Thông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

8 214 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 02:33

ÂẢI HC HÚ KHOA LÛT ------------------ NIÊN LUẬN  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Sinh viên thực hiện: Hồ Đình Cường Lớp: Luật K34C  1 Lời Cảm Ơn Để có thể hoàn thành được bài niên luận này tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa luật - đại học huế đã truyền thụ cho tôi kiến thức và lòng say mê học tập. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Duy Phương đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành bài viết này. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng để bài viết đạt hiệu quả cao nhất song do kiến thức có hạn nên bài viết sẽ gặp không ít khiếm khuyết. vì thế, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn. một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2013 Sinh viên Hồ Đình Cường 2 3 ÂẢI HC HÚ KHOA LÛT ------------------ NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH: HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC KHÓA: 2010 - 2014  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. Nguyễn Duy Phương Hồ Đình Cường Lớp: Luật K34C  MỤC LỤC 4 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khiếu nại là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quán lý nhà nước nói riêng không thể tránh khỏi tình trạng những vi pháp luật xâm phạm đến lợi ích Nhà nước hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hay tổ chức. Vấn đề này có ý nghĩa lớn khi nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bảo đảm công bằng xã hội luôn là mục tiêu của chế độ, phát huy dân chủ XHCN vừa là một phương tiện thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, vừa là con đường bảo đảm cho sự công bằng xã hội. Chính vì lẽ này nên công tác giải quyết khiếu nại hành chính luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Bên cạnh đó, Khiếu nại vừa là vấn đề chính trị, vừa là vấn đề pháp lý. Giải quyết khiếu nại của cá nhân, tổ chức không chỉ liên quan đến quyền, tự do, lợi ích của công dân, mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, đến ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng. Giải quyết khiếu nại đúng quy định của pháp luật thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Những quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước hoặc công dân được xử lý nghiêm minh thì quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố ngày càng vững chắc, dân chủ được phát huy, tính tích cực của nhân dân được nâng cao. Vì vậy, việc giải quyết khiếu nại của công dân một cách kịp thời, đúng đắn, nó thể hiện bản chất chế độ xã hội XHCN, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước với công dân. Đồng thời, thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nhà nước điều chỉnh lại các hoạt động để tổ chức bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, phục vụ lợi ích của công dân ngày càng tốt hơn. Cũng chính vì nhận thức sâu sắc những ý nghĩa trên đây, từ khi lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, Đảng ta, mà đi đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến vấn đề khiếu Công ty Luật Minh Gia THANH TRA CHÍNH PHỦ https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 02/2016/TT-TTCP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2013/TT-TTCP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Căn Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại; Căn Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Pháp chế Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra; Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính, Điều Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP: Sửa đổi, bổ sung khoản Điều sau: “1 Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận khiếu nại định hành chính, hành vi hành chính, định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải mà không thuộc trường hợp quy định Điều 11 Luật khiếu nại, người có thẩm quyền giải khiếu nại lần đầu lần hai phải thụ lý giải Đối với trường hợp nhiều người khiếu nại nội dung cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thụ lý đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký người khiếu nại có văn cử người đại diện trình bày nội dung khiếu nại Trường hợp không thụ lý giải phải nêu rõ lý văn thông báo cho người