Trac nghiem ly thuyet tin hoc dai cuong co dap an

30 793 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2017, 22:12

Bộ đề ôn thi trắc nghiệm môn tin học đại cương gồm 4 chương Chương I: Các kiến thức cơ bản về tin học và máy tính điện tử Chương II: Hệ điều hành Windows Chương III: Phần mềm Microsoft Word 2010 Chương IV: Phần mềm Microsoft Excel 2010 CHƢƠNG I: CÁC KIẾN THỨC BẢN VỀ TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Câu 1: Thông tin thường thể dạng A Chữ số, chữ cái, trang sách, cột báo B Lời nói, âm thanh, hình ảnh C Cả A B D Cả A B sai Câu 2: Thông tin thường lưu trữ A Trong trí óc, giấy tờ B Băng từ, đĩa từ, đĩa quang C Cả A B D Chỉ đĩa từ đĩa quang Câu 3: Trong máy tính liệu hiểu A Hình thức thể thông tin mục đích thu thập, lưu trữ xử B Thuật ngữ sử dụng để mô tả thông tin biểu diễn nhóm chuyển mạch bật/tắt Dữ liệu bao gồm số thô (0 1) mà máy tính tổ chức để sinh thông tin C Cả A B Câu 4: D Thông tin Máy tính điện tử (MTĐT) A Thiết bị điện tử khả tổ chức lưu trữ thông tin với khối lượng lớn, xử liệu với tốc độ nhanh, xác, tự động thành thông tin ích cho người B Vừa đối tượng nghiên cứu tin học, vừa phương tiện dùng để nghiên cứu ứng dụng thành tựu tin học sống C Loại máy biến đổi điện thành thông tin đầu D Cả A B Câu 5: Máy tính điện tử hoạt động theo nguyên tắc A Tự động điều khiển chương trình B Tự động điều khiển phần cứng C Tự động chạy chương trình D Cả A, B C Câu 6: Máy tính số (Digital Computer) loại máy tính A Thực phép toán dựa đại lượng biến thiên liên tục chiều dài, góc quay, điện áp, sóng điện từ B Thực phép toán dựa đại lượng biến thiên rời rạc để biểu diễn số công tắc đóng hay mở C Các phép toán thường dựa vào tính toán giá trị điện áp hay dòng điện D Cả a c Câu 7: Theo theo tốc độ tính toán, máy tính điện tử phân thành A Máy tính chuyên dụng (Specialized Computer), máy tính vạn (Computer) B Siêu máy tính (Super Computer), máy tính lớn (Mainframe Computer), máy tính nhỏ (Mini Computer), máy vi tính (Micro Computer) C Máy tính số (Digital Computer), máy tính tương tự (Analog Computer) D Máy tính lớn (Mainframe Computer), máy tính nhỏ (Mini Computer) Câu 8: Khái niệm Tin học hiểu 27 A Một ngành khoa học nghiên cứu phương pháp trình xử thông tin cách tự động dựa phương tiện kỹ thuật mà phương tiện máy tính điện tử B sở luận, kỹ thuật xây dựng hệ thống xử thông tin phương pháp ứng dụng tin học C Cả A B D sở luận, kỹ thuật xây dựng hệ thống xử thông tin Câu 9: Tập kí số quy tắc sử dụng kí số để biểu diễn xác định giá trị số, gọi A Hệ Hex Câu 10: D 17 B 520 C 205 D 052 B 10110011(2) C 10110001(2) D 11011100(2) B AB(16) C BE(16) D 1411(16) B 11101101(2) C 110110(2) D 1101001(2) Số 10101011(2) đổi sang hệ đếm số 16, A AB(16) Câu 17: C 75 Số D2(16) đổi sang hệ đếm số 2, A 11010010(2) Câu 16: B 18 Số 235(10) đổi sang hệ đếm số 16, A EB(16) Câu 15: D 01 Số 205(10) đổi sang hệ đếm số 2, A 11001101(2) Câu 14: C 10 Số FA(16) đổi sang hệ đếm số 10, A 250 Câu 13: B 24 Số 71(8) đổi sang hệ đếm số 10, A 57 Câu 12: C Hệ đếm D Hệ Bin Số 101010(2) đổi sang hệ đếm số 10, A 42 Câu 11: B Hệ Dec B 1011(16) C A11(16) D 10B(16) Trong bảng mã ASCII kí tự “A” mã ASCII 65, kí tự “D” mã hóa số nhị phân A 00001101(2) B 11010000(2) C 01000001(2) D 01000100(2) Câu 18: Sử dụng bảng mã ASCII mã hóa trang sách 2048 kí tự Cần dùng KB nhớ để lưu trữ liệu? A 1.5 KB B KB Câu 19: D Cả A, B C sai C 2.5 KB American Standard Code for Information Interchange A Bộ mã chuẩn quốc tế, Mỹ đưa ra, dùng để trao đổi thông tin B Bộ mã dùng bit (1 byte) để mã hóa ký tự C Bộ mã 256 ký tự D Cả phương án A, B C Câu 20: Trong bảng mã ASCII ký tự số mã ASCII 48, mã hóa số nhị phân phân A 01000001 Câu 21: B 00110001 C 00110000 D 10111101 Máy tính hoạt động dựa vào hai thành phần: phần cứng phần mềm Trong phần cứng A Tập hợp thiết bị, linh kiện điện tử kết nối với theo thiết kế định trước để cấu tạo thành máy tính B Màn hình, bàn phím, chuột CPU C Màn hình, bàn phím, chuột, CPU máy in D Màn hình, bàn phím, chuột, CPU nhớ 28 Câu 22: Trong xử trung tâm máy tính, khối điều khiển chức sau đây? A Phân tích lệnh, điều phối hoạt động phận khác nhằm thực lệnh B Thực phép toán số học (+, -,…) phép toán logic (AND, OR, NOT,…) C Là số ngăn nhớ nhỏ, chứa liệu độ dài xác định tham gia số hạng trực tiếp tính toán ALU, chứa thông tin khác như: lệnh, địa kết tính toán D Cả A, B C Câu 23: ROM (Read Only Memory) hiểu A Bộ nhớ dùng để lưu trữ chương trình liệu hãng sãn xuất máy Máy đọc liệu từ nhớ này, không cho phép người sử dụng ghi liệu vào B Bộ nhớ lưu trữ tạm thời chương trình liệu người sử dụng máy hoạt động C Bộ nhớ phải nuôi nguồn điện D Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên Câu 24: Thiết bị sau thiết bị nhập máy tính? A Bàn phím (Keyboard) B.Chuột (Mouse) C.