 b. 75 - ( X- 7) = 25 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau : a. 0, 2,4, 6, 8, 10, 12, . b. 1, 3, 5, 7, 9 Bài 4 (2 đ): 3 đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ 2 ngắn hơn đoạn thứ nhất 14 m. Hỏi đoạn dây thứ 3 dài bao nhiêu m ? Bài 5 (2 đ): 5 thùng kẹo nh nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo ? KIM TRA MễN TON LP 3 - 5 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10 b. 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. 1999 + X = 2000 + 5 b, X x 2 = 3900 + 98 ễn tp Toỏn lp 3- B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 GV: Nguyn Th Thanh Thy 4 Bài 3( 2 đ): Một nhà máy 3 tổ công nhân, tổ một số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba số công nhân bằng 3 1 tổ một, tổ hai 9 công nhân. Hỏi nhà máy bao nhiêu công nhân ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, bố tôi 45 tuổi. Năm trớc, tuổi chị tôi bằng 5 1 tuổi bố tôi. Vậy năm nay, chị tôi bao nhiêu tuổi ? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. KIM TRA MễN TON LP 3 - 6 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 +13 +13 + 5 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau : a. 10, 20, 30,40 b. 1, 4, 7, 10, . Bài 4 (2 đ): Lan 56 que tính, Lan chia cho Hồng 4 1 số que tính, sau đó chia cho Huệ 3 1 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho hai bạn, Lan còn lại bao nhiêu que tính ? Bài 5 (2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. ễn tp Toỏn lp 3- B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 GV: Nguyn Th Thanh Thy 5 A M B D K H C KIM TRA MễN TON LP 3 7 Bài 1( 2 đ): Tính nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bài onthionline.net-ôn thi trực tuyến ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 10 BAN BẢN ĐỀ I Câu Giải biện luận phương trình sau: a) (m - 1)x + (m2 - 1) = b) x2 = 2mx - Câu Thống kê số điểm kiểm tra văn tiết tổ gồm em sau: Điểm Tần số [1 ; 4] [5 ; 6] [7 ; 10] Tổng a) Xác định số trung vị thuộc đoạn nào? b) Tính số trung bình cộng, phương sai độ lệch chuẩn Câu Chứng minh phương trình sau vô nghiệm với m a) x2 - 2x + m2 + 3m + = b) (m2 + 1)x2 + 4x + = Hướng dẫn Câu a) với m = phương trình vô số nghiệm với m ≠ , phương trình nghiệm b) Phương trình trở thành: x2 - 2mx - m + = Ta có: Δ' = m + m -1  −1 − −1 +  ; ÷ , phương trình vô nghiệm ÷   −1 − −1 + Với m = m = phương trình nghiệm kép 2 Với m ∈  Trường hợp lại phương trình hai nghiệm phân biệt Câu a) số trung vị số thứ ∈ [ 5;6] b) Phần tử đại diện khoảng tương ứng : 2,5 ; 5,5 ; 8,5 Số trung bình cộng 2,5.2 + 5,5.4 + 8,5.3 ≈ 5,8 c) Độ lệch chuẩn: 2,2; phương sai: 4,9 Câu a) Ta có: Δ' = 1- m - 3m - = - m - 3m - < b) Δ' = - 7(m +1) = - 7m - < 29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2(2014 – 2015) ĐỀ SỐ 1) Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống. a) 216; 217; 228; ; ; b) 310; 320; 330; ; ; 2/ (1 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các ó sau từ bé đến lớn: A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81 C. 28, 37, 39, 72, 81, 93 B. 93, 81,72, 39, 37, 28 D. 39, 93, 37, 72, 28, 81 Bài 3: (1 điểm) Hoàn thành bảng sau: Đọc số Viết số Trăm Chục Đơn vị Bảy trăm chín mươi 790 ……………………………………………………. 