khiếu nại” Bổ sung khoản Điều sau: “3 Khi thời hạn xác minh nội dung khiếu nại hết mà người giải khiếu nại quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân giao tiến hành xác minh nội dung khiếu nại chưa thực xong việc xác minh người giải khiếu nại xem xét gia hạn thời gian xác minh Việc gia hạn không làm cho thời gian giải vượt thời hạn giải khiếu nại LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ Quyết định việc gia hạn thời gian xác minh thực theo Mẫu số 04A-KN ban hành kèm theo Thông tư này” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 12 sau: “1 Trong trình xác minh nội dung khiếu nại, người giải khiếu nại người có trách nhiệm xác minh gửi văn yêu cầu quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến nội dung khiếu nại Văn yêu cầu thực theo Mẫu số 06-KN ban hành kèm theo Thông tư Nội dung làm việc lập thành biên ghi rõ thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung, thông tin, tài liệu, chứng giao, nhận buổi làm việc có chữ ký bên Biên lập thành hai bản, bên giữ Biên làm việc thực theo Mẫu số 05- KN ban hành kèm theo Thông tư này” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 13 sau: “4 Các thông tin, tài liệu, chứng thu thập trình giải khiếu nại phải sử dụng quy định, quản lý chặt chẽ; thực việc cung cấp công bố thông tin, tài liệu, chứng theo quy định pháp luật” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 15 sau: “1 Khi xét thấy cần có đánh giá nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật làm cho việc kết luận nội dung khiếu nại người giải khiếu nại định việc trưng cầu giám định Việc trưng cầu giám định thực theo Mẫu số 08A-KN ban hành kèm theo Thông tư này” Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 18 sau: “1 Người có trách nhiệm xác minh Tổ trưởng Tổ xác minh phải báo cáo kết xác minh nội dung khiếu nại văn với người giải khiếu nại người ban hành định thành lập Tổ xác minh Báo cáo kết xác minh Tổ xác minh phải thành viên Tổ xác minh thảo luận, đóng góp ý kiến Trường hợp thành viên có ý kiến khác kết xác minh quyền bảo lưu ý kiến ghi rõ báo cáo kết xác minh” Sửa đổi, bổ sung khoản khoản Điều 21 sau: “ Các trường hợp đối thoại a) Trong trình giải khiếu nại định hành chính, hành vi hành chính, người giải khiếu nại lần đầu tiến hành đối thoại yêu cầu người khiếu nại kết xác minh nội dung khiếu nại khác LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ b) Trong trình giải khiếu nại lần hai, người giải khiếu nại phải tiến hành đối thoại c) Trong trình giải khiếu nại định kỷ luật cán bộ, công chức, người giải khiếu nại lần đầu, lần hai phải tiến hành đối thoại Thành phần tham gia đối thoại, nội dung đối thoại a) Thành phần tham gia đối thoại gồm: Người giải khiếu nại, người khiếu nại người đại diện, người ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý người khiếu nại, người bị khiếu nại, quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan Người giải khiếu nại có trách nhiệm thông báo văn với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền nghĩa vụ liên quan, quan, tổ chức có liên quan biết thời gian, địa điểm, nội dung đối thoại Trường hợp người khiếu nại người đại diện hợp pháp vắng mặt thông báo văn đến lần thứ hai người giải khiếu nại lập biên chấm dứt đối thoại b) Nội dung đối thoại: Người giải khiếu nại phải nêu rõ nội dung cần đối thoại, kết xác minh nội dung khiếu nại; người tham gia đối thoại có quyền trình bày ý kiến, bổ sung thông tin, tài liệu, chứng liên quan đến khiếu nại yêu cầu mình” Điều Bổ sung 03 biểu mẫu ... 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG…………… TIỂU LUẬN Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính 2 Lời nói đầu Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN - Nhà nước của dân, do dân và vì dân- trước điều hành trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật, đang đặt ra những yêu cầu về hoàn thiện bộ máy Nhà nước, xây dựng một nền hành chính hiệu quả, trong sạch. Thực tế quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang cơ chế thị trường dưới sự quản lý của Nhà nước, thì nền hành chính Nhà nước đang bộc lộ nhiều yếu kém, trì trệ, bộ máy Nhà nước cồng kềnh, kém hiệu lực, đặc biệt là thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho quá trình phát triển. Hệ thống quản lý về cơ chế, chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ, không