Đĩa mềm (FDD) D Máy quét (Scan) Câu 25: Hệ điều hành máy tính chức gì? A Điều khiển hoạt động máy tính B Quản thiết bị phần cứng máy tính C Quản phần mềm máy tính D Cả A, B C Câu 26: Hai thành phần quan trọng giúp hệ điều hành tổ chức lưu trữ thông tin máy tính A Bit Byte B Desktop Icon C File Folder Câu 27: D Shortcut Toolbar Hệ điều hành Windows A Ngôn ngữ lập trình C Phần mềm ứng dụng Câu 28: B Phần mềm tiện ích D Phần mềm hệ thống Đặc điểm sau nhớ RAM (Random Access Memory)? A Bộ nhớ cho phép truy xuất ngẫu nhiên B.Mất liệu nhớ điện hay tắt máy C.Cho phép chương trình nạp vào để họat động D Bộ nhớ cho phép lưu trữ liệu dài lâu không bị liệu tắt máy Câu 29: Bộ nhớ ROM (Read Only Memory) máy tính A Loại nhớ đọc B Không liệu nguồn điện C Hỗ trợ trình khởi động máy tính D Cả A, B C Câu 30: KiloByte Byte? A 1024 B Câu 31: B 2014 B C 2048 B D 2000 B Thiết bị sau thiết bị xuất máy tính A Màn hình (Monitor) B Máy in (Printer) C Chuột (Mouse) D Loa (Speaker) Câu 32: Trên máy tính Byte hiểu 29 A Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ máy tính B Một Byte tổ hợp Bit C Một ký tự biểu diễn Byte D Cả A, B C Câu 33: Màn hình giao diện Windows thành phần A DeskTop TaskBar B DeskTop, Task Bar Start Menu C DeskTop, Task Bar, Start Menu Icons DeskTop D Start Menu, Icons DeskTop cửa sổ làm việc Câu 34: Hệ thống máy tính bao gồm thành phần A Phần cứng phần mềm B Bàn phím, chuột hình C Thiết bị nhập, thiết bị xuất Bộ vi xử D Bàn phím, chuột, xử hình Câu 35: Bộ nhớ máy tính bao gồm A Bộ nhớ B Bộ nhớ C Bộ nhớ ROM, RAM Câu 36: D Cả A B Đĩa từ máy tính gọi A Thiết bị nhập B Thiết bị xuất C Thiết bị lưu trữ Câu 37: D Cả A B Phát biểu sau sai? A Một chức hệ điều hành quản lý, phân phối thu hồi nhớ B Microsoft Excel phần mềm tiện ích C Microsoft Word phần mềm ứng dụng D Windows phần mềm hệ thống Câu 38: Tập tin phần mở rộng BMP loại tập tin máy tính? A Tập tin hệ thống B Tập tin hình ảnh C Tập tin Web D Cả A, B C sai Câu 39: Thao tác sau thao tác thiết bị chuột (mouse) máy tính A Click Câu 40: B Select Ổ đĩa thuộc nhóm thiết bị sau đây? A Thiết bị xuất C Cả A B Câu 41: C Double Click D Drag and Drop B Thiết bị nhập D Cả A B sai Trong máy tính, thư mục hiểu A Hình thức phân vùng (lôgic) đĩa để tiện việc quản tìm kiếm tập tin B.Hệ điều hành cho phép chia tập tin đĩa thành nhóm, đặt vào thư mục C.Một thư mục chứa nhiều tập tin thư mục D Cả A, B C 30 Câu 42: Trong máy tính, tập tin hiểu A Đơn vị lưu trữ thông tin đĩa Tất chương trình, liệu lưu trữ đĩa dạng tập tin B Mỗi tập tin tên C Cả A B D Cả A B sai Câu 43: Khi dùng thư mục với cấu trúc phân cấp, để truy xuất tập tin đĩa, bạn phải xác định tập tin nằm đâu (ở thư mục nào) cấu trúc đường dẫn Vậy đường dẫn gì? A Là dãy tên thư mục cách dấu \, thư mục tên đứng trước phải thư mục cha thư mục tên đứng sau B Được xuất phát từ thư mục hành gọi đường dẫn tương đối C Xuất phát từ thư mục gốc gọi đường dẫn tuyệt đối D Cả A, B C Câu 44: Tại thời điểm, với ổ đĩa thư mục xác định để làm việc gọi thư mục … A cha B C hành 31 D gốc Chƣơng II: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (Phiên Windows 7) Câu 1: Trong Windows lệnh menu dấu chấm (…) đằng sau tên lệnh, gọi đến A Sẽ mở hộp hội thoại B Không thực lệnh C Lệnh bật D Lệnh bị tắt Câu 2: Chọn phát biểu A Trong Windows menu Start lưu trữ thành Folder với tên Start Menu Mỗi mục menu Start Folder hay Shortcut B Trong Windows menu Start biểu tượng khởi động ứng dụng C Trong Windows menu Start hệ thống menu dùng để khai thác thông tin máy tính D Trong Windows menu Start dùng để tổ chức lưu trữ thông tin máy tính Câu 3: Trong hệ điều hành Windows, Shortcut hiểu A Tập tin phần mở rộng LNK, mặc định biểu tượng biểu tượng tập tin hay thư mục mà đến B.khái niệm giống khái niệm thư mục rộng C.khái niệm giống khái niệm tập tin D Cả A, B C sai Câu 4: Trong Windows, Folder hiểu A đường dẫn đến ứng dụng B giống khái niệm thư mục rộng Trong Folder chứa Folder con, Shortcut, tập tin C biểu tượng khởi động ứng dụng D Cả A, B C Câu 5: Folder hệ điều hành Windows chứa bên A File Câu 6: B Shortcut C Folder D Cả A, B C Shortcut người sử dụng tạo hệ điều hành Windows A Biểu tượng dùng khởi động nhanh chương trình B Biểu tượng mũi tên đen góc trái C Biểu tượng sử dụng tập tin dạng LNK D Cả A, B C Câu 7: Để khởi động ứng dụng Windows bạn thực A Mở menu Start, nhắp chuột chọn All Programs, nhắp chuột chọn tên ứng dụng cần khởi động (Chọn lệnh Start\All Programs\tên ứng dụng) B Nhắp đúp chuột lên biểu tượng chương trình (shortcut) Desktop C Mở cửa sổ chứa biểu tượng chương trình nhắp đúp biểu tượng chương trình D Cả A, B C Câu 8: Trong Windows chạy chương trình lệnh Run công việc sau (1) Chọn lệnh Start\Run, xuất hộp thoại Run 32 (2) Nhập đường dẫn tên chương trình vào khung Open (3) Nhắp chuột vào nút Browse, hộp thoại Browse xuất hiện, tìm tên chương trình cần chạy nhắp đúp vào (4) Nhắp chọn nút OK hộp thoại Run Hãy chọn cách xếp thứ tự công việc A (1), (2), (4) B (1), (3), (4) C (1), (2), (3), (4) D Cả A B Phát sau không đúng? Câu 9: A Explore trình ứng dụng quan trọng Windows, dùng để truy xuất quản ổ đĩa, folder, file máy B Menu Start lưu trữ thành Folder với tên Start Menu Mỗi mục menu Start Folder hay Shortcut C Shortcut biểu tượng khởi động ứng dụng Shortcut nằm hình Desktop, hay menu Start D Folder cách dùng để lưu trữ thông tin máy tính Câu 10: Trong Windows Explorer, để tạo Folder mới, bạn thực công việc (1) Chọn lệnh File\New\Folder Một folder xuất với tên tạm “New Folder” (2) Chọn ổ đĩa folder muốn chứa folder (3) Nhập tên cho Folder nhấn Enter Hãy chọn thứ tự cho công việc A (2), (1), (3) Câu 11: B (1), (3), (2) C (2), (3), (1) D (1), (2), (3) Để khởi động Windows Explorer, bạn thực A Chọn lệnh Start\All Program\Accessories\Windows Explorer B Nhắp nút phải chuột nút Start chọn Open Windows Explorer C Cả A B D Cả A B sai Câu 12: Trong Windows Explorer, cửa sổ Folder thành phần sau A Title bar, Menu bar, Toolbar, Scroll bar, Status bar B Title bar, Tab bar, Group bar Command, Ruler, Scroll bar, Status bar, Zoom C Cả A B D Title bar, Tab bar, Scroll bar, Status bar, Zoom Câu 13: Trong Windows, ngày tháng năm dạng Short Date ngầm định cài đặt dạng A mm/dd/yy Câu 14: B dd/mm/yy C yy/mm/dd D mm/yy/dd Muốn khởi động lại hệ điều hành Windows ta thực sau: A Vào Start\ Shut Down B Vào Start\ Restart C Vào Start\ Log off Computer D Vào Start\ Sleep Câu 15: Để mở cửa sổ chương trình cần làm việc hệ điều hành Windows ta thực sau 33 A Kéo thả biểu tượng chương trình hình Desktop vào bảng chọn Start B Vào Start \ đường dẫn đến chương trình cần mở \ chọn Cancel C Đúp chuột vào biểu tượng chương trình hình Desktop D Cả A, B C Câu 16: Trên hệ điều hành Windows, để chuyển đổi cửa sổ chương trình cần làm việc ta thực thao tác A Nhắp chọn biểu tượng chương trình tương ứng công việc (Taskbar) B Nhấn giữ phím Alt gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình C Nếu sử dụng Aero Theme, nhấn giữ phím Windows gõ phím Tab chọn cửa sổ chương trình D Cả A, B C Câu 17: Trong biểu tượng liệt kê đây, đâu biểu tượng mặc định Folder hệ điều hành Windows? A B C D Câu 18: Thao tác sau dược dùng để chọn nhiều đối tượng không liên tiếp cửa sổ hệ điều hành Windows? A Nhắp chuột vào đối tượng B Nhắp phải chuột vào đối tượng C Nhấn giữ phím Shift nhắp chuột vào đối tượng ƒ „ D Nhấn giữ phím Ctrl nhắp chuột vào đối tượng Câu 19: Để di chuyển cửa sổ Windows ta thao tác sau A Nhắp phải chuột Title Bar \ Move B Nhắp chuột Title Bar \ Move C Nhắp chuột Title Bar rê chuột (trong nhấn giữ phím trái chuột).„ D Cả A C Câu 20: Chọn câu Cho công cụ bao gồm nút lệnh liệt kê theo thứ tự hình sau, nút lệnh dùng để: A Tạo thư mục (New Folder ) B Tìm kiếm File, thư mục (Organize) C Phục hồi thao thao vừa thực (Burn) D Sắp xếp File, thư mục theo thứ tự tăng dần kích thước (Share with) Câu 21: Trong hệ điều hành Windows, muốn tạo thư mục, ta mở ổ đĩa muốn tạo thư mục bên A Nhắp phải chuột chọn lệnh New \ Folder, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter C Nhắp phải chuột chọn New \ Short Cut, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter D Nhấn phím F2, gõ tên cho thư mục tạo nhấn phím Enter Câu 22: Trong hệ điều hành Windows, muốn đổi tên cho thư mục chọn ta 34 A Chọn lệnh Edit \ Move to Folder, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + R, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter C Chọn lệnh Edit \ Rename, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter D Nhấn phím F2, gõ tên cho thư mục nhấn phím Enter Câu 23: Trong hệ điều hành Windows, muốn chép File chọn ta phải A Chọn lệnh Organize \ Copy B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C C Nhắp phải chuột vị trí bên vùng chứa File chọn, chọn lệnh Copy D Cả A, B C Câu 24: Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng xóa, ta mở cửa sổ Recycle Bin, chọn đối tượng muốn khôi phục A Chọn lệnh Restore this item B Nhắp phải chuột lên đối tượng chọn lệnh Restore C Chọn lệnh File \ Restore D Cả A, B C Câu 25: Trong hệ điều hành Windows, muốn thay đổi hình cho hình Desktop, ta nhắp phải chuột vùng trống Desktop A Chọn Properties \ chọn thẻ lệnh Screen save \ chọn hình ảnh làm hình \ Apply \ OK B Chọn Properties \ chọn thẻ lệnh Settings \ chọn hình ảnh làm hình \ Apply \ OK C Chọn Persionalize \ chọn thẻ lệnh Desktop Background \ chọn hình ảnh làm hình \ Save as D Cả A, B C sai Câu 26: Loại file file nghe nhạc? A con_duong.mp3 B con_duong.wav C con_duong.wma D con_duong.wmv Câu 27: Trong hệ điều hành Windows, để tạo shortcut hình Desktop ta A Nhắp phải chuột đối tượng cần tạo shortcut, chọn Sent to \ chọn Desktop (create shortcut) B Nhấn giữ nút chuột phải đối tượng cần tạo shortcut, kéo thả hình nền, bảng chọn tắt xuất hiện, chọn Create shortcuts here C Nhắp phải chuột vùng trống hình desktop, chọn New \ đường dẫn đến đối tượng cần tạo shortcut \ Next \ đặt tên cho shortcut \ Fisnish Shortcut \ Browse \ D Cả A, B C Câu 28: Muốn đổi tên cho thư mục hay tập tin hệ điều hành Windows, ta chọn thư mục hay tập tin cần đổi tên thực thao tác sau đây? A Nhắp Organize \ chọn Rename \ nhập tên \ nhấn phím Enter B Nhấn phím F2 \ nhập tên \ nhấn phím Enter C Nhắp phải chuột thư mục hay tập tin \ Chọn Rename \ nhập tên \ nhấn phím Enter D Cả A, B C Câu 29: Phát biểu không phát biểu sau? 35 A Trong hệ điều hành Windows, thư mục chứa thư mục khác B Trong hệ điều hành Windows, thư mục chứa File thư mục khác C Trong hệ điều hành Windows, thư mục chứa thư mục cấp tên giống D Trong hệ điều hành Windows, thư mục chứa thư mục khác cấp tên giống Câu 30: Trong hệ điều hành Windows, để xoá tâp tin hay thư mục chọn ta thực sau A Vào bảng chọn Organize \ Delete \ Yes B Nhấn tổ hợp phím Shift + Delete \ Yes C Nhấn phím Delete \ Yes D Cả A, B C Câu 31: Trong hệ điều hành Windows, thao tác sau không tạo thư mục mới? A Nhắp phải chuột vùng trống bên ổ đĩa, thư mục muốn tạo thư mục bên nó, vào bảng chọn New \ Folder \ nhập tên cho thư mục \ nhấn phím Enter B Mở ổ đĩa, thư mục nơi ta muốn tạo thư mục bên nó, chọn New Folder \ nhập tên cho thư mục \ nhấn phím Enter C Nhắp phải chuột lên ổ đĩa khung trái cửa sổ Windows Explore, vào bảng chọn New \ Folder \, nhập tên cho thư mục \ nhấn phím Enter D Tạo thư mục ta mở My computer ổ đĩa, nhắp chuột vào nút lệnh công cụ chuẩn, nhập tên cho thư mục \ nhấn phím Enter Câu 32: Trong hệ điều hành Windows, để dán tập tin hay thư mục sau thực lệnh copy, ta mở ổ đĩa, thư mục muốn chứa A Vào bảng chọn Organize \ chọn Paste B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V C Nhắp phải chuột vùng trống bên ổ đĩa, thư mục cha \ chọn Paste D Cả A, B C Câu 33: Trong hệ điều hành Windows, công việc (Taskbar) thuộc tính không cho phép di chuyển? A Auto-Hide the Taskbar B Keep the Taskbar on top of other Windows C Lock the Taskbar D Show the clock Câu 34: Trong hệ điều hành Windows, để phục hồi tất đối tượng Recycle Bin (thùng rác) ta mở cửa sổ Recycle Bin chọn lệnh A Delete Câu 35: B Restore all items C Redo D Undo Delete Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng (thoát) cửa sổ chương trình ứng dụng làm việc ta A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 B Vào bảng chọn Edit \ Office Clipboard C Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 D Cả A, B C Câu 36: Trong hệ điều hành Windows, muốn đóng File hành không thoát khỏi chương trình ta A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 B Vào bảng chọn File \ chọn Exit 36 Câu 20: Trong MS.Word 2010, để chèn số trang tập tin, thực A Vào menu Insert – chọn Page Number – chọn Top of Page|Botom of Page – chọn tiếp vị trí chèn theo Plain Number B.Vào menu Insert – chọn Header|Footer– chọn Edit Header|Footer- thẻ Design chọn Page Numberchọn Top of Page|Botom of Page – chọn tiếp vị trí chèn theo Plain Number C.Nhắp đúp chuột vào vùng Header|Footer- thẻ Design chọn Page Number- chọn Top of Page|Botom of Page – chọn tiếp vị trí chèn theo Plain Number D Cả A, B C Câu 21: Để tìm kiềm từ cụm từ văn Word 2010, thực A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F C Cả A B sai Câu 22: D Cả A B Để tìm kiềm thay từ cum từ văn Word 2010, bạn thực A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + H C Cả A B Câu 23: B Lệnh Home\Editing\Find B Lệnh Home\Editing\Replace D Cả A B sai Trong MS.Word 2010, để định dạng ký tự nút lệnh công cụ, thực A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F B.Thực lệnh Home\Font\nhắp chọn nút lệnh Aa C Thực lệnh Home\Paragraph\nhắp chọn nút lệnh Aa D Cả A, B C Câu 24: Trong MS.Word 2010, để thêm nút Save As vào Quick Access Toolbar, thực A Mở menu File – nhắp phải chuột vào nút Save As – chọn Add to Quick Access Toolbar B.Nhắp nút phải chuột vào Ribbon – chọn Customize Quick Access Toolbar C.Mở menu File – chọn nút Options – chọn mục Quick Access Toolbar - chọn lệnh Save As bên khung Commands – Nhắp chuột vào nút Add>> Chọn OK D Cả A C Câu 25: Trong MS.Word 2010, để bỏ nút Quick Access Toolbar, thực A Nhắp nút phải chuột vào nút Quick Access Toolbar- chọn lệnh Remove from Quick Access Toolbar B.Nhắp nút phải chuột vào nút Quick Access Toolbar- chọn lệnh Customize Quick Access Toolbar- chọn nút lệnh cần bỏ khung Customize Quick Access Toolbar- Chọn nút Remove- Chọn nút OK C.Cả A B D Cả A B sai Câu 26: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để nhập nhiều ô thành ô, chọn khối ô dùng lệnh A Layout\Merge Cells C Layout\Split Cells Câu 27: lệnh B Nhắp phải chuột chọn lệnh Merge Cells D Cả A B Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để nhập chia cột thành nhiều cột, chọn cột dùng A Layout\Split Cells C Layout\Merge Cells B Layout\Split Table D Cả A B Câu 28: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để tách bảng thành hai bảng, đặt trỏ dòng cần tách dùng lệnh A Layout\Split Cells C Layout\Merge Cells B Layout\Split Table D Cả A B 42 Câu 29: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để thay đổi hướng liệu ô, dùng lệnh A Layout\Split Cells C Layout\Text Direction Câu 30: B Layout\Cell Margins D Cả A, B C sai Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để chuyển Table thành Text, chọn bảng dùng lệnh A Layout\Convert to Text B Layout\Text Direction C Layout\Cell Margins D Page Layout\Margins Câu 31: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để xếp liệu bảng, chọn bảng dùng lệnh A Layout\Convert to Text B Layout\Sort C Home\Sort D Cả B C Câu 32: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, dùng lệnh Layout\AutoFit\AutoFit Window dùng để A Độ rộng khung bảng canh theo độ rộng trang văn B.Độ rộng bảng hiển thị theo giá trị ký tự bạn nhập vào khung C.Xác định chiều rộng cho cột, bạn chọn Auto để Word tự động điều chỉnh giá trị D Cả A, B C sai Câu 33: Trong MS.Word 2010, để chèn bảng vào văn bản, chọn điểm chèn dùng lệnh A Insert\Table, rê chuột chọn số dòng số cột cần chèn thả chuột B.Insert\Table\Insert Table… C.Insert\Chart D Cả A B Câu 34: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để chèn dòng bên dòng chọn ta dùng lệnh A Layout\Insert Below C Layout\Insert Left Câu 35: B Layout\Insert Above D Layout\Insert Right Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để chèn dòng bên dòng chọn ta dùng lệnh A Layout\Insert Below B Layout\Insert Above C Layout\Insert Left D Layout\Insert Right Câu 36: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để chèn cột bên phải cột chọn ta dùng lệnh A Layout\Insert Below C Layout\Insert Left Câu 37: B Layout\Insert Above D Layout\Insert Right Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để chèn cột bên trái cột chọn ta dùng lệnh A Layout\Insert Below C Layout\Insert Left B Layout\Insert Above D Layout\Insert Right Câu 38: Trong MS.Word 2010, để định dạng trang văn trước soạn thảo, menu Page Layout ta chọn lệnh A Trên Ribbon chọn lệnh định dạng trang văn nhóm Page Setup B.Trên Ribbon chọn lệnh định dạng trang văn nhóm Paragraph C.Trên Ribbon chọn lệnh định dạng trang văn nhóm Page Background D Cả A C Câu 39: Trong MS.Word 2010, sau chọn vùng văn cần định dạng Font chữ, ta thực lệnh A Home\Font, chọn mục lệnh cần thực B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N 43 C.Nhân tổ hợp phím Ctrl + D, chọn mục lệnh vần thực D Cả A C Câu 40: Trong MS.Word 2010, để tạo ký hiệu đầu đoạn văn bản, ta chọn lệnh A Nút Numbering menu Home B.Nút Bullets menu Home C.Nhắp chuột phải, chọn Numbering D Cả A, B C Câu 41: Trong MS.Word 2010, sau chọn vùng văn cần định dạng màu nền, ta thực A Chọn menu Page Layout\Page Borders B.Chọn menu Page Layout\Page Color C.Chọn lệnh Home\Paragraph – chọn biểu tượng Shading D Cả A, B C Câu 42: Trong MS.Word 2010, sử dụng Table, để tạo thêm dòng cuối Table ta thực A Đặt trỏ Table, vào menu Layout, chọn Insert Below B.Đặt trỏ ô cuối bên phải dòng cuối nhấn phím C.Đặt trỏ ô cuối bên phải dòng cuối nhấn phím D Cả A B Câu 43: Trong Word để chép khối văn bản, sau đánh dấu khối ta thực A Chọn lệnh Copy, chọn lệnh Cut B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C, chọn vị trí Ctrl + V C.Vào menu Home chọn Copy, chọn vị trí chọn Paste D Cả B C Câu 44: Trong MS.Word 2010, để chia cột cho phần văn chọn, ta thực A Nhắp chuột phải – Numbering – Chọn số cột B.Chọn lệnh Page Layout\Page Setup\Columns, chọn tiếp số cột C.Chọn lệnh Home\Paragraph D Tất sai Câu 45: Trong MS.Word 2010, để tạo Drop Cap cho đoạn văn bản, ta thực A Chọn khối đoạn văn bản, chọn lệnh Home \ Font B.Đặt trỏ đoạn văn bản, chọn lệnh View \ Text \ Drop Cap C.Đặt trỏ đoạn văn bản, chọn lệnh Insert \ Drop Cap D Tất Câu 46: Trong MS.Word 2010, tìm kiếm nhanh văn bản, ta thực A Lệnh Home\Find B.Lệnh Home\Replace C.Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F D Cả A C Câu 47: Trong MS.Word 2010, truy cập nhanh tới trang văn bản, ta dùng lệnh A Home\Editing\Go to B.Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G C.Sử dụng tổ hợp Ctrl + H D Cả A B Câu 48: Trong Word để di chuyển khối văn bản, sau đánh dấu khối ta thể: A Chọn lệnh Cut, chọn lệnh Copy B.Gõ tổ hợp phím Ctrl + X, chọn vị trí, gõ Ctrl + V C.Vào menu Home chọn Copy chọn Paste D Tất 44 Câu 49: Trong MS.Word 2010, để chèn hình ảnh từ ClipArt vào văn bản, ta thực lệnh A Insert\Symbol Câu 50: B Insert\ClipArt C Insert\ Equation D Insert\WordArt Trong MS.Word 2010, định dạng hình ảnh ta thực lệnh A Nhắp chuột phải vào hình ảnh – Chọn Format Picture B.Chọn hình ảnh cần định dạng – Vào menu Format C.Không thể định dạng lại hình ảnh D Cả A B Câu 51: Trong MS.Word 2010, để tính toán ô bảng, ta thực lệnh A Menu Layout – Formula B.Menu Layout – Sort C.Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F D Cả A C Câu 52: Trong MS.Word 2010, hộp văn Textbox dùng để A Nhập văn vào B.Di chuyển tự do, độc lập C.Chèn hình ảnh D Tất Câu 53: Trong MS.Word 2010, để tạo Textbox, ta thực lệnh A Insert\Textbox B.Insert\Text\Textbox C.Cả A B D Cả A B sai Câu 54: Trong MS.Word 2010, để hiệu chỉnh thay đổi dạng biểu đồ ta thực A Chọn lệnh Insert\Chart B.Chọn lệnh Chart Tools\Format C.Nhắp chuột phải vào biểu đồ, chọn lệnh Change Chart Type… D Nhắp chuột phải vào biểu đồ, chọn lệnh Format Data Series… Câu 55: Trong MS.Word 2010, Các bước thực trộn thư đúng? Mở File văn (Main Document) – Trên Ribbon chọn Maillings – Chọn Start Mail Merge – Step by Step Mail Merge Wizard – Chọn đến tệp Source Document – Open – OK Tạo văn (Main Document) tệp (Data Source) chứa nội dung cần chèn Trên Ribbon – Chọn Maillings – Insert Merge Field – Thực thao tác trộn đối tượng từ tệp Source Document vào tệp Main Document – Chọn Next để hoàn thành thao tác trộn thư A 123 B.213 C.231 D 312 Câu 56: Trong MS.Word 2010, để thay liệu văn bản, ta chọn lệnh A Menu Home\ Select C Menu Home\ Replace Câu 57: B Menu Home\ Find D Tất Trong MS.Word 2010, để in văn bản, ta thực lệnh A Chọn File\Print\Print Preview B.Chọn File\Print\Print C.Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + P D Tất Câu 58: Trong MS.Word 2010, Lệnh Home\ Font dùng để định dạng 45 A Màu sắc, kích thước, kiểu dáng ký tự văn B.Khoảng cách vị trí ký tự dòng văn C.Định hiệu ứng cho ký tự D Tất Câu 59: Chèn File ảnh từ ổ đĩa vào văn bản, ta dùng lệnh: A Insert\Picture Câu 60: B Insert\ClipArt C Insert\Chart D Cả A B Trong bảng biểu, sau đặt Tab ô, để di chuyển đến Tab đặt ta nhấn B Tổ hợp phím Shift + Tab D Tổ hợp phím Alt + Tab A Phím Tab C Tổ hợp phím Ctrl + Tab Câu 61: Trong MS.Word 2010, giả sử tập tin Internet.docx, muốn lưu lại với tên Wordnet.docx ta dùng lệnh A File\Save C Sử dụng phím F12 Câu 62: B File\Save As D Cả B C Trong MS.Word 2010, để ngắt cột vị trí tùy ý ta dùng tổ hợp phím A Ctrl + Enter C Shift + Enter Câu 63: B Ctrl + Shift + Enter D Alt + Enter Trong MS.Word 2010, sau chọn bảng biểu cần xếp liệu, ta thực lệnh: A Menu Layout – Formula C Menu Layout – Sort Câu 64: B Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + S D Cả b c Trong MS.Word 2010, để gõ số (số mũ) ta chọn A Home\Font\Subscript B.Home\Font\Superscript C.Nhấn tổ hợp phím: Ctrl + Shift + dấu “=” D Cả B C Câu 65: Khi sử dụng Table, để thay đổi độ rộng mà không ảnh hưởng đến độ rộng cột khác, rê chuột thay đổi độ rộng ta ấn giữ thêm tổ hợp phím A Alt + Delete C Alt + Shift Câu 66: B Ctrl + Delete D Cả A B Trong MS.Word 2010, để bật/tắt thước hình, ta chọn lệnh A View\Ruler C Home\Ruler B Review\Ruler D File\Ruler Câu 67: Trong MS.Word 2010, sau xóa nhầm đoạn văn thao tác làm nội dung văn bản, ta phục hồi lại đoạn văn trước cách A Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Z B.Lưu tập tin lại C.Không thể hồi phục D Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Y Câu 68: Trong MS.Word 2010, để đóng tập tin ta dùng tổ hợp A Alt + C Câu 69: B Ctrl + F4 C Ctrl + C D Alt + F4 Trong MS.Word 2010, hiệu ứng Small Caps hộp thoại Font dùng để A Chuyển đổi chữ thường thành chữ in ngược lại B.Thay đổi chữ in đầu từ C.Chuyển đổi chữ thường thành chữ in kích thước nhỏ D Chuyển đổi chữ thường thành chữ in Câu 70: Trong MS.Word 2010, để xóa cột bảng biểu, ta chọn cột cần xóa sau dùng lệnh 46 A Design\Eraser, rê chuột để xóa B.Layout\Delete\Delete Columns C.Bấm phím Delete D Cả A, B C Câu 71: Trong MS.Word 2010, để chọn toàn văn lúc, ta chọn lệnh A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A B.Home\ Select\Select All C.Home\Select\Select Objects D Cả A B Câu 72: Chọn bước thực để làm xuất công cụ Tab Ribbon Trong mục Choose commands from, chọn All command 2.Chọn File – Options – Chọn thẻ Quick Access Toolbar Nhấn nút OK Chọn Tabs… - Chọn Add A 1234 B 2431 C 2143 D 4321 Câu 73: Muốn canh lề cho đoạn văn bản, ta dùng A Lệnh Page Layout, chọn Align nhóm Arrange B.Tổ hợp phim Ctrl + L, Ctrl + E, Ctrl + R, Ctrl + J C.Các nút Left, Right, Center Justify menu Home D Cả A, B C Câu 74: Ta tô màu đối tượng sau A Văn bản, Paragraph, ô bảng B.Trang C.Hình vẽ D Cả A C Câu 75: A Trong Microsoft Word 2010, mặc định tài liệu lưu định dạng *.dotx B *.doc C *.exe 47 D *.docx Chƣơng IV: PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL 2010 Câu 1: Để thoát khỏi MS.Excel 2010, bạn thực A Nhắp chuột nút Close B.Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 C.Chọn lệnh File\ Exit D Cả A, B C Câu 2: Để thoát khỏi MS.Excel 2010, bạn thực A Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 B.Nhắp đúp chuột lên nút (góc bên trái) C.Nhắp nút phải chuột lên vùng trống thên tiêu đề, chọn lệnh Close D Cả A, B C Câu 3: Trong MS.Excel 2010, bạn tạo tập tin cách A Chọn lệnh File\ New B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N C.Nhắp chuột lên nút lệnh New Customize Quick Access Toolbar D Cả A, B C Câu 4: Trong MS.Excel 2010, bạn mở tập tin cũ cách A Chọn lệnh File\ Open B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O C.Nhắp chuột lên nút lệnh Open Customize Quick Access Toolbar D Cả A, B C Câu 5: Trong MS.Excel 2010, bạn lưu tập tin cách A Chọn lệnh File\ Save B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S C.Nhắp chuột lên nút lệnh Save Customize Quick Access Toolbar D Cả A, B C Câu 6: Trong MS.Excel 2010, bạn lưu tập tin mở cách A Chọn lệnh File\ Save As B.Nhấn phím F12 C.Nhắp chuột lên nút lệnh Save as Customize Quick Access Toolbar D Cả A, B C Câu 7: Trên tiêu đề cửa sổ ứng dụng MS.Excel thường xuất ba nút lệnh điều khiển cửa sổ theo thứ tự A Minimize, Restore, Close B.Minimize, Maximize, Close C.Maximize, Minimize, Close 48 D Cả A B Câu 8: thị Trong cửa sổ ứng dụng MS.Excel 2010, khu vực Name Box Formula bar dùng để hiển A Địa ô mà hộp định vị chọn B.Tên vùng chọn C.Cả A B D Cả A B sai Câu 9: Trong bảng tính Excel để sửa liệu ô chọn, ta thực thao tác A Ấn phím F2, sửa liệu, ấn phím Enter B Nhắp đúp chuột lên ô cần sửa, sửa liệu, ấn phím Enter C Sửa liệu khu vực liệu công thức, ấn phím Enter D Cả A, B C Câu 10: Để hiển thị ẩn công thức, ta thực lệnh A View\ Show/Hide, nhắp chọn check mark Formula bar B.View\ Show, nhắp chọn check mark Formula bar C.View\ Hide, nhắp chọn check mark Formula bar D Cả A, B C sai Câu 11: Trong bảng tính Excel để hiển thị hay ẩn tên cột, ta thực lệnh A View\ Show/Hide, nhắp chọn check mark Headings B.View\ Hide, nhắp chọn check mark Headings C.View\ Show, nhắp chọn check mark Headings D Cả A, B C sai Câu 12: Trong bảng tính Excel để hiển thị hay ẩn lưới bảng tính, ta thực lệnh A View\ Show/Hide, nhắp chọn check mark Gridlines B View\ Hide, nhắp chọn check mark Gridlines C View\ Show, nhắp chọn check mark Gridlines D Cả A, B C sai Câu 13: Trong MS.Excel 2010, trang tính điện tử gồm A 16384 cột 1048576 dòng B.Tên cột đánh thứ tự chữ A, B, Z, AA, AB,…AZ, …,IA, IB,…,ZZ, AAA, AAB,…,AAZ, ABA, ABB,…,ABZ,…,XFD C.Tên dòng đánh số thứ tự từ đến 1048576 D Cả A, B C Câu 14: Tập tin bảng tính Excel gọi A Workbook Câu 15: B Worksheet C Sheet Trong trang tính điện tử Excel, cách gõ sau không dùng để di chuyển trỏ ô A End + B Ctrl + Câu 16: D Document B F5 D F2 Trong tập tin bảng tính Excel để chọn Sheet làm việc A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Page Up Ctrl + Page Down 49 B.Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Home Ctrl + End C.Nhấn phím Page Up Page Down D Cả A, B C sai Câu 17: Trong MS.Excel 2010 tên sheet đặt dài tối đa A 31 kí tự Câu 18: B kí tự C kí tự D 16 kí tự Trong bảng tính Excel để đổi tên sheet, ta thực A Nhắp đúp chuột vào tên sheet, nhập tên sheet, nhấn phím Enter B.Nhắp nút phải chuột lên tên sheet, chọn lệnh Rename, nhập tên sheet, nhấn phím Enter C.Cả A B sai D Cả A B Câu 19: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để chèn thêm sheet, ta thực A Nhấn tổ hợp phím Shift+F11 B.Nhắp nút phải chuột lên tên sheet, chọn lệnh Insert…, chọn Worksheet, nhấn nút OK C.Cả A B D Cả A B sai Câu 20: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để xóa sheet, ta thực A Chọn sheet cần xóa, gọi lệnh Home\ Cells\ Delete\ Delete Sheet B.Nhắp nút phải chuột lên tên sheet cần xóa, chọn lệnh Delete C.Cả A B D Chọn sheet cần xóa, nhấn phím Delete Câu 21: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để chọn khối, ta thực A Nhắp rê chuột từ ô đầu khối đến ô cuối khối vùng cần chọn B.Chọn ô đầu khối, nhấn giữ phím Shift nhấn phím mũi tên quét đến ô cuối khối vùng cần chọn C.Chọn ô đầu tiên, nhấn giữ phím Shift nhắp chuột vào ô cuối khối vùng cần chọn D Cả A, B C Câu 22: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để chọn toàn bảng tính, ta thực A Nhấn tổ hợp Ctrl+A B.Nhấn tổ hợp Ctrl+Shift+Spacebar C.Cả A B D Cả A B sai Câu 23: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để xóa nội dung liệu vùng chọn A Nhấn phím Delete B.Thực lệnh Home\Editing\Clear\Clear Contents C.Cả A B D Cả A B sai Câu 24: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để chọn dòng liền kề ta thực A Nhắp rê chuột lên tên dòng cần chọn tên dòng 50 B.Nhắp chuột vào tên dòng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift nhấn phím mũi tên lên xuống để chọn C.Chọn vùng dòng cần chọn, nhấn tổ hợp phím Shift+Spacebar D Cả A, B C Câu 25: Trong bảng tính MS.Excel 2010 để chọn cột liền kề ta thực A Nhắp rê chuột lên tên cột cần chọn tên cột B.Nhắp chuột vào tên cột đầu tiên, nhấn giữ phím Shift nhấn phím mũi tên phải trái để chọn C.Chọn vùng cột cần chọn, nhấn tổ hợp phím Ctrl+Spacebar D Cả A, B C Câu 26: Cách nhập liệu cho kiểu number A 11 100 Câu 27: B ≠ C Dấu + D Cả A, B C C = Câu 29: D 11100 đ C 11+100 Trong Excel hiểu liệu kiểu công thức bắt đầu A Dấu = Câu 28: B 11100 B ^ C = D / Các mệnh đề sau, bảng tính Excel mệnh đề sai A Một workbook 255 sheet B Một workbook gồm sheet C Một workbook sheet D Một workbook tập tin lưu trữ Câu 31: Giả sử ta sử dụng kiểu liệu Windows, liệu nhập sau liệu kiểu ngày A 01/01/2013 Câu 32: B 1/1/2013 C 31/1/2013 D 1/31/2013 Trong bảng tính Excel để định dạng liệu kiểu số, chọn vùng cần định dạng thao tác A Vào menu Home đến nhóm Number, nhắp chọn nút lệnh định dạng số sẵn B.Vào menu Home đến nhóm Number, nhắp nút Format Cells thoại Format Cells chọn thẻ Number, lựa chọn kiểu số, nhắp nút OK , hộp C.Cả A B D Cả A B sai Câu 33: Địa sau chép đến vị trí khác (bất kỳ) bảng tính không bị thay đổi giá trị địa A A10 B $A10 C A$10 D $A$10 Câu 34: Trong Excel, chọn ô liên tiếp giá trị 10 7, trỏ chuột vào mốc điền kéo xuống ô, ta liệu ô A Câu 35: B 10 C 13 10 D Trong Excel, để chuyển sang sheet trước, ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl+PageDown B Ctrl+PageUp C Ctrl+ L D Ctrl+ R 51 Câu 36: Trong Excel, để thực lệnh dán (Paste) vùng chép/di chuyển vào nhớ đệm, ta thao tác A Chọn lệnh Home\ Paste B Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P C Bấm nút lệnh D Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X Câu 37: Trong Excel, để thực lệnh cắt (Cut) vùng chọn, ta thao tác A Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X B Bấm nút lệnh C Chọn lệnh Home\ Cut D Cả A, B C Câu 38: Trong Excel, chọn ô giá trị chuỗi „5/3, trỏ chuột vào mốc điền kéo sang phải ô, ta liệu ô A 5/2 5/3 B 5/4 5/5 C 6/4 7/5 D 6/3 6/3 Câu 39: Trong Excel, để chọn vùng, ta thao tác A Chọn ô nằm góc vùng, ấn Shift + mũi tên quét đến ô góc đối diện B Chọn ô nằm góc vùng, trỏ chuột vào ô góc đối diện, ấn Shift + bấm trái chuột C Chọn ô nằm góc vùng rê chuột đến ô góc đối diện D Cả A, B C Câu 40: Trong Excel, để nhập liệu giống cho nhiều ô chọn, ta gõ liệu sau nhấn A Nhấn tổ hợp phím Shift +Enter B Nhấn phím Enter C Nhân tổ hợp phím Ctrl +Enter D Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter Câu 41: Trong Excel, chọn vùng gõ phím Delete để A Xóa tất nội dung, dạng thức thích vùng B Chỉ xóa dạng thức vùng C Xóa đường kẻ D Chỉ xóa nội dung vùng Câu 42: Trong Excel, để xuống hàng ô nhập liệu, ta nhấn tổ hợp phím A Shift +Enter Câu 43: B Ctrl+Enter C Alt+Enter Trong Excel, để lặp lại ta thao tác cuối cùng, ta thực A Nhấn phím F4 B Nhấn phím F5 C Nhắp chuột vào nút D Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 52 D Ctrl+Alt+Shift+Enter Câu 44: Trong Excel, để khôi phục thao tác bị hủy bỏ cuối cùng, ta thực a Nhắp chuột vào nút b Nhấn tổ hợp phím Alt + Y c Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z d Nhấn tổ hợp phím Alt + Z Câu 45: chọn Khi Excel thông báo: Do you want to save the changes you made to ? Để không lưu thoát, ta A No B Yes C Cancel D Nhấn phím Enter Câu 46: Để đặt tên vùng Excel, ta chọn vùng gõ tên vùng theo qui định vào hộp tên (Name Box), sau A Nhấn phím mũi tên B Nhấn phím Enter C Nhấn nút trái chuột hộp tên D Cả A, B C Câu 47: Trong Excel, để hủy bỏ thao tác cuối cùng, ta nhấn tổ hợp phím A Ctrl + Z B Alt + Z C Shift + Z D Ctrl + Alt + Shift + Z Câu 48: Trong Excel, chọn ô liệu số trỏ chuột vào mốc điền kéo xuống ô, ta liệu ô A 10 B C D 10 Câu 49: Trong Excel, chọn vùng cần chép, chọn Home\ Copy, sau chọn Home\ Paste Special, xuất hộp thoại Paste Special Để chép giá trị, ta chọn kích OK Vị trí A Formulas B All C Values D Formats Câu 50: Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn giá trị chuỗi "MS Excel"; ô B2 giá trị số 2010 Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 nhận kết A 2010 B MS Excel C MS Excel 2010 D #VALUE! Câu 51: Khi làm việc với Excel, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ ô (A1) bảng tính? A Ctrl+Home B Alt+Home C Shift+Home D Ctrl+Shift+Home Câu 52: Trong bảng tính Excel, ô F5 sẵn giá trị số không (0); Tại ô G5 gõ vào công thức =10/F5 nhận kết A #VALUE! B #DIV/0! Câu 53: C D 10 Trong bảng tính Excel, cần so sánh khác sử dụng kí hiệu nào? A B # C & D >< Câu 54: Trong bảng tính Excel, ô A2 sẵn dãy kí tự "Kế hoạch 1" Nếu sử dụng nút điền để điền liệu đến ô B2, C2, D2; kết nhận ô D2 A "Kế hoạch 1" B "Kế hoạch 4" C "Kế hoạch 2" D "Kế hoạch 3" Câu 55: Trong bảng tính Excel, ô A5 công thức =B5*C5/5 Nếu chép công thức đến ô F10 công thức A F10*G10/5 B.G10*H10/5 53 C B5*C5/5 D G5*H5/5 Câu 56: Trong bảng tính Excel, chiều dài liệu kiểu số lớn chiều rộng ô thị ô kí tự A # B @ D $ Trong Excel, viết sai tên hàm tính toán, chương trình thông báo lỗi? Câu 57: A C.? #NAME? B #VALUE! C #DIV/0! D #N/A Trong Excel, địa vùng sau không hợp lệ? Câu 58: a F5:C10 b B2:D5 c C7:F7 d A3:A10 Câu 59: Công thức ="Tin hoc""Excel" cho kết A #VALUE! B #NAME? Câu 60: D FALSE Công thức = MID(“DAI HOC DONG NAI”,14,3) cho kết A HOC Câu 61: C TRUE B NAI D Tất sai C DAI Công thức =LEN(LEFT("SPTIN K36",5)&RIGHT("SPTIN K37",3)) cho kết A B C D Công thức sai không cho kết Câu 62: Công thức = RIGHT(MicroSoft Excel,5) cho kết A Excel B Micro C oSoft D Công thức sai không cho kết Câu 63: Công thức = IF(B5>B6,B5,B6) (với B5=10, B6=20) cho kết A 30 Câu 64: B 20 D Tất sai C 10 Muốn tính tổng liệu ô A1, A2, A3, A4, A5 công thức sau A =SUM(A1:A5) B =SUM(A1,A2,A3,A4,A5) C = A1+ A2+ A3+ A4+ A5 D Tất Câu 65: Công thức = ROUND(127571,-3) cho kết A 127500 Câu 66: B D Công thức sai C B Sai D Công thức sai C TRUE Công thức =OR(MOD(15,6)>2,“1/30/2013”>”1/31/2013”) cho kết A FALSE Câu 69: D 128000 Công thức =IF(AND(3>7,5>4,1
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem ly thuyet tin hoc dai cuong co dap an, Trac nghiem ly thuyet tin hoc dai cuong co dap an, Trac nghiem ly thuyet tin hoc dai cuong co dap an

Từ khóa liên quan