lực hấp dẫn

21 338 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:26

Ki m tra bài ể cũ 1. Phát biểu nội dung đònh luật III Neuton?Nêu đặc điểm của lực và phản lực? 2. Trái Đất hút vật, vật có hút Trái Đất khơng? Vì sao? Chuy n ng c a M t Tr ng quanh Trái t Chuy n ng c a M t Tr ng quanh Trái t Lực nào đã làm cho Mặt Trăng chuyển động quanh Trái đất ? MÆt Trêi MÆt Trăng Tr¸i ĐÊt Chuy n ng c a M t Tr ng quanh Tr¸i t, ể độ ủ ặ ă Đấ Chuy n ng c a M t Tr ng quanh Tr¸i t, ể độ ủ ặ ă Đấ Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi . Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi . Lùc nµo ®· gi÷ cho Tr¸i §Êt chuyÓn ®éng quanh MÆt Trêi? Phải chăng giữa chúng tồn tại một lực hút lẫn nhau? BÀI 11: LỰC HẤP DẪN – ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Giả sử giữa Trái Đất và Mặt Trăng không tồn tại một lực nào cả. Theo ĐL I Niu-Tơn: hoặc là Mặt Trăng sẽ đứng yên, hoặc là Mặt Trăng sẽ chuyển động thẳng đều theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo của nó quanh trái đất. Giữa chúng phải có lực tương tác với nhau. Đó chính là Lực hấp dẫn đã được Niu –tơn nghiên cứu. I. Lực hấp dẫn - Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực hấp dẫn (F hd ). - Lực hấp dẫnlực tác dụng từ xa,qua khoảng không gian giữa các vật BÀI 11: LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN T i sao qu táo r i xuống đất ạ ả ơ nh ng M t Trăng lại không rơi ?ư ặ [...]...II Định luật vạn vật hấp dẫn 1 Định luật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng 2.Hệ thức Fhd m1m2 =G 2 r m1, m2 : khối lượng của hai chất điểm r : khoảng cách giữa hai chất điểm G: hệ số tỉ lệ II Định luật vạn vật hấp dẫn 1 Định luật Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận... về lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng và do Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất? A Hai lực này cùng phương, cùng chiều B Hai lực này cùng phương, ngược chiều nhau C Hai lực này cùng chiều, cùng độ lớn D Phương của hai lực này ln thay đổi và khơng trùng nhau PHIẾU HỌC TẬP Câu 3 Hãy chọn câu đúng Khi khối lượng của hai vật đều tăng lên gấp đơi và khoảng cách giữa chúng khơng đổi thì lực hấp dẫn. .. hằng số hấp dẫn, G = 6,67.10-11 N.m2 / kg2 2.Hệ thức Fhd m1m2 =G (1) 2 r Fhd1 m1 Fhd2 m1,m2 : khối lượng hai vật (kg) r :khoảng cách giữa hai vật (m) r G: hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 3.Điều kiện áp dụng: -Các vật có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng -Các vật có dạng hình cầu đồng chất 0 Vật 1 0 F21 r F12 Vật 2 m2 III.Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn -Trọng lực mà... lực mà Trái Đất tác dụng lên vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó -Điểm đặt của trọng lực: trọng tâm của vật Fhd mM =G 2 ( R + h) m Fhd P h P = mg mM mg = G 2 ( R + h) GM g= 2 ( R + h) R Fhd O M:khối lượng Trái đất Vậy, gia tốc rơi tự do: GM g= 2 ( R + h) (2) Nếu vật ở gần mặt đất (h . gọi là lực hấp dẫn (F hd ). - Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa,qua khoảng không gian giữa các vật BÀI 11: LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN T i sao. lực tương tác với nhau. Đó chính là Lực hấp dẫn đã được Niu –tơn nghiên cứu. I. Lực hấp dẫn - Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực, gọi là lực
- Xem thêm -

Xem thêm: lực hấp dẫn, lực hấp dẫn, lực hấp dẫn