935 Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1m = dm 519cm = …….m… cm 2m 6 dm = …… dm 14m - 8m = Bài 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 84 + 19 62 - 25 536 + 243 879 - 356 Bài 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái dưới hình được tô màu 3 1 số ô vuông. Bài 7) Tìm x:(1 điểm) a) x : 4 = 8 b) 4 × x = 12 + 8 1 A B C D Bài 8: (1 điĩm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ: a/ Tính chu vi của hình tứ giác ABCD. B ài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Bài 9: (1,5 điểm) Đội Một trồng được 350 cây, đội Hai trồng được ít hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ? Bài giải Đề 2: Thời gian: 40 phút (không kể chép đề) Bài 1 : Nối số thích hợp với ô trống: ( 1 điểm ) a) < 70 b) > 40 2 2cm 3cm 4cm 6cm D A B C 9 0 5 0 8 0 7 0 4 0 5 0 3 0 Bài 2 : Đặt tính rồi tính ( 2điểm ) 52 + 27 ……… ……… ……… ……… 54 – 19 ……… ……… ……… ……… 33 + 59 ……… ……… ……… ……… 71 – 29 ……… ……… ……… ……… Bài 3 : Tìm X ( 2 điểm ) a) X – 29 = 32 ……………… ……………… b)X + 55 = 95 ………………. ………………… Bài 4: ( 2 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống : a) 5 dm = ……. cm 40 cm = ……. dm b) 1m = ……… cm 60 cm = …… dm Bài 5:(2 điểm) Lớp 2A tất cả 28 học sinh, xếp thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao nhiêu học sinh? Bài 6 ( 1 điểm). - Trong hình bên: …. hình tam giác … hình tứ giác Đề 3 Bài 1:Tính nhẩm(2đ) 2 x 6 = … 3 x 6 =… 27 : 3 =… 20 : 4 =… 15 : 3 = … 24 : 4 =… 4 x 7 =… 5 x 5 =… Bài 2:Đặt tính rồi tính(2đ) 356+212 857-443 96-48 59+27 ………. …….… …… ……. ………. ………. …… ……… ………. ………. …… …… Bài 3:Tính(2đ) 5 x 4 +15= 30 : 5 : 3 = 3 6 0 7 giờ + 8 giờ= 24km : 4= Bài 4: Tìm x (1đ) X x 5 =35 x + 15 = 74 … .…………………… ………………. ………… … ………………… ………………………… ………………… … ………………………… Bài 5: 24 bút chì màu ,chia đều cho 3 nhóm .Hỏi mỗi nhóm mấy bút chì màu? (2điểm) Bài giải ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………… Bài 6: Mỗi chuồng 4 con thỏ. Hỏi 5 chuồng như thế bao nhiêu con thỏ ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 7: Điền số ? 1dm = ….…cm 1m = ……. dm 1km = ……. m 1m = ……. mm 1cm = …….mm 10cm = ….dm 10dm = ….m 1000m = ….km 1000mm = … m 10mm = ….cm Bài 8: Điền dấu (+, -, x, :) vào ô trống để được phép tính đúng: Bài 9: Hình bên bao nhiêu hình: a) ……… tứ giác. b) ……… tam giác ĐỀ SỐ 2) ĐỀ KIỂM TRA TỰ LUYỆN CUỐI HỌC KỲ II Năm học: 2010-2011 MÔN: TOÁN LỚP 2 A. PHẦN BẢN Bài 1/ Nối mỗi số với cách đọc số đó: Bốn trăm linh năm 4 4 5 2 = 10 3 5 15 = 30 322 405 Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: Chu vi của hình tam giác trên là: A. 7 cm B. 24 cm C. 9 cm D. 12 cm Bài 3/ 401 399 701 688 359 505 456 456 Bài 4/ Đặt tính rồi tính: 47 + 25 91 - 25 972 - 430 532 + 245 Bài 5/ Một lớp học 32 học sinh, xếp đều thành 4 hàng. Hỏi mỗi hàng bao nhiêu học sinh ? Bài giải: Bài 6/ Tìm x. 100 + x = Câu 7/ Đọc các số sau : a/ 105:……………………………………… b/ 234: ……………………………………… c/ 396:……………………………………… c/ 424: ……………………………………… Câu 8/ Viết các số : 439 ; 972 ; 394 ; 521 Năm trăm hai mươi mốt Ba trăm hai mươi hai Bốn trăm năm mươi 5 450 521 > < = 124 a,/ Theo th t t ln n bộ b/ Theo th t t bộ n ln . Cõu 9/Tớnh nhm 400 + B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 KIM TRA MễN TON LP 3 1 Bi 1 (2 ): Tớnh nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bi 2 (2 ): Tỡm x a. 64: X= 21 (d 1) b. X: 6= 7 (d 3) Bi 3 (2 ): An 72 viên kẹo đựng trong 6 túi, An cho bạn 2 túi. Hỏi An còn lại bao nhiêu viên kẹo ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Hai năm nữa, tuổi em tôi bằng 4 1 tuổi mẹ tôi. Vậy năm nay, em tôi bao nhiêu tuổi? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. KIM TRA MễN TON LP 3 2 Bi 1(2 ): Tớnh nhanh a. 15 x 2 + 15 x3 + 15 x5 100 b. 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95 Bi 2 (2 ): Tỡm x a. 85: X= 9 (d 4) b. 52: X= 4 ( d 4) Bài 3( 2 đ): An 27 quyển truyên tranh, Bình 19 quyển truyện tranh, Dũng nhiều hơn Bình 12 quyển truyện tranh. Hỏi Dũng nhiều hơn An bao nhiêu quyển truyện tranh ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, mẹ tôi 38 tuổi. Sang năm, tuổi anh tôi bằng 3 1 tuổi mẹ tôi. Hỏi mẹ tôi sinh anh tôi năm mẹ tôi bao nhiêu tuổi ? GV: Nguyn Th Thanh Thy 1 B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 Bài 5( 2 đ): Cho hình vuông cạnh dài 3 cm.Tính chu vi hình vuông,diện tích hình vuông. KIM TRA MễN TON LP 3 3 Bài 1( 2 đ):Tính nhanh a. 37 x 18- 9 x 74 + 100 b. 52 42 + 37 - 28 + 38 + 63 Bi 2 (2 im): Tỡm X a. ( x + 37) + 19 = 65 b. ( x - 36) + 17 = 80 Bài 3( 2 đ): Hùng 16 que tính, Minh nhiều hơn Hùng 7 que tính nhng ít hơn Hải 3 que tính. Hỏi cả 3 bạn bao nhiêu que tính ? Bài 4( 2 đ): 4 thùng kẹo, mỗi thùng 6 hộp kẹo, mỗi hộp kẹo 28 viên kẹo. Hỏi tất cả bao nhiêu viên kẹo ? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. b. DB là cạnh chung của tam giác nào ? A B D M C KIM TRA MễN TON LP 3 4 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 998 x 2 + 2 x 2 b. 73 x2 + 2 x 27 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. 80- ( x- 23) = 65 b. 75 - ( X- 7) = 25 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau : GV: Nguyn Th Thanh Thy 2 B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 a. 0, 2,4, 6, 8, 10, 12, . b. 1, 3, 5, 7, 9 Bài 4 (2 đ): 3 đoạn dây dài tổng cộng 96 m. Đoạn thứ nhất dài 42 m, đoạn thứ 2 ngắn hơn đoạn thứ nhất 14 m. Hỏi đoạn dây thứ 3 dài bao nhiêu m ? Bài 5 (2 đ): 5 thùng kẹo nh nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo ? KIM TRA MễN TON LP 3 - 5 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +6 +7+ 8 +9 + 10 b. 2 + 4 + 6 + 8 +10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. 1999 + X = 2000 + 5 b, X x 2 = 3900 + 98 Bài 3( 2 đ): Một nhà máy 3 tổ công nhân, tổ một số công nhân gấp đôi tổ hai, tổ ba số công nhân bằng 3 1 tổ một, tổ hai 9 công nhân. Hỏi nhà máy bao nhiêu công nhân ? Bài 4( 2 đ): Năm nay, bố tôi 45 tuổi. Năm trớc, tuổi chị tôi bằng 5 1 tuổi bố tôi. Vậy năm nay, chị tôi bao nhiêu tuổi ? Bài 5( 2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác ? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. KIM TRA MễN TON LP 3 - 6 Bài 1 (2 đ): Tính nhanh a. 1 + 3 + 5 +7 + 9 + 11 +13 +15 +17 +19 b. 13 + 13 + 13 +13 +13 + 5 Bài 2 (2 đ): Tìm X a. X + 75 = 482- 25 b, X 85 = 100- 85 Bài 3 (2 đ): Viết thêm 3 số vào mỗi dãy số sau : a. 10, 20, 30,40 b. 1, 4, 7, 10, . Bài 4 (2 đ): Lan 56 que tính, Lan chia cho Hồng 4 1 số que tính, sau đó chia cho Huệ 3 1 số que tính còn lại. Hỏi sau khi chia cho hai bạn, Lan còn lại bao nhiêu que tính ? Bài 5 (2 đ): Hình vẽ bên bao nhiêu hình tam giác? Bao nhiêu hình tứ giác? Hãy kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. GV: Nguyn Th Thanh Thy 3 B ụn tp cui nm Toỏn lp 3 A M B D K H C KIM TRA MễN TON LP 3 7 Bài 1( 2 đ): Tính nhanh a. 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b. 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89. Bài 2( 2 đ): Tìm X a. X- 1- 2- 3- 4= 0 b. X : 4= 22( d 3) Bài 3( 2 đ): Cho 3 chữ số 1,3,2. Hãy lập tất cả các số 3 chữ số khác nhau từ các chữ số trên. Bài 4( 2 đ) : Tấm vải thứ nhất dài hơn tấm vải thứ hai 24 m, và tổng độ dài hai tấm vải bằng 40 m. Hỏi tấm vải thứ ĐỀ LUYỆN TẬP TOÁN LỚP Năm học: 20102011 1.Viết tiếp vào dấu chấm: a/ Viết số liền sau số 72 654 là:…………………… b/ Viết số liền trước số 88 833 là:………………… c/ Các số 67 394, 76 943, 76 439, 77 134, 67 439, viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: ……………………………………………………………………… Đặt tính tính: 36878 : 64923 - 59865 35271 x 98341 + 45276 ………… ………… …………… …………… ……………… ……………… …………… …………… ………… …………… ……………… …………… Người ta dự định chuyển 46 480 tập đến trường Phú Tân xe tải chở Hỏi xe tải chở tập ? Bài giải ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Hãy nói cách khác sau: 20 phút phút hoặc………………… hoặc……………… 12 53 phút hoặc………………… 13 55 phút hoặc……………… Một xe tải chở 42 630 viên gạch đến trường, xe tải thứ hai chở 1/5 viên gạch xe tải chở, xe tải thứ ba chở xe thứ hai 326 viên gạch Hỏi xe tải thứ ba chở viên gạch ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Hình chữ nhật biết chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm Tính chu vi chữ nhật, hình vuông biết cạnh hình vuông nhỏ chiều dài hình chữ nhật 3cm ? Bài giải ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đề ôn tập cuối năm Toán lớp Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 38 + 42 + 46 + 50 + 54 + 58 + 62 b 11 + 137 + 72 + 63 + 128 + 89 Bài (2 đ): Tìm x a 64: X= 21 (dư 1) b X: 6= (dư 3) Bài (2 đ): An 72 viên kẹo đựng túi, An cho bạn túi Hỏi An viên kẹo Bài (2 đ): Mẹ năm 38 tuổi năm nữa, tuổi em 1/4 tuổi mẹ Vậy năm nay, em tuổi Bài (2 đ): Hình vẽ bên tam giác? tứ giác? Hãy kể tên hình tam giác, tứ giác đó? ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP Đề Bài (2 đ): Tính nhanh a 15 x + 15 x3 + 15 x5 – 100= b 60 + 65 + 70 + 75 + 80 + 85 + 90 + 95= Bài (2 đ): Tìm x a 85: X= (dư 4) b 52: X= (dư 4) Bài (3 đ): An 27 truyện tranh, Bình 19 truyện tranh Dũng nhiều Bình 12 truyện tranh Hỏi Dũng nhiều An quyển? Bài (2 đ) Năm mẹ 38 tuổi Sang năm tuổi anh 1/3 tuổi mẹ Hỏi mẹ sinh anh năm tuổi? Bài (2 đ): Cho hình vuông cạnh dài cm Tính chu vi diện tích hình vuông?
- Xem thêm -

Xem thêm: de on tap cuoi nam toan lop 10 co ban 2010 2011 14171, de on tap cuoi nam toan lop 10 co ban 2010 2011 14171, de on tap cuoi nam toan lop 10 co ban 2010 2011 14171