chỉ gây phiền hà cho nhân dân mà còn tạo môi trường cho tệ tham nhũng, sách nhiễu, hối lộ phát triển. Điều đó dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo của công dân. Như vậy, cùng với sự phát triển toàn diện của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị… thì tình hình phát sinh khiếu nại, tố cáo trong phạm vi toàn quốc ngày càng gia tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển và ổn định của xã hội, của đất nước. Đối với huyện Hưng nguyên, tỉnh Nghệ An nói riêng, thì tình hình khiếu nại, tố cáo nói chung và khiếu nại nói riêng trong thời gian qua cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Mặc dù được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng của chính quyền địa phương trong việc tăng cường công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau nên tình hình khiếu nại, tố cáo nay vẫn có chiều hướng tăng về số vụ việc và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn. Để củng cố các kiến thức đã học trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại hiện nay, nhằm ổn định tình hình chính trị để phát triển kinh tế xã hội, nên tôi chọn đề tài: “Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại hành chính”. Đề tài gồm có 3 phần: Phần 1: Lý luận cơ bản về khiếu nại. Phần 2: Khiếu nại, giải quyết khiếu nại ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Phần 3: Kết luận và kiến nghị. Do nhận thức lý luận có hạn, thực tiễn công tác chưa nhiều, nên trong quá trình trình bày không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô giáo và bạn đọc thông cảm và góp ý kiến để hoàn thiện. 3 phần i lý luận cơ bản về khiếu nại i. khái niệm, nguyên nhân khiếu nại. 1. Khái niệm khiếu nại. Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Trong quá trình tiến hành các hoạt động quản lý, các cơ quan Nhà nước ban hành các văn bản, các quyết định quản lý theo thẩm quyền để thực hiện quyền lực Nhà nước, buộc mọi người phải tuân theo. Tuy vậy, các văn bản hay quyết định đó có sự sai sót hoặc do cán bộ, công chức thi hành công vụ có hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức nên có khiếu nại phát sinh. Vì vậy “khiếu nại” là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình. (Theo khoản 1, Điều 2 – Luật khiếu nại, tố cáo). Từ khái niệm này cho ta thấy: - Chủ thể khiếu nại bao gồm: Công dân, cơ quan, tổ chức và cán Báo cáo thực tậpMC LCII. CHC NNG, NHIM V V QUYN HN CA UBNDPHNG YấN PH 71. C cu t chc b mỏy 72. Trỏch nhim, phm vi gii quyt cụng vic ca UBND Phng 82.1. UBND Phng hp, tho lun tp th v quyt nh theo a s tiphiờn hp UBND v cỏc vn 92.2. Thm quyn ca Ch tch UBND Phng 103. Mi quan h cụng tỏc ca UBND phng 113.1. Quan h vi UBND Qun v c quan chuyờn mụn cp qun 113.2. Quan h vi ng u, HND, MTTQ v cỏc on th nhõn dõncp phng 12III. HOT NG CA B PHN TIP NHN H S HNHCHNH 131. Chc nng, nhim v 132. Nguyờn tc hot ng 14CHNG II 14QUY TRèNH GII QUYT TH TC HNH CHNH THEO CCH MT CA, MT CA LIấN THễNG TI UBND PHNGYấN PH 14I. Quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh 141. Khỏi nim quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh 141.1. Th tc hnh chớnh 141.2. Quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh 152. Quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh theo c ch mt ca 152.1. Khỏi nim v bn cht ca c ch mt ca 152.2. Mụ hỡnh mt ca cp xó 16Nguyễn Thị Thoan KH6C Học viện Hành chính 1 B¸o c¸o thùc tËp3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “ một cửa liênthông” 173.1. Khái niệm cơ chế “ một cửa liên thông” 173.2. Mô hình “một cửa liên thông” 18II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MÔ HÌNH “MỘT CỬA”, “MỘT CỬALIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠIUBND PHƯỜNG YÊN PHỤ 19 1. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tạiUBND phường Yên Phụ 191.1. Những thủ tục hành chính áp dụng giải quyết theo cơ chế “mộtcửa” tại UBND phường Yên Phụ 191.2. Quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ hành chính theo cơchế “một cửa” tại UBND phường Yên Phụ 21 2. Cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chínhtại UBND phường Yên Phụ 232.1. Những thủ tục hành chính áp dụng giải quyết theo cơ chế “mộtcửa liên thông” 232.2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liênthông” tại UBND A LỜI MỞ ĐẦU Sau gần bốn năm thực chế “một cửa” cấp xã từ ngày 01/01/2005 hai năm thực chế “một cửa liên thông”,đến thời điểm nay, hầu khắp tỉnh thành phạm vi nước triển khai thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ cấp trung ương đến cấp xã So với tỉnh thành nước, Thành phố Hà Nội địa phương triển khai sớm đồng mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” ba cấp quyền Riêng mô hình “một cửa” cấp xã, Hà Nội có nhiều phường triển khai trước ngày 01/01/2005, có phường Yên Phụ - Quận Tây Hồ Mặc dù gặp không khó khăn đóng vai trò tiên phong phận “một cửa” UBND phường Yên Phụ thu số kết định đặc biệt việc thực chế "một cửa" uỷ ban nhân dân phường tổ chức, công dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, góp phần giải nhiều vấn đề thủ tục hành cho người dân Qua thời gian tháng thực tập UBND phường Yên Phụ, em tìm hiểu hoạt động UBND phường nói chung đặc biệt hoạt động phận “ Tiếp nhận hồ sơ hành chính” UBND phường Em nhận thấy vấn đề cải cách thủ tục hành theo chế “ cửa”, “một cửa liên thông” có ý nghĩa lớn người dân quan hành chính, nhiên quy trình giải thủ tục hành số điểm chưa hiệu Vì em chọn đề tài báo cáo thực tập là: “ Quy trình giải thủ tục hành theo chế “ cửa”, “ cửa liên thông” UBND phường Yên Phụ - quận Tây Hồ - thành phố Hà Nội” Thông qua báo cáo thực tập, em xin đưa số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu hoạt động phận “ tiếp nhận hồ sơ hành chính” UBND phường Yên Phụ Trong trình thực tập UBND phường Yên Phụ, em nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình bác lãnh đạo, anh chị cán bộ, công chức làm việc UBND phường thầy cô phụ trách đoàn thực tập số 12 Đồng thời,em nhận hướng dẫn tận tình viết báo cáo thực tập cô giáo – Ths Nguyễn Thị Hà – Giảng viên khoa văn công nghệ hành Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bác, anh chị làm việc UBND phường Yên Phụ, thầy cô hướng dẫn đoàn thực tập số 12 Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà giúp đỡ em hoàn thành đợt thực tập B NỘI DUNG CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ UBND PHƯỜNG YÊN PHỤ I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ- XÃ HỘI Vị trí địa lý: Phường Yên Phụ đơn vị hành nằm phía Đông Nam quận Tây Hồ, tách từ quận Ba Đình từ năm 1996, có vị trí cụ thể sau: Phía Đông giáp phường Ngọc Thuỵ - quận Long Biên Phía Đông Nam giáp sông Hồng Phía Tây Bắc giáp phường Quảng An phường Tứ Liên Phía Nam giáp phường Phúc Xá, Trúc Bạch Thụy Khuê Theo đồ địa giới hành 364/CT tổng diện tích theo địa giới hành phường Yên Phụ 149,7700 Dân cư: Phường Yên Phụ chia thành 80 tổ dân phố thuộc 16 khu dân cư quản lý 4500 hộ với khoảng 24.000 nhân đặc biệt nơi tập trung nhiều quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu tập thể Tình hình kinh tế – xã hội Phường: - Về thu chi ngân sách: Hàng năm Phường thu Ngân sách địa bàn Phường hàng năm tỷ đồng tổng chi Ngân sách địa bàn tỷ - Công tác An ninh - Quốc phòng: tình hình An ninh Chính trị Phường đảm bảo ổn định, đặc biệt dịp Lễ, Tết, Bầu cử - Về kinh tế: Toàn phường có 500 hộ kinh doanh, hàng năm tổng hộ kinh doanh nộp ngân sách nhà nước 1.500.000.000 đồng - Văn hoá xã hội: Yên Phụ vùng in đậm nét truyền thống văn hoá dân tộc với di tích lịch sử văn hoá Nhà nước xếp hạng: Chùa Trấn Quốc, Đình Yên Phụ Yên Phụ vùng đất địa linh đặc biệt lễ hội rước kiệu Đình Yên Phụ diễn hàng năm, khách thập phương đến thăm viếng có tới hàng vài nghìn người song tình hình an ninh trật tự bảo đảm Khách hành hương tôn trọng tự tín ngưỡng, tượng mê tín dị đoan - Về nhà đất trật tự xây dựng đô thị Do tốc độ đô thị hóa Phường diễn mạnh mẽ nên vấn đề nhà đất TTXD vấn đề phát sinh nhiều, phức tạp Riêng năm 2008 có 108 Hồ sơ chuyển Quận để xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất, có 86 trường hợp xây dựng đó: có phép 44, sai phép 3, không phép 41 Tóm lại, phường Yên Phụ địa bàn có dân số đông so với Phường lại quận Tây Hồ(chiếm 2/3 dân số Quận) Kinh tế xã hội có phát triển đáng kể năm gần đây, có Quyết định quy hoạch Thành phố xây dựng Quận Tây Hồ trung tâm Thành Phố Hà Nội tương lai Mặt khác địa hình Phường nằm vùng ven đê sông Hồng phức tạp có nhiều dân di cư cư ngụ Tất vấn đề đặt nhiệm vụ quản lý nặng nề cho cấp Chính quyền Phường II CHỨC ÂẢI HC HÚ KHOA LÛT ------------------ NIÊN LUẬN  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Sinh viên thực hiện: Hồ Đình Cường Lớp: Luật K34C  1 Lời Cảm Ơn Để có thể hoàn thành được bài niên luận này tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa luật - đại học huế đã truyền thụ cho tôi kiến thức và lòng say mê học tập. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS Nguyễn Duy Phương đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi để tôi có thể hoàn thành bài viết này. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng để bài viết đạt hiệu quả cao nhất song do kiến thức có hạn nên bài viết sẽ gặp không ít khiếm khuyết. vì thế, tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn. một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 20 tháng 02 năm 2013 Sinh viên Hồ Đình Cường 2 3 ÂẢI HC HÚ KHOA LÛT ------------------ NIÊN LUẬN CHUYÊN NGÀNH: HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC KHÓA: 2010 - 2014  TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH, THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS. Nguyễn Duy Phương Hồ Đình Cường Lớp: Luật K34C  MỤC LỤC 4 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Khiếu nại là hiện tượng khách quan trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, trong xã hội nói chung, và trong quá trình quán lý nhà nước nói riêng không thể tránh khỏi tình trạng những vi pháp luật xâm phạm đến lợi ích Nhà nước hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hay tổ chức. Vấn đề này có ý nghĩa lớn khi nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bảo đảm công bằng xã hội luôn là mục tiêu của chế độ, phát huy dân chủ XHCN vừa là một phương tiện thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, vừa là con đường bảo đảm cho sự công bằng xã hội. Chính vì lẽ này nên công tác giải quyết khiếu nại hành chính luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm. Bên cạnh đó, Khiếu nại vừa là vấn đề chính trị, vừa là vấn đề pháp lý. Giải quyết khiếu nại của cá nhân, tổ chức không chỉ liên quan đến quyền, tự do, lợi ích của công dân, mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội, đến ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng. Giải quyết khiếu nại đúng quy định của pháp luật thể hiện bản chất tốt đẹp của Nhà nước ta. Những quyết định, hành vi trái pháp luật của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước hoặc công dân được xử lý nghiêm minh thì quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố ngày càng vững chắc, dân chủ được phát huy, tính tích cực của nhân dân được nâng cao. Vì vậy, việc giải quyết khiếu nại của công dân một cách kịp thời, đúng đắn, nó thể hiện bản chất chế độ xã hội XHCN, thể hiện trách nhiệm của Nhà nước với công dân. Đồng thời, thông qua việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, Nhà nước điều chỉnh lại các hoạt động để tổ chức bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, phục vụ lợi ích của công dân ngày càng tốt hơn. Cũng chính vì nhận thức sâu sắc những ý nghĩa trên đây, từ khi lãnh đạo nhân dân xây dựng chính quyền cách mạng, Đảng ta, mà đi đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến vấn đề khiếu THANH TRA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 02/2016/TT-TTCP Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2013/TT-TTCP NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH Căn Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại; Căn Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Thanh tra Chính phủ; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Pháp chế Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra; Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải ... phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại; Căn Thông tư số 07/ 2013 /TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; Thông tư số /2016/ TT-TTCP. .. Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại; Căn Thông tư số 07/ 2013 /TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính phủ quy định quy. .. Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải khiếu nại hành chính; Thông tư số /2016/ TT-TTCP ngày tháng … năm 2016 sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 07/ 2013 /TT-TTCP; Căn (6);
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, Thông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, Thông tư 02 2016 TT-TTCP sửa đổi Thông tư 07 2013 TT-TTCP quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn