Nghị quyết 19 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

4 168 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2017, 01:28

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHThuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính______________________________Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính 70. Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính - Trình tự thực hiện: - Bước 1: Bộ phận được thủ trưởng cơ quan, đơn vị giao nhiệm vụ thực hiện việc lập hồ sơ mời thầu, báo cáo Thủ trưởng cơ quan, đơn vị- Bước 2: Thủ trưởng đơn vị hoặc người được uỷ quyền thực hiện phê duyệt hồ sơ mời thầu. - Cách thức thực hiện: - Cơ quan hành chính - Bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể + Số lượng hồ sơ: Văn bản không quy định cụ thể - Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ Công ty Luật Minh Gia HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -Số: 19/NQ-HĐND https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập; Căn Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp; Căn Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập; Sau xem xét Tờ trình số 7572/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017; báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh ý kiến thảo luận Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều Phê duyệt tổng số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 28.167 người, bao gồm: Biên chế viên chức 26.254 người Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 1.345 người Phê duyệt để đơn vị tự hợp đồng 568 người (Theo phụ lục đính kèm) Điều Tổ chức thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh định phân bổ cụ thể số lượng người làm việc cho sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Huế hội Phê duyệt số lượng người làm việc để đơn vị nghiệp công tự hợp đồng Ủy ban nhân dân tỉnh thống với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh việc sử dụng biên chế dự phòng báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp gần Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực Nghị theo nhiệm vụ quyền hạn pháp luật quy định Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ thông qua./ CHỦ TỊCH Lê Trường Lưu PHỤ LỤC PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh) TT CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Số người làm việc năm 2017 Tổng Viên Hợp đồng Phê duyệt tự LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ số I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 II III Khối Sở, Ban Văn phòng HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Sở Thông tin Truyền thông Sở Nội vụ Thanh tra tỉnh Sở Ngoại vụ Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tài Sở Lao động - TB XH Sở Tư pháp Sở Khoa học Công nghệ Sở Xây dựng Sở Giao thông vận tải Sở Công Thương Sở Nông nghiệp PTNT Sở Tài nguyên Môi trường Sở Văn hóa Thể thao Sở Du lịch Sở Y tế Sở Giáo dục Đào tạo BQL Khu KT, CN tỉnh Ban Dân tộc Trung tâm BTDT Cố đô Huế Trung tâm Festival Huế Trường CĐ Y tế Huế Trường CĐ Sư phạm TT Huế Trường CĐ Nghề TT.Huế Khối Hội Hội Chữ thập đỏ LH Hội Văn học NT Liên minh HTX LH tổ chức Hữu nghị LH Hội KH-KT Hội Nhà báo Hội Đông y Hội Người mù Hội Luật gia Huyện, thị xã, thành phố Huế Thành phố Huế Huyện Phong Điền chức 68/2000/NĐ-CP hợp đồng 10 40 43 29 11 20 171 61 43 23 45 388 136 379 20 3303 2939 35 700 21 135 160 46 28 40 16 16 90 53 32 15 34 359 127 327 16 3279 2848 29 470 18 135 160 42 12 13 4 81 11 11 29 52 24 91 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 19 14 10 15 18 13 8 1 0 0 0 0 0 0 3910 1991 3800 1902 110 89 0 LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia IV V Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Trà Huyện Phú Vang Thị xã Hương Thủy Huyện Phú Lộc Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Các đơn vị nghiệp thực theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Viện Quy hoạch Xây dựng Trường Cao đẳng GTVT Huế Trung tâm giới thiệu việc làm Nhà Xuất Thuận Hóa Đài Phát Truyền hình tỉnh Trung tâm Công viên xanh Huế Ban Đầu tư Xây dựng tỉnh BQL Khu vực phát triển đô thị Dự phòng Tổng cộng https://luatminhgia.com.vn/ 1595 1956 2799 1622 2377 1286 787 1534 1884 2706 1564 2295 1239 743 61 72 93 58 82 47 44 0 0 0 30 27 35 156 30 15 25 31 14 0 0 10 125 30 90 55 35 310 0 310 19 39 16 256 206 28167 26254 50 1345 10 20 568 LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Biểu số 2 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) Biên chế được giao năm … Có mặt đến 30/6 Kế hoạch năm … Tăng giảm so với năm … S Ố T T Tên đơn vị (Từn g đơn vị sự nghi ệp Tên cơ qua n quy ết địn h thà Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Kinh phí hoạt động Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/20 00/NĐ -CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/200 0/NĐ- CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/200 0/NĐ- CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức H đ ồng NĐ 68/200 0/NĐ CP có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoả n) nh lập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) ……,ngày tháng năm… Thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch UBND) (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cách ghi biểu mẫu thực hiện như sau: - Tại cột 1. Tên đơn vị Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 2. Tên cơ quan quyết định thành lập Ghi tên cơ quan hoặc chức danh của người ra quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 3: Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Ghi rõ cơ quan được giao quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 4: Kinh phí hoạt động Ghi rõ kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp 100%, một phần hay từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị sự nghiệp - Tại cột 5,6,7,8. Biên chế được giao năm… Ghi theo quyết định giao hoặc phân bổ của cơ quan có thẩm quyền giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: + Cột 5: ghi tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự Biểu số 4 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THỐNG KÊ, TỔNG HỢP BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày …… tháng …… năm ………… của……………… ) Biên chế được giao năm …… Ước Có mặt đến 31/12 năm Chưa thực hiện năm …… SỐ TT Tên đơn vị (Từng đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Kinh phí hoạt động Tổng số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/2000/ NĐ-CP Tổng số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/2000/ NĐ-CP Tổng số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/2000/ NĐ-CP nhân có con dấu và tài khoản) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) ……,ngày tháng năm… Thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch UBND) (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cách ghi biểu mẫu thực hiện như sau: - Tại cột 1. Tên đơn vị Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 2. Tên cơ quan quyết định thành lập Ghi tên cơ quan hoặc chức danh của người ra quyết định thành lập. - Tại cột 3: Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Ghi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 4: Nguồn kinh phí Ghi rõ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp 100%, một phần hay từ nguồn tự có của đơn vị sự nghiệp; - Tại cột 5, 6, 7, 8. Biên chế được giao năm … Ghi biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ của năm trước liền kề theo quyết định giao hoặc phân bổ của cơ quan có thẩm quyền cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: + Cột 5: Tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; + Cột 6: Biên chế công chức; + Cột 7: Biên chế viên chức sự nghiệp; + Cột 8: Chỉ tiêu lao động hợp đồng BỘ NỘI VỤ -Số: 03/2016/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2016 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2012 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập; Căn Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; Căn Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn thành lập hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập MỤC LỤC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Nguyên tắc, điều kiện thành lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập Điều Thẩm quyền hướng dẫn Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Chương II THỦ TỤC VÀ THẨM QUYỀN THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Điều Thủ tục thành lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập Điều Đề án thành lập Hội đồng quản lý Điều Thẩm quyền định thành lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP .5 Điều Vị trí chức Điều Nhiệm vụ quyền hạn Điều Cơ cấu tổ chức Điều 10 Quy chế hoạt động Hội đồng quản lý Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 11 Trách nhiệm Bộ, quan Trung ương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh7 Điều 12 Hiệu lực trách nhiệm thi hành Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Thông tư hướng dẫn chung thủ tục thành lập, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập, mối quan hệ Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập quan quản lý cấp Đối tượng áp dụng a) Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quan khác Trung ương (sau gọi tắt Bộ, quan Trung ương); b) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi tắt Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); c) Các đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ, quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; d) Các quan, tổ chức, đơn vị cá nhân liên quan đến việc thành lập hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập; đ) Thông tư không áp dụng đơn vị nghiệp công lập thuộc lực lượng vũ trang nhân dân Điều Nguyên tắc, điều kiện thành lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập Nguyên tắc thành lập a) Đơn vị nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư phải thành lập Hội đồng quản lý để định vấn đề quan trọng trình hoạt động đơn vị; b) Căn vào điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý pháp luật chuyên ngành, trường hợp cần thiết, Bộ, quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc thành lập Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập không thuộc quy định Điểm a Khoản Điều Điều kiện thành lập Các đơn vị nghiệp công lập quy định Khoản Điều phải đáp ứng đủ điều kiện Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo chế giao vốn cho doanh nghiệp quan có thẩm quyền công nhận, định giao tài sản theo quy định pháp luật Điều Thẩm quyền hướng dẫn Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ hướng dẫn cụ thể việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức quy chế hoạt động Hội đồng quản lý đơn vị nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định Khoản Điều 18 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2012 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập Chương II THỦ TỤC VÀ THẨM Biểu số 2 TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM …… (Gửi kèm theo Công văn số /UBND ngày tháng năm của ………………) Biên chế được giao năm … Có mặt đến 30/6 Kế hoạch năm … Tăng giảm so với năm … S Ố T T Tên đơn vị (Từn g đơn vị sự nghi ệp Tên cơ qua n quy ết địn h thà Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Kinh phí hoạt động Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/20 00/NĐ -CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/200 0/NĐ- CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức Hợp đồng NĐ 68/200 0/NĐ- CP Tổn g số Biên chế công chức Biên chế viên chức H đ ồng NĐ 68/200 0/NĐ CP có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoả n) nh lập 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) ……,ngày tháng năm… Thủ trưởng cơ quan (Chủ tịch UBND) (Ký tên, đóng dấu) Ghi chú: Cách ghi biểu mẫu thực hiện như sau: - Tại cột 1. Tên đơn vị Liệt kê đầy đủ và ghi chính xác về tên gọi của từng đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 2. Tên cơ quan quyết định thành lập Ghi tên cơ quan hoặc chức danh của người ra quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 3: Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp Ghi rõ cơ quan được giao quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị sự nghiệp công lập. - Tại cột 4: Kinh phí hoạt động Ghi rõ kinh phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước cấp 100%, một phần hay từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị sự nghiệp - Tại cột 5,6,7,8. Biên chế được giao năm… Ghi theo quyết định giao hoặc phân bổ của cơ quan có thẩm quyền giao biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: + Cột 5: ghi tổng số biên chế công chức, biên chế viên chức sự Công ty Luật Minh Gia ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH - https://luatminhgia.com.vn/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2899/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 18 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN GIÁM SÁT CÁC KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC TỈNH THÁI BÌNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Căn Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Căn Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quy định quản lý viên chức đơn vị nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình; Xét đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ Tờ trình số 1849/TTr- SNV ngày 13 tháng 10 năm 2016, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng viên chức làm việc đơn vị nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình (sau gọi tắt Ban Giám sát), gồm thành viên: Bà Vũ Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Đại diện lãnh đạo quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức: Phó Trưởng ban Các thành viên Ban Giám sát, gồm: LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 1900 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ - Mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, phụ trách công tác kiểm giám sát kỷ luật Đảng công tác giải khiếu nại kỷ luật Đảng: Giám sát viên; - Mời đại diện lãnh đạo Ban Nội Tỉnh ủy, phụ trách công tác Nội chính: Giám sát viên; - Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, phụ trách công tác tổ chức máy: Giám sát viên; - Đại diện lãnh đạo ... LỤC PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Nghị số 19/ NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 Hội đồng nhân dân tỉnh) ... QUAN, ĐƠN VỊ Số người làm việc năm 2017 Tổng Viên Hợp đồng Phê duyệt tự LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT 24/7: 190 0 6169 Công ty Luật Minh Gia https://luatminhgia.com.vn/ số I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. .. Huyện Nam Đông Các đơn vị nghiệp thực theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Viện Quy hoạch Xây dựng Trường Cao đẳng GTVT Huế Trung tâm giới thiệu việc làm Nhà Xuất Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị quyết 19 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, Nghị quyết 19 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, Nghị quyết 19 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn